Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1098/6.7.2005 Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1098/6.7.2005
Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005

ΠΟΛ.1098/6.7.2005 Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2005
Αριθμ. Πρωτ.:1066510/2519/ΔΜ-ΑΆ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1098

ΘΕΜΑ: Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της από 27-6-2005 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005 από τους κατοίκους εξωτερικού», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του», αποδίδεται ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους Ελλάδας ή Εξωτερικού, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου Μ1 «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων». Με το έντυπο Μ1 δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου όπως αυτά αναγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο ταυτοποίησής του (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο) το οποίο και επιδεικνύεται. Η χορήγηση ΑΦΜ μπορεί να διενεργηθεί μέσω τρίτου στην περίπτωση που προσκομίζεται εξουσιοδότηση για αυτό το σκοπό και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτοποίησης του υπόχρεου. Ειδικότερα οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με το έντυπο Μ1 και το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» με το οποίο ορίζουν Αντίκλητο στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αντίκλητος παραλαμβάνει την αλληλογραφία του κατοίκου εξωτερικού, χωρίς καμία φορολογική ευθύνη έναντι της Δ.Ο.Υ.


Με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων εξωτερικού για την υποβολή και μόνο του εντύπου Ε9 του έτους 2005, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες , ώστε να προβείτε στην οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ για τις παρακάτω περιπτώσεις όταν:

Α) οι κάτοικοι εξωτερικού επιθυμούν να ορίσουν Αντίκλητο στην Ελλάδα.

Με τα έντυπα Ε1 και Ε9 συνυποβάλλονται και τα έντυπα Μ1 και Μ7, καθώς και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που τα δηλούμενα στο Ε9 ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή σε προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, θα πρέπει αντίστοιχα για το καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1.

Β) οι κάτοικοι εξωτερικού αδυνατούν να ορίσουν αντίκλητο στην Ελλάδα.

Με τα έντυπα Ε1 και Ε9 συνυποβάλλεται και έντυπο Μ1, καθώς και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης. Αν τα δηλούμενα στο Ε9 ακίνητα ανήκουν στη σύζυγο ή σε προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν ΑΦΜ, θα πρέπει αντίστοιχα για το καθένα να συνυποβληθεί το έντυπο Μ1.

Αν οι ανωτέρω (χωρίς ορισμό αντικλήτου) αναγράφουν στο έντυπο Μ1 κάποια διεύθυνση στην Ελλάδα, τότε οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο ανήκει η διεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω (χωρίς ορισμό αντικλήτου) δεν αναγράφουν στο έντυπο Μ1 κάποια διεύθυνση στην Ελλάδα, οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού στην Αθήνα. Οι Δ.Ο.Υ. οι οποίες παραλαμβάνουν δηλώσεις χωρίς διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα θα τις διαβιβάζουν στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά τα έντυπα Ε1 και Ε9 χωρίς το συνυποβαλλόμενο έντυπο Μ1, η χορήγηση ΑΦΜ είναι αδύνατη. Στην παρούσα περίπτωση οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο Μ1 και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησής τους προκειμένου να πραγματοποιήσετε την οίκοθεν απόδοση του ΑΦΜ. Για κάθε περίπτωση οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ θα δημιουργείται φάκελος ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στον εν λόγω φάκελο θα κρατείται και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ έως ότου ζητηθεί από τον κάτοικο εξωτερικού.

Οι παραπάνω διαδικασίες της οίκοθεν απόδοσης ΑΦΜ, για τους κατοίκους εξωτερικού θα εφαρμοστούν μέχρι τη λήξη του έτους 2005 και μόνο για την υποβολή του Ε9 του ιδίου έτους. Μετά τη λήξη του έτους 2005 θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης