Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1209/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2018 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1209/2018
Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού


Αθήνα, 12.11.2018
ΠΟΛ.1209/12-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5092/14-11-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ


2.
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375000
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1209/2018

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού.»


A Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις λοιπές διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α' 92), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρ. 99 του ν. 4504/2017 (Α' 184), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του «Κώδικα Νομοθεσί­ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί­σεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 37 και της παρ. 11 του άρθρου 41.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και με­τονομασία Υπουργείων» (Α' 114).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ­δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ­γών και Υφυπουργών» (Α' 116).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργεί­ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

1 Ο Τις διατάξεις του π.δ. 111 /2014 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Οικονομικών» (Α' 178).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων» (Α' 208).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

13. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β'968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

14. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η 11) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Ερ­γασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσύμφωνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ 2016/22.9.2016 και Δ.ΟΡΓ.Β 1085443 ΕΞ 2017/2.6.2017 (ΑΔΑ: 6ΛΟ4Η ΒΩ2) όμοιες αποφάσεις.

15. Την αριθμ. 3133.1/01/2015/20.4.2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερο­μηνίας από την οποία το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολο­γικής ή Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις καθώς και τον ειδικό φόρο κα­τανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής, λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και κάθε σχετικού θέματος» (Β' 775).

16. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β' 1916) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΤΑΧΙSnet».

17. Τις ΠΟΛ.1126/2017 (Β' 2957 - Συμπλήρωση­-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1163), ΠΟΛ.1131/24.6.2015 (Β' 1324 - Συμπλήρωση-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1163), ΠΟΛ.1150/15.5.2014 (Β' 1357 - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1163), ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (Β' 1675), «Όροι και διαδι­κασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλε­κτρονικού παράβολου».

18 Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β' 3696).

20. Την ανάγκη ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών.

21. Την από 24.10.2018 εισήγηση του Διοικητή της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e - Μητρώο Πλοίων», στο οποίο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.

Άρθρο 1
Έναρξη Λειτουργίας του Μητρώου Πλοίων

1. Με την παρούσα ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρω­σης και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 (Α' 92), εφεξής «e-Μητρώο Πλοίων», η 15.11.2018.
Ως ημε­ρομηνία ολικής λειτουργίας αυτού ορίζεται η 15.5.2022.

2. Κατά τη μερική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων καταχωρίζονται, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερό­πλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α· έως γ· της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, με μοναδικό αριθμό εγγραφής.

3. Η ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων περιλαμβά­νει αναφορές για τους Υπηρεσιακούς χρήστες και προϋπο­θέτει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής και διαχείρι­σης με εξατομικευμένο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλί­ας και Νησιωτικής Πολιτικής, όλων των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωριστούν για την εγγραφή και μετα­βολή των στοιχείων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών που καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και τη διασύνδεση αυτού με τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α Α.Δ.Ε., ή ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα ανωτέρω ισχύουν τουλάχιστον για τα παρακάτω στοιχεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο ή απενεργοποίησης από αυτό.

ii. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των ημερών ναύλωσης, ανά τριετία, μετά την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και την τυχόν χορηγηθείσα παράταση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού, την ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού, καθώς και την πράξη για την αυτοδίκαιη άρση του παροπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iv. Την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, όπως ισχύουν ή η θέση τους σε ακινησία.

v. Την ημερομηνία ή την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με το άρ­θρο 9 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vi. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβο­λής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί, ο ΕΦΚ και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vii. Την ημερομηνία μεταβολής του επαγγελματικού του­ριστικού ημερόπλοιου σε ιδιωτικό ή αντίστροφα.

viii. Την μεταβολή του είδους δραστηριότητας του σκά­φους/πλοίου, ως επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ιδιωτικού καθώς και του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού πλοίου.

ix. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

x. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου) συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης της κυριότητας σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία για κάθε ιδιοκτήτη τουρι­στικού πλοίου και μικρού σκάφους.

4. Έως την ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρού­σας κοινοποιούν άμεσα και εγγράφως τις κάτωθι πληρο­φορίες στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες της Φορο­λογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, Δ.Ο.Υ. ή/και Τελωνεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ή απε­νεργοποίησης αυτών.

ii. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού η μερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία μεταβολής του ιδιωτικού πλοίου ανα­ψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο και αντίστροφα.

iv. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

v. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. e-Μητρώο Πλοίων: Ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία των μι­κρών σκαφών και τουριστικών πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, προκειμένου το σύνολο των στοιχείων να είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες των αρμοδίων υπηρε­σιών της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων: Η εισαγωγή και απο­θήκευση στο e-Μητρώο Πλοίων από τον ιδιοκτήτη, πλοι­οκτήτη ή εφοπλιστή του μικρού σκάφους ή τουριστικού πλοίου των απαραίτητων στοιχείων/πληροφοριών, η κα­τάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, καθώς και το σύνολο των υπηρεσιακών ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου το μικρό σκάφος ή το τουριστικό πλοίο να καταχωριστεί στην ανωτέρω εφαρμογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

3. Αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων: Η συ­μπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση στο e-Μητρώο Πλοίων, των αντίστοιχων πεδίων που ορίζονται σε αυτή ως υποχρεωτικά, από το υπόχρεο για την εγγραφή του μικρού σκάφους ή τουριστικού πλοίου πρόσωπο.

4. Έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών για τα επαγγελ­ματικά πλοία αναψυχής ή τουριστικά ημερόπλοια: Το έντυ­πο του Παραρτήματος I που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το υπόχρεο πρό­σωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαι­τούνται προκειμένου για την ολοκλήρωση της εγγραφής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή τουριστικού ημε­ρόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων.

5. Έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών για τα επαγγελ­ματικά πλοία αναψυχής ή τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία: Το έντυπο του Παραρτήματος 11 που υποβάλλεται στην Α.Α.Δ.Ε. από το υπόχρεο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του επαγγελ­ματικού πλοίου αναψυχής ή τουριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων.

6. Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων: Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων του πλοίου/σκάφους από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με απόδοση μοναδικού αριθμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Υπηρεσίες

1. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. των απαιτούμενων πληροφοριών για την εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων, ορίζονται οι εξής:

α) Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσι­ου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμ­ματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Οι Λιμενικές Αρχές και Έδρες Ναυτιλιακών Ακολού­θων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτο­φυλακής του Υ.ΝΑ.Ν.Π, υπό το συντονισμό, την καθοδή­γηση και την παροχή οδηγιών της ως άνω Διεύθυνσης.

2. Αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. νια την ανάπτυξη, υλο­ποίηση αλλά και τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων κατά την λειτουργία της, ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη, τροπο­ποίηση και επικαιροποίηση των λειτουργικών απαιτήσε­ων της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων ορίζονται, η Διεύθυνση ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά το μέρος που αφορά την Τελωνειακή Διοίκηση, οι Διευθύνσεις Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας καθώς και η Διεύθυνση Εφαρμογής φορολογίας Κεφαλαίου και Περι­ουσιολογίου κατά το μέρος που αφορούν τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσε­ων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, τη βεβαίωση της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων και τη μετα­βολή των στοιχείων στο e-Μητρώο Πλοίων, ορίζονται οι περιφερειακές Φορολογικές, Τελωνειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Δ.0.Υ. ή Τελωνεία, καθώς και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής, κατά λόγο αρμοδιότητας.

4. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απενεργοποίηση των τουριστικών πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών ορί­ζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4
Διαβίβαση πληροφοριών - Εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του e- Μητρώου Πλοίων.

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται κατά λόγο αρμοδιότητας:

α) Να αναπτύσσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις για την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του e-Μητρώου Πλοίων.

β) Να ελέγχουν τις πληροφορίες που καταχωρούνται στο e-Μητρώο Πλοίων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που οι απα­ραίτητες πληροφορίες τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρε­ούνται όπως τα διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου οι πληροφορίες να καταχωριστούν στο e-Μητρώο Πλοίων (μετάπτωση δεδομένων).

(γ) Να καταχωρίζουν οποιαδήποτε μεταβολή, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, μετά την έναρξη της λειτουρ­γίας του e-Μητρώου Πλοίων.

2. Η διαβίβαση των απαιτούμενων πληροφοριών δύ­ναται να πραγματοποιείται και μέσω διασύνδεσης του e-Μητρώου Πλοίων με άλλα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 5
Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρισης των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων.

1. Καταχώριση στο e - Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία.

α) Η εγγραφή στο e - Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοί­ου αναψυχής υπό ελληνική σημαία γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Σε περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανήκουν και τα ναυταθλητικά σκάφη για τον χαρακτηρισμό των οποίων απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομί­λου ή σωματείου εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Η εγγραφή πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσω­ρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων, τα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση σκάφους με περισσό­τερους του ενός ιδιοκτήτες προκειμένου να πραγματοποι­ηθεί η εγγραφή απαιτείται η αποθήκευση από όλους τους ιδιοκτήτες κατά το μέρος της ιδιοκτησίας τους.

γ) Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλε­κτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογι­ακών ημερών από τη νηολόγησή του ή την εγγραφή του στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

δ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και η αρμόδια Λιμενική Αρχή νηολόγησης ή εγγραφής στα Βιβλία Εγγρα­φής Μικρών Σκαφών προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων πραγματο­ποιώντας τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται, βάσει των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη νηολόγηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

ε) Για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741 ). Η αρ­μόδια Λιμενική Αρχή νηολόγησης ή εγγραφής στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έχει υποχρέωση να δεσμεύ­ει το ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχω­ρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

2. Καταχώριση στο e - Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

α) Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, γίνεται με ευθύ­νη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η εκμετάλλευση επαγ­γελματικού πλοίου αναψυχής προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτη­σίας του, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

β) Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλε­κτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων, τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία.

γ) Για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρόσθε­τα, ανεξαρτήτως σημαίας, η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

(i) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

(ii) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστο­ποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελμα­τικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή Πιστοποιη­τικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία.

(iii) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(iv) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€).

δ) Ειδικά για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοί­ου αναψυχής υπό ξένη σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητι­κών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

ε) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για την βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν αυτών και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/vση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στην δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Με τη δέσμευση του ηλεκτρο­νικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «κα­ταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

στ) Για τα υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά πλοία αναψυχής η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, σύμφω­να με την περ. β', εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημε­ρολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιο­λογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με την περ. v·, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημε­ρών, αντίστοιχα από τη νηολόγησή τους.

Για τα υπό ξένη σημαία επαγγελματικά πλοία αναψυ­χής η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθη­κεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, σύμφωνα με την περ. β', εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε­ρών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω των εντύπων κατάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε. για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με τις περ. γ' και δ', πραγματοποιείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντίστοιχα από την ημερομη­νία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του, από την Τελωνειακή ή φορολογική Διοίκηση.

3. Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

α) Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, γίνεται με ευθύνη του πλοι­οκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση του επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α· και β' της παρ. 2 του πα­ρόντος άρθρου. Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

β) Για την καταχώριση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρό­σθετα, ανεξαρτήτως σημαίας, η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

(i) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

(ii) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).

(iii) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(iv) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.

(v) Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντί των (ί) και (ίί) δικαιολο­γητικών κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελ­ματικού Σκάφους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλο­νται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, η οποία τα διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλί­ας και Νησιωτικής Πολιτικής.

γ) Ειδικά για την καταχώριση του επαγγελματικού του­ριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

δ) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στην «καταχώριση» του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ε) Για τα υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύ­που κατάθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την οριστική εγγραφή του πλοίου, σύμφωνα με την περ. β', πραγματοποιείται εντός προθεσμίας είκο­σι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντίστοιχα από τη νηολόγησή τους.

Για τα υπό ξένη σημαία επαγγελματικά τουριστικά ημε­ρόπλοια η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, απο­θηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, εντός δε­καπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε. για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με τις περ. β' και γ', πραγματοποιεί­ται εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντί­στοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλα­γής για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του, από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

4. Μεταβατικές διατάξεις.

α) Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγ­γραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', β' και ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Η αίτηση για καταχώριση, των στοιχείων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοί­ων, ήτοι έως και την 15.5.2019 αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία.

Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης των στοιχείων από τις Λιμενικές Αρχές, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυτών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή.

β) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, που διαθέτει προσωρινή άδεια σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ή άδεια του ν. 2743/1999, σε ισχύ, υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
 • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητι­κό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία και Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία υπό ξένη σημαία.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €). Το ηλεκτρονικό παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής είναι εφοδιασμένο με προσωρινή επαγγελματική άδεια του άρθρου 1 5 του ν. 4256/2014, η οποία είναι σε ισχύ κατά την έναρξη λει­τουργίας του e-Μητρώου Πλοίων.
 • Ευκρινή αντίγραφα των Ειδικών Εντύπων Πληροφορι­ακών Στοιχείων του πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)και
 • Πρωτότυπη επαγγελματική άδεια του ν. 2743/1999 ή του άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα απο­δεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για την βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι­κής προβαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβό­λου στις περιπτώσεις που απαιτείται. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, για την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμί­ας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.

γ) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού τουρι­στικού ημερόπλοιου ανεξαρτήτως σημαίας υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e - Μητρώο Πλοίων, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
 • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.

 • Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντί του εγγράφου εθνικό­τητας του πλοίου και του ΠΓΕ ή ΠΑ κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προ­βαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων για την εγγραφή του επαγγελματικού τουριστικού ημε­ρόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λει­τουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.

δ) Τα στοιχεία αρμοδιότητας των φορολογικών και τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., συμπληρώνονται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από τον ιδιοκτή­τη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α·, β' και γ'. Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης αυτών από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. με εξαίρεση τα υπό ξένη σημαία πλοία, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αντίστοιχα. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές Υπηρεσίες προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυ­τών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή. Η επαλήθευση και επιβεβαίωση των καταχωρι­σμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση έως και 15.5.2019 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το αργότερο έως και την 15.5.2023.

ε) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή των επαγ­γελματικών πλοίων αναψυχής της περ. β' ή των τουριστι­κών ημερόπλοιων της περ. γ' πραγματοποιείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

5. Η «καταχώριση» των σκαφών και πλοίων στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατά απόλυτη προτε­ραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή μεταβολή του εφοπλισμού του πλοίου/ σκάφους για τα οποία θα ακολουθείται ξεχωριστή προτε­ραιότητα.

Άρθρο 6
Διαδικασία μεταβολής στοιχείων.

1. Ως μεταβολή στοιχείων του e-Μητρώου Πλοίων ορί­ζεται οποιαδήποτε τροποποίηση των καταχωρισμένων στην εφαρμογή στοιχείων. Για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο e-Μητρώο πλοί­ων υποβάλλεται έντυπη αίτηση, από το υπόχρεο για την εγγραφή του πρόσωπο, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την οποία συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η μεταβολή, εφόσον αυτά απαιτούνται σύμφω­να με τις κείμενες διατάξεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβολή, εκτός και εάν προβλέπεται μικρότερη προθεσμία από τις υφιστάμενες διατάξεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας οπότε η μεταβολή πρέπει να δηλώνεται έγκαι­ρα ώστε να είναι εφικτή η τήρηση της προθεσμίας αυτής.

2. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του e-Μητρώου Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επαγγελματικού πλοί­ου αναψυχής και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοι­ου, υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζεται σε αυτό από τις αρ­μόδιες Λιμενικές Αρχές και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, μετά την υποβολή σχετικής έντυπης αίτησης, με την επιφύλαξη της παρ. 4.

3. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του e-Μητρώου Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και επαγγελμα­τικού τουριστικού ημερόπλοιου, υπό ξένη σημαία, αυτή καταχωρίζεται στο e-Μητρώο Πλοίων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δι­καιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμό­δια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελ­ματικού πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

4. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/vση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις κά­τωθι περιπτώσεις:

α) Μεταβολής του χαρακτηρισμού του πλοίου από επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της κα­τατεθειμένης δήλωσης της παρ. 2 (δ) του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει, με την οποία γνωστοποιήθηκε στη/στις Λιμεvική/ές Αρχή/ές στην αρμοδιότητα της/των οποίας/ων υπάγονταν ο λιμένας έναρξης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού του πλοίου, η παύση της δραστηρι­οποίησής του.

β) Μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελ­ματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημε­ρόπλοιο, ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελ­ματικό τουριστικό ημερόπλοιο ή αντίστροφα. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις παρ 2 και 3 του άρθρου 5 της παρού­σας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών παραβό­λων με εξαίρεση την περίπτωση μετατροπής από επαγγελ­ματικό πλοίο αναψυχής σε ημερόπλοιο και αντίστροφα.

γ) Μεταβολής του χαρακτηρισμού του πλοίου από επαγ­γελματικό πλοίο αναψυχής σε ιδιωτικό μετά από σχετική αίτηση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή (εκούσια παύση). Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται από την ως άνω Διεύθυνση η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθ­μού ημερών ναύλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 3133.1/01/2015/20.4.2015 απόφαση (ΦΕΚ Β' 775) και εκδίδεται η πράξη της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014. Τα ως άνω εφαρμόζονται και σε περίπτωση αυ­τοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του ν. 4256/2014. Για την εκ νέου καταχώριση του πλοίου ως επαγγελματικού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. β' ανωτέρω.

5. Η επικαιροποίηση των στοιχείων του ασφαλιστηρί­ου συμβολαίου, του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας (Π.Α.) ή του Πι­στοποιητικού Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου (ΠΕΞΕΠΑ) και των στοιχείων της ιδιοχρησιμοποίησης που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4256/2014, συνιστούν μεταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4256/2014. Τα εν λόγω στοιχεία καταχωρίζονται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από το υπόχρεο για την εγγραφή του πλοίου πρόσωπο. Τα εν λόγω στοι­χεία δύναται να μεταβάλλονται από τις αρμόδιες Αρχές εφόσον διαπιστώνεται η μη ορθή καταχώρισή τους στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων.

6. Εφόσον ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πραγματοποιεί παύση εργασιών στη φορολογική διοίκηση ή παύση της δραστηριότητας εκμετάλλευσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, συ­νιστάται αυτοδίκαιη παύση του επαγγελματικού χαρακτήρα του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματι­κού τουριστικού ημερόπλοιου και μεταβάλλεται οίκοθεν ο χαρακτήρας του σε ιδιωτικό από την ημερομηνία της παύ­σης εργασιών και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις περ. α' και γ' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατ' αναλογία.

7. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μεταβάλλεται υποχρεωτικά σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής στην περίπτωση που μεταβάλλεται η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός του και ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δεν διαθέτει εγγρα­φή για σκοπούς ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας για την επαγγελματική του εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα αναφερόμενα στην περ. γ' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι οποιοδήποτε στοιχείο που έχει καταχωρη­θεί στο e-Μητρώο Πλοίων έχει μεταβληθεί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν υποχρέωση «οίκοθεν» μεταβολής των στοιχείων αυτών στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων κατά λόγο αρμοδιότητας, ενώ στην περίπτωση αναρμοδι­ότητας υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας εγγράφως.

9. Ειδικά, η αρμόδια Υπηρεσία της φορολογικής διοί­κησης της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πραγμα­τοποιεί παύση εργασιών ή παύση της δραστηριότητας εκμετάλλευσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και δεν έχει πραγ­ματοποιήσει παύση του επαγγελματικού χαρακτήρα του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

Άρθρο 7
Απενεργοποίηση από το «e-Μητρώο Πλοίων»

1. Η απενεργοποίηση των τουριστικών πλοίων αναψυ­χής και μικρών σκαφών διενεργείται από την αρμόδια Δι­εύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι­τικής σε περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιωv, ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και από τις Λιμενικές Αρχές, σε περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία, οίκο­θεν ή κατόπιν υποβολής αίτησης από το υπόχρεο για την εγγραφή του πρόσωπο. Τα στοιχεία των απενεργοποιημέ­νων τουριστικών πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών διατηρούνται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων. Για τα απενεργοποιημένα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δεν είναι δυνατή η επαγγελματική τους εκμετάλλευση.

2. Η απενεργοποίηση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία από το e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποι­είται στην περίπτωση διαγραφής τους από τα ελληνικά νηολόγια.

3. Η απενεργοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής από το e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εφόσον:

α) Διαγράφονται από τα ελληνικά νηολόγια και παύει εκούσια, ή αυτοδίκαια ο επαγγελματικός τους χαρακτή­ρας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 4256/2014.

β) Παύει εκούσια, ή αυτοδίκαια ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 4256/2014, εφόσον φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής.

4. Η απενεργοποίηση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων από το e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εφόσον:

α) Διαγράφονται από τα ελληνικά νηολόγια και παύ­ει η επαγγελματική τους δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 4256/2014.

β) Παύει η επαγγελματική τους δραστηριότητα σύμ­φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ν. 4256/2014, εφόσον φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής.

5. Η απενεργοποίηση από το e-Μητρώο Πλοίων πραγ­ματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής έντυπης αίτησης από το υπόχρεο για την εγγραφή πρόσωπο, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο­λιτικής ή τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 στην περίπτωση διαγραφής τους από τα ελλη­νικά νηολόγια. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπό ελληνική σημαία, εφαρμογή έχουν τα σχετικά των παραγράφων 3α και 4α. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία, εφαρμογή έχουν τα σχετικά των παραγράφων 3β και 4β.

6. Η απενεργοποίηση από το e-Μητρώο Πλοίων πραγμα­τοποιείται και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι μεταβολές που συντελούνται στην κατάσταση ή στα στοιχεία ήδη καταχωρισμένου πλοίου/σκάφους έχουν ως αποτέλεσμα αυτό να μην εντάσσεται πλέον στις κατηγορίες από α· έως γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014.

7. Το τουριστικό πλοίο αναψυχής ή μικρό σκάφος που ενεργοποιείται, εκ νέου λαμβάνει τον ίδιο αριθμό εγγρα­φής που είχε πριν την απενεργοποίησή του. Η δυνατό­τητα ενεργοποίησης δεν υφίσταται σε περίπτωση που αιτία απενεργοποίησης ήταν η καταστροφή του πλοίου/ σκάφους.

Η διαδικασία ενεργοποίησης πραγματοποιείται με την καταχώριση των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 8
Λοιπά Θέματα

1.Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυ­ακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. («www.aade.gr»). Η πιστοποίηση των χρηστών διενεργείται με τους όρους και τις προϋποθέ­σεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXiSnet. Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες χρησιμοποιούν τους κωδικούς ασφαλείας που διαθέτουν.

2. Η εκτύπωση της βεβαίωσης καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του, τηρούνται στο αρχείο του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, ιδιοκτήτη ή χρήστη και επι­δεικνύονται στις αρμόδιες Φορολογικές, Τελωνειακές Υπη­ρεσίες και Λιμενικές Αρχές, εφόσον ζητηθούν.

3. Η διάθεση των καταχωρισμένων στοιχείων του e-Μητρώου Πλοίων σε τρίτους, εκτός των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4256/2014, τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 περί απορρήτου.

4. Για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e- Μητρώο Πλοίων απαιτείται η βεβαίω­ση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ή επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Η επιβεβαίωση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων και των υφι­στάμενων πληροφοριακών εφαρμογών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

5. Στην περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας, εφο­πλισμού ή ιδιοκτησίας, ο νέος πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή ιδιοκτήτης έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του πλοίου/σκάφους από το χρόνο μεταβολής των στοι­χείων ή ενεργοποίησης του πλοίου/σκάφους και εφεξής. Ο νέος πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή ιδιοκτήτης δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του προηγούμενου ή προηγούμενων πλοιοκτητών, εφοπλιστών, ιδιοκτητών.

6. Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών ο κάθε ιδιο­κτήτης έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που τον αφορούν.

7. Σε περίπτωση καταχώρισης των στοιχείων του πλοί­ου στην εφαρμογή του e-Μητρώου από τον εφοπλιστή, απαιτείται να καταχωρηθούν και στοιχεία του πλοιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση των στοιχείων στην εφαρμογή πραγματοποιείται και για τα δύο πρόσωπα. Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν διαθέτει ελλη­νικό ΑΦΜ θα πρέπει να συμπληρωθούν στα στοιχεία του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή τα στοιχεία του εφοπλιστή.

8. Η πρώτη αποθήκευση για υπηρεσιακή χρήση προκει­μένου για την εγγραφή, ή μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, των τουριστικών πλοίων και μικρών σκα­φών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα υπό ελληνική σημαία πλοία (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και από την Α.Α.Δ.Ε. για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία. Η επικοινωνία των υπηρεσιακών χρηστών προκειμένου για την οριστι­κή εγγραφή των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο πραγματοποιείται με μηνύματα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω της εφαρμογής.

9. Σε περίπτωση καταχώρισης των στοιχείων του πλοί­ου στην εφαρμογή του e-Μητρώου από τον επικαρπωτή, απαιτείται να καταχωρισθούν και στοιχεία του ψιλού κυ­ρίου. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση των στοιχείων στην εφαρμογή πραγματοποιείται και για τα δύο πρόσωπα.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ


Παραρτήματα

 

  

 


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης