Αποτελέσματα live αναζήτησης

109034/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2018 ]
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς
Αφορά : ΔΙΕΠΠΥ: Αλλαγές στις διατάξεις για τα όργανα μέτρησης - Αντλίες και συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων, συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση

109034/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»


Αριθ. 109034/16-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4913/02-11-2018)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (173 Α’) και ιδίως των άρθρων 4 και 22 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α΄185) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

6. Του π.δ. 87/2018 (160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Υ59/5-9-2018 (3818 Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης» Αστέριο Πιτσιόρλα.

8. Την ανάγκη τροποποίησης άρθρων της αριθμ. 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών.

9. Τις αριθμ.ΔΠΠ3660/11-12-2017και70856/29-06-2018 εισηγήσεις της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας.

10. Το με αριθμ. 92183/05-09-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

11. Το με αριθμ. 95395/13-09-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το άρθρο 81 της υπουργική απόφαση 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 81
Συμμόρφωση οργάνων μέτρησης - Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα ή θέτουν σε λειτουργία τα όργανα στην αγορά) πριν την τελική διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης
1. Ορισμοί
Ως όργανα μέτρησης υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο νοούνται:
α. Τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, δηλαδή τα όργανα ζύγισης που χρειάζονται την παρέμβαση χειριστή για την εκτέλεση της ζύγισης, τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για:
i. Προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές.
ii. Προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών
iii. Προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες.
iv. Προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής.
v. Προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια.
vi. Καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών.
β. Τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων, τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών.
γ. Τα όργανα μέτρησης, πλέον των οργάνων των ως άνω παραγράφων α και β, για τα οποία προβλέπεται η έκδοση απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη διάθεση σε χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης της παρ. 1α, τα οποία:
α. εγκρίθηκαν μετά το 1992, προβλέπεται από την Οδηγία ΝΑWI (90/384/ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ ή 2014/31/ΕΕ),
που ενσωματώθηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ2-376/1993 (Β’ 284), κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1347/2013 (Β’ 1392) και υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) αντίστοιχα.
β. Εγκρίθηκαν μέχρι και το 1992, δηλαδή πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΝΑWI 90/384/ΕΟΚ (κοινή υπουργική απόφαση Φ2-376/1993), αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του τέως Υπουργείου Εμπορίου. Τα όργανα αυτά επιτρεπόταν να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι το 2003. Τα όργανα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος της Οδηγίας NAWI και συμμορφώνονται και με τους λοιπούς όρους έγκρισής τους.
3. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη διάθεση σε χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ.) των οργάνων μέτρησης της παρ. 1β, τα οποία:
α. εγκρίθηκαν μετά το 2006, προβλέπεται από την Οδηγία MID (2004/22/ΕΚ ή 2014/32/ΕΕ), που ενσωματώθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (Β’ 521) και την Υ.Α. οικ. 1418/2016 (Β’ 1231) αντίστοιχα.
β. εγκρίθηκαν μέχρι και το 2006, δηλαδή πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας MID 2004/22/ΕΚ (κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1393/2007), αποδεικνύονται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία μετρολογίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα όργανα αυτά επιτρεπόταν να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Τα όργανα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος της Οδηγίας MID και συμμορφώνονται και με τους λοιπούς όρους έγκρισής τους.
4. Η συμμόρφωση οργάνων μέτρησης της παρ. 1γ αποδεικνύεται από την Απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν κατάθεσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης OIML ή Απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 764/2008, ή κατόπιν αξιολόγησης του κατατεθέντος Τεχνικού Φακέλου στη βάση υφισταμένων κείμενων διατάξεων ως ισχύουν. Τα όργανα αυτά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη ισχύος της Απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας τους. Τα όργανα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των όρων έγκρισής τους.
5. Για τη διάθεση σε χρήση μη αυτόματων οργάνων ζύγισης της παραγράφου 2α, δηλαδή όσων εγκρίθηκαν μετά το 1992, απαιτείται:
α. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/ Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά ενότητα Δ (Module D) ή Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/Εξέτασης Τύπου κατά ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/ Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά ενότητα ΣΤ (Module F) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G). Σημειώνεται ότι η ενότητα Β (Module B) δεν είναι υποχρεωτική για μη αυτόματα όργανα ζύγισης που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και των οποίων το σύστημα μέτρησης του φορτίου δεν χρησιμοποιεί ελατήριο για την εξισορρόπηση του φορτίου. Για τα όργανα εκείνα που δεν υποβάλλονται στην Ενότητα Β (Module B), ισχύει η Ενότητα Δ1 (Module D1), ή η Ενότητα ΣΤ1
(Module F1) και
β. Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή (EC Declaration of Conformity), ως προς όλες τις Οδηγίες και τα πρότυπα στις οποίες υπόκειται το όργανο, ενδεικτικά: NAWI, EN 45501, EMC, LVD.
6. Για τη διάθεση σε χρήση των οργάνων μέτρησης της παραγράφου 3α, δηλαδή όσων εγκρίθηκαν μετά το 2006, απαιτείται:
α. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ενότητα Β (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ (Module D) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Σχεδιασμού και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή, κατά Ενότητα Η1 (Module H1) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G) και β. Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή (EC Declaration of Conformity), ως προς όλες τις Οδηγίες και τα πρότυπα στις οποίες υπόκειται το όργανο, ενδεικτικά: MID, EN 45501, OIML R117, ATEX, EMC, LVD.
7. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή διανομέας ή αντιπρόσωπος οργάνων των παραγράφων 2α και 3α διαθέτει πάντα στον αγοραστή/χρήστη του οργάνου τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity) και το εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα, ενώ εφόσον ζητηθεί, διαθέτει και τα λοιπά στοιχεία των παρ. 5 και 6.
8. Όταν διατίθενται προς χρήση μη αυτόματα όργανα ζύγισης, για σκοπούς διαφορετικούς της παρ. 1α, ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα ενημερώνει τον αγοραστή/χρήστη για το είδος χρήσης του οργάνου.
9. Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μη αυτόματα όργανα ζύγισης για σκοπούς διαφορετικούς της παρ. 1α χωρίς να φέρουν το περιοριστικό της χρήσης σύμβολο (κόκκινο Μ), που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’1230), κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
10. Κάθε οικονομικός φορέας γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης τα στοιχεία των παραγράφων 5 και 6, άλλως επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ ανά τύπο οργάνου.
11. Οι οικονομικοί φορείς, όποτε ζητηθεί, προσδιορίζουν στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές τα ακόλουθα:
α. την ταυτότητα κάθε άλλου οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το όργανο,
β. την ταυτότητα κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει το όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες αυτές για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το όργανο και για 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το όργανο, άλλως επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ ανά τύπο οργάνου.
12. Οι οικονομικοί φορείς δεν επιτρέπεται να αλλάζουν την ονομασία ή να τροποποιούν όργανα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες μετρολογικές διατάξεις, χωρίς προηγουμένως να έχουν έγκριση από κοινοποιημένο οργανισμό, ή από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά περίπτωση.
13. Μη συμμορφούμενα όργανα της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 3 και 4, δεν επιτρέπεται να διατίθενται ή να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά, άλλως επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου και το όργανο δεσμεύεται.
14. Ειδικά για τα όργανα που περιλαμβάνονται στις παρ. 2α και 3α,κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα σημεία διάθεσης ή και χρήσης, σε περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο ανά τύπο οργάνου ως εξής:
α. Εάν το όργανο μέτρησης δεν φέρει σήμανση CE ή/ και την προβλεπόμενη πινακίδα σήμανσης ή η σήμανση CE ή/και η πινακίδα σήμανσης δεν είναι όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), δέκα χιλιάδων (€10.000) ευρώ.
β. i. Εάν το όργανο μέτρησης δεν φέρει, ειδικά, τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση, δέκα χιλιάδων (€10.000) ευρώ.
ii. Ειδικά, εάν ο οικονομικός φορέας διαθέτει μη αυτόματα όργανα ζύγισης, για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, χωρίς να φέρουν το περιοριστικό της χρήσης σύμβολο (κόκκινο Μ), που περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230), κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, χίλια ευρώ (€1.000) ανά όργανο.
iii. Εάν ο οικονομικός φορέας διαθέτει προς χρήση μη αυτόματα όργανα ζύγισης για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους της παραγράφου 1α, χωρίς τεκμηριωμένα να ενημερώνει τον αγοραστή/χρήστη για το είδος χρήσης του οργάνου, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
iv. Εάν δεν αναγράφονται τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής του οργάνου μέτρησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
γ. Εάν ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, (Ενότητα ΣΤ(F) ή Ενότητα Δ (D)), παρόλο που είναι διαθέσιμος, δεν αναγράφεται στη σήμανση του οργάνου ή είναι άλλος από τον ισχύοντα, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
δ. Εάν δεν έχει καταρτιστεί Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, ή η εν λόγω Δήλωση δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).
ε. i. Εάν δεν αναγράφονται επί του οργάνου ή επί δελτίου δεδομένων που συνοδεύει το όργανο, η επωνυμία/ ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
ii. Εάν για τα όργανα που εγκρίθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231) δεν αναγράφεται η επωνυμία/ταχυδρομική διεύθυνση άλλου εμπλεκόμενου οικονομικού φορέα, πλέον της επωνυμίας/ταχυδρομικής διεύθυνσης του κατασκευαστή, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
iii. Εάν οι πληροφορίες των σημείων i και ii είναι λανθασμένες, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
iv. Εάν οι πληροφορίες των σημείων i και ii είναι ελλιπείς, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
στ. Εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πινακίδα σήμανσης δεν είναι ορατές, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ή είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
ζ. Εάν το όργανο κατά το στάδιο διάθεσής του δεν συνοδεύεται από οδηγίες/εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα με τρόπο εύληπτο στους χρήστες/καταναλωτές ή οι οδηγίες/εγχειρίδιο χρήσης είναι λανθασμένες, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
15. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα σημεία διάθεσης οργάνων της παρ. 1 και με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), σε περιπτώσεις τεχνικών μη συμμορφώσεων, όπου:
α. Το λογισμικό αλλοιώνει τις ενδείξεις των οργάνων
μέτρησης, ή αλλοιώνει τα δεδομένα που δέχονται ή που παράγουν τα όργανα μέτρησης, παρόλο που έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας έναντι κάθε παραποίησης, ή δεν ταυτοποιείται, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) για κάθε τύπο οργάνου.
β. Η ταυτοποίηση του λογισμικού δεν παρέχεται εύκολα από το όργανο μέτρησης ή ο οικονομικός φορέας δεν παρέχει τα μέσα για την ταυτοποίηση του λογισμικού, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) για κάθε τύπο οργάνου.
γ. Ο τεχνικός φάκελος του Παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231), ειδικά, για τα όργανα των ως άνω παραγράφων 2α και 3α, στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει συσταθεί κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), για κάθε τύπο οργάνου.
16. Για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά την διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης οργάνων των ως άνω παραγράφων 2α και 3α, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο, είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), ως εξής:
α. Μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων ή μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις των αντίστοιχων οδηγιών βάσει των αποτελεσμάτων των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
β. Αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, παραπλανητική σήμανση CE ή παραπλανητική Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ανακριβή στοιχεία τεχνικού φακέλου ή ανακριβή ή αναληθή ή παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών.
γ. Το όργανο δεν διαθέτει τις λειτουργίες που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/ και στην τεχνική τεκμηρίωση.
δ. Η κατασκευή του οργάνου μέτρησης (π.χ. υλικό, εξαρτήματα, υποσυστήματα, λογισμικό κλπ) δεν συμμορφώνεται με το Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και με την τεχνική τεκμηρίωση.
ε. Το όργανο μέτρησης διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες έτσι ώστε να παραπλανάται άμεσα ή έμμεσα ο καταναλωτής ως προς την μέτρηση ποσότητας ή τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού, οι οποίες δεν αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και στην τεχνική τεκμηρίωση.
στ. Η προστασία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν είναι σύμφωνη με το Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και στην τεχνική τεκμηρίωση.
ζ. Το σφάλμα του οργάνου υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231), παρά την προβλεπόμενη σφράγιση και ρύθμιση.
17. Για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις μη υλοποίησης των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων, κλπ τόσο για όργανα εν χρήσει, όσο και για όργανα που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε χρήση, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου, ως εξής:
α. Μη εφαρμογή των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή μη λήψη των απαιτούμενων για την συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.
β. Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων οργάνων, σε εφαρμογή της παρούσας.
γ. Παρεμπόδιση του ελέγχου ή άρνηση συνεργασίας με την αρμόδια αρχή ή άρνηση χορήγησης άνευ αντιτίμου, δείγματος οργάνου.
δ. Διάθεση του οργάνου, παρά τη δέσμευση.
18. Όταν διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις διαφορετικές περιπτώσεις των παρ. 14 έως 17, το σύνολο του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του μέγιστου προστίμου κάθε παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις των παραγράφων 14 έως 17 δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ανά τύπο οργάνου.
19. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και με την επιφύλαξη της Ενωσιακής διαδικασίας διασφάλισης όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) και στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231), η αρμόδια υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο όργανο μέτρησης δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ως εξής:
α. Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες, μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης και γενικότερα για παραβάσεις που δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς. Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 17 του παρόντος.
β. Προσωρινή Δέσμευση ή/και απόσυρση, σε περίπτωση που τα όργανα ενέχουν κίνδυνο για την παραπλάνηση των καταναλωτών, την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, για την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους επιτόπιους ή εργαστηριακούς ελέγχους. Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις οργάνων μέτρησης που έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην ως άνω υπηρεσία εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής. Ειδικά το μέτρο της απόσυρσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας δεν προβαίνει στην άρση της μη συμμόρφωσης.
γ. Απαγόρευση κυκλοφορίας του οργάνου και διαθεσιμότητάς του στην αγορά επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες α) η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος, β) από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και ιδίως προς τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις και τα εναρμονισμένα πρότυπα, γ) διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE, δ) η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας και ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, που για λόγους προστασίας των καταναλωτών από παραπλάνηση, προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων.
δ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά ή τυχόν απόσυρση ή ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά ή η καταστροφή των μη συμμορφούμενων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας, της απόσυρσης ή της ανάκλησης μπορεί να είναι προσωρινό ή οριστικό, ανάλογα με το χαρακτήρα των μη συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Η ως άνω Απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους. Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με δήλωσή του την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης ή καταστροφής. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος οργάνων μέτρησης που αποσύρθηκαν από την αγορά ή έχουν ανακληθεί από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτών.
ε. Κατά την εφαρμογή του μέτρου της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και της απόσυρσης, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Το προϊόν που απαγορεύθηκε ή αποσύρθηκε οριστικά, δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.
20. Για τα όργανα μέτρησης των παρ. 1γ, 2β και 3β για τα οποία δεν έχει εκδοθεί εθνική έγκριση της χώρας μας ή τέθηκαν σε διάθεση μετά τη λήξη ισχύος της έγκρισής τους ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της έγκρισής τους, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους.»

2. Το άρθρο 82 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 82
Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους
1. Τα μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της παρ. 1, του άρθρου 81, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις της εν λόγω παραγράφου.
2. Τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι:
α. Λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231).
β. Συμμορφώνονται με τους όρους έγκρισής τους καθώς και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Οδηγιών ή μετρολογικών συστάσεων, όπου προβλέπεται.
γ. Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης αλλοίωσης των μετρολογικών χαρακτηριστικών τους.
δ. Πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμου ελέγχου τους, ήτοι παρέχονται τα μέσα για την επιβεβαίωση της γνησιότητας του λογισμικού καθώς και των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.
ε. Εξασφαλίζεται η ορθή μετρολογική λειτουργία του λογισμικού και όλων των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.
Τυχόν ευρισκόμενα όργανα σε χρήση, μη συμμορφούμενα κατά τα ανωτέρω, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους, με την επιφύλαξη της παρ. 19 του άρθρου 81.
3. Για τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:
α. Εάν δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ή η σήμανση είναι ελλιπής ή ακατάλληλη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται προσωρινά ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.
β. Εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.
4. Σε περιπτώσεις τροποποίησης οργάνων μέτρησης σε χρήση ή/και στο λογισμικό αυτών, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται στο χρήστη/ εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο, πέραν των ειδικότερων κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.
5. Σε χρήστη, εκμεταλλευτή ή τρίτο ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (Α’173), πλέον των ποινικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’173) επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 7Β του άρθρου 117.
6. Για τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2β, 3β και 4 του άρθρου 81, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:
α. Εάν δεν συμμορφώνονται με την έγκριση κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους, μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.
β. Εάν δεν έχει εκδοθεί η ως άνω έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους.
7. Εάν τα όργανα μέτρησης για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παρ. 3β και 4 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, εκτρέπονται από τα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, επιβάλλεται στον χρήστη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ακριβείας τους.
8. Για τη διενέργεια των συναλλαγών της παραγράφου 1α του άρθρου 81 απαιτείται η χρήση μη αυτόματου οργάνου ζύγισης που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.
9. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις i, ii και vi, της παρ. 1α, του άρθρου 81, τοποθετούνται σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο συναλλασσόμενος να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά χιλιόγραμμο και την τελική τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο.
10. Για όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης τα οποία υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, της παραγράφου 2α, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/ χρήστη τα κάτωθι διοικητικά πρόστιμα:
α. Για 1 έως 3 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά όργανο.
β. Για 4 έως 7 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά όργανο.
γ. Για 8 υποδιαιρέσεις έλεγχου και πάνω, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, δύο χιλιάδες (2.000€) ανά όργανο. Ειδικά στις περιπτώσεις μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης που χρησιμοποιούνται για αγοραπωλησία χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων ή λίθων, τα ως άνω πρόστιμα τριπλασιάζονται.
11. Όταν δεσμευμένα όργανα, παρά τη δέσμευσή τους, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή/χρήστη διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο.
12. Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα:
Α. Σε κάθε ΕΔΧ όχημα (ταξί) θα πρέπει να υπάρχει Φάκελος Τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει:
α. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (Β’ 521), δηλαδή πριν το 2007, την εθνική έγκριση και το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης. Όταν το τεχνικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, τα σημεία σφράγισης προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 50148.
Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521), δηλαδή μετά το 2007, το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του ταξιμέτρου, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξιμέτρου, τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity) και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό.
β. Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος.
γ. Την άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (Β’/497/2015).
δ. Τη σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 243/1987 (Α’104), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
ε. Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου, στο οποίο θα καταγράφεται ο τύπος, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου, η σταθερά k του οχήματος, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών ή αυτοκόλλητων) στο σύνολό τους, η ημερομηνία εγκατάστασης του ταξιμέτρου και η ημερομηνία κάθε ελέγχου που πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ο αριθμός χιλιομέτρων του οχήματος, όπως αναγράφονται από το οδόμετρο του και ο αριθμός χιλιομέτρων του ολικού αθροιστή του ταξιμέτρου κάθε φορά που γίνονται εργασίες ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης του ταξιμέτρου.
Σε περίπτωση νέας ρύθμισης του ταξιμέτρου καθώς και αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, το βιβλίο συντήρησης και σφράγισης θα ενημερώνεται αναλόγως.
Το ως άνω Βιβλίο διατηρείται από τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ταξιμέτρου, ενώ αντίγραφό του διατηρεί το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατά το μέρος που το αφορά, για διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών, τα δε Βιβλία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές.
Β. Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα στοιχεία της παρ. Α, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
Γ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία της παρ. Α, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ οχήματος (ταξί), το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελέγχουσα υπηρεσία και δεσμεύεται. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).
Δ. Ειδικά για πλημμελή ενημέρωση του Βιβλίου συντήρησης ή για μη διατήρηση αντιγράφου στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Ε. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
ΣΤ. Σε περίπτωση έλλειψης σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Ζ. Τα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να μεταβαίνουν από τη θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» στη θέση λειτουργίας
«Ελεύθερο» αν δεν έχει μεσολαβήσει η θέση λειτουργίας
«Πληρωμή» και δεν έχει εκδοθεί απόδειξη.
Η. Ταξίμετρα που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 81 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
Θ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές πως το ταξίμετρο δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις παρ. Ζ. και Η, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) και το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται.
Ι. Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΧ της υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231) και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον οδηγό που καταλαμβάνεται να οδηγεί το όχημα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος τριών (3) ετών, από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
ΙΑ. Σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης συγκεκριμένου τύπου και μοντέλου ταξιμέτρου, με τα ανωτέρω, καθώς επίσης και μη διασφάλισης της ασφαλούς και αμφίδρομης επικοινωνίας του ταξιμέτρου με τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ) δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του συστήματος ταξιμέτρου ΦΗΜ διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου.
13. Ειδικές ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες:
Α. Σε κάθε χώρο εγκατάστασης γεφυροπλάστιγγας θα πρέπει να υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει:
α. Για τις γεφυροπλάστιγγες που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2376/1993, δηλαδή μέχρι και το 1992, την εθνική έγκριση, το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης, όταν αυτό είναι διαθέσιμο, και το εγχειρίδιο χρήσης της γεφυροπλάστιγγας.
β. Για τις γεφυροπλάστιγγες που εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-376/1993, δηλαδή μετά το 1992, το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της γεφυροπλάστιγγας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity), το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό και το εγχειρίδιο χρήσης της γεφυροπλάστιγγας.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις περί διατήρησης φακέλου τεκμηρίωσης ισχύουν κατά τη θέση κάθε γεφυροπλάστιγγας για πρώτη φορά σε χρήση και κατά την εγκατάσταση κάθε γεφυροπλάστιγγας σε νέο σημείο, ενώ για τις ήδη εγκατεστημένες γεφυροπλάστιγγες η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 31/03/2019.
Β. Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα στοιχεία α ή β της παρ. Α, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον εκμεταλλευτή της γεφυροπλάστιγγας και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως η γεφυροπλάστιγγα δεσμεύεται από την ελεγκτική αρχή, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).
Γ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία α ή β της παρ. Α, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά στοιχείο στον εκμεταλλευτή της γεφυροπλάστιγγας, και η γεφυροπλάστιγγα δεσμεύεται από την ελεγκτική αρχή, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).
14. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ως άνω οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατισχύουν των ανωτέρω.
15. Σε περίπτωση συστηματικής διαπίστωσης αλλοίωσης των δεδομένων που δέχονται τα ως άνω όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, ή καταδολίευσης των ίδιων των οργάνων, ή αλλοίωσης των ενδείξεων των οργάνων ή αλλοίωσης των παραγομένων από τα όργανα στοιχείων καθώς και συστηματικό εντοπισμό ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του οργάνου δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του οργάνου διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου.
16. Για κάθε άλλη παράβαση της παραγράφου 1, πλέον των ανωτέρω, επιβάλλεται στο χρήστη διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο και το όργανο δεσμεύεται.»

3. Το άρθρο 84 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84
Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων
1. Οι αντλίες και τα συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων, οι διανομείς (dispensers) υγραερίου (LPG), πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κάθε πρατήριο καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα συστήματα μέτρησης των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου, έχουν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας). Η σφράγιση γίνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών πιστοποιητικών αξιολόγησης αυτού, ή την Έγκριση Κυκλοφορίας από την υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ (MID) και τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας Welmec και OIML, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 85 της παρούσας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα που διαθέτουν μετρητή και χρησιμοποιούνται α) για μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων, πλέον των βυτιοφόρων του άρθρου 106, καθώς και β) για μεταφορά και διανομή υγραερίου, δίνεται προθεσμία για τη σφράγιση των συστημάτων μέτρησης έως την 15-11-2018.
2. Η ως άνω σφράγιση διενεργείται αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση μη ορθής, ή πλημμελούς σφράγισης, ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες ή καταγεγραμμένες στο σχετικό Δελτίο σφραγίδες, την ευθύνη φέρουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88.
4. Σε περίπτωση μη σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης, ή σφράγισης από άλλο, μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή του βυτιοφόρου, κατά περίπτωση.
5. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των ως άνω συστημάτων γίνεται αφού ρυθμιστούν στο 0,0 %.
6. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο ή ρύθμιση ή σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης, ή του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης», στο οποίο συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία του άρθρου 88 παρ. 5.
7. Οι ως άνω εκμεταλλευτές υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριο/εγκατάστασή τους, ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα υπάρχουν οι αναγεγραμμένες, επί του Δελτίου, σφραγίδες σε χρήση.
8. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.
9. Τα ως άνω Δελτία επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
10. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 3, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 88.
11. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή στους ως άνω εκμεταλλευτές.
12. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 6, πλέον των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 88, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
13. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 7 και 8 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στους ως άνω υπόχρεους.
14. Για μη επίδειξη ή απόκρυψη ή παραποίηση ή ψευδή παράθεση Δελτίων επιβάλλονται, πλέον των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013, τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 7 του άρθρου 117 της παρούσας.
15. Ειδικά για τις ήδη εγκατεστημένες αντλίες και συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων, πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δίδεται προθεσμία έως την 15/11/2018, προκειμένου οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων/εγκαταστάσεων ή των βυτιοφόρων να μεριμνήσουν για τη διενέργεια τυχόν συμπληρωματικής σφράγισης, εφόσον για τις υλοποιηθείσες έως τώρα σφραγίσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπλέον απαιτήσεις του άρθρου 85.»

4. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 87 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η οποιαδήποτε σφράγιση των άρθρων 84 και 85 δεν έχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ή δεν επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο η γνησιότητα του λογισμικού, καθώς και των κρίσιμων μετρολογικά εξαρτημάτων (ενδεικτικά: cpu, παλμοδότης, μετρητής), πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή ή εξαρτήματος αυτού, δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου διενεργηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος ή γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής του.
5. Σε χρήστη, εκμεταλλευτή ή τρίτο ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (Α’173), πλέον των ποινικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 7Β του άρθρου 117. Όταν ο έλεγχος χρειαστεί να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, τα ελεγχόμενα συστήματα μέτρησης δεσμεύονται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή της χρησιμοποίησής τους και η οποιασδήποτε πρόσβαση ή παρέμβαση σε αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.»

5. Το άρθρο 92 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) καταργείται

6. Το άρθρο 93 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 93
Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης
1. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις της παρ. 1α του άρθρου 81, τα συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (LPG) για τις χρήσεις της παρ. 1β του άρθρου 81 και τα όργανα μέτρησης των άρθρων 90 & 91 υπόκεινται σε έλεγχο της συμμόρφωσης και της νόμιμης και καλής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους:
α. ετησίως (Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών), από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112/Α/78) όπως ισχύει, συνοδευομένης από της επικόλλησης του σχετικού σήματος και β. εκτάκτως, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, όσο και από υπαλλήλους του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Ειδικά όσον αφορά τον Περιοδικό Έλεγχο των συστημάτων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων, ο έλεγχος συντονίζεται και εποπτεύεται από τη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Τα προβλεπόμενα τέλη για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών (κοινή υπουργική απόφαση Φ2670/2007, ΦΕΚ 295/Β/2007, όπως ισχύει) βαρύνουν τους εκμεταλλευτές των οργάνων.
4. Ειδικές διατάξεις περί ελέγχου οργάνων μέτρησης κατισχύουν των ανωτέρω.»

7. Το άρθρο 98 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων
1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να διαθέτουν και να διατηρούν επ’ αυτών, πρωτόκολλο ογκομέτρησης και ογκομετρικό πίνακα όλων των δεξαμενών τους, καθώς επίσης και μετρικούς κανόνες (βέργες) μέτρησης, διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.
2. Οι μετρικοί κανόνες φέρουν μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου, τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα, καθώς επίσης και τον αριθμό του βυτιοφόρου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση της βέργας.
3. Για παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
4. Ειδικότερες διατάξεις περί ογκομέτρησης δεξαμενών βυτιοφόρων κατισχύουν των ανωτέρω.»

8. Το άρθρο 104 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 104
Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
1. Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.
2. Ως διακινητής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου είναι αναγεγραμμένα επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης.
3. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:
Α.Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)
Β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου
Γ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
Δ. Το όνομα του οδηγού
Ε. Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα
ΣΤ. Ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.
Ζ. Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή στα «Τιμολόγια/Δελτία αποστολής» πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.
4. Τα στοιχεία της παραγράφου 3 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.
5. Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το διατηρεί για δύο έτη.
6. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση. Σύμφωνα με την παρ. IV.7 της ΠΟΛ.1161/26.6.2013 (ΑΔΑ ΒΛ46Η-Ε9Ρ), στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.
7. Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.
8. Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.
9. Όταν δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ προβλέπεται, ή όταν το Δελτίο αυτό είναι μη συμπληρωμένο ως προς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της παρ. 3, ή αλλοιωμένο, ή διορθωμένο ή παραποιημένο, επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), το δε βυτίο επιστρέφει συνοδευόμενο στο χώρο φόρτωσης προκειμένου να επαναληφθεί η διακίνησή του πετρελαίου θέρμανσης με τα νόμιμα παραστατικά.
10. Όταν στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής δεν αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
11. Όταν διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα ή περίσσευμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, τυχόν παραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης ανά λίτρο την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., της τελευταίας πώλησης. Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο, λαμβάνεται υπ’ όψη ανοχή 0,5% επί της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας.»

9. Το άρθρο 106 της υπουργικής απόφασης 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 106
Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση
1. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με ένα διαμέρισμα και εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)
Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).
Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).
Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).
Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.
Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώμα-
τος, έχει ως ακολούθως:
α. Παράδοση μέσω μετρητή
- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.
- Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2. β. Άδειασμα σωληνώσεως
- Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
- Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.
Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστήμετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)
Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ). Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).
Η τρίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία. Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).
Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).
Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.
Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:
α. Παράδοση μέσω μετρητή
- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
- Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
- Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
- Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2
Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.
β. Άδειασμα σωληνώσεως
- Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
- Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
- Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
- Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.
Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.
γ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη
- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
- Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3
- Η τρίοδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2
- Η τρίοδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.
Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.
Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΤΥΠΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α και Β (Σχ. 3)
1. Προκειμένου να αδειάσει το καύσιμο της σωλήνωσης που βρίσκεται μετά το μετρητή, στις περιπτώσεις που η έναρξη παράδοσης καυσίμου πραγματοποιείται με εύκαμπτη σωλήνωση παράδοσης κενή από καύσιμο και αφού έχει ολοκληρωθεί η παράδοση καυσίμου στη δεξαμενή του πελάτη, μπορεί, εναλλακτικά του τρόπου που περιγράφεται στις ως άνω περιπτώσεις σωληνώσεων Α και Β, να χρησιμοποιηθεί εξωτερική πηγή αέρα, με τη συνδεσμολογία του Σχ. 3:
Μετά την έξοδο του μετρητή τοποθετείται διακόπτης αδειάσματος (Δα) και ανεπίστροφη βαλβίδα (ΑΒ). Στην συνέχεια τοποθετείται αναμονή σύνδεσης με εξωτερική πηγή αέρα (Ε).
Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος για το άδειασμα σωληνώσεως, έχει ως ακολούθως:
- Διακόπτης αδειάσματος (Δα) κλειστός
- Σύνδεση εξωτερικής πηγής αέρα στην αναμονή Ε
Ο πεπιεσμένος αέρας εισέρχεται στην σωλήνωση μέσω της αναμονής Ε και λόγω του κλειστού διακόπτη Δα αλλά και της ανεπίστροφης βαλβίδας ΑΒ, οδηγεί υποχρεωτικά το καύσιμο που βρίσκεται μετά τον μετρητή, στον πελάτη.
2. Η εγκατάσταση του ως άνω συστήματος αδειάσματος σωληνώσεως με χρήση εξωτερικής πηγής αέρα, πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κάτωθι περιορισμούς:
- Ο συλλέκτης Σ δεν πρέπει να φέρει άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα και συνεπώς ούτε διακόπτη Γ.
- Δεν πρέπει να υπάρχει τρίοδος βαλβίδα (Β στο σχέδιο 1 ή Ββ στο σχέδιο 2) καθώς και ούτε παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος (σωλήνωση κίτρινου χρώματος).
- Η τοποθέτηση της αναμονή σύνδεσης με εξωτερική πηγή αέρα (Ε) γίνεται όσον το δυνατό πιο κοντά στον μετρητή και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 40 εκατοστών από αυτόν.
- Η σύνδεση της εξωτερικής πηγής αέρα στην αναμονή Ε δεν είναι μόνιμη και επιτρέπεται μόνο κατά το στάδιο του αδειάσματος της σωλήνωσης.
2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Kαι για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων Α και Β της παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης (ΑPJ Couplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.
3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1,5 ιντσών υποχρεωτικά. Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.
Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι: Α.(Σχ.1):
α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστήμετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Β) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου. Β.(Σχ.2):
α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου (Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Βα), από την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Ββ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου. δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι την είσοδο
(3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.
Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται από ανάλογα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.
6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:
Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης».
Σχ. 2 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση με σύστημα αναρρόφησης»
Σχ. 3 «Προαιρετικό σύστημα αδειάσματος σωληνώσεως με χρήση εξωτερικής πηγής αέρα».


Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελαίου για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν συμμορφώνονται με τις ως άνω απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή με καλυμμένη τη δίοδο του αέρα ή που επιτρέπει τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου) επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης απαγορεύεται η διακίνηση με το συγκεκριμένο βυτιοφόρο. Ο διακινητής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση και να θέσει το βυτιοφόρο στη διάθεση των αρχών για επανέλεγχο, άλλως το πρόστιμο διπλασιάζεται.
8. Όταν δεν διατίθεται το πιστοποιητικό σωληνώσεων της ως άνω παραγράφου 5, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης