Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1195/2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1274/29.12.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2018 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ.1195/2018
Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου


Μοσχάτο, 24/10/2018
ΠΟΛ.1195/24-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4861/31-10-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας : 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες : Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο : 2104802086
Fax : 2104802349
E-Mail : secre_dyphly@ aade.gr
Url : www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄- Φ.Α.Σ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103610030- 2103610065

ΠΟΛ 1195/2018

Θέμα: «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 παρ. 9 και 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύει.
γ) Της Α.Y.Ο.ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β’3517) «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ».
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (Β’3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων  στην  Γ.Γ.Π.Σ.  κατ’ εφαρμογή  των  διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010)».
ε) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1.4.2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ.».
στ) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (Β’ 3130) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β’) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση μέσω αυτού».
ζ) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (Β’ 2237) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων  Ελέγχου  και  ηλεκτρονικής  μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών».
η) Του κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
θ) Της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την με αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Το γεγονός ότι η αναβάθμιση ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των λογισμικών έκδοσης παραστατικών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) των πρατηρίων υγρών καυσίμων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε. 1.2.9. του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. 2018 (απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018 ΦΕΚ 1686/Β΄/15-05-2018).

6. Την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2018 (Β’ 3603) ώστε να συμπεριληφθούν τα μικτά πρατήρια, οι εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, τα πρατήρια πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου και οι προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, στην υποχρέωση αναβάθμισης ή ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών-εκροών), με αναγκαίες πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.

7. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τις αναβαθμίσεις που ορίζονται στην απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2018 (Β’ 3603)

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την αναβάθμιση ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών-εκροών), που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με αναγκαίες πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις που αφορούν το είδος και την ποσότητα του καυσίμου


1. Όταν χρησιμοποιείται Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων) για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου των παραστατικών πώλησης, διακίνησης ή παραλαβής καυσίμων, το αρχείο e.txt κάθε εκδιδόμενου παραστατικού, περιέχει και πληροφορίες για το είδος του καυσίμου και την πωληθείσα καταμετρηθείσα ποσότητα.

2. Το τέταρτο πεδίο των πινάκων Β, Γ της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και των όμοιων πινάκων της ΠΟΛ.1221/13.12.2012, που περιγράφουν το αντίστοιχο πεδίο του αρχείου e.txt, μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες».

3.1 Έκδοση παραστατικού μόνο με ένα ενεργειακό είδος.
Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον πίνακα της υπό στοιχεία
Α.1060/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας στην μονάδα μέτρησης του καυσίμου που καθορίζεται στον πίνακα της απόφασης Α.1060/2021, με την μορφή 99999999999.999. Ειδικά για το LPG (κωδικός 40), η μονάδα μέτρησης είναι τα λίτρα.
Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:
?20!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου στην περίπτωση αυτή Diesel και
30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.
3.2 Έκδοση παραστατικού με περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη. Επιτρέπεται μόνο στα Διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων.
Το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt διαμορφώνεται ως εξής για κάθε ένα ενεργειακό είδος:
? (λατινικό ερωτηματικό) κωδικός με μορφή 99 ! (θαυμαστικό) ποσότητα με μορφή 99999999999.999 < (μικρότερο) συνολική αξία (=καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ) με μορφή 999999999999.99 > (μεγαλύτερο) ποσοστό Φ.Π.Α. με μορφή 99.99: (άνω κάτω τελεία) flag με μορφή 9.
Το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία. Το πεδίο flag έχει την τιμή 1 αν πρόκειται για εμπορεύσιμο είδος ή την τιμή 2 αν πρόκειται για προϊόν. Η ποσότητα του ενεργειακού είδους είναι πάντα θετική. Το πρόσημο της συνολικής αξίας καθορίζεται από το είδος του παραστατικού, σύμφωνα με τον πίνακα Δ της υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1220/2012.
Το μέγιστο πλήθος διαφορετικών ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό είναι 40. Το μέγιστο αυτό πλήθος μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς που θέτει ο χρησιμοποιούμενος τύπος ΕΑΦΔΣΣ ή το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις 3.1, 3.2, το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για τα παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, κλείνει με ] (δεξιά αγκύλη) αριθμός άδειας LPG παραλήπτη/πρατηρίου με μορφή 9999999 (εφόσον πρόκειται για LPG) και [ (αριστερή αγκύλη) αριθμός εγκατάστασης του λήπτη με μορφή 9999.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κωδικοί ενεργειακών ειδών αναφέρονται στην υπό στοιχεία
Α.1060/2021 απόφαση. Όλα τα ποσά στα αρχεία e.txt είναι σε ευρώ.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών με δύο ενεργειακά είδη. Το πρώτο είναι 2.000 λίτρα βενζίνης 95 RON+ προς 1,50 ευρώ το λίτρο και το δεύτερο 1.513 λίτρα LPG προς 1,417 ευρώ το λίτρο. H άδεια του παραλήπτη/πρατηρίου LPG είναι 1044400 και ο αριθμός εγκατάστασης του λήπτη 234. Τότε, το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» έχει την μορφή:
?11!2000<3000>24:1?40!1513<2143.92>24:1]1044400[23 4


4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή στα λογισμικά υποστήριξης όλων των εγκατεστημένων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν επίσης εφαρμογή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές εισροών εκροών ή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές έκδοσης παραστατικών για την ενημέρωση της γραμμής δεδομένων του άρθρου 1.2.2. του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και του άρθρου 3.2. της ΠΟΛ.1221/13.12.2012.

5. Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., στην ως άνω περίπτωση 3.1 δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στην ως άνω περίπτωση 3.2 (περίπτωση Διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων) δύναται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό, συνεπώς σε κάθε παραστατικό αναγράφονται περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη.

6. Η σήμανση των συναγερμών δεν αποτελεί φορολογική υποχρέωση, ούτε παράγονται αρχεία a.txt, b.txt, e.txt για τους συναγερμούς.

7. Τα ειδικά φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1206/30.8.2013 και τα ειδικά φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (Β’ 3130’) έχουν παραμέτρους στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, όπως αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος.

8. Οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων, πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και προμηθευτών υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, υποχρεούνται να προβούν στις ανωτέρω αναβαθμίσεις ή ρυθμίσεις των λογισμικών, μέχρι την 15-12-2018, με την βοήθεια των εξουσιοδοτημένων τεχνικών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των τεχνικών των εφαρμογών που εκδίδουν τα παραστατικά.

9. Επιτρέπεται η χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων. Οι προδιαγραφές συμπλήρωσης του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1218/2018.

Άρθρο 2
Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt. που παράγουν οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.


1. Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:
# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Το μέγιστο μήκος του πρώτου υποπεδίου μέχρι το πρώτο # στο πεδίο «σειρά» είναι 25 χαρακτήρες. Το μέγιστο μήκος του τελευταίου υποπεδίου «σειρά αρχικού παραστατικού» στο πεδίο «σειρά» είναι 10 χαρακτήρες. Τα ανωτέρω μήκη υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς από το εκάστοτε πρόγραμμα υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.

2. Στην περίπτωση όπου υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους παραστατικού> $ ποσό (π.χ. 165$100.00).
Η πληροφορία για το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ αγνοείται. Το πρόσημο του ποσού τυχούσας παρακράτησης φόρου καθορίζεται από τον πίνακα Δ της ΠΟΛ.1220/13.12.2012.

3. Στο πεδίο κωδικός νομίσματος, χρησιμοποιείται κωδικός 3 γραμμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 4217. Όταν χρησιμοποιείται το ευρώ, αντί του «EUR» μπορεί να χρησιμοποιείται ο αριθμός 0.
 
4. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του Φ.Η.Μ., στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:
α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ.
β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του Φ.Η.Μ..

5. Στην περίπτωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β της ΠΟΛ.1220/13.12.2012. Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt. Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3,5,6,7,8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή.

Άρθρο 3
Συγχρονισμός ώρας Φ.Η.Μ. Ρύθμιση παραμέτρων


1. Το ρολόι του Φ.Η.Μ. πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα. Προκειμένου να ικανοποιείται η παραπάνω προδιαγραφή εναλλακτικά υλοποιείται είτε με τον αυτόματο συγχρονισμό του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. είτε με την τακτική παρακολούθηση και επιτόπια ρύθμιση του ρολογιού του Φ.Η.Μ. με ευθύνη του κατόχου του.

2. Η μόνη εξαίρεση απόκλισης από την πραγματική ώρα είναι για τους Φ.Η.Μ. που δεν έχουν δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στην θερινή ώρα, οπότε κατά την περίοδο εφαρμογής θερινής ώρας, εμφανίζουν την χειμερινή ώρα, δηλαδή μία ώρα πίσω.

3. Στις παραμέτρους των Φ.Η.Μ., εισάγεται το κλειδί κρυπτογράφησης AES key και το URL αποστολής σε δέκα ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης Φ.Η.Μ. (Δ13). To URL αποστολής και το AES key παρέχονται στην επιλογή «Επιχειρήσεις» του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. κατόπιν ορθής εισαγωγής των κωδικών taxisnet της επιχείρησης. Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας από τις φορολογικές υπηρεσίες: «Επιχειρήσεις -Φορολογικές υπηρεσίες Βιβλία Στοιχεία Ταμειακές μηχανές -Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ.».

4. Ο αυτόματος συγχρονισμός του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας με το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2018 (Β’3603) καταργείται με την δημοσίευση της παρούσας.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Α


 

Ειδικό Φορολογικό Στοιχείο

Κωδικός Είδους Παραστατικού

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο παραλαβής

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Αναφέρεται ο κωδικός του πετρελαίου θέρμανσης και η αντίστοιχη ποσότητα σε 15ο C.

Στην περίπτωση όπου  το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι ένα από τα παραλαμβανόμενα

καύσιμα, τότε αναφέρεται ο κωδικός του πρώτου καυσίμου και η αντίστοιχη ποσότητα σε 15ο C.

 

Επιτρέπεται να περιέχει περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή αυξάνεται για το καύσιμο που αναφέρεται στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες», στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. Στο σύστημα εισροών- εκροών, η παρακολούθηση των ποσοτήτων γίνεται για όλα τα είδη καυσίμου.

 

Ειδικά για τους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, περιέχει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης.

 

Δεν εκδίδεται για παραλαβές LPG ή CNG εκτός  της περιπτώσεως όπου το τιμολόγιο πώλησης  LPG ή CNG του προμηθευτή, δεν έχει εκδοθεί από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

 

Δελτίο ισοζυγίου ημέρας

 

501

Δεν αναφέρεται ο κωδικός του καυσίμου ούτε η ποσότητα

Οι διαθέσιμες ποσότητες στις δεξαμενές παραμένουν αμετάβλητες

Δεν αφορά στο LPG ή CNG.


 

 

Δελτίο λιτρομέτρησης

 

 

316

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα σε 15ο C.

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή παραμένει αμετάβλητη.

Δεν αφορά στο LPG ή CNG.

 

Δελτίο Επιστροφής

 

63

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα σε 15ο C

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Αυξάνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.

Δεν αφορά στο LPG ή CNG.

 

 

Δελτίο Εξαγωγής

 

 

181

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα σε 15ο C

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.

Δεν αφορά στο LPG ή CNG.

 

 

 

Δελτίο παράδοσης

 

 

 

160

 

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

Ισχύει μόνο στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης. Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου (πετρέλαιο

θέρμανσης). Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη

δεξαμενή.

Δεν αφορά στο LPG ή CNG.

 

Απόδειξη εσόδου

 

173

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.

 

Πιστωτικό δελτίο λιανικών συναλλαγών

 

175

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

 

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Αυξάνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.

Τιμολόγιο (που εκδίδεται μετά την έκδοση δελτίου αποστολής)

 

 

165

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή παραμένει αμετάβλητη, καθώς ήδη μειώθηκε με την έκδοση του Δελτίου Αποστολής.

 

 

Πιστωτικό Τιμολόγιο

 

 

169

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή παραμένει αμετάβλητη, καθώς το παραστατικό εκδίδεται προς αντιλογισμό τιμολογίου ωδ. 165)

Δελτίο Αποστολής

 

158

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.

Τιμολόγιο (που συ- νοδεύει το καύσιμο κατά την μεταφορά).

 

222

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα

 

Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή

 

Ειδικά ακυρωτικά στοιχεία όλων των ανωτέρω

 

 

215

 

Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα του αρχικού παραστατικού.

Στο πεδίο «σειρά», μετά την σειρά ακολουθεί:

# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.


Η παρακολούθηση ποσοτήτων εκροής υγραερίου ή CNG και των αντιστοίχων ποσών είσπραξης, γίνεται με τη χρήση των κωδικών 173, 175, 165, 169, 158, 222, 215 των παραστατικών που εκδίδουν τα πρατήρια πώλησης υγραερίου ή CNG.

Η παρακολούθηση ποσοτήτων εισροής υγραερίου ή CNG, των πρατηρίων πώλησης υγραερίου ή CNG, γίνεται με τη χρήση των κωδικών 165, 169, 158, 222, 215 των παραστατικών που εκδίδουν οι επιχειρήσεις πώλησης υγραερίου ή CNG, προς τα πρατήρια υγραερίου ή CNG. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, το πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες» περιέχει: ? τον διψήφιο κωδικό του καυσίμου LPG ή CNG ! (θαυμαστικό) τα δεδομένα της ποσότητας του καυσίμου με την μορφή 9999999 ] (δεξιά αγκύλη) τον αριθμό άδειας πρατηρίου-παραλήπτη με την μορφή 9999999. Δεν υπάρχουν κενά. Παράδειγμα: ?40!3240]104440. Στο παράδειγμα αυτό: διακινείται LPG, ποσότητας 3240 λίτρων προς το πρατήριο με αριθμό άδειας 104440.

Για τους κωδικούς παραστατικών 173, 175, 165, 169, 158, 222, η αναφερόμενη ποσότητα είναι σε φυσική θερμοκρασία για όλα τα καύσιμα.

Η αναφερόμενη ποσότητα λίτρων σε 15ο C για τα υγρά καύσιμα, καταμετρείται από το σύστημα εισροών εκροών.Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης