Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1097/5.7.2005 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα. (Αρ.Πρ.: 1066013/4718/456/80014)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1097/5.7.2005
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα. (Αρ.Πρ.: 1066013/4718/456/80014)


ΠΟΛ.1097/5.7.2005 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα. (Αρ.Πρ.: 1066013/

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1066013/4718/456/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

ΠΟΛ.: 1097

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα.


Με αφορμή την υποβολή στην Υπηρεσία μας ερωτήματος σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. του δικαιώματος συμμετοχής σε συνέδριο επιστημονικού χαρακτήρα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α., παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτική ς φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς Και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων.

2. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 1131481/7043/0014/ έχει διευκρινιστεί ότι στην ανωτέρω απαλλακτική διάταξη εμπίπτει και το δικαίωμα εισόδου σε συνέδρια. Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον το πρόσωπο που οργανώνει το συνέδριο είναι οργανισμός, ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από το καταστατικό του προκύπτει ότι επιδιώκει σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς.

Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, τα συνέδρια, τα οποία έχουν περιεχόμενο μορφωτικό, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., μόνο, όταν πραγματοποιούνται από πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν σκοπούς μορφωτικούς.

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά συνέδρια έχουν μορφωτικό χαρακτήρα, καθώς στόχος τους είναι η διάδοση της γνώσης σε διάφορους τομείς, όπως συμβαίνει με τα ιατρικά συνέδρια, όπου ανακοινώνονται τα επιτεύγματα της έρευνας για την Προαγωγή των μεθόδων πρόληψης και Θεραπείας, γίνεται δεκτό ότι το δικαίωμα συμμετοχής σε συνέδρια επιστημονικού χαρακτήρα εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ιστ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) τα συνέδρια οργανώνονται από οργανισμούς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα εντός ή εκτός του εσωτερικού της χώρας.

β) το αντικείμενο των συνεδρίων έχει άμεση σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους.

γ) τα έσοδα από τα συνέδρια προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα έξοδα της διοργάνωσης και δεν επιτρέπεται η με οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους στα μέλη τους.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή εφαρμόζεται, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη μορφωτικών σκοπών στο καταστατικό των ανωτέρω προσώπων που πραγματοποιούν τα επιστημονικά συνέδρια.

Επισημαίνεται ότι τα συνέδρια εμπορικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., ακόμη και αν πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα της περίπτ. ιστ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

4. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί περί της απαλλαγής ή μη της συμμετοχής σε συνέδριο επιστημονικού χαρακτήρα, πρέπει να εξετάζει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εάν από το πρόγραμμα του συνεδρίου προκύπτει ο επιστημονικός του χαρακτήρας.

5. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνει ο οργανωτής - νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από άλλους υποκείμενους στο φόρο, για την πραγματοποίηση του συνεδρίου, όπως μίσθωση αίθουσας. γραμματειακή υποστήριξη, χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού διερμηνείας, κλπ.. υπάγονται σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 19%, καθόσον η απαλλαγή από το φόρο καλύπτει μόνο το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο. Ο ανωτέρω Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνεται ο οργανωτής του συνεδρίου, δεν εκπίπτεται.

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη ερμηνεία που έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενό της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης