1173149 ΕΞ 2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αριθμ.: α) Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238), ως προς την ανασυγκρότηση τριών (3) Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό Δ.Ο.Υ., των οποίων οι Προϊστάμενοι ορίζονται Διατάκτες Νομαρχιακών Προϋπολογισμών, καθώς και τον καθορισμό των Προϊσταμένων Τμημάτων των ίδιων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι θα ασκούν την αρμοδιότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών αυτών, που καλύπτονται από τον οικείο νομαρχιακό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτής

21 Νοέ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1173149 ΕΞ2018/21-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5432/04-12-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Άννα Πανταζή
Τηλέφωνο : 210- 3222386, 213-2112905
Fax : 210-3230829
E-mail:[email protected]
Url :www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αριθ.: α) Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238), ως προς την ανασυγκρότηση τριών (3) Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 & 1032) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό Δ.Ο.Υ., των οποίων οι Προϊστάμενοι ορίζονται Διατάκτες Νομαρχιακών Προϋπολογισμών, καθώς και τον καθορισμό των Προϊσταμένων Τμημάτων των ίδιων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι θα ασκούν την αρμοδιότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών αυτών, που καλύπτονται από τον οικείο νομαρχιακό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτής.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ.1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2, 7, 19, 20 και 24 και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61),
δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
ε) του Π.Δ.54/2018 (ΦΕΚ Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,
στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
η) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 38 και 68 αυτής,
θ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ι) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν  τα  κριτήρια,  τους  όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2336) κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της ’’χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών’’ του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016».

3. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού».

4. Την  αριθμ.  Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.:
α) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), από 24-10-2018,
β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., από:
αα) 31-10-2018, 02-11-2018 και 13-11-2018 (δύο μηνύματα), του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γ.Δ.Ο.Υ.,
ββ) 29-10-2018, του Γραφείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
γγ) 23-10-2018, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
δδ) 12-10-2018 (με συνημμένα, μεταξύ άλλων, το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1149406 ΕΞ 2018/10-10-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. και το από 26-09-2018 ενημερωτικό σημείωμα των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Φορολογικής Διοίκησης προς το Γραφείο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) και το από 24-10-2018 μήνυμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
εε) 26-10-2018 και 31-10-2018, της Προϊσταμένης του Τμήματος Α΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ.

6. Τα αριθμ.: α) Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1160518 ΕΞ 2018/30-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 23-180 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2019-2022 και η αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. 1189777 ΕΞ 2017/20-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΣΘ46ΜΠ3Ζ-ΩΥ6) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης και
β) Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1159602 ΕΞ 2018/30-10-2018 όμοιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

7. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018, με ποσόν ύψους, χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (1.996,14 €) και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (11.976,84 €), η οποία εγγράφεται στους ΚΑΕ 0215, 0294, 0292 και 0293 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2019-2022,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τα άρθρα 38 και 68 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

Ι. Από 01-01-2019:

1. συνιστούμε στις κατωτέρω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης:
α) ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «ΣΤ΄Προϋπολογισμού και Προμηθειών» στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως και β) από ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Δ΄Προϋπολογισμού και Προμηθειών» στις Δ.Ο.Υ., Α΄-Β΄ τάξεως, ΙΒ΄ Αθηνών και Γαλατσίου και καθορίζουμε τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες αυτών.

2. Στο άρθρο 38: α) Προσθέτουμε:
αα) στην περίπτωση Β΄ της υποπαραγράφου Ι και στην υποπαράγραφο ΙΙ της παρ. 6, νέα υποπερίπτωση δ΄ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπεριπτώσεις δ΄ σε υποπεριπτώσεις ε΄, αντίστοιχα,
ββ) στην περίπτωση i της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 7, νέα υποπερίπτωση VI και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση VI σε VII,
γγ) στην περίπτωση ii της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 7, νέα υποπερίπτωση IV και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση IV σε V.
β) Συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 3 και το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 7. γ) Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3, την υποπερίπτωση V της περίπτωσης ii και την υποπερίπτωση IV της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 7 και τις περιπτώσεις 11, 62 και 71 του πίνακα της παρ. 8.

3. Στην περίπτωση ΙΙΙ της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 συμπληρώνουμε την υποπερίπτωση ε΄.
II. Ύστερα από τα παραπάνω διαμορφώνουμε τα προαναφερθέντα, ως εξής:
«Άρθρο 38
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)»
«3. γ) Τα όργανα των Δ.Ο.Υ., που ασκούν τις αρμοδιότητες των πρώην Δ.Ε.Κ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην υποπαράγραφο ε΄ της παρούσας παραγράφου, στα οποία έχουν μεταβιβασθεί οι κατωτέρω αρμοδιότητες ή έχει εκχωρηθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι, αντίστοιχα, αρμόδια και για:».
«3. δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017
(ΦΕΚ Β΄12, 52, 234 και 1032) απόφασης, με θέμα ’’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής’’, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄), ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) και Γαλατσίου (Α΄-Β΄)».
«6. Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και δύο
(2) έως τρία (3) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:».
«Β. Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο:
α) Τμήμα Γ΄ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους,
β) Τμήμα Δ΄ Εσόδων.
Στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ.
γ) Τμήμα Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
δ) Τμήμα ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης.».
«II. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Β΄ τάξεως, σε τρία (3) έως τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:
α) Τμήμα Α΄ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους,
β) Τμήμα Β΄ Εσόδων,
γ) Τμήμα Γ΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
δ) Τμήμα Δ΄Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί μόνο στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης.».
«7. Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως κατωτέρω και, επιπλέον, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου των διατακτών νομαρχιακών προϋπολογισμών Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄) και των Τμημάτων Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) και Γαλατσίου (Α΄-Β΄), είναι οι ακόλουθες:».
«i. Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως».
«VI. Τμήμα ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών
(α) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η σύνταξη των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα.
(γ) Η κατάρτιση και η αποστολή αιτημάτων προς το Τμήμα Α΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., για την ενίσχυση του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα.
(δ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. τακτικών μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, αναφορών και εκθέσεων εκτέλεσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα και αναφορών της πορείας υλοποίησης των διαδικασιών προμηθειών.
(ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου δεσμεύσεων της Α.Α.Δ.Ε.
(στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
(ζ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής αυτών.
(η) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.
(θ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ακολουθούνται αυτές.
(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη.
(ια) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.
(ιβ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή, στην αρμόδια για την εκκαθάριση Υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
(ιγ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «Φακέλου δημόσιας σύμβασης» και των σχετικών στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών.
(ιδ) Η συνεργασία με την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), στα πλαίσια άσκησης από αυτή των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ιε) Κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια που προβλέπεται για την υποστήριξη του έργου του διατάκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.».
«VIΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης»
«7. Α. ii. Δ.Ο.Υ. Α-Β΄ τάξεως»
«IV. Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση VI της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου, για τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς του.
V. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση VII της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου.».
«7. Α. iii. Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως»
«IV. Γραφείο Δ΄ Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση V της περίπτωσης ii της παρούσας υποπαραγράφου.».
«8. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄-Β΄ Τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και οι Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, επιπέδου Τμήματος, ανά Περιφέρεια και ανά Νομό και η εσωτερική διάρθρωση αυτών, απεικονίζονται αναλυτικά κατωτέρω:
 


 

«Άρθρο 68
Κλάδοι Προϊσταμένων
Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»
«Α. 8. ΙΙΙ. στα: ’’ε) Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Εσόδων και Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄Β΄ τάξεως και’’ ’’προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παρ. 3 του άρθρου 61 της παρούσας.’’».
Β. Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Από 01-01-2019, οι αρμοδιότητες:
α) του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ αυτής, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β΄ της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο:
αα) της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (Α΄) για τον Φορέα 90-06 (στοιχείο 5 του πίνακα) του Ειδικού Φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231, μεταβιβάζονται:
i) στον Προϊστάμενο της  Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄  Αθηνών (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-06/231 και ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών (Α΄), Δ΄ Αθηνών (Α΄), ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄), ΙΖ΄ Αθηνών (Α΄), Αγίου Δημητρίου (Α΄-Β΄), Βύρωνα (Α΄-Β΄), Γλυφάδας (Α΄), Ηλιούπολης (Α΄), Καλλιθέας (Α΄), Κατοίκων Εξωτερικού (Α΄), Μοσχάτου (Α΄-Β΄), Νέας Σμύρνης (Α΄-Β΄), Παλαιού Φαλήρου (Α΄-Β΄), Α΄ Περιστερίου (Α΄-Β΄), Β΄ Περιστερίου (Α΄-Β΄) και ΦΑΕ Αθηνών (Α΄),
ii) στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-08/231 και ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών (Α΄), ΙΔ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄), Αγίων Αναργύρων (Α΄), Αιγάλεω (Α΄-Β΄), Αμαρουσίου (Α΄-Β΄), Γαλατσίου (Α΄-Β΄), Κηφισιάς (Α΄), Νέας Ιωνίας (Α΄), Χαλανδρίου (Α΄-Β΄), Χολαργού (Α΄) και Ψυχικού (Α΄-Β΄),
ββ) της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (Α΄) για τον Φορέα 90-08, (στοιχείο 7 του πίνακα) του Ειδικού Φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231, μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-08/231 και ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. Αχαρνών (Α΄-Β΄), Κορωπίου (Α΄-Β΄) και Παλλήνης (Α΄),
β) της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ αυτής, που μεταβιβάσθηκαν με την περίπτωση α΄ της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης:
αα) της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (Α΄), για τις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-06 του Ειδικού Φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231, μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών:
i) της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-06 και ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. που ορίζονται στο υποστοιχείο i του στοιχείου αα΄ της υποπερίπτωσης α΄ της παρούσας περίπτωσης,
ii) της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-08 και ειδικότερα για τις Δ.Ο.Υ. που ορίζονται στο υποστοιχείο ii του στοιχείου αα΄ της υποπερίπτωσης α΄ της παρούσας περίπτωσης,
ββ) της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (Α΄), για τις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-08 του Ειδικού Φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231, μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) για τον Φορέα 90-08 για τις Δ.Ο.Υ. που ορίζονται στο στοιχείο ββ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της παρούσας περίπτωσης,
γγ) της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄), για τις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-23 του Ειδικού Φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231, μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της ίδιας Δ.Ο.Υ.

2. Από 01-01-2019:
τροποποιούμε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2 και την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ αυτής και αντικαθιστούμε:
α) την τέταρτη σειρά της στήλης 2 και της στήλης 3 και την τρίτη σειρά της στήλης 4 και της στήλης 5 του πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ και
β) τη δεύτερη σειρά της στήλης 1 και της στήλης 2 του πίνακα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 4 της ίδιας παραγράφου.

3. Ύστερα από τα ανωτέρω, αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2, την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ και τον τίτλο του πίνακα της περίπτωσης β΄ της ίδιας υποπαραγράφου, ως εξής:
«2. α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομαρχιακό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον ειδικό φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231 και στους Προϊστάμενους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον ειδικό φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι πίνακα, αντίστοιχα, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα του διατάκτη μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα, ως εξής:
 
β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:
αα) την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει,
ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.),
γγ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών,
δδ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα.».
 
«4. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής: α) για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) κάθε νομαρχιακού προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε΄ ή Γ΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ή των Τμημάτων ΣΤ΄ ή Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου νομαρχιακού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι πίνακα, ως εξής:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


ΙΙ. Από 01-01-2019:

1) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (Α΄), καθώς και οι διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της ίδιας παραγράφου, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (Α΄) και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31-12-2018, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται, διεκπεραιώνονται και πραγματοποιούνται, αντίστοιχα:
α) όσες αφορούν στις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-06/231 Α΄ Αθηνών (Α΄), Δ΄ Αθηνών (Α΄), ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄), ΙΖ΄ Αθηνών (Α΄), Αγίου Δημητρίου (Α΄-Β΄), Βύρωνα (Α΄-Β΄), Γλυφάδας (Α΄), Ηλιούπολης (Α΄), Καλλιθέας (Α΄), Κατοίκων Εξωτερικού (Α΄), Μοσχάτου (Α΄-Β΄), Νέας Σμύρνης (Α΄-Β΄), Παλαιού Φαλήρου (Α΄-Β΄), Α΄ Περιστερίου (Α΄-Β΄), Β΄ Περιστερίου (Α΄-Β΄) και ΦΑΕ Αθηνών (Α΄), από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄) ή του Τμήματος Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών αυτής, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπερίπτωσης, πραγματοποιούνται από το Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄),
β) όσες αφορούν στις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-08/231 ΙΓ΄ Αθηνών (Α΄), ΙΔ΄ Αθηνών (Α΄-Β΄), Αγίων Αναργύρων (Α΄), Αιγάλεω (Α΄-Β΄), Αμαρουσίου (Α΄-Β΄), Γαλατσίου (Α΄-Β΄), Κηφισιάς(Α΄), Νέας Ιωνίας(Α΄), Χαλανδρίου(Α΄-Β΄), Χολαργού (Α΄) και Ψυχικού (Α΄-Β΄), από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) ή του Τμήματος Δ΄ Προϋπολογισμού και  Προμηθειών  αυτής,  αντίστοιχα. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπερίπτωσης πραγματοποιούνται από το Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄).

2) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, σχετικά με τις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-08/231 Αχαρνών (Α΄-Β΄), Κορωπίου (Α΄-Β΄) και Παλλήνης (Α΄), καθώς και οι διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της ίδιας παραγράφου, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (Α΄) και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31-12-2018, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται, διεκπεραιώνονται και πραγματοποιούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄) ή του Τμήματος Δ΄Προϋπολογισμού και Προμηθειών αυτής, αντίστοιχα.
Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπερίπτωσης πραγματοποιούνται από το Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄).

3) Οι διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄), σχετικά με τις Δ.Ο.Υ. του Φορέα 90-23/231, για τις οποίες η αρμοδιότητα του διατάκτη έχει μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄) και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31-12-2018, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται, διεκπεραιώνονται και πραγματοποιούνται, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ΣΤ΄ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπερίπτωσης πραγματοποιούνται από το Τμήμα ΣΤ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης (Α΄).

Γ. α) Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η φράση «φορέας υπηρεσιών» αντικαθίσταται με τη φράση «ειδικός φορέας υπηρεσιών».
β) Από 01-01-2019, ισχύει η αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού». γ)  Η  Γενική  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να παρέχει σαφείς οδηγίες στους διατάκτες και στους Προϊσταμένους των αρμόδιων για την υποστήριξη αυτών Τμημάτων ή Γραφείων, ως προς τη διενέργεια των διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών και ως προς την ορθή εφαρμογή, τόσο των διατάξεων της παρούσας απόφασης, όσο και της προαναφερθείσας απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ.:
α) Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) και β) Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234 και 1032) αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr