Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/56353/0004/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

2/56353/0004/2018
Τροποποίηση της αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ)


2/56353/0004/2018 Τροποποίηση της αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 2/56353/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 101 65-Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 210-33.38.467
Fax: 210-33.38.201-202
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ)»

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 18 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α'168), όπως ισχύει.

δ) του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181), όπως ισχύει.

ε) του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει.

στ) του Π.Δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α' 161).

ζ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116). 

η) του Π.Δ. 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'160).

θ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'160).

2. Την αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ).

3. α) Την αριθ. 2/47991/0004/15.6.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία τοποθετήθηκε η Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου, στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Την αριθ. 2/47993/0004/15.6.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία τοποθετήθηκε η Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Την αριθ. 2/47994/0004/15.6.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία τοποθετήθηκε η Αθηναίδα Τουρκολιά του Γεωργίου, στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

δ) Την αριθ. 2/52926/0004/3.7.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίστηκε η Μαρία Φραγκιά του Φρατζέσκου, στη θέση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. α) Την από 22.6.2018 αίτηση της κας Σταυρούλας Μηλιάκου του Γεωργίου, περί αντικαταστάσεώς της από τη θέση της Συντονίστριας της Επιτροπής.

β) Την από 21.6.2018 αίτηση της κας Αθηναίδας Τουρκολιά του Γεωργίου περί αντικαταστάσεώς της από τη θέση της Αναπληρώτριας Συντονίστριας και του τακτικού μέλους της Επιτροπής.

γ) Το από 6.7.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοδώρου περί παραιτήσεώς του από την εν λόγω Επιτροπή.

δ) Το αριθ. 7986/11.4.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

5. Την ανάγκη συνέχειας της λειτουργίας της εν θέματι Επιτροπής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), ως προς τον ορισμό μελών ως εξής:

i) Αντικαθιστούμε στην παρ. II του διατακτικού αυτής, τα υπό στοιχείο 1), 2), 7) και 9) μέλη, ως εξής:

«1. Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ683278, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Μαρία Φραγκιά του Φρατζέσκου με ΑΔΤ Π 605937, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»

«2. Μαρία Φραγκιά του Φρατζέσκου, με ΑΔΤ Π 605937, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Βασιλάκο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ 537361, Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»

«7. Μαρία Μαυραγάνη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 784349, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού με ΑΔΤ ΑΜ 529520, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών»

«9. Έλλη Γεωργιδάκη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΝ 617663, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ναταλία Θεοδούλου του Κακουλλή, με ΑΔΤ ΑΖ 524385, Προϊσταμένη του Τμήματος Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

ii) τροποποιούμε στην παρ. ΙΙ του διατακτικού αυτής, την υπηρεσιακή ιδιότητα του υπό στοιχείου 3) αναπληρωματικού μέλους ως εξής:

«3. Ευαγγελία Κυπραίου του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΜ576402, προϊσταμένη της Διεύθυνσης τμήματος Ιατρικής Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του τομέα Δημόσιας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσειο» ως μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Λιβαδά του Ευθυμιογεράσιμου με ΑΔΤ ΑΚ 816093, ιατρό που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, στον βαθμό του Διευθυντή Ουρολογίας του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης