Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1176/27.6.1995 Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1176/27.6.1995
Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )


ΠΟΛ.1176/27.6.1995 Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 27 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1073363/3451/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1176

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δηλώσεων Intrastat.


Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86 , όπως τέθηκε και ισχύει με τον ν. 2093/92, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πρέπει να υποβάλλεται, εκτός τω άλλων, και δήλωση Intrastat. Για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής της δήλωσης αυτής, έχουν εκδοθεί οδηγίες με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 24189/Ι-2254/18.1292 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι εγκύκλιοι με αρθμ. 24192/Ι-2255/18.1192, 2990/Ι-284/5.293, 1055833/4266 , Ε.Δ.Υ.Ο. και η αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 Α.Υ.Ο, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν. Επειδή παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα κατά την μέχρι σήμερα υποβολή των δηλώσεων Intrastat, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε συμπληρωματικά και τα ακόλουθα:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT


Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, εφόσον:

α)Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος όπως π.χ. στις περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για επεξεργασία κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές το πεδίο 10 συμπληρώνεται με τους κωδικούς 33 ή 12 ή 41 κατά περίπτωση αντίστοιχα, το δε πεδίο 19 με την κατ΄ εκτίμηση αξία των αγαθών κ.λ.π.

β) Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, δείγμα, δώρο κλπ.). Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης Intrastat στην περίπτωση αποστολής ή άφιξης αγαθών, με σκοπό να εκτεθούν σε εκθεσιακό χώρο άλλου Κ-Μ. Επισημαίνεται ότι όταν κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιηθεί παράδοση, μερική ή ολική, των αγαθών αυτών τότε θεωρείται ότι κατά το χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου, πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αντίστοιχα οπότε γεννάται και η υποχρέωση για υποβολή των δηλώσεων Listing και Intrastat (Αποστολής ή άφιξής κατά περίπτωση).

γ) Η επιχείρηση δεν υπάγεται στο καθεστώς των απαλλασσομένων, βάσει του εκάστοτε οριζόμενου κατωφλίου απαλλαγής (βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει.

δ) Η επιχείρηση, (προκειμένου για το έτος 1995), υπερβεί τα κατώφλια που έχουν ορισθεί από την 1.1.995, βάσει της αριθμ. 24300/ΙΓ734/29.12.94 Απόφασης της Γεν. Γραμματέως της Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με, την απόφαση αυτή, υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης Intrastat είναι οι επιχειρήσεις που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (1994), υπερέβησαν το κατώφλι εξομοίωσης που ορίζεται από την απόφαση αυτή, δηλαδή το ποσό των 7.000.000 δρχ για τις αφίξεις και των 11.000.000 δρχ. για τις αποστολές. Τα κατώφλια αυτά ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι "νέα" ή αν κατά το προηγούμενο έτος ήταν υπόχρεη στην δήλωση Intrastat ή όχι λόγω της συμπλήρωσης ή μη των κατωφλίων που ίσχυαν κατά το έτος 1994 (5.000.000 για τις αφίξεις και 7.500.000, για τις αποστολές). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε έτος όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν δήλωση Intrastat πρέπει να ελέγχουν αν υπερέβησαν το εκάστοτε οριζόμενο κατώφλι.

"Για το έτος 1995, στην περίπτωση που η επιχείρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, δεν είχε υπερβεί το κατώφλι των 7.000.000 ή 11.000.000 δρχ. αντίστοιχα, δεν υποβάλλεται δήλωση Intrastat. Η υπερχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής γεννάται (κατά το έτος 1995), από τη φορολογική περίοδο κατά την οποία θα υπερβεί τα εκάστοτε οριζόμενα κατώφλια που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη Διαχειριστική περίοδο για κάθε μεταγενέστερη ενδοκοινοτική συναλλαγή αυτοτελώς για κάθε διαχειριστική περίοδο. Η φιλοσοφία των κατωφλίων γενικότερα, είναι η ελάφρυνση του φόρτου των επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα στην παρούσα, ισχύουν και για τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του ν. 1642/86 , δηλαδή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του ν. 1642/86 , Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιο, απαλλασσόμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης δραστηριότητες βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1642/86 , Οικοδομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της παραγράφου του άρθρου 32 του ίδιου νόμου , εφόσον οι συνολικές αγορές αυτών από όλα τα άλλα κράτη μέλη υπερβούν το ποσό των 2500.000 δραχμών το χρόνο.

ε)Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των άρθρων 36α και36β, ήτοι:

1) των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (αρθ. 36Α, Ν 1642/86) και

2) των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν πωλήσεις σε δημοπρασίες ( αρθ. 36 Β, Ν. 1642/86 ).

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω πράξεις δεν θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές και ως εκ τούτου το ισόποσο αυτών δεν εμφανίζεται στους κωδικούς 328 ή 309, κατά περίπτωση, της περιοδικής εκκαθάρισης. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης Intrastat με τους εν λόγω κωδικούς της περιοδικής εκκαθάρισης.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT


Η δήλωση Intrastat, σύμφωνα με την αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης. Εξαιρετικά, μπορεί να υποβληθεί και μεμονωμένα η δήλωση Intrastat, πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα) και αβ) της παραγράφου 3 της παραπάνω απόφασης.

Σημειώνεται ότι, κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. ΠΟΛ.1295/92 , 1296/92 , 1040/93 ,
και Ε.Δ.Υ.Ο. που αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τη δήλωση Intrastat. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων Intrastat παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Λυκούργου 14-16, 7ος όροφος ή στο τηλέφωνο 3242689. Μια επιπλέον πληροφορία που είναι σκόπιμο να αναφερθεί είναι ότι, οι επιχειρήσεις μπορούν να εισάγουν απευθείας τα στοιχεία για τη δήλωση ΙϋίΓ&8ί8ί σε μηχανογραφικές δισκέτες, σύμφωνα με την΄ αριθμ. 1099733/8179/0014 ΠΟΛ.1253/26.7.1993 Α.ΥΌ.


3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAST ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Θεωρείται σκόπιμη η επισήμανση του τρόπου αντιμετώπισης Ορισμένων περιπτώσεων που είναι συνήθεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και δημιουργούν ερωτηματικά για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Intrastat, όπως:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής πραγματοποιεί μερική έκπτωση προς τον αγοραστή, με βάση πιστωτικό σημείωμα, από οποιαδήποτε αιτία (λόγω τζίρου, τρόπου διακανονισμού της αξίας, ελαττωματικότητας, αγαθών μιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής κλπ, δεν απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης Intrastat όπως προκύπτει από την παράγραφο 6 της αριθμ. 1099733/8159/15988/11274/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 ΑΥΟ. Συνεπεία του γεγονότος αυτού είναι ότι, δεν θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης Intrastat με εκείνο το ποσό που δηλώνεται στους κωδικούς 328 και 329 ή 309 κατά περίπτωση.

Αντίθετα, στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, λόγω εσφαλμένης ποσοτικής ή εσφαλμένης κατ΄ αξία χρέωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης της αρχικής και μόνο ως προς τα πεδία 18 και 19, προκειμένου να εμφανιστεί το ισόποσο της καθαρής χρέωσης.

Β. ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ


1. Υποχρεώσεις αγοραστή, που πραγματοποιεί μερική ή ολική επιστροφή ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής ποσότητας αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης, υποβάλλεται δήλωση Intrastat όταν η επιστροφή πραγματοποιείται σε διαφορετική φορολογική περίοδο από εκείνη που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται (από τον αγοραστή) δήλωση Intrastat με την ένδειξη "αποστολή", συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 21. Σημειώνεται ότι, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά την φορολογική περίοδο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου (από τον προμηθευτή ή τον αγοραστή κατά περίπτωση). Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση επιστροφών που πραγματοποιούν με τον ιδιόρρυθμο τρόπο τα πρακτορεία ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, στην περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο της απόκτησης, η αρχική δήλωση Intrastat υποβάλλεται με τα οριστικά στοιχεία της απόκτησης (πραγματική ποσότητα και αξία μετά την αφαίρεση των επιστρεφομένων) και δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής.

2. Τιμολόγηση μεγαλύτερης ποσότητας της αποστελλόμενης

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής τιμολογεί μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που πράγματι αποστέλλει, εφόσον στην συνέχεια ο προμηθευτής, σε διαφορετική φορολογική περίοδο:

Εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για την επιπλέον τιμολογηθείσα ποσότητα, τότε ο αγοραστής υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Intrastat, με την ένδειξη "άφιξη", συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και τα πεδία 16, 17, 18 και 19 (ως προς την ποσότητα και το τιμολογούμενο ποσό), για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία έγινε η αρχική τιμολόγηση.

2β.Αν αντί του πιστωτικού τιμολογίου ο προμηθευτής αποστέλλει συμπληρωματικά την ελλιπή ποσότητα, σε επόμενη φορολογική περίοδο, τότε ο αγοραστής:

- υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, για τη φορολογική περίοδο που έγινε η αρχική τιμολόγηση και συμπληρώνει εκτός των άλλων και τα πεδία 16, 17, 18 και 19 με την πράγματι αρχικά παραληφθείσα ποσότητα. Στη συνέχεια,

- υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση, για τη συμπληρωματική ποσότητα που παραλαμβάνει με την ένδειξη "άφιξη" συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, κατά την φορολογική περίοδο που απεστάλη η συμπληρωματική ποσότητα. Στις αντίστροφες ενέργειες προβαίνει ο προμηθευτής.


3. Υποχρεώσεις παραλαμβάνοντος τα επιστρεφόμενα αγαθά προμηθευτή

Σε περίπτωση που κοινοτικός πελάτης Έλληνα πωλητή επιστρέφει μέρος της κοινοτικής παράδοσης που ο Έλληνας πωλητής πραγματοποίησε προς αυτόν, ο Έλληνας πωλητής στην οικεία φορολογική περίοδο, θα συμπληρώσει το έντυπο της Intrastat "άφιξης", ; αναγράφοντας εκτός των άλλων στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 21.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ανωτέρω αναφέρονται στην περίπτωση Β.1

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, όταν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο από τον κοινοτικό πωλητή, στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η μονάδα (1), ενώ η στατιστική αξία συμπληρώνεται κατ΄ εκτίμηση, λαμβανομένης υπόψη της κανονικής αξίας του αγαθού.

4. Υποχρεώσεις Αγοραστή και πωλητή στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής επιστροφής των αγαθών που αντί της επιστροφής των αγαθών στον προμηθευτή, αυτά παραδίδονται κατ΄ εντολή του σε άλλον ή άλλους αγοραστές στο εσωτερικό της χώρας.

Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης μιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής (απόκτησης ή παράδοσης), που στη συνέχεια τα αγαθά, ολικά ή μερικά, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνονται από τον αρχικό αγοραστή-παραλήπτη αλλά, αντί της επιστροφής τους στον προμηθευτή, παραδίδονται σε άλλον ή άλλους αγοραστές στο εσωτερικό του Κράτους μέλους του αρχικού αγοραστή, για λογαριασμό του προμηθευτή-πωλητή, τότε υπάρχουν οι εξής υποχρεώσεις για την υποβολή δήλωσης Intrastat

α. Στην περίπτωση που η πράξη πραγματοποιείται μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η αρχική τιμολόγηση από τον προμηθευτή προς τον αρχικό παραλήπτη-αγοραστή, κάθε ένας από τους επόμενους παραλήπτες (αγοραστές) πρέπει υποβάλλει δήλωση Intrastat για τις πραγματικές ποσότητες αγαθών και την αντίστοιχη αξία που αγοράζει. Στην αντίθετη περίπτωση, που η μερική ή ολική υλική παράδοση των αγαθών από τον αρχικό παραλήπτη-αγοραστή προς τον/τους τελικό/κούς αγοράστή/ές για λογαριασμό του προμηθευτή, πραγματοποιηθεί σε διαφορετική φορολογική περίοδο, εκείνης της έκδοσης του οικείου τιμολογίου προς τον αρχικό παραλήπτη- αγοραστή, τότε ο αρχικός παραλήπτης υποβάλλει τροποποιητική δήλωση κατά την ποσότητα και αξία των αγαθών που παραδίδει προς τον/τους άλλο/ους αγόράστή/ές στη φορολογική περίοδο που πραγματοποιείται η παράδοση αυτή προς τον δεύτερο αγοραστή, ενώ ο δεύτερος αγοραστής υποβάλλει αρχική δήλωση Intrastat "άφιξης" κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού τιμολογίου επ΄ ονόματί του, από τον προμηθευτή του άλλου κράτους μέλους.

β. Στην περίπτωση που, σε επόμενη φορολογική περίοδο, πραγματοποιείται ολική επιστροφή από τον αρχικό αγοραστή-παραλήπτη, πλην όμως το σύνολο των αγαθών παραδίδεται, κατ΄ εντολή του προμηθευτή, σε άλλον υποκείμενο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο αρχικός αγοραστής υποβάλλει τροποποιητική της αρχικής δήλωσης Intrastat με την ένδειξη "άφιξης". Ο δεύτερος αγοραστής, που παρέλαβε μεν τα αγαθά από τον πρώτο αγοραστή αλλά τιμολογήθηκε από τον προμηθευτή-πωλητή άλλου Κ-Μ υποβάλλει κανονική αρχική δήλωση Intrastat "άφιξης".

γ. Στην περίπτωση που σε, επόμενη φορολογική περίοδο, γίνεται μεν μερική επιστροφή αγαθών πλην όμως δεν γίνεται και υλική διακίνηση αυτών προς τον προμηθευτή, αλλά παράδοση, της υπό επιστροφή ποσότητας, από τον αρχικό παραλήπτη σε άλλον αγοραστή στο εσωτερικό της χώρας, για λογαριασμό του προμηθευτή-πωλητή, ισχύουν τα παραπάνω, με τη διαφορά ότι, τόσο ο αρχικός αγοραστής υποβάλλει την τροποποιητική ως άνω δήλωση με την ποσότητα και αξία που ο ίδιος επιστρέφει (παραδίδει) όσο και ο δεύτερος αγοραστής υποβάλλει αρχική δήλωση με την ποσότητα και αξία των αγαθών που παραλαμβάνει από τον αρχικό αγοραστή.

Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν γίνεται συμπληρωματική χρέωση τιμής χωρίς να αποστέλλεται και αντίστοιχη ποσότητα αγαθών, απαιτείται η υποβολή τροποποιητική της αρχικής δήλωσης Intrastat μόνο ως προς τα πεδία 18 και 19.

5. Αποστολή αγαθού για επισκευή

Στην περίπτωση αποστολής αγαθού για επισκευή σε άλλο Κ-Μ, προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις:

α. Υποχρεώσεις αποστολέα

Στην περίπτωση αποστολής αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος για επισκευή, ο αποστέλλων το αγαθό προς επισκευή υποβάλλει δήλωση Intrastat, με την ένδειξη "αποστολή", συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων:

- Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 42

- Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό αναγράφεται "1".

- Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) αναγράφεται η αξία του αγαθού (η πραγματική αξία του αγαθού κατά τον χρόνο της αποστολής).

Όταν το αγαθό επιστρέφει επισκευασμένο, ο παραλαμβάνων (αρχικός αποστολέας) συμπληρώνει έντυπο Intrastat με την ένδειξη "άφιξη", συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων:

- Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 52

- Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η αξία της επισκευής.

-Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) συμπληρώνεται η αρχική αξία του αγαθού προσαυξημένη κατά την αξία επισκευής.

Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο παραλήπτης υποβάλλει αντίστροφα τις παραπάνω δηλώσεις Intrastat .

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ

Στις περιπτώσεις εργασίας φασόν, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποστολής αγαθών μετά από επεξεργασία, συντήρηση ή επισκευή, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη "αποστολή" και στο πεδίο 18 συμπληρώνεται μόνο η αξία της αμοιβής ενώ στο πεδίο 19 συμπληρώνεται η αξία της αμοιβής προσαυξημένη με την αξία τόσο της πρώτης ύλης όσο και με την αξία των μεταφορικών και ασφαλίστρων κατά το μέρος που αναλογούν εις την εκτός της χώρας διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά τον εργολάβο (φασονιέρη):

1. Κατά την άφιξη των πρώτων υλών με σκοπό την επεξεργασία, υποβάλλεται δήλωση Intrastat "άφιξης", στην οποία, το μεν πεδίο 18 συμπληρώνεται με την ένδειξη (1) ένα, ενώ το πεδίο 19 συμπληρώνεται, με την κατ΄ εκτίμηση αξία της πρώτης ύλης προσαυξημένη κατά την αξία των μεταφορικών, και ασφαλίστρων, μέχρι τα σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται, εκτός των άλλων:

- Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 41 ,

-Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την ένδειξη "1" εκτός εάν υπάρχει τιμολόγιο με αξία, οπότε συμπληρώνεται με την αξία του τιμολογίου.

- Το πεδίο 19 (στατιστική αξία), αναγράφεται με την πιθανολογούμενη αξία των πρώτων υλών.

2. Κατά την αποστολή του έτοιμου προϊόντος κατόπιν επεξεργασίας των ήδη αποσταλλέντων πρώτων, υλών, συμπληρώνεται το έντυπο της Intrastat "αποστολής", συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων:

- Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51.

- Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν.

-Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την αξία των πρώτων υλών, (που είχε αναγραφεί κατά την άφιξη) προσαυξημένη με την αξία της εργασίας φασόν και την αξία του ναύλου και των ασφαλίστρων ως ανωτέρω.

- Όσον αφορά τον αποστολέα των πρώτων υλών (εργοδότη) 1. Στην περίπτωση αποστολής πρώτων υλών από αποστολέα ενός Κ-Μ, σε εργολάβο άλλου Κ-Μ προκειμένου να μεταποιηθούν από τον κοινοτικό εργολάβο στο άλλο Κ-Μ, ο αποστολέας συμπληρώνει το έντυπο της δήλωσης Intrasat με την ένδειξη "αποστολή" και εκτός των άλλων:

- Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) συμπληρώνεται με τον κωδικό 41.

- Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) συμπληρώνεται με τον κωδικό 1 εκτός αν υπάρχει τιμολόγιο για την αξία των πρώτων υλών, οπότε, το πεδίο 18 συμπληρώνεται με την αξία του τιμολογίου.

- Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την αξία της πρώτης ύλης, πλέον του αναλογούντος ναύλου και ασφαλίστρων, ως ανωτέρω.

2 Στην περίπτωση "άφιξης" (παραλαβής) του έτοιμου προϊόντος, που παρήχθει με την επεξεργασία των ήδη αποσταλλέντων πρώτων υλών, συμπληρώνεται (εκτός των άλλων):

- Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51.

- Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν.

- Το πεδίο 19 (στατιστική αξία), με την πιθανολογούμενη αξία των πρώτων υλών προσαυξημένη κατά την αξία της εργασίας φασόν, κατά τα ανωτέρω.

Δ. ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται η αντίστοιχη κατά περίπτωση δήλωση Intrastat στην οποία, εκτός των άλλων πεδίων, συμπληρώνονται και τα πεδία 10, 18 και 19 ως εξής:

- Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδ. 12, προκειμένου περί δειγμάτων (με ή χωρίς αξία) και 33, προκειμένου περί δώρων.

- Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό), εάν μεν αναγράφεται αξία συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία του τιμολογίου, σε αντίθετη περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός

- Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά τα γνωστά, ως άνω. Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την κατ΄ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων μέχρι τα σύνορα της χώρας.

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 1642/1986

Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη, σε παραγγελιοδόχο πώλησης εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ, με σκοπό την πώληση επί προμήθεια, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη "αποστολή" μέσα στη φορολογική περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά δελτία αποστολής. Στη δήλωση αυτή συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων πεδίων, και τα πεδία 10,18 και 19, ως εξής

-Το πεδίο 10 με τον κωδικό 12

- Το πεδίο 18 (τιμολογούμενη αξία), εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο με την άξια της αποστελλόμενης ποσότητας. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφεται σ΄ αυτό και αξία, τότε αναγράφεται η πιθανή αξία των αποστελλόμενων αγαθών.

- Το πεδίο 19 (στατιστική αξία). Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη περίπτωση Δ.


ΣΤ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΙ 10Β


1. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μετακινήσεις αγαθών μιας επιχείρησης από το ένα Κ-Μ σε άλλο, κατά τις διατάξεις, του δευτέρου εδαφίου της παραγρ.3, του άρθρου 7, για σκοπούς της ίδιας επιχείρησης (για αποθήκευση) με σκοπό τη μεταγενέστερη πώληση τους ή για τον εξοπλισμό υποκαταστήματος, της αποστέλλουσας επιχείρησης, στο άλλο Κ-Μ (επενδυτικά αγαθά), υποβάλλεται δήλωση Intrastat. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται:

ι) όταν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για το σύνολο των εμπορευμάτων αλλά η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται τμηματικά, τότε η δήλωση Intrastat κατατίθεται με την έκδοση του τιμολογίου.

ιι) όταν γίνεται η αποστολή των εμπορευμάτων συνολικά με δελτίο αποστολής, ενώ τιμολόγια δεν εκδίδονται λόγω έκδοσης τμηματικά σχετικής εκκαθάρισης, η δήλωση Intrastat γίνεται με την αποστολή των εμπορευμάτων δηλ. με το δελτίο αποστολής. Όταν εκδοθούν οι εκκαθαρίσεις μπορούμε να κάνουμε τροποποιητικές για τυχόν αλλαγές. Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι σχετικές δηλώσεις συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων και στα πεδία 10,18 και 19 ως εξής:

- Το πεδίο 10, με τον κωδικό 11

- Το πεδίο 18, με την αξία των αγαθών που αποστέλλονται

- Το πεδίο 19, με τη στατιστική αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα γνωστά. 2. Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών, από μία επιχείρηση ενός Κράτους μέλους, σε άλλο Κράτος μέλος για σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων α έως στ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και του άρθρου 10β του ν. 1642/86 , υποβάλλεται δήλωση Intrastat κατά περίπτωση ως κάτωθι:

α) στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθού, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 3 και ειδικότερα:

αα) στην περίπτωση μετακίνησης αγαθών, από αεροπορικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις από ένα Κράτος μέλος όπου τα είχαν αποκτήσει, προς άλλο, με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ιδιοκτησία τους προκειμένου να παραδοθούν από αυτά κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού, καθώς και τον εξοπλισμό των μεταφορικών αυτών μέσων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της παραγρ. 2α του άρθρου 10α του ν, 1642/86. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η σχετική δήλωση Intrastat με την ένδειξη "ΑΦΙΞΗ" ή "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" κατά περίπτωση.

αβ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών, που παραδίδονται ύστερα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 1642/86 . Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη "ΑΦΙΞΗ" ή "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" τόσο από τον παραλήπτη όσο και από τον αποστολέα των αγαθών, κατά περίπτωση.

αγ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών που παραδίδονται από απόσταση, κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11. Όταν δηλαδή οι πωλήσεις αυτές υπερβαίνουν το όριο που έχει ορίσει το συγκεκριμένο Κράτος μέλος για τις πωλήσεις αυτές οπότε και φορολογούνται στο Κράτος μέλος άφιξης (εγκατάστασης του αγοραστή πελάτη), τότε ο πωλητής υποχρεούται να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σ΄ αυτό το Κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat, τόσο ο αποστολέας-πωλητής (δήλωση "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ") όσο και ο υπόχρεος στην έκδοση των οικείων φορολογικών στοιχείων (φορ/κός αντιπρόσωπος κλπ) προς τους μη υποκείμενους τελικούς παραλήπτες των αγαθών.

β) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22α. Όταν δηλαδή γίνεται μετακίνησης αγαθών επιχείρησης από το ένα Κράτος μέλος σε άλλο, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης από το άλλο αυτό Κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται, σχετική δήλωση Intrastat τόσο από τον αποστέλλοντα προμηθευτή (μη ιδιοκτήτη) όσο και από τον παραλήπτή-προμηθευτή του μεταφορικού μέσου.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από ένα Κράτος μέλος σε άλλο με σκοπό την απευθείας προμήθεια των ως άνω μεταφορικών μέσων από τον μετακινούντα (μη ιδιοκτήτη) τα αγαθά (εφοδιασή) που θα εκδώσει προς αυτά και το σχετικό στοιχείο της παράδοσης,

γ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο, κατά τις διατάξεις ­των περιπτώσεων γ΄ (πρώτες ύλες για φασόν και επιστροφή έτοιμου προϊόντος) και δ΄ (με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης του ίδιου αγαθού), της παραγράφου 3 του άρθρου΄ Ζ (βλέπε ανωτέρω περιπτώσεις Β5 και Γ)

δ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ (με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού στο άλλο Κράτος μέλος για την παροχή υπηρεσιών σ΄ αυτό το Κράτος μέλος από τον αποστέλλοντα) και στ΄ (με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση τους για χρονική περίοδο μέχρι 24 μήνες), της παραγράφου 3 του άρθρου 7, υποβάλλεται σχετική δήλωση Intrastat τόσο στο Κράτος μέλος "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" όσο και στο Κράτος μέλός "ΑΦΙΞΗΣ" των αγαθών, με φύση συναλλαγής 61 ή 62 κατά περίπτωση.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης Intrastat λαμβάνονται υπόψη:

1. Σε όσες περιπτώσεις ΔΕΝ έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο συμπληρώνεται το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την κατ΄ εκτίμηση αξία των αγαθών ενώ στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η μονάδα (1).

2. Ως τιμολογούμενο ποσό (πεδίο 18) λαμβάνεται η φορολογητέα συνολική αξία του τιμολογίου, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 1642/86 .

3. Η αξία ναύλου και ασφαλίστρων, με βάση την οποία αυξομειώνεται η φορολογητέα αξία (φόρτωση FOB ή CIF κατά περίπτωση), προσδιορίζεται κατ΄ εκτίμηση του δηλούντος.

4. Στις περιπτώσεις :

α) CIF φόρτωσης, το πεδίο 18 είναι μεγαλύτερο του πεδίου 19 κατά το ποσοστό του εμπεριεχομένου ναύλου και ασφαλίστρων από τα εθνικά σύνορα μέχρι την επαγγελματική εγκατάσταση του παραλήπτη.

β) FOB φόρτωσης το πεδίο 18 είναι μικρότερο του πεδίου 19 κατά το ποσοστό του ναύλου και ασφαλίστρων, από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τα σύνορα.

5. Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ως σύνορο θεωρείται το λιμάνι ή ο αερολιμένας φόρτωσης ή εκφόρτωσης στος εσωτερικό της χώρας.

6. Δήλωση Intrastat υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ., (μεταφορικών μέσων, μπανανών, πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων) έστω και αν ο φόρος αυτός καταβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

7. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις ανωτέρω κατ΄ ιδία αναφερόμενες περιπτώσεις, επέρχεται διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής σε επόμενη φορολογική περίοδο εκείνης που πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή, για την οποία ήδη έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση Intrastat, υποβάλλεται νέα δήλωση Intrastat με την ένδειξη "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" ή "ΑΦΙΞΗ" κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι, ή δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο εφόσον γίνεται πραγματική διακίνηση αγαθών, όπως λ.χ. στην περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής αγαθών, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής συναλλαγής σε προηγούμενη φορολογική περίοδο.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που επέρχεται μεν διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής μόνο ως προς την αξία, λόγω εσφαλμένης χρέωσης, χωρίς να γίνεται και φυσική διακίνηση αγαθών, για την αιτία αυτή, υποβάλλεται η οικεία δήλωση Intrastat, ως "Τροποποιητική" ή "Συμπληρωματική" κατά περίπτωση όπως π.χ. στην περίπτωση έκπτωσης ή συμπληρωματικής χρέωσης λόγω εσφαλμένης ποσοτικής αρχικής χρέωσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης