Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΕ 151/2018 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΕΕ 151/2018
Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας


ΠΕΕ 151/2018 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρηση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Πράξης 151/30.10.2018

(ΦΕΚ Β’ 5127/15.11.2018)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 298/1927),

β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), και ιδίως τα άρθρα 4 και 124 αυτού,

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 56/18.12.2015 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ ΕΕ (CRD IV) για την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) (EBA/GL/2014/10) Προσδιορισμός ιδρυμάτων Ο-Slls και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας» (ΦΕΚ Β΄ 2834),

δ) τις από 15.10.2018 ενημερώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 12 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014,

ε) το από 20.09.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να επανεξετάσει τον προσδιορισμό των O-Slls για το έτος 2018, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 124 του ν.4261/2014, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εκτίμηση λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) (EBA/GL/2014/10), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την ΠΕΕ 56/18.12.2015. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης εφαρμόστηκαν όλα τα κριτήρια καθώς και οι υποχρεωτικοί δείκτες βαθμολόγησης όπως ορίζονται στις ως άνω κατευθυντήριες γραμμές. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία προσδιορίστηκαν για το έτος 2018 ως O-Slls καθώς και οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους, είναι τα εξής:

Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, 2.761 μονάδες βάσης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, 2.669 μονάδες βάσης
ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ, 2.309 μονάδες βάσης
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, 2.081 μονάδες βάσης

2. Να επανακαθορίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014, το απόθεμα ασφαλείας O-SII για το 2019 σε ποσοστό 0,25% για όλα τα O-Slls που έχουν ως άνω προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης