Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998

Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορέςΣχόλια:


26 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές


Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993, σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κατόπιν της υπ' αριθ. Τ.1540/138/Α0019/18.5.1998, με την οποία κοινοποιήσαμε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 75/1998 και ειδικότερα εκείνες που αφορούν το καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης και εφαρμόζονται από την 1.7.1998, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω.
Επί των διατάξεων αυτών διευκρινίζουμε ότι μεταβολές στο καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης επέρχονται από την ημερομηνία αυτή (1.7.1998), μέσω των νέων διατάξεων, κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές.
Ετσι, κατά την κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ λιμένων των κρατών - μελών, θαλασσίως, εισάγεται στη νομοθεσία η έννοια "τακτική γραμμή" και η διάκρισή της από την μη "τακτική γραμμή".
Προστέθηκαν τα άρθρα 313α' και 313β' και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 313, 446 έως 448 των Δ.Ε.Κ.
Η Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές γίνεται πλέον υποχρεωτική στις τακτικές εγκεκριμένες γραμμές, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ. (Διατάξεις Εφαρμογής του Κώδικα), με απαραίτητη τη σύσταση εγγύησης. Αντίθετα, στις μη τακτικές γραμμές δεν επιβάλλεται καμία υποχρέωση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται μη κοινοτικά. Επισημαίνουμε ότι ο τεμαχισμός των γραμμών σε τμήματα, εκ των οποίων άλλα έχουν εγκριθεί να εξυπηρετούν τακτικές γραμμές και άλλα δεν έχουν εγκριθεί, απαγορεύεται.
Το Ενημερωτικό Δελτίο (Τ C 12) καταργείται από την 1 Ιουλίου 1998. Οι υπάρχουσες απλοποιημένες και υπεραπλοποιημένες διαδικασίες δεν θα ισχύουν από την 1 Ιουλίου 1998 για την Κοινοτική Διαμετακόμιση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι ναυτιλιακές εταιρίες ζητούν την έγκριση μιας τακτικής γραμμής.
Για τις εταιρίες που δεν θα ζητήσουν την έγκριση τακτικής γραμμής, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων θα θεωρείται ότι πραγματοποιείται σαν μεταφορά σε μη τακτική γραμμή.
Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν πριν από την 1 Ιουλίου 1998 σ' ένα λιμάνι της Κοινότητας και τα οποία πρόκειται να εκφορτωθούν, υπολογιζομένης της εν λόγω ημερομηνίας σ' ένα άλλο λιμάνι της Κοινότητας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού και όχι του νέου, ήτοι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/1998.

1. Κανόνες που σχετίζονται με το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων
Οι Γενικές Αρχές που εφαρμόζονται στην Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν το καθεστώς των εμπορευμάτων, ορίζονται στο άρθρο 313 των Δ.Ε.Κ. και είναι οι ακόλουθες:

1.1. Εμπορεύματα μεταφερόμενα μεταξύ δύο λιμένων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους σε τακτική εγκεκριμένη γραμμή, κατά την έννοια του άρθρου 313α' και 313β' των Δ.Ε.Κ., θεωρούνται κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός και αν αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τον κοινοτικό χαρακτήρα.

1.2. Εμπορεύματα μεταφερόμενα σε μη τακτική γραμμή θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτων χωρών, εκτός και αν αποδειχθεί ο κοινοτικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 314 των Δ.Ε.Κ. Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων αποδεικνύεται με ένα από τα παραστατικά, ήτοι T2L ή με ισοδύναμο έγγραφο (π.χ. Τιμολόγιο ή φορτωτική). Η έλλειψη ενός από τα ανωτέρω έγγραφα έχει σαν συνέπεια να θεωρούνται τα εμπορεύματα αυτά ως μη κοινοτικά.

1.3. Εμπορεύματα μεταφερόμενα μεταξύ λιμένων της Κοινότητας και τμημάτων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς απ' αυτό της Κοινότητας (π.χ. Αγιο Ορος, Κανάρια νησιά κ.λπ.) σε μη εγκεκριμένη τακτική γραμμή, θεωρούνται μη κοινοτικά, εκτός και αν ο κοινοτικός τους χαρακτήρας αποδειχθεί με την προσκόμιση παραστατικού Τ2LF. Η έλλειψη του εγγράφου αυτού έχει σαν συνέπεια τα εμπορεύματα να θεωρούνται μη κοινοτικά.

2. Πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Διαμετακόμισης
Η Κοινοτική Διαμετακόμιση στις θαλάσσιες μεταφορές είναι υποχρεωτική μόνο για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μία εγκεκριμένη τακτική γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 313α' των Δ.Ε.Κ.

3. Τακτική γραμμή
Εγκεκριμένες τακτικές γραμμές, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ., είναι οι γραμμές στις οποίες τα πλοία μεταφέρουν τακτικά εμπορεύματα μόνο μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος, χωρίς να έχουν προέλευση ή προσέγγιση ή προορισμό εκτός του εδάφους της Κοινότητας ή σε ελεύθερη ζώνη λιμένος που βρίσκεται σε τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Κατά την ανωτέρω έννοια, τακτική γραμμή θεωρείται εκείνη όπου πραγματοποιούνται κανονικά σε ένα δεδομένο δρομολόγιο μεταφορές εμπορευμάτων, δηλαδή: - Φορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε λιμάνι που βρίσκεται σε κοινοτικό τελωνειακό έδαφος.
- Εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις σε ένα άλλο λιμάνι της Κοινότητας.
- Κυκλοφορία μεταξύ λιμένων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρίς να προσεγγίζουν σε λιμάνι τρίτης χώρας ή σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται σε λιμάνι της Κοινότητας.
Επισημαίνεται ότι η μεταφορά και μόνο κοινοτικών εμπορευμάτων σε τακτικές γραμμές αποδεικνύει τον κοινοτικό τους χαρακτήρα.
Αντίθετα, τα εμπορεύματα τρίτων χωρών πρέπει να κυκλοφορούν με τη διαδικασία
Τ1. Οι τακτικές γραμμές λειτουργούν μόνο μεταξύ των κρατών - μελών.

3.1. Διαδικασία έγκρισης των τακτικών γραμμών
Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εγκρίνεται η χρήση μιας τακτικής γραμμής αναφέρονται στο άρθρο 313β' των Δ.Ε.Κ.
Η έγκριση χρήσης μιας τακτικής γραμμής χορηγείται μετά από αίτηση που καταθέτει η ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία στις Τελωνειακές Αρχές του κράτους - μέλους όπου είναι εγκατεστημένη ή εκπροσωπείται η εν λόγω εταιρία και βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρίες πρέπει ν' απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α').
Η εν λόγω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Την εταιρική επωνυμία του αιτούντος.
- Τους σχετικούς λιμένες.
- Τα ονόματα των πλοίων που έχουν άδεια να εξυπηρετούν τις τακτικές γραμμές.
- Την περιγραφή των δραστηριοτήτων τους (συχνότητα των σχετικών μεταφορών, ωράρια της τακτικής γραμμής, δρομολόγια των πλοίων).
Μετά από εξέταση της ανωτέρω αίτησης, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') την απευθύνει σε αντίγραφα στις Κεντρικές ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες των κρατών - μελών της Ε.Ε., προκειμένου να δηλώσουν τη συμφωνία τους.
Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε ενδιαφερόμενου κράτους - μέλους διαθέτει μια προθεσμία εξήντα (60) ημερών για να δηλώσει τη συμφωνία ή την άρνησή της. Κάθε άρνηση πρέπει να αιτιολογείται.
Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση στις εξήντα (60) επόμενες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί την έγκριση στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία.
Η έγκριση της τακτικής γραμμής συνοδεύεται από την παράδοση ενός πιστοποιητικού τακτικής γραμμής σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το άρθρο 313α' του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 (Παράρτημα 42-Α' των Δ.Ε.Κ.).
Η παραπάνω έγκριση αφορά μόνο εκείνες τις πράξεις διαμετακόμισης που πραγματοποιούνται στα λιμάνια που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης της τακτικής γραμμής.

3.2. Διαδικασίες
Σύμφωνα με το άρθρο 446 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, η Κοινοτική Διαμετακόμιση είναι υποχρεωτική μόνο στις τακτικές εγκεκριμένες γραμμές. Ετσι, εδώ επισημαίνουμε ότι μπορούν να εφαρμοσθούν τρεις (3) μορφές διαδικασιών.

α) Κανονική διαδικασία
Τα εμπορεύματα, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, μπορούν να μεταφέρονται με την κάλυψη του εγγράφου Τ (αντίτυπα 1, 3, 4, 5 και 7) και τη σύσταση εγγύησης.

β) Απλουστευμένη διαδικασία (άρθρο 448, παρ. 1 έως 10 των Δ.Ε.Κ.)
Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται στο άρθρο 448 και με τη νέα διάταξη του άρθρου 447, παρ. 2, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης.
Οι ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες ή εκπροσωπούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εφαρμόζουν με ευθύνη τους τις διατυπώσεις της Κοινοτικής Διαμετακόμισης και να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα δηλωτικά με τις προϋποθέσεις και τους τρόπους που παραθέτουμε αναλυτικά.

Προϋποθέσεις

Η ναυτιλιακή εταιρία που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την απλουστευμένη διαδικασία κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς λιμένες, με προορισμό λιμένες της Κοινότητας, οφείλει ν' απευθύνει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α'). Μόλις παραλάβει την αίτηση η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') τη διαβιβάζει σε αντίγραφα στις αντίστοιχες αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Τελωνειακών Διοικήσεων των κρατών - μελών της Ε.Ε., όπου βρίσκονται οι λιμένες που ενδιαφέρουν την εν λόγω εταιρία, προκειμένου να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τους.
Εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί την έγκριση στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία.
Η έγκριση χρήσης της απλουστευμένης διαδικασίας χορηγείται στις ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες:
- Πραγματοποιούν λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Διοικήσεις να ελέγχουν τις πράξεις διαμετακόμισης.
- Δεν έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παρατυπίες ή παράβαση της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας και χρησιμοποιούν τα δηλωτικά:

Ι) Τα οποία μπορούν εύκολα να ελεγχθούν από τις Τελωνειακές Διοικήσεις.

ΙΙ) Και τα οποία μπορούν να προσκομίζονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, στο Τελωνείο αναχώρησης πριν από την αναχώρηση του πλοίου στο οποίο αναφέρονται.

Τρόποι λειτουργίας - Γενικές Αρχές
Το δηλωτικό είναι το έγγραφο που χρησιμοποιείται για μια πράξη Κοινοτικής Διαμετακόμισης.
Οταν λοιπόν μια μεταφορά περιλαμβάνει εμπορεύματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς της Εξωτερικής Κοινοτικής Διαμετακόμισης, καθώς επίσης και εμπορεύματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς της εσωτερικής διαμετακόμισης, τότε αυτά τα εμπορεύματα πρέπει να περιληφθούν σε χωριστά δηλωτικά.
Είναι ευνόητο, βεβαίως, ότι τα κοινοτικά εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία, πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστό δηλωτικό. Το δηλωτικό πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες μνείες:
- Το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων "Τ1" ή "Τ2F".
- Το σύμβολο "TD" εάν τα εμπορεύματα καλύπτονται ήδη από ένα άλλο καθεστώς διαμετακόμισης ή από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς (ενεργητική τελειοποίηση, τελωνειακή αποταμίευση ή προσωρινή εισαγωγή).
- Την υπογραφή του εκπροσώπου της ναυτιλιακής εταιρίας.
- Το όνομα και την πλήρη διεύθυνση της ενδιαφερόμενης ναυτιλιακής εταιρίας.
- Την ταυτότητα του πλοίου.
- Τον τόπο φόρτωσης.
- Αναφορά στη φορτωτική και
- Για κάθε αποστολή: τον αριθμό, τη φύση, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων, την περιγραφή των εμπορευμάτων, το καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα και ενδεχομένως τους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων.
Η ναυτιλιακή εταιρία που πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευμάτων με την ανωτέρω διαδικασία, είναι ο κύριος υπόχρεος.

Διατυπώσεις στην αναχώρηση
Το δηλωτικό που ισοδυναμεί με το έγγραφο καταρτίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα και θεωρείται από το Τελωνείο αναχώρησης, το οποίο φυλάσσει το ένα (1) αντίτυπο.

Διατυπώσεις στον προορισμό
Το δηλωτικό προσκομίζεται στο Τελωνείο προορισμού. Το Τελωνείο προορισμού, για τις ανάγκες ελέγχου, μπορεί ν' απαιτεί την προσκόμιση όλων των δηλωτικών και φορτωτικών που αναφέρονται στα εμπορεύματα που εκφορτώνονται. Η ναυτιλιακή εταιρία ή ο εκπρόσωπός της συντάσσει στο λιμάνι προορισμού, στην αρχή κάθε μήνα, μια ανακεφαλαιωτική κατάσταση των δηλωτικών που προσκομίστηκαν στο Τελωνείο προορισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.
Αυτός ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Τον αριθμό αναφοράς κάθε δηλωτικού.
- Το όνομα (ενδεχομένως συντετμημένο) της ναυτιλιακής εταιρίας που μετέφερε τα εμπορεύματα.
- Την ημερομηνία της θαλάσσιας μεταφοράς.
Ενα (1) αντίτυπο της κατάστασης προσκομίζεται στο Τελωνείο προορισμού που θεωρείται και επιστρέφεται στο Τελωνείο αναχώρησης.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών, σε σχέση με τις ενδείξεις των δηλωτικών που αναφέρονται στη κατάσταση αυτή, το Τελωνείο προορισμού πληροφορεί για τις παρατυπίες αυτές το Τελωνείο αναχώρησης, κάνοντας αναφορά κυρίως στις φορτωτικές των εμπορευμάτων, όπου έγιναν οι εν λόγω διαπιστώσεις.

Υπεραπλουστευμένη διαδικασία - Προϋποθέσεις
Η ναυτιλιακή εταιρία, που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την υπεραπλουστευμένη διαδικασία κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς λιμένες, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α').
Η διαδικασία αφορά κυρίως τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες ή εκπροσωπούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και παρέχουν ορισμένες φορολογικές και τελωνειακές εγγυήσεις.
Από την ανωτέρω διαδικασία επωφελούνται εκείνες μόνο οι εταιρίες στις οποίες:

α) Χορηγείται έγκριση για τη χρήση τόσο των δηλωτικών, όσο και των εγγράφων της διαμετακόμισης.
β) Πραγματοποιούν ένα σημαντικό αριθμό μεταφορών μεταξύ δύο λιμένων της Κοινότητας στις τακτικές γραμμές.
γ) Αποστέλλουν και παραλαμβάνουν συχνά εμπορεύματα.
δ) Αποδέχονται να είναι υπεύθυνες εξ ολοκλήρου έναντι των Τελωνειακών Αρχών, διασφαλίζοντας εγγράφως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, προκειμένου να δίνουν λύση σε όλες τις παραβάσεις και παρατυπίες.

Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Την επωνυμία της εταιρίας.
- Την αιτία της αίτησης.
- Την περιγραφή των δραστηριοτήτων (συχνότητα μεταφορών).
- Την περιγραφή του τρόπου χρήσης των δηλωτικών.

Μόλις παραλάβει την αίτηση, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Διεύθυνση 19η - Τμήμα Α') απευθύνει αντίγραφα στις Τελωνειακές Αρχές των Διοικήσεων των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε., όπου βρίσκονται οι λιμένες αναχώρησης και προορισμού, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους.
Εάν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση στις επόμενες εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης, η Τελωνειακή Διοίκηση χορηγεί τη σχετική έγκρισή της στην ενδιαφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία.

Τρόποι λειτουργίας - Γενικές αρχές
Η ναυτιλιακή εταιρία εξουσιοδοτείται, κατόπιν των ανωτέρω, να χρησιμοποιεί ένα ενιαίο δηλωτικό, πάνω στο οποίο αναφέρεται το καθεστώς των εμπορευμάτων Τ1, TF, ΤD ή C (για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία) απέναντι από κάθε εμπόρευμα που αναφέρεται στο δηλωτικό.
Η ναυτιλιακή εταιρία που πραγματοποιεί τις πράξεις διαμετακόμισης με τη χρήση του ενιαίου δηλωτικού, είναι ο κύριος υπόχρεος.

Διατυπώσεις κατά την αναχώρηση
Η ναυτιλιακή εταιρία διατηρεί στοιχεία στις εμπορικές εγγραφές της για όλες τις αποστολές, καθώς και μέσα στα αντίγραφα των δηλωτικών.
Το δηλωτικό προσκομίζεται για θεώρηση στο Τελωνείο αναχώρησης, που φυλάσσει ένα (1) αντίτυπο. Εν τούτοις, σε περίπτωση που το δηλωτικό δεν κατατίθεται κατά τη στιγμή της αναχώρησης του πλοίου, ένα εμπορικό έγγραφο (π.χ. πίνακας φόρτωσης) είναι δυνατό να προσκομισθεί για τις ανάγκες ελέγχου της Υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει την ταυτότητα και το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων.

Διατυπώσεις στον προορισμό
Η διαδικασία της Κοινοτικής Διαμετακόμισης θεωρείται ότι εκκαθαρίζεται με την προσκόμιση τόσο των δηλωτικών, όσο και των εμπορευμάτων στο Τελωνείο προορισμού.
- Το Τελωνείο προορισμού ανακοινώνει στο Τελωνείο αναχώρησης κάθε παράβαση ή παρατυπία, μέσα σε μια λογική προθεσμία.
- Αντί για την κλασσική μορφή ελέγχου των πράξεων διαμετακόμισης, το Τελωνείο προορισμού μπορεί να επιχειρεί τους ελέγχους του κατά τρόπο δειγματοληπτικό και επί τη βάσει της ανάλυσης κινδύνων.

Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα
Το άρθρο 448, παρ. 11γ' των Δ.Ε.Κ. επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρίες που χρησιμοποιούν την απλοποιημένη διαδικασία, να χρησιμοποιούν ένα (1) μόνο δηλωτικό για τα εμπορεύματα των οποίων ο κοινοτικός χαρακτήρας αναγνωρίζεται με την ένδειξη "C".
Αν και η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της εταιρίας στο λιμάνι αναχώρησης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το καθεστώς των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της άφιξής τους στον προορισμό, ωστόσο η ένδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα που απεικονίζεται στο δηλωτικό επιτρέπει στα εμπορεύματα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέχρι τον τελικό τους προορισμό στην Κοινότητα.
Εν τούτοις, οι Τελωνειακές Αρχές στο λιμάνι προορισμού μπορούν να επαληθεύουν το δηλούμενο κοινοτικό καθεστώς με ελέγχους εκ των υστέρων και βάσει της ανάλυσης κινδύνων. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις, ενημερώνουν σχετικά το λιμάνι αναχώρησης.
Σε άλλες περιπτώσεις, το κοινοτικό καθεστώς των αποστολών πρέπει ν' αποδεικνύεται στον προορισμό με την κατάρτιση ενός Τ2L ή ενός Τ2LF ή ισοδύναμων εγγράφων (δηλαδή όπως και το έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 317α' των Δ.Ε.Κ.) πριν φθάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Χρήση του συμβόλου "TD"
Με το σύμβολο "TD" χαρακτηρίζουμε τα εμπορεύματα:
- Που έχουν ήδη τεθεί σε ένα καθεστώς διαμετακόμισης (Τ1, Τ2, Τ2F, Carnet TIR, Carnet ATA κ.λπ.).
- Που έχουν μεταφερθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενεργητικής τελειοποίησης με την κάλυψη ενός αντιγράφου της άδειας ή των εμπορικών και διοικητικών εγγράφων που φέρουν την ένδειξη "Ε.Τ." (ενεργητική τελειοποίηση).
- Που έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της τελωνειακής αποταμίευσης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα οποία μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης:

α) Με την κάλυψη ενιαίου δηλωτικού, σύμφωνα με το άρθρο 448, παρ. 11 των Δ.Ε.Κ. ή
β) Με την κάλυψη χωριστών δηλωτικών στα πλαίσια μιας συναποστολής.

Το σύμβολο "ΤD" τίθεται απέναντι από κάθε εμπόρευμα στο ενιαίο δηλωτικό ή στο δηλωτικό της συναποστολής.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η ναυτιλιακή εταιρία θέτει το σύμβολο "TD" πάνω στη φορτωτική ή σε κάθε άλλο αντίστοιχο εμπορικό έγγραφο, τον αριθμό αναφοράς της ακολουθούμενης διαδικασίας, την ημερομηνία του εγγράφου διαμετακόμισης ή της μεταφοράς και το όνομα του Τελωνείου αναχώρησης.

4. Μη τακτική γραμμή

4.1. Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα (άρθρο 317α' των Δ.Ε.Κ.). Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μια μη τακτική γραμμή, κατά την έννοια του άρθρου 313α' των Δ.Ε.Κ., θεωρούνται μη κοινοτικά, υπό τον όρο ότι η απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα δεν πραγματοποιείται μέσω ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:
- Εγγραφο Τ2L ή Τ2LF.
- Τιμολόγιο.
- Εγγραφο μεταφοράς (δηλωτικό ναυτιλιακής εταιρίας).

Το άρθρο 317α' των Δ.Ε.Κ. επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρίες να χρησιμοποιούν το δηλωτικό, μετά από αίτησή τους, σαν απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Προσκόμιση των δηλωτικών
Το δηλωτικό πρέπει να φέρει τις ακόλουθες μνείες:
- Το όνομα και την πλήρη διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρίας.
- Το όνομα του πλοίου.
- Τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης των εμπορευμάτων.
Και για κάθε αποστολή που περιλαμβάνεται στο δηλωτικό:
- Αναφορά στη φορτωτική ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο.
- Στον αριθμό, τη φύση, τα σημεία και τους αριθμούς των δεμάτων.
- Στη φύση των εμπορευμάτων.
- Στο καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα.
- Στους αριθμούς των εμπορευματοκιβωτίων, εάν υπάρχουν.
- Στο τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων.

Τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων
Η ναυτιλιακή εταιρία πρέπει να θέτει στα δηλωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με το καθεστώς των εμπορευμάτων:
- Το σύμβολο "C" για τα κοινοτικά εμπορεύματα.
- Το σύμβολο "F" για τα κοινοτικά εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, π.χ. Κανάρια νησιά.
- Το σύμβολο "Ν" για τα κοινοτικά εμπορεύματα που περιέχονται σε μη κοινοτικές συσκευασίες.
- Τα δηλωτικά, τέλος, πρέπει να υπογράφονται από τη ναυτιλιακή εταιρία.

Διατυπώσεις στο Τελωνείο αναχώρησης
Η ναυτιλιακή εταιρία καταθέτει δύο (2) αντίτυπα, τουλάχιστον, του δηλωτικού στο Τελωνείο αναχώρησης.
- Ενα (1) αντίτυπο φυλάσσεται από το Τελωνείο αναχώρησης.
- Το άλλο επιστρέφεται στη ναυτιλιακή εταιρία.
Στην περίπτωση αυτή, το δηλωτικό πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 317α', παρ. 3 των Δ.Ε.Κ.
- Επίθεση της σφραγίδας του Τελωνείου αναχώρησης.
- Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και επίθεση της ατομικής σφραγίδας.
- Ημερομηνία θεώρησης.
Τέλος, επισυνάπτουμε παραδείγματα προς διευκόλυνσή σας, καθώς και πίνακα που απεικονίζει διάφορες περιπτώσεις θαλάσσιων μεταφορών σε τακτικές και μη τακτικές γραμμές.

Παραδείγματα

Παράδειγμα Νο 1

Σύνδεση: Πάτρα/Αγκόνα σε μια τακτική εγκεκριμένη γραμμή

* Κανονική διαδικασία διαμετακόμισης: Υποχρεωτική σύσταση εγγύησης.
Εδώ, η διαδικασία της Κοινοτικής Διαμετακόμισης είναι υποχρεωτική για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) ---> έκδοση τίτλου Κοινοτικής
Διαμετακόμισης Τ1 (αντίτυπα 1-Ε 4-5-7) με σύσταση εγγύησης.
Αναφορικά με τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης --->έκδοση συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ).

Προσοχή: Κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός αυτών που ανήκουν στα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία και δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς της Κοινοτικής Διαμετακόμισης.

* Απλοποιημένη διαδικασία διαμετακόμισης: Δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. Στο χρησιμοποιούμενο δηλωτικό πρέπει να αναφέρεται το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Τα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:
--- "C" για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός εμπορευμάτων Κ.Α.Π.).
--- "T1" για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και για τα κοινοτικά που ανήκουν στην Κ.Α.Π.
--- "TD" για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν ήδη με άλλο καθεστώς διαμετακόμισης, όπως carnet TIR και κάτω από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς.

Παράδειγμα Νο 2

Σύνδεση: Πάτρα/Μασσαλία σε μη τακτική γραμμή
Τα εμπορεύματα όλα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στη Μασσαλία. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός απ' αυτά που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης) που φορτώνονται στην Πάτρα ---> έκδοση εγγράφου Τ2L ή χρήση, κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης ναυτιλιακής εταιρίας, δηλωτικού όπου θ' αναφέρεται το σύμβολο "C" ή "Ν". Για τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους και φορτώνονται στην Πάτρα ---> υποχρεωτική έκδοση συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ).

Παράδειγμα Νο 3
Σύνδεση: Πάτρα/Κανάρια νησιά σε μια εγκεκριμένη τακτική γραμμή

* Κανονική διαδικασία διαμετακόμισης: Υποχρεωτική σύσταση εγγύησης.
Η Κοινοτική Διαμετακόμιση είναι υποχρεωτική για:
- Μη κοινοτικά εμπορεύματα ---> έκδοση τίτλου διαμετακόμισης Τ (αντίτυπα 1-Ε 4-5-7), με σύσταση εγγύησης.
- Κοινοτικά εμπορεύματα (περιλαμβανομένων και αυτών που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους) ---> έκδοση Τ2F (δέσμη ΕΔΕ 5) με σύσταση εγγύησης.

* Απλοποιημένη διαδικασία διαμετακόμισης: Μη κατάθεση εγγύησης.
Στο σχετικό δηλωτικό πρέπει ν' αναφέρεται το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων. Τα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούν είναι τα ακόλουθα:
--- "Τ1" για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα.
--- "ΤF" για τα κοινοτικά εμπορεύματα (με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς).
--- "TD" για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν ήδη με ένα άλλο καθεστώς διαμετακόμισης.

Παράδειγμα Νο 4
Σύνδεση: Ν. Υόρκη/Πάτρα/Αγκόνα σε μη τακτική γραμμή
Ολα τα εμπορεύματα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στην Πάτρα.
Για τα κοινοτικά εμπορεύματα (εκτός αυτών που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης) που φορτώνονται στη Πάτρα ---> έκδοση εγγράφου Τ2L ή χρήση, κατόπιν αιτήσεως της ναυτιλιακής εταιρίας, δηλωτικού που θα φέρει το σύμβολο "C" ή "N".
Για τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (όπως αλκοολούχα) και τα οποία φορτώνονται στην Πάτρα ---> υποχρεωτική έκδοση του συνοδευτικού εγγράφου (ΣΔΕ).

Παράδειγμα Νο 5
Σύνδεση: Πάτρα/Κανάρια νησιά σε μη τακτική γραμμή
Τα εμπορεύματα θεωρούνται μη κοινοτικά κατά την άφιξή τους στα Κανάρια νησιά. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα ---> έκδοση ενός εγγράφου Τ2LF ή χρήση, κατόπιν αιτήσεως της ναυτιλιακής εταιρίας, του δηλωτικού στο οποίο θα αναφέρεται το σύμβολο "F".Taxheaven.gr