Αποτελέσματα live αναζήτησης

127121/2018 Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποφάσεις υπαγωγής του Αναπτυξιακού Νόμου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

127121/2018
Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποφάσεις υπαγωγής του Αναπτυξιακού Νόμου

Αθήνα, 28/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 127121 - 28/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Τηλέφωνο: 210 333 2544

Προς: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη.

Για την απάντηση του Υπηρεσιακού Σημειώματός σας, με το οποίο κοινοποιείται η ανωτέρω σχετική Ερώτηση με θέμα «Σημαντικές Καθυστερήσεις στις Αποφάσεις Υπαγωγής του Αναπτυξιακού Νόμου», σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, τα εξής:

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και γενικότερα την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας σχεδίασε το νέο καθεστώς κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θεσμοθετήθηκε ως ο νέος αναπτυξιακός νόμος με στοιχεία 4399/2016 (Α'117) και τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η ενεργοποίησή του μέσω της δυνατότητας προκήρυξης οκτώ (8) ειδικών καθεστώτων, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των οποίων προσδιορίζονται αλλά και οριοθετούνται από ένα σύνολο διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α', άρθρα 1 έως 69 του ν.4399/2016.

2. Ο νέος νόμος έχει ήδη ενεργοποιηθεί, εφόσον, μέχρι και σήμερα, έχουν εκδοθεί οκτώ (8) υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες συστάθηκαν και προκηρύχθηκαν πέντε καθεστώτα ενισχύσεων, και συγκεκριμένα δύο προσκλήσεις (κύκλοι) για τα καθεστώτα

- της Γενικής Επιχειρηματικότητας (α' και β' προκήρυξη),

- των Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (α' και β' προκήρυξη) και

- των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (α' και β' προκήρυξη), καθώς και

- η προκήρυξη για το καθεστώς των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους και

- η προκήρυξη για το καθεστώς των «Συνεργειών και Δικτυώσεων» (Clusters)

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (αριθμ. 102170/2018, Β'4653), η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση ενεργοποίησης του καθεστώτος των «Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», η Προκήρυξη του οποίου αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα.

3α. Όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια των 4 καθεστώτων του α' κύκλου, επισημαίνεται ότι υποβλήθηκαν συνολικά 765 αιτήσεις - 427 στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, 202 στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και 136 στο καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού - για τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκύπτει ότι:

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των 427 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (α' κύκλος). Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης (προσωρινοί και οριστικοί) για 321 επενδυτικά σχέδια ενώ για τις περισσότερες εξ' αυτών έχουν εκδοθεί και οι σχετικές αποφάσεις υπαγωγής.

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των 202 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (α' κύκλος). Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης (προσωρινοί και οριστικοί) που περιλαμβάνουν 135 επενδυτικά σχέδια ενώ είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής.

• Για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς των Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (α' κύκλος), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης 88 επενδύσεων σε σύνολο 136. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής (έχουν ήδη εκδοθεί 25 αποφάσεις), καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των υπόλοιπων 48 επενδύσεων.

β. Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων του Β' κύκλου, έχουν υποβληθεί συνολικά 969 επενδυτικά σχέδια - 511 στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, 423 στο καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και 35 στο καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού (στο οποίο συνεχίζεται η υποβολή). Επίσης για τη συντριπτική πλειονότητα και αυτών των επενδυτικών προτάσεων έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκύπτει ότι:

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για τα 452 από τα 511 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Β' κύκλος).

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για 380 από τα 423 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Β' κύκλος).

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για 28 από τα 35 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο Καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Β' κύκλος).

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί και η δυνατότητα που έχουν οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων να πραγματοποιούν επενδυτικές δαπάνες πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δαπάνες που πραγματοποιούνται από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και εντεύθεν θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον βέβαια πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις και όρους του θεσμικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου.

Επιπλέον, προωθείται από το Υπουργείο διάταξη νόμου σύμφωνα με την οποία, ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης θα μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ήδη με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, κατόπιν σχετικού διοικητικού ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου και αποτυπώνει την ανταπόκριση του Υπουργείου στις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σκοπεύοντας στην οικονομική ρευστότητα του επενδυτικού φορέα κατά το δύσκολο στάδιο της έναρξης υλοποίησης της επένδυσής του.

4. Παρά ταύτα, βασική επιλογή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελεί η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας και για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν διαρκείς και συντονισμένες προσπάθειες και για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο ήδη βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων, στην αξιολόγηση και στην έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής λειτουργούν πλήρως, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα και οι ενέργειες που αφορούν στα στάδια της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

5. Επισημαίνεται ακόμη ότι όλη αυτή η διαρκής και συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται περιλαμβάνει και την διαχείριση αλλά και αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εκκρεμοτήτων που αφορούν την υλοποίηση, ολοκλήρωση, καταβολή ενισχύσεων και παρακολούθηση των επενδύσεων που υπήχθησαν στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Στην κατεύθυνση αυτή

- λαμβάνονται σειρά θεσμικών μέτρων που διευκολύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων π.χ. χορήγηση παρατάσεων προθεσμιών ολοκλήρωσης, δυνατότητα μείωσης με πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου χωρίς όμως την ουσιαστική διαφοροποίηση του φυσικού αντικειμένου, κ.λπ.,

- εκδίδονται κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν και αναδεικνύονται κατά την εξέταση των εξελίξει επενδυτικών προγραμμάτων συμβάλλοντας καταρχάς στην επίλυσή των αλλά και διασφαλίζοντας την ενιαία προσέγγισή τους με επίσης σημαντικά επιδιωκόμενο σκοπό τη διαφάνεια και αμεροληψία των διοικητικών πράξεων και ενεργειών,

- αξιοποιούνται φορείς και θεσμοθετημένα όργανα προκειμένου να επιταχυνθούν οι έλεγχοι των ώριμων προς ολοκλήρωση επενδύσεων π.χ. εμπλουτισμός του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) με νέους επιστήμονες από τον ιδιωτικό τομέα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (σημ. περιορίστηκαν οι εκκρεμότητες συγκρότησης οργάνων επιτόπιων ελέγχου στις 30 για τον νόμο 3299/2004 και 10 για τον νόμο 3908/2011), ανάθεση στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) της επεξεργασίας των ολοκληρώσεων των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 50kw παράλληλα με την Σύσταση Ομάδων Εργασίας από το Ε.Μ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων της ίδιας κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων, κ.λπ.

Σημειώνεται ακόμη και η ουσιαστική ολοκλήρωση της επεξεργασίας των μικρών Φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος μέχρι 29kw, για τα οποία καταβλήθηκαν σε 700 περίπου μικρές επιχειρήσεις οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εξετάζει όλες τις δυνατότητες που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη ένταξη των βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου. 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης