Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει

29 Οκτ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ2018/29-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4970/07-11-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σοφία Σωμαρακάκη
Ευαγγελία Καινούργιου
Τηλέφωνο : 213-2112912,
213-2112902
Fax : 210-3230829
E-mail:[email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 4 και 28Α αυτού,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22.12.2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018 (Β΄ 119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19.1.2018 (Β΄ 183) και Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22.8.2018 (Β΄ 3718) όμοιες.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Τα από 22, 23, 24 και 25.10.2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και το οποίο από 18.10.2018 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) όμοιο της Διεύθυνσης Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

I.Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Προσθέτουμε στη στήλη 4 των περιπτώσεων 1, 2, 3, 20, 21 και 23 μετά από το άρθρο «28» του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) Κ.Φ.Δ. τον αριθμό «28Α».

2) Στη στήλη 5 της περίπτωσης 12 τροποποιούμε τα κατωτέρω:
α) Αντικαθιστούμε το στοιχείο γ΄ της υποπερίπτωσης Α.2, ως εξής:
«(γ) για φορολογουμένους, ανεξαρτήτως ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, οι οποίοι διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) ή με συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και μόνο για τον έλεγχο ορθής τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στις διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές τους».
β) Προσθέτουμε:
αα) στην υποπερίπτωση Α.2, νέο στοιχείο δ΄, το οποίο έπεται του στοιχείου γ΄, ως εξής:
«(δ) Tις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).»,
ββ) στην υποπερίπτωση Α.3, νέα στοιχεία ε΄ και στ΄, τα οποία έπονται του στοιχείου δ΄, ως εξής:
«(ε) Δυνητικά και με ειδική αιτιολογία, τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια της περιπτ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), με ελεγχόμενο φυσικό πρόσωπο, το οποίο εμπίπτει στα υποστοιχεία αα΄ έως δδ΄ του στοιχείου α΄ ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα του στοιχείου γ΄, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν υπάγονται στους φορολογουμένους της υποπερίπτωσης Α.2 και δεν έχει κοινοποιηθεί αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., στα πλαίσια εκδοθείσας εντολής ελέγχου ή δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου για την ίδια χρήση/φορολογικό έτος και για το ίδιο είδος φορολογίας από άλλη ελεγκτική υπηρεσία.
(στ) Τις υποθέσεις για τις οποίες διαβιβάζεται στη Φορολογική Διοίκηση πορισματική έκθεση από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.».
γ) Διαγράφουμε την υποπερίπτωση Α.8 και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση Α.9 σε Α.8.

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22.12.2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018 (Β΄ 119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19.1.2018 (Β΄ 183) και Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22.8.2018 (Β΄ 3718) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr