Αποτελέσματα live αναζήτησης

3729/135714/2018 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Σχόλια:

Βλέπε και απόφαση 3730/135719/2018 "Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε."Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

3729/135714/2018
Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Αριθμ. 3729/135714/08-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4919/05-11-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 13.

2. Την Οδηγία Συμβουλίου 64/432/ΕΟΚ, άρθρο 12, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).

4. Το υπ’ αριθμ. 88/29.8.2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160/29.8.2018).

5. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β΄ 3901/2018)

6. Τον νόμο 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα το άρθρο 62.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων για την ανάγκη καταχώρησης των εμπόρων ζώντων ζώων και της τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Στόχος


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 308/2000) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε..

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:
1. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε αγοραπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός το πολύ 30 ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει από την πρώτη εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν του ανήκουν, είναι καταχωρημένο στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).
2. «Έμπορος τύπου Α»: όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σταβλισμού.
3. «Έμπορος τύπου Β»: όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 2.
4. «Ζώντα ζώα»: βοοειδή και χοίροι, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 308/2000.

Άρθρο 3
Τήρηση μητρώου Περιεχόμενο-Υπόχρεοι σε εγγραφή


1. Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής) Hλεκτρονικό Mητρώο Ζώντων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία β) και γ) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός (5) πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για τους νέους.

2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώρηση των ακόλουθων στοιχείων:
α) όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση.

4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία 3 και 4 του π.δ. 308/2000. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της παρούσας.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο


1. Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

2. Στην αίτηση δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:
α) το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης
β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α).
Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου
δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται
ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των ζώων.
Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.

3. Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και για τους νέους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι η αίτησή του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Ανανέωση εγγραφής


1. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης. Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.

2. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην περιοχή της αρμοδιότητάς της και είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

3. Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης.

Άρθρο 6
Απόρριψη-Προσφυγή


1. Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

2. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13, σημείο 5 του π.δ. 308/2000.

Άρθρο 7
Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης-Διαγραφή


1. Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 4 και 5 του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 και επανανεώνεται μόνο όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

3. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό μητρώο όταν:
α) δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 4 και 5 του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του νόμου 4235/2014
β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πράξη
γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές, στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις
δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου
ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.

4. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13, σημείο 6 του π.δ. 308/2000. Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα χρονικά όρια εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής αυτής.

Άρθρο 8
Κυρώσεις


Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους και καταχωρημένους εμπόρους.

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4235/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης