Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχέδιο νόμου
Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Οι Στρατηγικές Επενδύσεις

Άρθρο 1 - Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων


1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 1)», οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

3. «(Στρατηγικές Επενδύσεις 2)», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατό (100) νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης

4. «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

5. «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

6. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα" που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)». Οι στρατηγικές επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

7. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 ν. 4251/2014 (ΦΕΚ A' 103) περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα εφαρμόζονται ως προς συγκεκριμένα, κατ' ανώτατο αριθμό δέκα (10), στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει επίσης τον ή την σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στο βαθμό που αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Κατηγορίες παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων

Άρθρο 2 - Κίνητρα Χωροθέτησης


1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί ακινήτων μπορεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) του άρθρου 7 να καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν.3986/2011. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2,14 και 14Α του ν. 3986/2011 (Α' 152) όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Όπου στα άρθρα 12,13,13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ειδικώς για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14 Α του ν. 3986/2011 όπως ισχύει, απαιτείται και η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

2. α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλοτρίωση εγκρίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της ΔΕΣΕ, και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη βιωσιμότητα και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό εκτάσεων μεγαλύτερο του 3% της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης.
β) Οι κατά τα ως άνω απαλλοτριώσεις κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπερού η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Η προσδιοριζόμενη αποζημίωση βαρύνει το φορέα της επένδυσης.

Άρθρο 3 - Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α' 117).

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δύναται με σχετική απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
«αα) Για συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 7.500.000 ευρώ.
ββ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
γγ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
δδ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 40% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
εε) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 20% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
στστ) Για το μέρος του προϋπολογισμού από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.
ζζ) Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επένδυσης. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, και πάντως όχι σε λιγότερο των πέντε (5) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Άρθρο 4 - Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης

1. Ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Η προθεσμία της παραγράφου αυτής εκκινεί από την υποβολή του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) από το φορέα της επένδυσης. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των αιτουμένων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων..

2. Η ΓΔΣΕ εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου με την απόφαση της ΔΕΣΕ και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή δύναται να αιτηθεί άπαξ τυχόν απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου. Κατόπιν διαβιβάζει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή σχετική αίτηση έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης και τον οικείο φάκελο.

3. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά προτεραιότητα τη σχετική διοικητική διαδικασία και εκδίδει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1. Η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του οικείου φακέλου και μπορεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να αιτηθεί άπαξ τυχόν απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η προθεσμία εκκινεί εκ νέου από την αποστολή τους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης δεν παρεκτείνεται, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων προθεσμιών.

4. Αν στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας της παραγράφου 3 απαιτείται η αποστολή προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων περιφερειακών ή άλλων υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε τέτοιο χρόνο ώστε να διασφαλίζεται ότι η τελική άδεια έγκριση ή γνωμοδότηση θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

5. Ειδικότερα όσον αφορά στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ' αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.7. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 3, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας πέραν αυτών που εκδίδει δυνάμει της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δύναται να μεταφέρεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα.

6. Εφόσον η δραστηριότητα της στρατηγικής επένδυσης υπάγεται στο καθεστώς της γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230) η γνωστοποίηση υποβάλλεται προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή μέσω του οικείου ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού, ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5 - Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Α.Ν.89/1967 για τη χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, δαπανών για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζονται αναλόγως στις επενδυτικές προτάσεις που εγκρίνονται από την Δ.Ε.Σ.Ε., κατόπιν σχετικής απόφασής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης/Ένταξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 6 - Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων


1. Συνιστάται «Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Δ.Ε.Σ.Ε.), με σκοπό την αξιολόγηση και έγκριση «Στρατηγικών Επενδύσεων», στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας με αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί

2. Η Δ.Ε.Σ.Ε αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση συμμετοχής έτερων συναρμόδιων υπουργών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, κάθε υπουργός πέραν του δικαιώματος ψήφου διατηρεί δικαίωμα εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε. Η γραμματειακή υποστήριξη για τη σύγκληση και τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

3. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής Περιφερειάρχες, Δημάρχους, άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Ομοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται για τη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με την υπό εξέταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών προερχόμενοι από τον τόπο όπου σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, αλλά και ειδικοί ε μπειρογνώ μονες.

4. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του π.δ. 63/2005 (Α' 98). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας της Δ.Ε.Σ.Ε.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνεται η «Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποτελούμενη από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστοιχων υπουργείων υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αρμοδιότητες της επιτροπής αποτελούν η εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, η διατύπωση γνώμης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. σχετικά με τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., καθώς και η εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων.

Άρθρο 7 - Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης

1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση ένταξης της επενδυτικής του πρότασης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί μέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο καθώς και τίτλοι κυριότητας (ενδεικτικά αγοραπωλητήρια συμβόλαια, παραχωρητήρια κυριότητας κλπ) του φορέα της επένδυσης, ή μισθωτήρια κατά τα άρθρα 574 ΑΚ - 618 ΑΚ διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών, ή παραχωρητήρια (άλλως αποφάσεις παραχώρησης) χρήσης ακινήτων επίσης διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών, ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής και των επί μέρους επενδύσεων, ανάλυση της δομής χρηματοδότησης του έργου, ανάλυση των χρηματορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των υποδομών και για τον χρόνο λειτουργίας και εκμετάλλευσης, επιστολή υποστήριξης (comfort letter) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην ΕΕ ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς και σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών "proof of funds" από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε χώρα της Ε.Ε. ή από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας.
β)Τεκμηρίωση της χρήσης/χρήσεων, του μεγέθους και της έντασης αυτών καθώς και των όρων δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση κοινωνικών επιπτώσεων (social impact assessment) καθώς και των περιβαλλοντικών. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και ομαλή προσαρμογή του φυσικού, οικιστικού και οικονομικοκοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων.
γ) Κάθε αναγκαίο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η τεκμηρίωση συνδρομής των χαρακτηριστικών της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του παρόντος.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης με κατώτατο όριο τις 50.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 250.000 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό 75%, καταβάλλεται προ της συνεδρίασης της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση μη ένταξης της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται ποσοστό 75% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.2. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονομικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Άρθρο 8 - Προδικασία ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» υποχρεούται να αξιολογήσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 1, την πληρότητα του φακέλου, και των, απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων του του άρθρου 7, τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και τις αντισταθμιστικές ωφέλειες από την πλευρά του επενδυτικού φορέα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης και τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνογνωσίας, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα στοιχεία του φακέλου και μια επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπό της και καλεί σε δημόσια διαβούλευση το κοινό και συναρμοδίους φορείς. Η διαβούλευση διενεργείται επί δεκαπέντε (15) ημέρες. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων εντός οργανωμένων φορέων (ΒΙ.ΠΕ., τεχνολογικών ή επιχειρηματικών πάρκων. κλπ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της «Ελληνικής Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

2. Η γνωμοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), η οποία διαβιβάζει περαιτέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Σ.Ε.Σ.Ε. και προετοιμάζει την οικεία συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε.

Άρθρο 9- Διαδικασία Ωρίμασης Επενδυτικών Έργων που υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα

1. Ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν σε ακίνητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση κατέχει ή ελέγχει, αντιστοίχως, άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ.υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ύστερα από απόφαση της ΔΕΣΕ, η οποία λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152) και 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94). Η σχετική απόφαση περί επενδυτικής ωρίμασης ακινήτων λαμβάνεται από τα δημοτικά/περιφερειακά συμβούλια, τη συνέλευση του ΝΠΙΔ ή τα εν γένει καταστατικά όργανα των οργανισμών δημοσίου δικαίου , αντιστοίχως, με απλή πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών, κατά τις οικείες διατάξεις.

2. Η δημοπράτηση των ανωτέρω ακινήτων πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή από τον οργανισμό δημοσίου δικαίου μέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισμών σε μία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν είτε λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων είτε λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση μέσω Διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού ή Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

3. Η αναθέτουσα αρχή, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, από κοινού με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», προετοιμάζει τον φάκελο δημοπράτησης της επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης. Ο προτιμώμενος ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας συμβάλλεται με την αναθέτουσα αρχή. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τελεί υπό την αίρεση της απονομής του στρατηγικού χαρακτήρα από τη ΔΕΣΕ στη συγκεκριμένη επένδυση. Εάν δεν πληρωθεί αυτός ο όρος, η αναθέτουσα αρχή ή και ο επενδυτικός φορέας διατηρούν την ευχέρεια να μην προχωρήσουν στην οριστική κατάρτιση της σύμβασης ή να προχωρήσει ο επενδυτικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και για το χαρακτηρισμό της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής επένδυσης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

5. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου καθ' ύλην αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού ορίζονται οι επιμέρους όροι σχετικά (α) με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, (β) το ακριβές περιεχόμενο της διακήρυξης, δηλαδή οι τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, η απαιτούμενη εμπειρία, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο της προσφοράς, οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, οι διαδικασίες μεταβολής στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυσης, (γ) τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης, (δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων, μέσω των Ελάχιστων Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες θα είναι αποκλειστικά ποσοτικοποιημένες και μαθηματικά εκπεφρασμένες, (ε) τον αριθμό και το ακριβές περιεχόμενο των φακέλων /υποφακέλων των προσφορών με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους καθώς και την τεχνική και οικονομική τους προσφορά, (στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και (ζ) τη διαδικασία προβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 10 - Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ως προς την έγκριση ή μη της ένταξης των επενδυτικών προτάσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, τα δύο (2) από αυτά εγνωσμένου κύρους σε ειδικότητες σχετικές ιδίως με Οικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χωροταξία, Περιβάλλον και άλλα συναφή με Στρατηγικές Επενδύσεις αντικείμενα και τα τρία (3) από αυτά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προερχόμενα από υπηρεσίες με συναφείς αρμοδιότητες και σε επίπεδο τουλάχιστον προϊσταμένου Τμήματος, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω κατηγοριών αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υπογράφουν δήλωση για την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων ή κωλυμάτων λόγω της προσωπικής επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με τις αξιολογούμενες επενδύσεις. Σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα ή σύγκρουση συμφερόντων για κάποιο μέλος, τότε αυτό υποχρεούται να το δηλώσει στη Διοίκηση της εταιρείας και να μη συμμετάσχει στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, νομίμως αναπληρούμενο, άλλως εάν το κώλυμα διαπιστωθεί από την εταιρεία, το μέλος παύεται από τα καθήκοντά του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής ανά αξιολογούμενη επένδυση, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και μπορεί να παρακρατείται από την καταβαλλόμενη Διαχειριστική Αμοιβή του άρθρου 16 του ν.3894/2010.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» σχετικά με την ένταξη επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος, αφού λάβει υπόψη του τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης και τις σχετικές αξιολογήσεις.

Άρθρο 11 - Απόφαση Ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση του εισηγητικού φακέλου στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση για την ένταξη ή μη των επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του παρόντος.

2. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις μεταβάλει, παρά μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνώμη της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η δε περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόμο υπεύθυνο.

3. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Στρατηγικές Επενδύσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 1 αλλά και: (α) η οικονομική βιωσιμότητα και η χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η φερεγγυότητα του επενδυτή, (β) η μεταφορά τεχνογνωσίας σε πεδία έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, (γ) η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (δ) η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, (ε) η ουσίωδης ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, (στ) η ουσιώδης αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, (ζ) η συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοικονομικό υποσύστημα (η) οι περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 4. Ειδικά για την οικονομική βιωσιμότητα και την χρηματοοικονομική επάρκεια της επενδυτικής πρότασης εξετάζονται στοιχεία όπως: α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης ή υποστήριξης, β) η οικονομική κατάσταση του φορέα επένδυσης μέσω ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών, γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ" ανώτατο όριο, δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα επένδυσης κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του (comfort letter), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέσμευσης, καθώς και σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών "proof of funds" από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε χώρα της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης μέσω βεβαίωσης διεθνούς ή εγχώριου οργανισμού αξιολόγησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 4, να προβλέπονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί δείκτες και η βαρύτητά τους κατά την αξιολόγηση και να ορίζεται η διαδικασία ελέγχου αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με απόφασή της επί συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης, δύναται να καλεί τον φορέα της επένδυσης να εξειδικεύει περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον εισηγητικό φάκελο της υπό εξέταση επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, της οικονομοτεχνικής μελέτης, της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης επιπτώσεων της επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Υλοποίηση Επένδυσης

Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης


1. Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), τη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.),εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις.

2. Ο φορέας της επένδυσης οφείλει εντός (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της οικείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε να υποβάλει προς τη Γ.Δ.Σ.Ε. επενδυτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: α) τεχνική περιγραφή της Στρατηγικής Επένδυσης στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση της επένδυσης, β) χάρτη προσανατολισμού της περιοχής, στην οποία υλοποιείται η επένδυση σε κλίμακα 1:50.000, γ) χάρτες με τους οποίους τεκμηριώνονται όλα τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής όπως χρήσεις γης, όροι δόμησης, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, οριοθετημένα υδατορέματα, καθορισμένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας κλπ, δ) τοπογραφικά σχέδια στα οποία θα φαίνεται η σχεδιαζόμενη θέση των σημαντικότερων έργων της επένδυσης όπως κτίρια, υποδομές, οδική πρόσβαση κλπ, ε) τυχόν μελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, στ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης και της Γ.Δ.Σ.Ε., το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθμιστικές παροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα και η αποδεδειγμένη ικανότητα χρηματοδότησης του έργου ή της επένδυσης μέσω παροχής νομικά δεσμευτικού εγγράφου καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή κάθε επιμέρους φακέλου για την έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης, καθώς και του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης.

4. Το Μνημόνιο Συνεργασίας κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του επενδυτικού φακέλου. Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

5. Ο επενδυτής υποχρεούται, πριν την έκδοση των αδειών δόμησης, να υποβάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, το οποίο ελέγχεται από ανεξάρτητο μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του παρόντος, καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης.

Άρθρο 13 - Εποπτεία Υλοποίησης Επένδυσης

1. Η αρμοδιότητα εποπτείας της συνολικής διαδικασίας υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

2. Με οικείες αποφάσεις όλων των εμπλεκομένων και συναρμόδιων φορέων για την έγκριση, την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και την υλοποίηση εν γένει των Στρατηγικών Επενδύσεων, ορίζεται αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ανά καθ' ύλη αρμόδιο φορέα, ως υπεύθυνος για το συντονισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ορίζεται ως επικεφαλής του παραπάνω δικτύου και συντονίζει τη λειτουργία του.

3. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μετά την εγκριτική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις «Στρατηγικές Επενδύσεις». Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου, καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατ' απόλυτη προτεραιότητα κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης εκάστης εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ορίζεται από τον φορέα επένδυσης κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανεξάρτητος μηχανικός από ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται το «Μητρώο Ανεξάρτητων Μηχανικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων», το οποίο τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και στελεχώνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, η οποία αναρτάται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσής του από τη Διαχειριστική Αμοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι επιμέρους διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης της επένδυσης από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τρόπος καταγραφής και τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και των συναφών με αυτά υποχρεώσεων του φορέα επένδυσης και του Δημοσίου. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η προτυποποίηση των σχετικών με την εποπτεία της υλοποίησης των «Στρατηγικών Επενδύσεων» υποδειγμάτων των τεχνικών εκθέσεων.

Άρθρο 14 - Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας για λόγους που αποδίδονται στον φορέα επένδυσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη Δ.Ε.Σ.Ε., η τελευταία αποφασίζει αιτιολογημένα:
Α. τον οριστικό αποχαρακτηρισμό επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισμός επένδυσης μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι ποσοτικές προϋποθέσεις στρατηγικότητας σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 1 και σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο ΦΕΚ ο φάκελος αδειοδότησης στη ΓΔΣΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12.
Β. σε περίπτωση που έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 2, επιβάλλεται στον φορέα της επένδυσης κατ' αποκοπήν πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Γ. α) Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ. 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ' επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
β) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος και κατ' επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
γ) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3, επιβάλλεται η άρση της δυνατότητας κατ' εξαίρεση απόσβεσης και κατ' επέκταση η αναβίωση από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του φορέα επένδυσης με βάση τους κατ' έτος ισχύοντες συντελεστές.
Δ. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 4, επιβάλλεται ο διπλασιασμός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχετικών αδειών.
Ε. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 5, επιβάλλεται μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών ενισχύσεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.ΣΤ. Σε περίπτωση μη ορθής τήρησης των όρων άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέδωσε την εκάστοτε άδεια, έγκριση, γνωμοδότηση ή πιστοποιητικό ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση που για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει οριστικώς/τελεσιδίκως κριθεί ότι χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 (Α' 139), η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, τον οριστικό αποχαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκεκριμένων κινήτρων ή/και την επιβολή όλων ή μερικών εκ των αναφερόμενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Επίλυση Διαφορών επί Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 15 - Διαιτητική Επίλυση Διαφορών


1. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα επένδυσης και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και κάθε ζητήματος σχετικού με την ύπαρξη, το κύρος ή την καταγγελία αυτού, δύναται να παραπέμπεται και να επιλύεται οριστικώς με διαιτησία, που διεξάγεται σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών- Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), με την επιφύλαξη ειδικότερων συμφωνιών που μπορεί να ισχύουν μεταξύ των μερών.

2. To Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές, συγκεκριμένα ένας (1) διαιτητής ορίζεται από το ελληνικό δημόσιο, ένας (1) διαιτητής ορίζεται από τον φορέα επένδυσης, ενώ ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται από τους δύο (2) διαιτητές. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας είναι η Αθήνα, και ως γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας ορίζεται η ελληνική. Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, κανένα εκ των μερών της επενδυτικής σύμβασης δεν δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκ του Μνημονίου Συνεργασίας.

3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποτελεί τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 16 -Υποβολή αιτήσεων στον ν. 3894/2010


Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 17 - Μεταβατικές Διατάξεις

Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ' εφαρμογή του ν. 3894/2010 (Α' 204) και η αξιολόγησή τους από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, δύνανται κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης να αξιολογούνται, να εντάσσονται στην Διαδικασία Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ Α' 50) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 18 - Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων στον παρόντα νόμο

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 19 - Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης