Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 4134/2018 Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 4134/2018
Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου

ΔΕΔ 4134/2018 Πρόστιμο διαφορών ΜΥΦ 2015 και 2016 με υπαιτιότητα αντισυμβαλλομένου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα 18/09/2018
Αριθμός απόφασης: 4134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604534
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ , κατοίκου Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός , Τ.Κ , κατά των: α) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξης επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του Ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2015 και β) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξης επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του Ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2016 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις: α) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του Ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2015 και β) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του Ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2016 των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 28/03/2018 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τις:

α) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2015, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 100,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περ. α' του Ν 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 54 § 1 περ. α' του ιδίου νόμου.

β) υπ' αριθμ /28-03-2018 πράξη επιβολής προστίμου άρθρ. 54 & 62 του Ν 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2016, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 100,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περ. α' Ν 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 54 § 1 περ. α' του ιδίου νόμου.

Οι ως άνω παραβάσεις αφορούν την υποβολή από τον προσφεύγοντα ελλιπών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα και συγκεκριμένα συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 §§ 3 και 4 του ν 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1 περ. α' του ιδίου νόμου.

Ο προσφεύγων την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

Εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν σε βάρος του οι προσβαλλόμενες πράξεις, καθόσον οι διαφορές που προέκυψαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών στις χρήσεις 2015 και 2016 δεν αφορούν τον ίδιο, αλλά τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι προέβησαν στις σχετικές διορθώσεις.

Συγκεκριμένα: α) στη χρήση 2015 η διαφορά αφορά τον πελάτη του με ΑΦΜ , και πρόεκυψε διότι η αντισυμβαλλόμενη είχε καταχωρήσει την συνολική αξία του τιμολογίου και όχι την καθαρή (διαχωρισμός του αναλογούντος ΦΠΑ).
β) στη χρήση 2016 η διαφορά αφορά τον πελάτη του ΑΦΜ , και πρόεκυψε διότι η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση λανθασμένα είχε καταχωρήσει απόδειξη λιανικής που αφορούσε συναλλαγή προς τον  Υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου την υπ' αριθμ. πρωτ /29-03-2018 αίτηση περί διαγραφής των προσβαλλόμενων πράξεων, αλλά ενημερώθηκε ότι έπρεπε να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 14 §§ 3 και 4του ν 4174/2013, ορίζεται ότι:

Άρθρο 14
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο

«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα. 4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.» Οι παράγραφοι 3 και 4 προστέθηκαν με το άρθρο 42 παρ.5 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β 179 31.1.2014) ''Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών'', ορίζεται ότι: Άρθρο 6 Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών- προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.
"Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν".

Το εντός " " δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της Αποφ. ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ Β' 691/19/03/2014).

"Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ."

Το εντός " " τρίτο εδάφιο του άρθρου 6, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου μόνου της Απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1053/27.2.2015 (ΦΕΚ Β' 376/18/03/2015) και η εντός " " φράση "τα εκατό (100) ευρώ" αντικαταστάθηκε με την ΥΑ ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ Β 780/4-5-2015), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.1 της αποφ. Γ.Γ. του Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1051/25.4.2016 (ΦΕΚ Β' 1260/28.04.2016)

« "Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 22/02/2016". Για το ημερολογιακό έτος 2015, η τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι και 30/11/2016.»

Το εντός " " τελευταίο εδάφιο, όπως είχε αρχικά προστεθεί με την παρ.1 του άρθρου μόνου της ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ Β 222/17-02-2015) και αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου μόνου της Απόφ.ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1053/27.2.2015 (ΦΕΚ Β' 376/18/03/2015), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.2 της αποφ.ΓΓΔΕ του Υπ.Οικονομικών ΠΟΛ.1240/29.10.2015 (ΦΕΚ Β 2358/3.11.2015)

Το εντός "" προτελευταίο εδάφιο όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ ΠΟΛ.1267/21.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2802/22.12.2015), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο μόνον της ΥΑ ΠΟΛ.1011/22.1.2016 (ΦΕΚ Β 292/12.2.2016)

«"Για το ημερολογιακό έτος 2016", για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»

Το εντός «» εδάφιο, όπως είχε αρχικά προστεθεί με την παρ.3 της αποφ. Γ.Γ. του Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1051/25.4.2016 (ΦΕΚ Β' 1260/28.04.2016), στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως προς τις εντός " " λέξεις αυτού με την παρ. του άρθρου μόνου της ΑΔΑΑΔΕ ΠΟΛ.1033/2018 (ΦΕΚ Β' 685/27.02.2018). "Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι 8/5/2017." Το εντός "" τελ. εδάφιο προστέθηκε με την παρ. του άρθρου μόνου της απόφ. Δ.Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1051/2017 (ΦΕΚ Β' 1148/03.04.2017).

«Για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν».

Το εντός «» τελευτ. εδάφιο προστέθηκε με την παρ. του άρθρου μόνου της ΑΔΑΑΔΕ ΠΟΛ.1033/2018 (ΦΕΚ Β' 685/27.02.2018).

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1 περ. α' και άρθρου 54 § 2 περ. α' του Ν. 4174/2013, ορίζεται ότι:

Άρθρο 54
Διαδικαστικές παραβάσεις

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα «ή υποβάλει ελλιπή» δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Οι μέσα σε « » λέξεις της περίπτωσης α' προστέθηκαν με την υποπαρ.Δ.2 περ. 9 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Σύμφωνα δε με τη περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου: "24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α της παραγράφου 1.

Επειδή η Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις, καθόσον ο προσφεύγων υπέβαλε ελλιπείς δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα και συγκεκριμένα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 §§ 3 και 4 του ν 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1 περ. α' του ιδίου νόμου.

Επειδή ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι οι διαφορές που προέκυψαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών στις χρήσεις 2015 και 2016 δεν αφορούν τον ίδιο, αλλά τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι προέβησαν στις σχετικές διορθώσεις.

Επειδή στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης της υπό κρίση υπόθεσης, η Υπηρεσία μας απέστειλε στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού με κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2018 ΕΜΠ/23/08/2018 έγγραφο, προκειμένου να μας γνωρίσουν τις απόψεις τους ως προς τους ως άνω ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, αν υφίστανται και άλλες ελλείψεις πλην των ανωτέρω, στις υποβληθείσες από τον προσφεύγοντα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016, αν υποβλήθηκαν τροποποιητικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016 από τον προσφεύγοντα για τις εν λόγω χρήσεις.

Επειδή η Δ.Ο.Υ. Χολαργού μας απέστειλε την υπ' αριθ. πρωτ /31-08-2018 (ΔΕΔ ΕΙ2018/31.08/2018) σχετική απάντηση, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Πρωτ /23-08-2018 εγγράφου σας, με το οποίο αιτείσθε επιπλέον στοιχεία λόγω ελλείψεων στο υπ' αριθμ. Πρωτ /04-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί της υπ' αριθμ. Πρωτ /24-04-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του του με την οποία ζητούσε την ακύρωση των προαναφερόμενων προστίμων, και κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου μας επιβεβαίωσε ότι ο αντίδικος προσήλθε τον Μάρτιο του 2018 στην Υπηρεσία προκειμένου να προβεί σε μεταφορά της έδρας της ατομικής του επιχείρησης. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προέκυψαν διαφορές άνω των εκατό ευρώ (100€) μεταξύ των υποβληθεισών, από την εταιρεία του, ΜΥΦ ετών 2015 και 2016 και των καταστάσεων των προμηθευτών του.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου για την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης του, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου προχώρησε στην έκδοση των υπ' αριθμ & /2018 Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου φορολογικών ετών 2015 και 2016 του Προϊσταμένου της στον αντίδικο.

Κατόπιν, ο αντίδικος υπέβαλε την υπ' αριθμ. Πρωτ /29-03-2018 αίτησή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου αιτούμενος τη διαγραφή των εν λόγω προστίμων με την αιτιολογία ότι αφορούσαν, όχι την ίδια την επιχείρηση, αλλά προμηθευτές-αγοραστές του, την οποία η Υπηρεσία απέρριψε σιωπηρώς, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Ως προς τα λοιπά ζητούμενα στο έγγραφό σας θέματα, το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου μας γνώρισε ότι:

• δεν υφίστανται άλλες ελλείψεις στις υποβληθείσες από τον αντίδικο συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016, πλην εκείνων που οδήγησαν στη βεβαίωση των προσβαλλόμενων πράξεων

• δεν υποβλήθηκαν από τον αντίδικο τροποποιητικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών χρήσεων 2015 και 2016

• όσον αφορά στους ισχυρισμούς του αντιδίκου, προκύπτει το αληθές αυτών και δη ότι:

α) στη χρήση 2015, η προκύπτουσα διαφορά του πελάτη με ΑΦΜ ,  προέκυψε διότι η αντισυμβαλλόμενη είχε καταχωρήσει τη συνολική αξία του τιμολογίου και όχι την καθαρή και

β) στη χρήση 2016, η προκύπτουσα διαφορά αφορά του πελάτη με ΑΦΜ ,  προέκυψε διότι η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση λανθασμένα είχε καταχωρήσει απόδειξη λιανικής που αφορούσε συναλλαγή προς τον

Επειδή κατόπιν του ως άνω εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος κρίνονται βάσιμοι.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 24/04/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2015 Πρόστιμο συνολικού ποσού: 0,00 € .

2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2016 Πρόστιμο συνολικού ποσού: 0,00 € .Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης