Αποτελέσματα live αναζήτησης

1097636/1212/0006Δ Καθορισμός διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1097636/1212/0006Δ
Καθορισμός διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.


Αριθ.  1097636/1212/0006Δ

Καθορισμός διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ Β 1839/10.12.2004)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α') «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

2.Τους υφιστάμενους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν τον καθορισμό διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από αυτές που ορίζονται, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α') και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004.

3. Την  αριθ.  ΔΙΔΚ  Φ1/2/6139/23.3.2004  (ΦΕΚ  527/Β')

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

5.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι, οι παρακάτω υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), εξαιρούνται των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν) και μπορούν να διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού, μέσα στις οριζόμενες για κάθε μία απ' αυτές στην παρούσα απόφαση προθεσμίες, για τους εξής ειδικούς λόγους, αντίστοιχα:
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
1. Παραχώρηση κληρονομιαίου ακινήτου στο Δημόσιο, για τη μερική ή ολική εξόφληση του φόρου κληρονομιάς. ένα (1) έτος. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επίλυσης των υποθέσεων αυτών μεταξύ του Δημοσίου και του Πολίτη, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα αυτών.
2. Διοικητικές έρευνες, καθώς και οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν αναφορών & καταγγελιών των πολιτών. εκατόν πενήντα (150) ημέρες, εφόσον αξιολογηθεί - αποφασιστεί η αναγκαιότητα διερεύνησης της καταγγελλόμενης υπόθεσης. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία (συλλογή στοιχείων κ.λ.π.) και τη διεξαγωγή των σχετικών ερευνών και ελέγχων, καθώς και για τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων, σε συνδυασμό με τη φύση και τη δυσκολία των υποθέσεων αυτών και την ανάγκη μετάβασης εκτός έδρας, ή τη διεξαγωγή σχετικής αλληλογραφίας, πρόσκλησης και ακρόασης - εξέτασης πολλών μαρτύρων ή εμπλεκομένων ή τη διασταύρωση και επιβεβαίωση πολλών στοιχείων.
3. Θέματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ζητείται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή η παροχή σχετικών οδηγιών του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ ή του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας του Ν.Σ.Κ. εξήντα (60) ημέρες από την περιέλευση της γνωμοδότησης ή του εγγράφου οδηγιών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης των θεμάτων αυτών, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα, τη φύση και τη δυσκολία αυτών.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
4. Θέματα αρμοδιότητας των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., κλπ.), για την αντιμετώπιση των οποίων υποβάλλονται απ’ αυτές σχετικά αιτήματα προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου για την έκδοση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. έξι (6) μήνες από την τελευταία κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ενδιαφερομέ­νου. Η απαιτούμενη χρονοβόρος διαδικασία , σε συνδυασμό με τη φύση και τη δυσκολία συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσης των υποθέσεων αυτών.
5. Έκδοση απόφασης άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο για χρέη προς το Δημόσιο. έξι (6) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η πολυπλοκότητα της απαιτούμενης διαδικασίας, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα των υποθέσεων αυτών για το Δημόσιο και την αναγκαιότητα εξέτασης πολλών σχετικών στοιχείων.
6. Προώθηση, με σχετική εισήγηση, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αιτήματος για εξάλειψη υποθήκης, που έχει εγγράφει σε ακίνητο για χρέη προς το Δημόσιο. ομοίως ως άνω. Ομοίως ως άνω.
7. Έκδοση απόφασης διαγραφής χρεών ή απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, λόγω οικονομικής αδυναμίας (άρθρου 82 του Κ.Ε.Δ.Ε.). εννέα (9) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο μεγάλος χρόνος που απαι­τείται για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πολλών σχετικών στοιχείων, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα των υποθέσεων αυτών και το μεγάλο αριθμό υποβαλλόμενων αιτημάτων ενδιαφερομένων.
8. Προώθηση, με σχετική εισήγηση, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αιτημάτων πτωχών οφειλετών του Δημοσίου, για εξωπτωχευτικό συμβιβασμό. έξι (6) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών του ενδιαφερο­μένου. Η χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης του σχετικού πρακτικού από το ΝΣΚ, σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή έρευνας εντοπισμού υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
9. Αιτήματα για επιστροφή- διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντων- βεβαιωθέντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. α) έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου ή την υποβολή της δήλωσης, κατά περίπτωση, εκτός αν ορίζεται μικρότερος χρόνος από ειδικές διατάξεις και β) εννέα (9) μήνες όταν προβλέπεται για την επιστροφή των δασμοφορολο- γικών και λοιπών επιβαρύνσεων, προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
10. Αιτήματα επιστροφής φόρου, μετά από έλεγχο. δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και την εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης του δικαιώματος του ενδιαφερομένου, καθώς και για την ολοκλήρωση της υφιστάμενης διαδικασίας επιστροφής του φόρου.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
11. Θέματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται η προηγούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ή έρευνας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. τριάντα (30) ημέρες μετά τη γνωστοποίηση στην αρμόδια για την απάντηση Υπηρεσία, των οριστικών αποτελεσμάτων του ελέγχου ή της έρευνας. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος διενέργειας προηγούμενου σχετικού ελέγχου ή έρευνας και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διεκπεραίωσης του θέματος του ενδιαφερομένου, σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο εργασίας των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
12. Υποθέσεις - αιτήματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται ερμηνεία, για πρώτη φορά, των διατάξεων που παρουσιάζουν ερμηνευτικά προβλήματα. ενενήντα (90) ημέρες. Η δυσκολία, η σοβαρότητα και η φύση των υποθέσεων αυτών.
13. Υποθέσεις - αιτήματα, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και άλλες Υπηρεσίες ή φορείς. ενενήντα (90) ημέρες. Η χρονοβόρα διαδικασία συλλογής και εξέτασης των σχετικών στοιχείων.
14. Αιτήματα που υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ελλιπή στοιχεία του αιτούντος. πενήντα (50) ημέρες μετά τη λήψη από την αρμόδια Υπηρεσία, των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων του αιτούντος. Η αναγκαιότητα λήψης των στοιχείων αυτών και η απροθυμία τωναιτούντων πολλές φορές να τα γνωστοποιήσουν.
15. Υποθέσεις- αιτήματα, σχετικά με την εφαρμογή διμερών Συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται απάντηση από τοπικές ή αλλοδαπές αρχές. σαράντα (40) ημέρες μετά τη λήψη της τελικής απάντησης της αρμόδιας αρχής. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις για τη λήψη τελικής απάντησης από τις αρμόδιες αρχές ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
16. Αιτήσεις θεραπείας πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Α.Ν.1539/1938 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.2732/1999. είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η πολύπλοκη διαδικασία, η απαιτούμενη συνεργασία με περιφερειακές υπηρεσίες, ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων αυτών, καθώς και ο μεγάλος χρόνος για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων.
17. Αιτήσεις εξαγοράς δημοσίων κτημάτων που κατέχονται αυθαίρετα, (σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.719/1977, 1473/1984 κ.λ.π.) δώδεκα (12) μήνες. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό των υποθέσεων αυτών.
18. Αιτήσεις πολιτών για την εκποίηση δημοσίων κτημάτων, (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95,96 και 116 του Διατάγματος 11/12 Νοεμβρίου 1929). δώδεκα (12) μήνες. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.
19. Εκποιήσεις δημοσίων κτημάτων με κοινές υπουργικές αποφάσεις. δώδεκα (12) μήνες. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τη σύμπραξη άλλων Υπουργείων.
20. Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού (άρθρα 3, 7 & 9 του Ν.2971/2001). δώδεκα (12) μήνες. Η αναγκαιότητα και ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των υποθέσεων αυτών.
21. Αιτήματα για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εκτέλεση έργων (άρθρο 14 παρ.1 και 2 ν.2971/2001). δώδεκα (12) μήνες. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα και τον απαιτούμενο χρόνο σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
22. Αιτήματα για παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και του υπεδάφους σε εμπορικές επιχειρήσεις χύδην φορτίου, εργοστάσια ή άλλες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ., για κατασκευή έργων προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 14 παρ.6 του Ν.2971/2001). δεκαοκτώ (18) μήνες. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση της σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης.
23. Αιτήματα για παράλληλη χρήση των έργων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης (με α/α 22 της παρούσας απόφασης), ή από τρίτους γενικά (άρθρο 14 παρ.6 Ν.2971/2001). έξι (6) μήνες. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης.
24. Αιτήματα για αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (άρθρο 11 παρ.3 Ν.2882/2001). τέσσερις (4) μήνες. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τη σύμπραξη πολλών Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων.
25. Αιτήματα για ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (άρθρο 2 Α.Ν.1731/39 & άρθρο 11 & 1 κ’2 Ν.2882/2001). εννέα (9) μήνες. Ομοίως ως ανωτέρω
26. Αιτήματα για ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν έχει εισπραχθεί αποζημίωση (άρθρο 2α Α.Ν.1731/39 & άρθρο 12 Ν.2882/2001). δώδεκα (12) μήνες. Ομοίως ως ανωτέρω
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
27. Αιτήματα για ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για την οποία έχει εισπραχθεί η αποζημίωση (άρθρο 2α Α.Ν.1731/39 & άρθρο 12 Ν.2882/2001). δεκαεννέα (19) μήνες. Ομοίως ως ανωτέρω
28. Αιτήματα πολιτών σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων: α) που κηρύχθηκαν πριν από την ισχύ του Ν.2882/2001 (άρθρο 29 & 2 κ 4 αυτού) και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και β) η εκκαθάριση των οποίων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων, με την 125967/26.9.75 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. δώδεκα (12) μήνες. Ομοίως ως ανωτέρω, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης σχετικής πίστωσης εξόδων.
29. Χορήγηση άδειας απλουστευμένης διαδικασίας εξαγωγής. τρεις (3) μήνες. Η συναρμοδιότητα πολλών Υπηρεσιών.
30. Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης του άρθρου 39 Ν.2960/2001. έξι (6) μήνες. Η ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης της μελέτης σκοπιμότητας από πολλά συναρμόδια Υπουργεία.
31. Χορήγηση βεβαιώσεων κερδών από λαχεία, κατόπιν σχετικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων από τρίτους (πράκτορες και λαχειοπώλες). δεκατρείς (13) μήνες. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, της γνησιότητας όλων των λαχείων που υποβάλλουν οι πράκτορες ή οι λαχειοπώλες, κατά περίπτωση.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟ­ΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
32. Κανονισμός και πληρωμή μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της συνταξιοδοτικής πράξης του Γ.Λ.Κ. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος και η πολυπλοκότητα για την οριστική εκκαθάριση των μερίδων των μετόχων σε συνδυασμό με την εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών (Γ.Λ.Κ.).
33. Αναθεώρηση μερίσματος που χορηγείται από το Μ.Τ.Π.Υ. δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό σχετικών αιτημάτων των δικαιούχων.
34. Αναπροσαρμογή των παλαιών μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. με το ισχύον μισθολόγιο. τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό υποθέσεων και τη δυσκολία διεκπεραίωσης αυτών.
35. Μεταβιβάσεις - διαγραφές μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού. Ο μεγάλος αριθμός και η δυσκολία συλλογής των απαιτούμενων πολλών στοιχείων των δικαιούχων προσώπων.
36. Θέματα Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση δικαιούχων προσώπων (Ν.Δ. 4202/61, Ν.1405/83, Ν.1539/85, Ν.1902/90) πέντε (5) μήνες από τη λήψη της απάντησης των αρμόδιων Ασφαλιστικών Ταμείων. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων δικαιούχων και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, λόγω και της εμπλοκής πολλών επικουρικών Ταμείων Ασφάλισης.
37. Αναγνώριση προϋπηρεσίας είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων των ασφαλισμένων που ζητούν αναγνώριση των προϋπηρεσιών τους.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης