Αποτελέσματα live αναζήτησης

3230/142765/2018 4η τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β΄ 3668), 979/35486/07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/ 25-07-2018 (Β΄ 3232) και ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

3230/142765/2018
4η τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β΄ 3668), 979/35486/07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/ 25-07-2018 (Β΄ 3232) και ισχύει.

Αριθ. 3230/142765

(ΦΕΚ Β’ 4807/29.10.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εθνικές διατάξεις:

α) των άρθρων 67 παρ. 5 και 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως η παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ισχύει,

β) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ε) του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...ΥΠΑΑΤ,...»,

στ) του Π.Δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

ζ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

η) της 2428/119952/06-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3936),

θ) της 593/37447/31.3.2017 απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β΄ 3668), 979/35486/07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/2018/25-07-2018 (Β΄ 3232) και ισχύει.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:

α) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (EL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193΄ του ΕΚΣ,

β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (EL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ EL L 350 και ισχύει,

γ) του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (EL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά,

δ) του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 181/48).

ε) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (EL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (EL L 156/1 ) και ισχύει,

στ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (EL L 156/1) και ισχύει,

ζ) του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (EL L 227/1),

η) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (EL L 227/18),

θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69).

ι) Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες C (2017) 4173 final / 28-06-2017 και C (2017) 8693 final /16-12-2017 και ισχύει.

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το 3086/08-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας αποφεύγεται η απώλεια ενωσιακών πόρων και διασφαλίζεται η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 593/37447/31.3.2017 απόφαση μας για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β΄ 3668), 979/35486/ 07-03-2018 (Β΄ 866) και 1862/104375/2018/25-07-2018 (Β΄ 3232) ως εξής:

Άρθρο 1

α) Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 «Υποβολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνονται από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου. Η αξιολόγηση προωθείται σε Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για την εξέτασή της.».

β) Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 «Υποβολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000€ και άνω αποτελείται από πέντε μέλη με τους αναπληρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση Υπουργού ΑΑΤ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από:

αα) τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

ββ) τρία μέλη υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γεωτεχνικού, Οικονομικού, Νομικών Σπουδών, Μηχανικού, με τους αναπληρωτές τους,

γγ) ένα μέλος που προτείνεται από το ΓΕΩΤΕΕ με τον αναπληρωτή του.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού έως 600.000 € αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γεωτεχνικού, Οικονομικού, Νομικών Σπουδών, Μηχανικού και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Δύναται με όμοιες αποφάσεις να συγκροτούνται μία ή περισσότερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο α, της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας.

Στην περίπτωση που ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργήθηκε από εξωτερικό αξιολογητή, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή συμμετέχουν ως εισηγητές και οι υπάλληλοι του ΕΦΔ που διενήργησαν έλεγχο επί των παραδοτέων του εξωτερικού αξιολογητή. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία γνωμοδότησης που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Για τον σκοπό αυτό, οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης υποβάλλουν μαζί με το αξιολογητικό σημείωμα και σχετική υπεύθυνη δήλωση.».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 «Γενικές διατάξεις» της παρούσας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Επιτροπές Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων) που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας, συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

α) Για τις προσφυγές που υποβάλλονται επί αιτήσεων στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού 600.000€ και άνω, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση Υπουργού ΑΑΤ. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από:

αα) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του και

ββ) δύο μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου ΑΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γεωτεχνικού, Οικονομικού, Νομικών Σπουδών, Μηχανικού, με τους αναπληρωτές τους.

β) Για τις προσφυγές που υποβάλλονται επί αιτήσεων στήριξης αιτούμενου προϋπολογισμού έως 600.000 €, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γεωτεχνικού, Οικονομικού, Νομικών Σπουδών, Μηχανικού και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ως μέλη της Επιτροπής με τις ειδικότητες αυτές μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι της Περιφέρειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

γ) Οι εισηγητές της εξέτασης των προσφυγών στην Επιτροπή Ενστάσεων ορίζονται στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας. Στην περίπτωση που η εξέταση των προσφυγών διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή, τα παραδοτέα εξετάζονται από τον ΕΦΔ ως προς την τήρηση της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής, ο οποίος συμπληρώνει σχετικό έντυπο (check list) για κάθε παραδοτέο που εξετάζει και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των παραδοτέων. Στην περίπτωση αυτή, στην Επιτροπή Ενστάσεων συμμετέχουν ως εισηγητές και οι υπάλληλοι του ΕΦΔ που διενήργησαν έλεγχο επί των παραδοτέων του εξωτερικού αξιολογητή. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που εξετάζουν μια συγκεκριμένη προσφυγή δεν έχουν ασχοληθεί σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας με την εν λόγω αίτηση στήριξης, ανεξάρτητα από το είδος της απόφασης κατά της οποίας προσφεύγει ο δικαιούχος και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία γνωμοδότησης που αφορά την προσφυγή αυτή. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν μαζί με την εξέταση της προσφυγής και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

δ) Δύναται με όμοιες αποφάσεις να συγκροτούνται περισσότερες από μία Επιτροπές Ενστάσεων.».

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύει η 593/37447/31.3.2017 απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β΄ 3668), 979/35486/07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/2018/25-07-2018 (Β΄ 3232) και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης