Αποτελέσματα live αναζήτησης

347/2/01.11.2018 Τροποποίηση της 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

347/2/01.11.2018
Τροποποίηση της 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 347/2/01.11.2018

(ΦΕΚ Β' 5298/26.11.2018)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4499/2017 (Α΄ 176), τις διατάξεις των άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύουν,

β) τις διατάξεις της περίπτωσης 31 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 2.β., 11.α., 11.β, 12 και 13 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), όπως ισχύει,

δ) τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219),

ε) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές αποφάσεις της μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων αυτών,

στ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, το οποιοδήποτε διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα ρυθμίζεται από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) τις διατάξεις της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει,

η) τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

θ) τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει,

ι) τις διατάξεις της με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο [Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)],

ια) τις διατάξεις των με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ιβ) τις διατάξεις της με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β 3404) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο [Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων],

ιγ) τις διατάξεις της με αριθμό 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: [Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) λόγω λήξης της θητείας τους], σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα [Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων] και με τις διατάξεις των με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) και 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843), όμοιων αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3051/2002 (Α 220) και την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14),

ιδ) τις διατάξεις της με αριθμό 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει,

ιε) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων], όπως ισχύει,

ιστ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 1009/23.10.2018 έγγραφο της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ017616231018),

ιζ) το με αριθμό πρωτοκόλλου OPGP18017731/ 25.10.2018 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία υπέβαλλε στην Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ017838251018) αίτημα παράτασης του χρονικού διαστήματος πλήρωσης προδιαγραφών πρακτορείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει,

ιη) το από 30/10/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ε.Π. (ΠΡΠ18110301018),

ιθ) την ανάγκη επέκτασης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 11.2 της με αριθμό 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει,

κ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 106 ΕΞ/30.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,

κα) την από 30.10.2018 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

κβ) το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις,

κγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

κδ) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 11.2 του άρθρου 11 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής: [11.2 Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1, οι Πράκτορες που ήδη λειτουργούν Πρακτορεία, πρέπει να μετεγκατασταθούν σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα χρονοδιαγράμματα και την εμπορική πολιτική του Φορέα Εκμετάλλευσης. Κατ' εξαίρεση, για τα Πρακτορεία τύπου Α', που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της παραγράφου 6.2.1 του άρθρου 6 της παρούσας, το χρονικό διάστημα πλήρωσης των σχετικών ελαχίστων προδιαγραφών παρατείνεται κατά δεκαοκτώ (18) πλέον μήνες, ήτοι έως την 7η Ιουνίου 2020. Για το σκοπό αυτό και προς συμμόρφωση με την παρούσα διάταξη ο Φορέας Εκμετάλλευσης:

(α) Θα προβλέψει σχετική διάταξη με την υποχρέωση μετεγκατάστασης του Πράκτορα στη Σύμβαση πρακτόρευσης και

(β) θα αποστέλλει στην Ε.Ε.Ε.Π., από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, τριμηνιαία έκθεση προόδου μετεγκατάστασης των Πρακτορείων τύπου Α' σε χώρους που να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της παραγράφου 6.2.1 του άρθρου 6 της παρούσας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πράκτορα, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη Σύμβαση πρακτόρευσης μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή για την περίπτωση των Πρακτορείων τύπου Α', που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της παραγράφου 6.2.1 του άρθρου 6 της παρούσας, μετά την παρέλευση της 7ης Ιουνίου 2020, άλλως η σχετική Σύμβαση πρακτόρευσης λύεται αυτοδικαίως και παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.].

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης