Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρωτ.Ε.6902/4.4.1968 Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρωτ.Ε.6902/4.4.1968
Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.


Αρ.Πρωτ.Ε.6902/4.4.1968 Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ. Ε.6902
Εν Αθήναις 4-4-1968
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΙΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     

Δ/ΝΣΙΣ 1η - ΤΜΗΜΑ Α'
    

Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.

Εν συνεχεία της κοινοποιηθείσης υμίν υπ΄ αριθμ.Ε. 22135/5.1.1968 πολυγραφημένης διαταγής ημών και κατόπιν της συγκεντρώσεως πληρ στέρων στοιχείων υπό της Διοικήσεως, εν σχέσει προς το ανωτέρω θέμα, ανακοινούμεν υμίν τα εξής,

Δια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ/τος 3323/1955 ορίζεται ότι, εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ΄ έκαστον οικον. έτος προκύπτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεων, επιδομάτων, συντάξεων και εν γένει εκ πάσης παροχής περιοδικώς καταβαλλομένης δια παρούσαν ή παρωχημένην υπηρεσίαν, το κτώμενον υπό μισθωτών εν γένει και συνταξιούχων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι αντικείμενον φόρου επί των εισοδημάτων της Στ΄ πηγής είναι αι πάσης φύσεως αποδοχαί των εργαζομένων και πάσα εν γένει αμοιβή παρούσης ή παρωχημένης υπηρεσίας, υφ΄ οιανδήποτε μορφήν και αν χορηγούνται, είτε εις χρήμα είτε εις είδος ή άλλας αξίας, εφόσον αυταί αποτελούσιν αντάλλαγμα εκ της μισθώσεως της προσωπικής των εργασίας.

Δια του υπ΄ αριθμ. 650/17-10-64 Β.Δ/τος το ποδόσφαιρον μετετράπη από ερασιτεχνικόν εις επαγγελματικόν.

Υπό του άρθρου 21 του εσωτερικού κανονισμού μη ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εκδοθέντος εις εκτέλεσιν των διατάξεων του ως άνω Β.Δ/τος και εγκριθέντος δια της υπ΄ αριθμ. 1709/1-5-66 αποφάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ορίζεται ότι ο επιθυμών ν΄ αποκτήση την ιδιότητα του αμειβομένου ποδοσφαιριστού συνάπτει έγγραφον σύμβασιν (συμβόλαιον) μετά του εις ο κατά τους γενικούς κανονισμούς της Ε.Π.Ο. ανήκει Σωματείου, δια της οποίας αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουσιν αμοιβαίως τας εν τη συμβάσει διαλαμβανομένας υποχρεώσεις.

Και ναι μεν εν παραγρ.2 του αυτού ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι η ως άνω σύμβασις έχει ιδιόμορφον χαρακτήρα και δεν δημιουργεί σχέσιν εξηρτημένης εργασίας, πλην όμως εκ των εν άρθρω 22 του ρηθέντος κανονισμού αναλαμβανομένων δια της συμβάσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των συμβαλλομένων μερών και δη της υποχρεώσεως του Σωματείου να καταβάλη μηνιαίως αμοιβήν, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εις το άρθρον 32 του κανονισμού και του ποδοσφαιριστού να προσφέρη τα υπηρεσίας του μόνον εις το Σωματείον εις ο ανήκει και μετά του οποίου έχει δεσμευθή δια συμβάσεως, αβιάστως προκύπτει ότι μεταξύ του φιλάθλου Σωματείου και του ποδοσφαιριστού υφίσταται ιδιόμορφος μεν σχέσις, αλλ΄ οπωσδήποτε εξομοιουμένη προς τοιαύτην μισθώσεως εργασίας.

Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω εις ας περιπτώσεις μεταξύ φιλάθλων Σωματείων και αμειβομένων ποδοσφαιριστών υπεγράφησαν συμβάσεις (συμβόλαια) ή εχορηγήθησαν προς τους εν λόγω ποδοσφαιριστάς δελτία αναγνωρίσεως ιδιότητος αμειβομένου ποδοσφαιριστού (αριθ.44 Εσωτ. Κανονισμού), αι καταβαλλόμεναι από της υπογραφής της συμβάσεως ή της χορηγήσεως των δελτίων αναγνωρίσεως εις τούτους αμοιβαί αποτελούν, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/55, εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών φορολογούμενον εις την ΣΤ΄ πηγήν και υποκείμενον εις παρακράτησιν φόρου κατά τας κειμένας διατάξεις (άρθρα 43 και 44 Ν.Δ. 3323/55 ως ισχύουν).

Αμοβαί καταβληθείσαι προ της υπογραφής των συμβάσεων ή της χορηγήσεως των ως άνω δελτίων αναγνωρίσεως δέον να θεωρηθώσιν ως εισόδημα Ζ΄ πηγής, κατ΄ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/55 εφ΄ ούτως γνωστόν δεν ενεργείται παρακράτησις φόρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης