ΠΟΛ.1156/21.5.2002

Συμπλήρωση της 1021302/390/Α�0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 10/6/2002 ως 10/7/2002

21 Μάι 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Μαΐου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1044191/892/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ30)

ΠΟΛ 1156

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1021302/390/ΑΆ0012/ΠΟΛ.1084/5-3-2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 10/6/2002 ως 10/7/2002


Αθήνα 21/5/2002

Αριθμ.Πρωτ. :1044191/892/Α0012

ΠΟΛ .: 1156ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1021302/390/Α'0012/απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (Φ.Ε.Κ.1485Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, Φ.Ε.Κ. 151 Α).

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

στ) Τις διατάξεις της 1035166/400/Α'0012/ΠΟΛ.1087/9.31993 (Φ.Ε.Κ. 198 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33 , της παραγράφου 2 του άρθρου 43 , της παραγράφου 2 του άρθρου 44 και της παραγράφου 9 του άρθρου 51 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. Δ. 3323/1955 , όπως ισχύουν.

θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α).

ι) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 , 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., γι αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Στο άρθρο 2 της 1021302/390/Α0012/απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ-Β324), όπως η απόφαση αυτή έχει συμπληρωθεί με την 1027389/534/Α0012/ΠΟΛ.1110/22.3.2002 (ΦΕΚ 439Β) όμοια απόφαση, προσθέτεται νέα παράγραφος 2 και η πρώην παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3, ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 10/6/2002 ως 10/7/2002 ».

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr