Αποτελέσματα live αναζήτησης

12195/Α36/2018 Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2018 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

12195/Α36/2018
Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 12195/Α36/22-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4780/25-10-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του άρθρου  3, παρ. 3, τελευταίο  εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α’ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α’ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει.

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8.  Του π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

10. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

11. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της αριθ. Υ173/04.11.2016 (Β’ 3610) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Του π.δ. 123/2017 (Α’151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

13. Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) περί «Οργανισμού του Υπουργείου  Οικονομικών».

14. Του π.δ. 147/2017 (Α’192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

15. Του π.δ. 87/2018 (Α’ 160) «Αποδοχή παραίτηση Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

18. Της με αριθμ. Υ29/08.10.2015 (Β’ 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

19. Της με αριθμ. 91589/4.9.2018 (Β’ 3814) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «περί  ανάθεσης  αρμοδιοτήτων  στον  Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».

20. Της με αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β’ 746) κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

21. Tην αριθμ. οικ.78967/03.11.2017 απόφασης του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

22. Της αριθμ. οικ.2449/Α325/1.12.2017 (Β’ 4388) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές και καθορίζονται τα πιστωτικά μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

23. Την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

24. Της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.8.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3654) με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής».

25. Το αριθμ. ΔΝΣΑ/73890/ΦΝ456ε/2.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
και επειδή:
• για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πληγέντων πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προσωρινής διαμονής τους σε περιοχές τόσο της Περιφέρειας Αττικής όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
• για το προσδιορισμό του ποσού της επιδότησης απαιτείται σαφής προσδιορισμός των μελών της οικογένειας που την δικαιούνται,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.8.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’3654) με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε την παρ. 1 του κεφ. «Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» με:
«1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες των οποίων η πληγείσα κατοικία, αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους (όπως αποδεικνύεται από τα φορολογικά τους στοιχεία) και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφέρειας Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες που έχουν συγγένεια μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών αντιστοιχεί σε 20 τ.μ. ανά άτομο.
Ειδικότερα:
1α. Την επιδότηση αυτή δικαιούνται εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία εντός απόστασης 10 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, με εμβαδόν που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. 1β. Σε περίπτωση που θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ. από την πληγείσα κατοικία, δεν πρέπει να διαθέτουν άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη ή ίση από αυτή, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.
1γ. Όταν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση κενής κατοικίας (ιδιοκτησίας του ή μέλους της οικογένειας του) επειδή το εμβαδόν της δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, τότε το εμβαδόν της κατοικίας την οποία θα ενοικιάσει ή στην οποία θα φιλοξενηθεί η οικογένεια, πρέπει να καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.
1δ. Όταν ο δικαιούχος επιθυμεί να ενοικιάσει ή να φιλοξενηθεί σε κατοικία στην ίδια δημοτική ενότητα, στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία μέλος της οικογένειάς του αποδεδειγμένα (με βεβαίωση της σχολικής μονάδας) φοιτούσε και εξακολουθεί να φοιτά, τότε προκειμένου να κριθεί δικαιούχος, δεν πρέπει να διαθέτει κενή ή δευτερεύουσα κατοικία εντός της δημοτικής ενότητας που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες».

Β. Αντικαθιστούμε την παρ. 5 του κεφ. «Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» με:
«5. Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης σε πυρόπληκτους στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν:
• σε κατοικία στην οποία ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα
• σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδότησης συγκατοίκησης
• σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που διαμένουν συνολικά εκτιμάται σε 15 τ.μ. ανά άτομο
• σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδότησης ενοικίου
• σε κενή κατοικία».

Γ. Αντικαθιστούμε την παρ. 11 του κεφ. «Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» με:
«11. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση, χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Για την απόδειξη των προαναφερόμενων απαιτείται η προσκόμιση του Ε2 φορολογικού έτους 2017 του ιδιοκτήτη ή, αν δεν έχει υποβληθεί, του Ε2 φορολογικού έτους 2016, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση για το έτος 2017.».

Δ. Συμπληρώνουμε το κεφ. «Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» με:
«Δ5. Οι αιτούντες επιδότησης συγκατοίκησης θα προσκομίζουν, εκτός της υπεύθυνης δήλωσης, τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2 και Ε9 των φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία ή η μίσθωση της κατοικίας της και το εμβαδόν της.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης