Αποτελέσματα live αναζήτησης

64662/1976/2018 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

64662/1976/2018
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

64662/1976/2018 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές πο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976/07-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5529/10-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1) Της παρ. 3 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 20 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ Α΄ 138), που κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (ΦΕΚ Α΄ 196).

2) Των άρθρων 2 και 4 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30).

3) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως ισχύουν.

5) Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29).

6) Των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύουν.

7) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

8) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).

9) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

10) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως ισχύει.

11) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 192), όπως ισχύουν.

12) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύουν.

13) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύουν.

14) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 37).

15) Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168), όπως ισχύει.

16) Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015, Υ43/28-4-2017 και Υ24/2-5-2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2441, ΦΕΚ Β΄ 1510, ΦΕΚ Β΄ 1546).

17) Την αριθμ. 2/75429/000 23 000260/23-11-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού» οικονομικού έτους 2018.

18) Την αριθμ. 63516/5284/4-12-2018 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

19) Την αριθμ. 63185/14843/3-12-2018 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €), που καταχωρίστηκε με α/α 105313 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΕΙΗ465Θ1Ω-ΧΗΗ).

20) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 400.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2492 Ε.Φ. 33-220 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

21) Την ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της από 26-7-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 138), που κυρώθηκε με το ν. 4576/2018 (ΦΕΚ Α΄ 196) και χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συνεπεία των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης


1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες


1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης χορήγησης, απόρριψης, ανάκλησης της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδια υπηρεσία για τη δημιουργία των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων, με βάση τις σχετικές πράξεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, είναι η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης  - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στη Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση προστατευόμενου τέκνου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. Δ11/οικ.42302/1511/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3177) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια του προστατευόμενου τέκνου ή την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής του.

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει τις 48 ώρες.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής - παραμονής εάν είναι αλλοδαπός.

γ) Σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση αναδοχής.

δ) Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης.

ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Η αναζήτηση των δικαιολογητικών ή η επαλήθευση - επιβεβαίωση του περιεχομένου τους, εκτός από την βεβαίωση του σημείου (α) της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, η οποία συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με την αίτηση, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

2. Η χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

3. Εφόσον υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.

4. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ απορριπτική πράξη.

5. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

8. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες της διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή της παρούσας θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 5
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30).

Άρθρο 6
Κοινοποίηση πράξεων


Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπονται από την παρούσα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης