Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΟΦ.1406/25/10.06.05 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΛΑΕΚ) υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2005.(ΦΕΚ Β/785/10.6.2005)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΟΦ.1406/25/10.06.05
Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΛΑΕΚ) υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2005.(ΦΕΚ Β/785/10.6.2005)


ΑΠΟΦ.1406/25/10.06.05 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΛΑΕΚ) υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΛΑΕΚ) υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2005.(ΦΕΚ Β/785/10.6.2005)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του ν. 2224/1994 άρθρα 14 και 15 ΦΕΚ 112/τ.Α'.

Β. του ν. 2336/1995 άρθρο 10 ΦΕΚ 189/τ.Α'.

Γ. του ν. 2956/2001 άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ιδ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ιδ ΦΕΚ 258/τ.Α' και του ν. 2434/1996 άρθρο 1 ΦΕΚ 188/τ.Α'.

2. Την υπ' αριθμ. 119/18/17.5.2005 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:

1. Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2005 ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ 119/18/17.5.2005 απόφασή της κατήρτισε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1 - 25 εργαζόμενους, με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, φορείς υλοποίησης είναι οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών. Οι εν λόγω φορείς είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων - εργατικά κέντρα - μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για την χρηματοδότηση της κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων του κλάδου που καλύπτουν.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο επιχειρήσεις του κλάδου που εκπροσωπούν.

2. Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:
των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή,
των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή,
το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη, αλλά καταβάλλεται γι' αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο της περιοχής τους, όπου σε συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, υποβάλλεται απ' αυτόν πρόταση για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις:

που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45% για τους εργαζόμενούς τους για το έτος 2005.

που απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

που το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

που δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 26.000.000,00 Ευρώ και θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20.12.2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

1. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται σε ιδιόκτητους χώρους των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, σε πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ, στις δομές της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» καθώς και σε χώρους εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι οποίοι εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Ε.Ε.Κ. (δημόσια ή ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΙΕΚ, ΤΕΕ).

Με τον όρο «ιδιόκτητους χώρους» εννοούμε χώρους που έχει στην δικαιοδοσία του ο φορέας κατόπιν αγοράς, μίσθωσης ή παραχώρησης.

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων

Να μην είναι υπόγειοι

Να διαθέτουν καλό αερισμό

Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος

Να διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό

Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας

2. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

3. Οι διδακτικές ώρες των προγραμμάτων κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ώρες ημερησίως.

4. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική διδασκαλία και η διάρκεια τους μπορεί να κυμαίνεται από είκοσι (20) έως πενήντα (50) ώρες.

5. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους πρέπει να έχει σαν στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική.

6. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Κατ' εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν. 1836/1989 ΦΕΚ 79/τ.Α') μπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

7. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής ώρας δικαιολογείται η παρουσία μέχρι δύο (2) εκπαιδευτών.

8. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματος κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης εγκυκλίου.

9. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δε μπορούν να συμμετέχουν λιγότεροι από δέκα (10) και περισσότεροι από είκοσι πέντε (25) καταρτιζόμενοι.

10. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να τηρείται παρουσιολόγιο (Υπόδειγμα 6) για τους καταρτιζόμενους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρουσιολόγιο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης.

11. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν αναγγελθεί γι' αυτόν στην αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1). Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την περικοπή ή την ακύρωση μέρους της υλοποίησης του αναλυτικού προγράμματος.

12. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ο αριθμός των ατόμων που θα καταρτισθούν τελικά, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των ατόμων που έχει δηλωθεί στην πρόταση του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που δύναται να κάνει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

13. Αίτημα του φορέα για αναβολή ή διακοπή υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης γίνεται δεκτό έως δύο μόνο φορές. Επίσης η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης δε δύναται να διακοπεί ή αναβληθεί για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εκπαιδευτικές ημέρες όπως αυτές ορίζονται στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4).

Σ' αυτή τη περίπτωση το πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται αλλά δύναται να επαναληφθεί η υλοποίησή του από την αρχή, μέχρι και τις 20.12.2005.

14. Μετά την αξιολόγηση των εγκριθέντων προς υλοποίηση προγραμμάτων, δεν επιτρέπονται αλλαγές:

Στα αντικείμενα κατάρτισης,

Στο περιεχόμενο και τις ώρες του αναλυτικού προγράμματος,

Στις ειδικότητες των καταρτιζομένων.• Στα ονόματα των εκπαιδευτών όπως αναφέρονται στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Υπόδειγμα 4).

Στο Υπόδειγμα (4), για κάθε εκπαιδευτή που ορίζεται από τον φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού μέχρι δύο αναπληρωτών αυτού. Αντικατάσταση εκπαιδευτή, σε περίπτωση κωλύματος, είναι δυνατή μόνο από τους αναπληρωτές που έχουν οριστεί γι' αυτόν στο σχετικό Υπόδειγμα.

15. Επιτρέπονται αλλαγές για τις οποίες ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών, υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς (με έγγραφο, fax κ.λ.π.) και εκ των προτέρων (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν) την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία έχει κατατεθεί ο φάκελος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης:

αντικατάστασης ή μείωσης μέχρι του 1/3 του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/3 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.

αντικατάστασης, μείωσης ή αύξησης μέχρι του 1/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/3 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.

στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης

στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος

στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατ' εξαίρεση επιτρέπεται αλλαγή στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος και μόνο κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών προς τη Δ/νση Α3 - Γραφείο ΛΑΕΚ ώστε να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

16. Το μέσο ωριαίο κόστος του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (13,50) και περιλαμβάνει:

επτά Ευρώ (7,00) ως ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά τις δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

πέντε Ευρώ (5) ως ωριαία αποζημίωση σίτισης και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.

ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ως ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων - Εργατικό Κέντρο - το μέσο ωριαίο κόστος υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) την ώρα.

Ως εκπαιδευτική ώρα λογίζεται και αποπληρώνεται η διάρκεια των σαράντα πέντε λεπτών (45').

17. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει διδακτική ύλη που εντάσσεται σε μία ή σε δύο το πολύ θεματικές ενότητες των αντικειμένων κατάρτισης που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2).

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις προτάσεις που θα καταθέσουν οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για αξιολόγηση, να συμπεριληφθούν θεματικές ενότητες οι οποίες αν και δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2), κρίνονται αναγκαίες στην αγορά εργασίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, στον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς επίσης στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

18. Κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαζόμενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι φάκελοι των προτάσεων υλοποίησης θα κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο για το περιεχόμενο του οποίου ο φορέας θα φέρει την ευθύνη να είναι ακριβώς ίδιο με το πρωτότυπο) στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. όπου υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, εντός του οριζόμενου στη προκήρυξη χρονικού διαστήματος και θα περιλαμβάνουν τα εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Μαγνητικό μέσο (δισκέτα) όπου θα περιέχεται σε μορφή excel συγκεντρωτικός πίνακας έξι στηλών με τα εξής πεδία:

Αύξων αριθμός

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατρός

Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Αριθμός μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑΑ/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Φ.Μ. Α.Μ.Α 

όλων των εργαζομένων που έλαβαν μέρος σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. Β122461/26.8.2004 εγκύκλιο για το έτος 2004.

Η παραπάνω δισκέτα θα προσκομίζεται μόνο μία φορά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και θα αφορά το σύνολο των προτάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ που πρόκειται να καταθέσει ο συγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών το έτος 2005. Δηλαδή σε περίπτωση υποβολής από τον φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών τριών (3) προτάσεων για αξιολόγηση, θα προσκομίζεται μόνο μία (1) δισκέτα.

2. Εκτύπωση του παραπάνω πίνακα κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά.

Η παραπάνω εκτύπωση θα προσκομίζεται μόνο μία φορά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και θα αφορά το σύνολο των προτάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ που πρόκειται να καταθέσει ο συγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών το έτος 2005. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ( Υπόδειγμα 1) (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Στην αίτηση αυτή θα συμπληρώνονται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών επακριβώς και ευκρινώς:

α) τα στοιχεία του φορέα.

β) τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων ή του Εργατικού Κέντρου σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή αυτού στο πρόγραμμα.

γ) τα στοιχεία του προγράμματος, όπου πρέπει να ορίζεται ρητά και με σαφήνεια ο τόπος υλοποίησης της κατάρτισης. Στη περίπτωση όπου η κατάρτιση ανατίθεται για υλοποίηση από το φορέα σε ΚΕΚ, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΕΚ.

δ) ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

ε) οι ενότητες που αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι κάθε αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1) αφορά ένα μόνο τμήμα καταρτιζομένων.

Στο Υπόδειγμα (1) θα πρέπει να διακρίνεται με ευχέρεια η σφραγίδα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, όπου αναγράφεται η επίσημη επωνυμία αυτού.

4. Πίνακας επιχειρήσεων (Υπόδειγμα 2). (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και αναγράφονται τα εξής:

Α. η επωνυμία κάθε επιχείρησης που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης,

Β. ο αριθμός των συμμετεχόντων εργαζομένων ανά επιχείρηση.

5. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Επίσης προκειμένου να εισπράξει ο φορέας επιδότηση για αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού πρέπει να αναφέρει στο παραπάνω απόσπασμα (ή σε δήλωση. του ν. 1599/86), ότι δεν έχει επιδοτηθεί για εκπαιδευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια ισχύος των δύο προηγούμενων εγκυκλίων σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25.

6. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του εργατικού κέντρου της περιοχής, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συνεργασίας αυτής (προσδιορισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 1ο «Δικαιούχοι φορείς» παρ. 1 & 2) για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

7. Αντίγραφο του καταστατικού του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

8. Αντίγραφο πρακτικού των τελευταίων εκλογών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα .Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι τον κατάλογο των μελών του φορέα.

9. Ιδιωτικό συμφωνητικό, σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης σε πιστοποιημένο ΚΕΚ (όπου θα αναφέρεται και ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΕΚ) ή στην «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». Θα προσκομίζεται επίσης ιδιωτικό συμφωνητικό, σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης πρόκειται να υλοποιηθεί είτε σε εγκαταστάσεις του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, είτε σε χώρο εκπαιδευτικής δραστηριότητας που εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Ε.Ε.Κ. και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει αναλάβει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός φορέας. Δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μίας από τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και στην οποία θα αναφέρεται ότι:

α. η επιχείρηση έχει καταβάλλει για όλους τους εργαζόμενους της την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο Ι.Κ.Α. για το έτος 2004.

β. η επιχείρηση δεν έχει κάνει χρήση, ούτε και πρόκειται, των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2005.

γ. η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι (25) άτομα μαζί με τα υποκαταστήματά της

δ. οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης εγκυκλίου.

ε. οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από αυτή εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αστικό κώδικα.

Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, η παράγραφος (ε) δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. Οι εργαζόμενοι των οποίων το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη ή οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης, αντί της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να προσκομίσουν:

1. Βεβαίωση από το εργατικό κέντρο της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2005 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθένειας τους.

11. Σε περίπτωση που η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε «ιδιόκτητους χώρους», δηλαδή σε χώρους που έχει ήδη στη δικαιοδοσία του ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών κατόπιν αγοράς, μίσθωσης ή παραχώρησης, πρέπει να καταθέσει και το αντίστοιχο νόμιμο αποδεικτικό.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από το αντίγραφο πρακτικού των τελευταίων αρχαιρεσιών και το καταστατικό του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, πρέπει να έχουν εκδοθεί ή συμπληρωθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος προγράμματος κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Με την κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ, του φακέλου της κάθε πρότασης, εις διπλούν, από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, πρέπει να γίνεται άμεσα λεπτομερής έλεγχος της πληρότητας του φακέλου. Στη συνέχεια εφόσον ο φάκελος της πρότασης θεωρηθεί πλήρης, το αντίγραφο αυτού αποστέλλεται άμεσα, με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. - Δ/νση Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (Α3) - Γραφείο ΛΑΕΚ.

Σε περίπτωση που ο φάκελος της πρότασης δεν θεωρείται πλήρης δεν αποστέλλεται στη Δ/νση Α3, εκδίδεται άμεσα απορριπτική απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και τα δικαιολογητικά του φακέλου δύνανται να επιστραφούν στον φορέα που τα υπέβαλε, εφόσον το επιθυμεί. (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι τα εξής:

Η αναλυτική περιγραφή και σκοπός της ενέργειας και η σύνδεση του αιτούμενου προγράμματος κατάρτισης με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων. Σε περίπτωση που ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών καταθέσει πρόταση για αξιολόγηση της οποίας το αντικείμενο κατάρτισης δεν περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2), να αιτιολογηθεί η ενέργεια αυτή, σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, τον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων.

Η οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης.

Το κριτήριο αφορά:

τα προσόντα των εκπαιδευτών

τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις.

τη διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων

τη συμμετοχή των καταρτιζομένων για πρώτη φορά σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ.

τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Η οργάνωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος, της μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης.

Το κριτήριο αυτό αφορά:

τη διατύπωση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος

τη σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις ειδικότητες των καταρτιζομένων

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το κριτήριο αυτό αφορά:

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης ως προς την επαγγελματική ενίσχυση των εργαζομένων που συμμετέχουν.

τις επιπτώσεις του προγράμματος κατάρτισης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του ευρύτερου επαγγελματικού κλάδου των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η συνεργασία με Εργατικό Κέντρο της περιοχής. Ο αριθμός προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί το έτος 2004 από το συγκεκριμένο φορέα (ανά Νομό ή Πανελλαδικά).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ συστήνεται 5μελής επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη της εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων.

Η επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα κατάρτισης βάσει των παραπάνω κριτηρίων και υποβάλλει τις προτάσεις της προς έγκριση στην επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ. Η απόφαση της επιτροπής διαχείρισης του ΛΑΕΚ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Με την τελική έγκριση των προτάσεων, η Δ/νση Α3 - Γραφείο ΛΑΕΚ ενημερώνει εγγράφως τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να γίνει έναρξη της υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης πριν την κοινοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την έγκριση υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, καταθέτουν εις διπλούν τον φάκελο υλοποίησης στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. όπου υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος αυτού, οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης, ανεξάρτητα από το χρόνο της διάρκειάς του.

Ως ημερομηνία υποβολής των φακέλων υλοποίησης του προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα για την υποβολή του φακέλου υλοποίησης είναι μη εργάσιμη, τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους φορείς και παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, θα υποβάλλεται ξεχωριστός φάκελος (εις διπλούν) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υλοποίησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, ο φάκελος υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εντυπη αίτηση (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) που θα αφορά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης υλοποίησης του προγράμματος.

2. Δήλωση αγοράς εξοπλισμού (Υπόδειγμα 3). (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Η δήλωση αγοράς εξοπλισμού συμπληρώνεται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και περιλαμβάνει την περιγραφή του αναγκαίου για αγορά εξοπλισμού καθώς και το προβλεπόμενο κόστος αυτού με την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στις εγκαταστάσεις του και συγκεκριμένα στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

3. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα & κατάσταση εκπαιδευτών(Υπόδειγμα 4), (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Στο Υπόδειγμα (4) πρέπει να ορίζονται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, αναλυτικά οι ημέρες, οι ώρες, τα διαλείμματα, το περιεχόμενο/ενότητες της κατάρτισης καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτή και των αναπληρωτών του, κατά ενότητα κατάρτισης.

Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45') ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες πρέπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15') της ώρας.

Διαλείμματα πριν την έναρξη της κατάρτισης ή μετά τη λήξη αυτής δεν ισχύουν.

4. Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών των εκπαιδευτών, που θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο που διδάσκουν.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν:

Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών του οποίου η κτήση έγινε στην αλλοδαπή, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές.

Πτυχίο ΙΕΚ πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ ή

Πτυχίο ΤΕΕ Β' Κύκλου, ΤΕΛ ή Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή

Πτυχίο ΤΕΕ Α' Κύκλου ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή

Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα διδάξουν.

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαιώνεται από φορέα κατάρτισης του Δημοσίου ή από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Πιστοποίησης ή από φορέα κατάρτισης χωρίς πιστοποίηση όπου θα αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους θα πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

βεβαίωση της σχολής όπου θα αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που θα διδάξει ως εκπαιδευτής ή

βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξει καθώς και βεβαίωση 3τούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

Ειδικότερα για προγράμματα κατάρτισης που το αντικείμενο είναι σχετικό με την πληροφορική και τα προϊόντα λογισμικού, ο εισηγητής μπορεί να προσκομίσει εναλλακτικά με τα παραπάνω, βεβαίωση εκπαιδευτικής ικανότητας από φορείς πιστοποίησης για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θα διδάξει. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να είναι δημόσιοι ή οι δημιουργοί των προϊόντων πληροφορικής τεχνολογίας.

Ειδικά για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας μπορούν να διδάξουν και οι έχοντες επάρκεια από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών οι καθηγητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.). Στη περίπτωση αυτή ο φορέας κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Ιδρύματος, όπου θα βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και το αντικείμενο το οποίο διδάσκει.

Προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος των επικυρωμένων αντιγράφων των τίτλων των εκπαιδευτών, θα πρέπει οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. να διατηρούν μητρώο εκπαιδευτών.

Το μητρώο εκπαιδευτών θα είναι ένας φάκελος ο οποίος θα περιέχει για κάθε έναν από τους εκπαιδευτές τουλάχιστον ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 και 11 του ν. 2690/9.3.1999 την επικύρωση των αντιγράφων από το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

5. Πίνακα επιχειρήσεων - καταρτιζομένων (Υπόδειγμα 5) (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

Στον πίνακα αυτό πρέπει να συμπληρώνονται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όλα τα στοιχεία εκτός της στήλης με τίτλο «πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης».

Συγκεκριμένα, αναγράφεται η επωνυμία κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο κάθε εργαζόμενου που συμμετέχει εκ μέρους της στο πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και η ειδικότητα που έχει σύμφωνα με το αντικείμενο της εργασίας του, στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Στον πίνακα αυτό, η στήλη με τίτλο «πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης» του κάθε καταρτιζόμενου, θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον ελεγκτή μετά τη λήξη του προγράμματος.

6. Μαγνητικό μέσο (δισκέτα), στην οποία θα περιέχεται σε μορφή excel πίνακας πέντε στηλών με τα εξής πεδία:

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατρός

Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Αριθμός μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑΑ/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Φ.Μ. Α.Μ.Α των ατόμων που θα λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται επίσης στο Υπόδειγμα (5).

7. Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης που αφορά τους καταρτιζόμενους, σύμφωνα με την οποία κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στο πρόγραμμα κατάρτισης θα βεβαιώνει ότι οι καταρτιζόμενοι που αναφέρονται σ' αυτήν ήταν εργαζόμενοί της κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών που προηγούνται του μήνα έναρξης υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν όσοι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης και υπάγονται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :

οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι' αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Οι εποχικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που αφορά τους καταρτιζόμενους, σύμφωνα με την οποία θα βεβαιώνουν ότι οι καταρτιζόμενοι που αναφέρονται σ' αυτήν, ήταν εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας αυτής (σαιζόν) και θα επαναπροσληφθούν την επόμενη περίοδο λειτουργίας (σαιζόν) της ίδιας επιχείρησης.Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό από την επιχείρηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το συγκεκριμένο έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στην εγκύκλιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

Το έντυπο αυτό ενέχει θέση Δήλωσης του ν. 1599/86 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή θα ελέγχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τα μηχανογραφημένα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον εργοδότη στο ΙΚΑ με συστηματικό τρόπο.

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για κάθε καταρτιζόμενο.

9. Αδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την κατάθεση κάθε φακέλου υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, γίνεται άμεσα λεπτομερής έλεγχος της πληρότητάς του από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δηλώσει ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα πάρουν μέρος εργαζόμενοι που θα καταρτισθούν για πρώτη φορά, θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στα ονόματα των καταρτιζομένων τα οποία αναγράφονται στο Υπόδειγμα (5) τα οποία δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα - τον οποίο έχει ήδη προσκομίσει ο φορέας - με τα ονόματα των εργαζομένων που καταρτίσθηκαν το προηγούμενο έτος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η υλοποίηση και η αποπληρωμή του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης έστω και αν ο φορέας επιθυμεί την αντικατάσταση των ατόμων που δεν είναι καταρτιζόμενοι για πρώτη φορά.

Όταν ο φάκελος υλοποίησης του προγράμματος αποδειχθεί πλήρης και σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, η Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδει απόφαση δυνατότητας υλοποίησης του προγράμματος (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), την οποία παραδίδει στον εκπρόσωπο του φορέα.

Σε περίπτωση που ο φάκελος υλοποίησης του προγράμματος δεν είναι πλήρης ή σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, η Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή αντικατάσταση των υπαρχόντων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την υπ' αριθμ. 2/34255/0022/7.6.2001 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, και με τη με αριθμ. Β118616/13.7.2001 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, ελέγχει την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

Μετά την κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. ενός φακέλου υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης και αφού ελεγχθεί η πληρότητά του, αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005» ώστε να οριστεί ο ελεγκτής του προγράμματος. (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Η παραπάνω Υπηρεσία αποστέλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση την «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005», την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε προγράμματος κατάρτισης που υποβάλλεται για υλοποίηση.

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα εγκύκλιο. Οι αρμόδιοι για την παραλαβή των φακέλων υλοποίησης υπάλληλοι, εάν διαπιστώσουν ότι μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του προγράμματος, δεν έχει ανατεθεί αυτό σε ελεγκτή, θα πρέπει με ευθύνη τους να ενημερώνουν τον αρμόδιο Περ/κό Συντονιστή ΛΑΕΚ, για την άμεση ανάθεση ελέγχου.

Με ευθύνη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ή του εκπαιδευτικού φορέα υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τα όργανα ελέγχου.

Σε κάθε διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο ο ελεγκτής συμπληρώνει την έκθεση εποπτείας προγράμματος κατάρτισης (Υπόδειγμα 8) εις τριπλούν. Τη μία υπογράφει και παραλαμβάνει ο υπεύθυνος του προγράμματος που έχει οριστεί από τον φορέα, η δεύτερη παραμένει στο φάκελο υλοποίησης του προγράμματος και η τρίτη παραμένει στον ελεγκτή (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εφόσον οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί είναι θετικοί, τα παρουσιολόγια (Υπόδειγμα 6) -τα οποία πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση- στέλνονται από το φορέα στον ελεγκτή (πρωτότυπα ή μέσω fax), ο οποίος αφού κάνει έλεγχο αυτών λαμβάνοντας υπόψη τυχόν απουσίες, συμπληρώνει:το Υπόδειγμα 5, στη στήλη με τίτλο «πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης», τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης κάθε καταρτιζόμενου (ανθρωποώρες). Με βάση τα ανωτέρω, ο ελεγκτής συμπληρώνει τη Γενική Έκθεση του προγράμματος (Υπόδειγμα 9) σε τρία αντίγραφα (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ελεγκτής διαπιστώσει την απουσία ενός καταρτιζομένου, δεν αφαιρεί μόνο τη συγκεκριμένη ώρα απουσίας, αλλά το σύνολο των ωρών της συγκεκριμένης ημέρας που αφορούν τον καταρτιζόμενο, εκτός εάν υπάρχει υπογραφή αποχώρησης και αναγραφή της ώρας της αποχώρησης του καταρτιζόμενου σε χρόνο προγενέστερο του ελέγχου.

Στη Γενική Έκθεση (Υπόδειγμα 9) δεν υπολογίζεται στο σύνολο των πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών του προγράμματος κατάρτισης, το σύνολο των ωρών κατάρτισης κάθε καταρτιζόμενου που οι απουσίες του υπερέβησαν το 1/5 του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν αναγγελθεί γι' αυτόν στο Υπόδειγμα (1).

Δεν συντάσσεται Γενική έκθεση (Υπόδειγμα 9) και δεν αποπληρώνεται πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο δεν ολοκληρώθηκε.

Αντίγραφα του Υποδείγματος (5) και (9) θα πρέπει να παραδίδονται ή να διαβιβάζονται άμεσα μετά τη λήξη της κατάρτισης, από τον ελεγκτή στον υπεύθυνο του προγράμματος κατάρτισης που έχει ορισθεί από το φορέα.

Στη συνέχεια ο φάκελος με τα ανωτέρω υποδείγματα και το παρουσιολόγιο (Υπόδειγμα 6), σε πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτού, θα διαβιβάζεται άμεσα από τον ελεγκτή στην Υπηρεσία από την οποία είχε παραληφθεί.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι:

Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περίπτωση ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει στο Υπόδειγμα (5).

Απουσιάζει ο εκπαιδευτής ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού οι αναπληρωτές του.

Έχει γίνει αλλαγή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Υπόδειγμα 1), στο αντικείμενο κατάρτισης, στο περιεχόμενο και τις ώρες του αναλυτικού προγράμματος, στις ειδικότητες των καταρτιζομένων.

Έχει γίνει αλλαγή στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα και απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

Για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τον αριθμό των καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων, την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, τη διαμόρφωση του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει γραπτώς και εκ των προτέρων (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν) την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στον ελεγκτή να ελέγξει την υλοποίηση του προγράμματος.

Εάν ο χώρος υλοποίησης της κατάρτισης δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις που τον καθιστά κατάλληλο για χρήση του ως αίθουσα διδασκαλίας και ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης έχει διακοπεί ή αναβληθεί για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εκπαιδευτικές ημέρες όπως αυτές ορίζονται στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4). Σ' αυτή τη περίπτωση το πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται αλλά δύναται να επαναληφθεί η υλοποίησή του από την αρχή. Μετά τη διαπίστωση των παραπάνω συντάσσεται αρνητική η έκθεση εποπτείας προγράμματος κατάρτισης (Υπόδειγμα 8), το οποίο παραδίδεται άμεσα στον φορέα εκτός εάν δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοσή του, οπότε διαβιβάζεται με fax ή συστημένη επιστολή σ' αυτόν την επόμενη ημέρα. Μετά τη διενέργεια ενός αρνητικού ελέγχου, δεν πραγματοποιείται άλλος έλεγχος, δεν συντάσσεται Γενική Έκθεση προγράμματος κατάρτισης (Υπόδειγμα 9), το πρόγραμμα διακόπτεται και ως εκ τούτου δεν αποπληρώνεται. Ο φορέας δύναται να το συνεχίσει με δική του ευθύνη.

Στη συνέχεια εντός τριών (3) ημερών ο ελεγκτής υποχρεωτικά κοινοποιεί την αρνητική έκθεση ελέγχου στις αρμόδιες Περ/κές Δ/νσεις (υπόψη των Περ/κών συντονιστών των προγραμμάτων ΛΑΕΚ) και επιστρέφει τον φάκελο του προγράμματος στην Υπηρεσία από τη οποία τον παρέλαβε.

Αφού ο ελεγκτής επιστρέψει τον φάκελο του προγράμματος, η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους και τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα. Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης θα διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει τη δυνατότητα εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αρνητικής έκθεσης ελέγχου, να υποβάλει ένσταση στην Υπηρεσία που έχει υποβληθεί ο φάκελος υλοποίησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη τεκμηρίωση των αναφερομένων στην ένστασή του, προκειμένου να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για να αποφασίσει την έγκριση ή την απόρριψη του προγράμματος.

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να τη διαβιβάσει άμεσα στη Διοίκηση, Δ/νση Α3 - Γραφείο ΛΑΕΚ στέλνοντας συμπληρωματικά αντίγραφο του:

Υποδείγματος (1)

Υποδείγματος (4)

Υποδείγματος (5)

Υποδείγματος (6)

Υποδείγματος (8) καθώς επίσης

Έγγραφο όπου, αφού ο ελεγκτής ενημερωθεί σχετικά με την ένσταση αναφέρει την άποψή του αναλυτικά (όπου απαιτείται)

Έγγραφο με την άποψη επί της ένστασης της αρμόδιας Υπηρεσίας (όπου απαιτείται)

Τα παραπάνω τίθενται υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ μετά από εισήγηση της Δ/νσης Α3 για τη λήψης της σχετικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν, ο φορέας πρέπει προσκομίσει φάκελο αποπληρωμής ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. έντυπη αίτηση αποπληρωμής για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του φορέα και ότι ο φάκελος της αποπληρωμής είναι πλήρης και σύμφωνος με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, έτους 2005 (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).

Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής του προγράμματος θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού του φορέα σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και μόνο. Ως εκ τούτου ο δικαιούχος φορέας θα πρέπει να δηλώνει στην αίτηση αποπληρωμής τον αριθμό λογαριασμού του, στον οποίο επιθυμεί να γίνει η πίστωση του ποσού.

2. το πρωτότυπο του παρουσιολογίου των καταρτιζομένων (Υπόδειγμα 6) υπογεγραμμένο από τους καταρτιζόμενους στις στήλες που αφορούν την προσέλευση και αποχώρησή τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

3. το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πίνακα επιχειρήσεων - καταρτιζομένων (Υπόδειγμα 5) υπογεγραμμένο από τον ελεγκτή του Ο.Α.Ε.Δ.

4. το πρωτότυπο ή αντίγραφο της Γενικής έκθεσης του προγράμματος (Υπόδειγμα 9).

5. Οι εποχικές επιχειρήσεις εφόσον κατήρτισαν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούσαν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμενους, της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

6. Πίνακα αποζημίωσης σίτισης και μετακίνησης στους καταρτιζόμενους με την πρωτότυπη υπογραφή των καταρτιζομένων με την οποία θα πιστοποιείται η ακρίβεια των προσωπικών τους στοιχείων (συμβουλευτείτε το Παράρτημα 6).

7. Για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση, φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα όπου θα φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού. Σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν έχει αριθμό λογαριασμού στη τράπεζα, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. θα του χορηγεί βεβαίωση προς την τράπεζα με την οποία χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης ποσού θα ανοίγει λογαριασμό στο όνομά του.

Σε ότι αφορά την αποζημίωση σίτισης και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο το ποσό θα αποδίδεται στους δικαιούχους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που έχει κατατεθεί ο φάκελος αποπληρωμής του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

8. Σε ότι αφορά το κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσει εναλλακτικά:

α. εάν το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε σε «ιδιόκτητους χώρους» (με τον όρο αυτό εννοούμε χώρους που έχει στη δικαιοδοσία του ο φορέας κατόπιν αγοράς, μίσθωσης ή παραχώρησης) ή σε χώρο εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, νόμιμα παραστατικά για την πληρωμή των εκπαιδευτών που έχουν λάβει μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

β. εάν το πρόγραμμα κατάρτισης έχει υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ, στις δομές της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» ή την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει αναλάβει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός φορέας θα προσκομίζεται αντίγραφο τιμολογίου που θα έχει εκδώσει ο εκπαιδευτικός φορέας προς τον φορέα των εργοδοτών, όπου θα αναγράφεται το κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

9. Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό, πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο που αφορά την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Το τιμολόγιο αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης για το οποίο υποβάλλεται. Το ποσό του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει αναγραφεί και στο Υπόδειγμα (3) στη στήλη «Προβλεπόμενο κόστος αγοράς».

Δε χρηματοδοτείται η αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε πιστοποιημένο ΚΕΚ, σε χώρο εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή σε αίθουσα την οποία ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει μισθώσει ή του έχει παραχωρηθεί για τις ανάγκες της κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού γίνεται μέχρι το ύψος του 70% επί της αγοραστικής αξίας αυτού και έως του ποσού των 2.935 Ευρώ.

Στο ποσό που δικαιούται να λάβει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών και αφορά την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Προκειμένου να γίνει δεκτός ο Φ.Π.Α. και να εξοφληθεί η αξία του τιμολογίου στο σύνολό της, πρέπει ο φορέας να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εμπίπτει σε καθεστώς Φ.Π.Α., άρα ο Φ.Π.Α. αποτελεί γι' αυτόν κόστος και επομένως μπορεί να συνυπολογιστεί στο κόστος αγοράς του εξοπλισμού.

Εκπαιδευτικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελεί η αγορά P/C, επιδιασκοπίου (Projector), ενός Fax ή ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της κατάρτισης είναι εξειδικευμένο και απαιτείται η χρήση ενός άλλου συγκεκριμένου εξαρτήματος, αυτό μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εξοπλισμό αρκεί η αναγκαιότητα αγοράς του να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

10. Πρωτότυπο

α. τιμολογίου ή

β. δελτίου παροχής υπηρεσιών ή

γ. απόδειξης είσπραξης που θα έχει εκδοθεί από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και θα αφορά το ακριβές ποσό που δικαιούται να εισπράξει από τον ΟΑΕΔ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το παραστατικό αυτής της δαπάνης στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης που αφορά, θα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και αφού ενημερώσει η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών για το ακριβές ποσό είσπραξης.

Στα παραστατικά που εκδίδει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών και αφορούν το κόστος της κατάρτισης, δεν θα πρέπει να αναγράφεται ο Φ.Π.Α. γιατί η κατάρτιση απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. (ν. 1642/86,αρθ.18 παρ.1).

11. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά αποπληρωμής στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. όπου υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

Η αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. όπου έχει κατατεθεί και ο φάκελος υλοποίησης αυτών μέσα σε 2 μήνες μετά την κατάθεση του φακέλου αποπληρωμής όταν αυτός είναι πλήρης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα υποδείγματα που αφορούν την αποπληρωμή πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, να είναι ευανάγνωστα συμπληρωμένα, να μη λείπουν σφραγίδες, να έχουν πρωτότυπες υπογραφές όπου απαιτείται και να είναι σωστές οι αθροίσεις. Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

2. Οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε δικαιολογητικό που θα τους ζητηθεί συμπληρωματικά, προς διευκόλυνση της εκκαθάρισης του φακέλου αποπληρωμής.

3. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών, στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, θα γίνεται έλεγχος από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του Ι.Κ.Α, εάν έχει καταβληθεί για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζόμενους η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά (0,45%) για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ή οι καταρτιζόμενοι δεν έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου, τιμωρούνται πέραν των συνεπειών του νόμου «περί ψευδούς δηλώσεως» και με διετή αποκλεισμό τους από τα προγράμματα ΛΑΕΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ

Για την αποπληρωμή των φορέων που υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης το έτος 2005, οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ, μετά την παραλαβή του φακέλου αποπληρωμής του προγράμματος κατάρτισης:

ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου αποπληρωμής

κάνουν έλεγχο των δικαιολογητικών αποπληρωμής

κάνουν έλεγχο των παραστατικών της δαπάνης που αφορά την αγορά εξοπλισμού.

ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στον «Πίνακα αποζημίωσης σίτισης και μετακίνησης των καταρτιζομένων», λαμβάνοντας υπόψη το Υπόδειγμα (6) και το Υπόδειγμα (9). Το πρωτότυπο του παραπάνω πίνακα αποστέλλεται στην Τράπεζα για την αποπληρωμή των καταρτιζομένων και αντίγραφο αυτού παραμένει στο φάκελο αποπληρωμής του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

συμπληρώνουν την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005 (Υπόδειγμα 10).

Ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών μετά την κατάθεση του πλήρη φακέλου αποπληρωμής, ειδοποιείται για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού, με τη διαβίβαση της απόφασης αποπληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).

Η είσπραξη του παραπάνω ποσού από τον φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών γίνεται με πίστωση του λογαριασμού αυτού, στην τράπεζα που δηλώνει.

Επίσης η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών μετά την κατάθεση του πλήρη φακέλου αποπληρωμής, ειδοποιεί τους δικαιούχους/καταρτιζόμενους για την είσπραξη του ποσού που τους αναλογεί από την τράπεζα.

Όταν οι απουσίες κάποιου καταρτιζόμενου υπερβαίνουν το 1/5 του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν αναγγελθεί γι΄ αυτόν στο Υπόδειγμα (1), ο φορέας δεν αποπληρώνεται για το σύνολο των ωρών που αφορούν τον παραπάνω καταρτιζόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

Για τη σωστή στατιστική παρακολούθηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ (1-25) θα πρέπει:

Α. Την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τα προγράμματα ΛΑΕΚ, να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στη Διοίκηση, Δ/νση Α3 - Γραφείο ΛΑΕΚ την:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005, (Υπόδειγμα 10) (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6)

Το παραπάνω Υπόδειγμα αφορά προγράμματα κατάρτισης φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι αποπληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Δεδομένου ότι κάθε φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δύναται να υλοποιήσει περισσότερα από ένα (1) προγράμματα κατάρτισης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή και ευανάγνωστη καταγραφή της επωνυμίας, του Α.Φ.Μ. και Α.Μ. του φορέα, σε όλα γενικά τα Υποδείγματα αλλά περισσότερο στο Υπόδειγμα (10) το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή παρακολούθηση του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης, οι φορείς θα πρέπει να απευθύνονται είτε στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής τους είτε στις εξής Περ/κές Δ/νσεις του Ο.Α.Ε.Δ.

(Ακολουθεί πίνακας βλέπε οικείο ΦΕΚ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.
2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 26.000.000,00 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης