Γνωμ. ΣΛΟΤ 453/07.05.05

Τρόπος παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγώνΣχόλια:


7 Μάι 2005

Taxheaven.gr


Γνωμ. ΣΛΟΤ 453/07.05.07  Τρόπος παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 

Με ηλεκτρονική σας επιστολή της 16 ης Ιουνίου 2005 μας ερωτάται σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επιταγών από το λογιστικό-πληροφοριακό σας σύστημα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν έχετε υποχρέωση για λογιστικοποίηση των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνονται σε «εγγύηση» της απαίτησης από τον πελάτη. Το αυτό ισχύει και για τις μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες. 

Οι γνωματεύσεις του Ε.Σ.Υ.Λ. και περί μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων αντίστοιχα τροποποιούνται αναλόγως κατά το ότι παύει να είναι υποχρεωτική η λογιστικοποίηση και η παρακολούθηση των επιταγών αυτών στους λογαριασμούς 33.90 «επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)» και 53.90 ή 53.91 - 53.97 με τίτλο «επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)». 

Θέματα του Κ.Β.Σ. ή άλλης φορολογικής νομοθεσίας καθώς και σχετικών ελέγχων που ενδεχομένως ανακύπτουν σε σχέση με τα ερώτημά σας, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Σ.ΛΟ.Τ. 


 


Taxheaven.gr