Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 4169/2018 Δήλωση κληρονομιάς με το ευργέτημα απογραφής πότε χάνεται το δικαίωμα

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 4169/2018
Δήλωση κληρονομιάς με το ευργέτημα απογραφής πότε χάνεται το δικαίωμα


ΔΕΔ 4169/2018 Δήλωση κληρονομιάς με το ευργέτημα απογραφής πότε χάνεται το δικαίωμα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα 24-09-2018
Αριθ. απόφασης: 4169

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α3

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604540
FAX: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 968 Β722.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ: 1440/τ. Β727-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ2759/τ.β701.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής »

4. Την με αριθ. πρωτ /25-04-2018 ενδικοφανή προσφυγή της του με ΑΦΜ , κατοίκου οδός Τ.Κ , κατά της με αριθ /2018 Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομιάς έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Την με αριθ /2018 Πράξη Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομιάς έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με αριθ. πρωτ /25-04-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ /2018 πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς (ημερομηνία επίδοσης 26-03-2018) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος κληρονομιάς ποσού 29.962,00€ βάσει των διατάξεων του Ν.3842/2010 κατηγορία Α' (σύζυγος).

Ο φόρος προέκυψε κατόπιν υποβολής της με αριθ /2018 διορθωτικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς του κληρονομουμένου του , που απεβίωσε στις 24-11-2016 (αριθ. φακέλου Θ- /2016) και σύμφωνα με ιδιόγραφη διαθήκη του δημοσιευθείσα στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με αριθμό πρακτικού /02-10-2017, κατέλειπε ως μοναδική κληρονόμο του την προσφεύγουσα, σε ακίνητα που βρίσκονται στη , στον και στην , συνολικής αξίας 794.629,79€ (αντικειμενική αξία ακινήτων 794.529,79€ + οικοσκευή 1.600,00€ - έξοδα κηδείας 1.500,00€).

Η τελευταία απεδέχθη την κληρονομιαία περιουσία επ' ωφελεία απογραφής, δυνάμει της επισυναπτόμενης αίτησης (με ημερομηνία κατάθεσης 14-07-2017) στο Ειρηνοδικείο για διενέργεια απογραφής κατ' άρ Κ.Πολ.Δ.(εκουσία δικαιοδοσία), στην οποία ζήτησε να οριστούν για την απογραφή η συμβ/φος του και οι πραγματογνώμονες του και του

Στις 18-10-2017 εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου η με αριθ /2017 «έκθεση αποδοχής κληρονομίας επ' ωφελεία απογραφής», σύμφωνα με την οποία «η δήλωσε ότι αποδέχεται την κληρονομιά του συζύγου της η οποία της έχει επαχθεί εκ διαθήκης , με το ευεργέτημα της επ' ωφελεία απογραφής».

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ.Ο.Υ. προέβη σε εκκαθάριση της δήλωσης κληρονομίας και κοινοποίηση της με αριθ /2018 πράξης προσδιορισμού. 

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να επανεξεταστεί και ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1. Η με αριθ /2018 δήλωση φόρου κληρονομίας υπεβλήθη με το ευεργέτημα της επ' ωφελείας απογραφής.

2. Ο φόρος κληρονομίας υπολογίστηκε χωρίς να συμπεριληφθούν τα βεβαιωμένα χρέη του κληρονομούμενου, όπως αυτά αποτυπώνονται στις προσκομιζόμενες ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών.

3. Πληρούνται οι προϋποθέσεις έκπτωσης βεβαιωμένων χρεών προς Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2961/2001. Όσον αφορά την αξία των ακινήτων ποσού 794.529,79€ αυτή δεν υπερβαίνει την αξία των βεβαιωμένων χρεών ποσού 3.042.544,03€ + 2.291.395,00€ πλέον προσαυξήσεων, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν κατά τον προσδιορισμό του φόρου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι για πράξεις που εκδίδονται από 01-01-2014: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού.».

Ειδικότερα, όσον αφορά την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου (Κ.Φ.Δ), αυτή εμπροθέσμως και παραδεκτώς προσβάλλεται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α' του ν. 2961/2001 σε φόρο υποβάλλεται περιουσία α) η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς, είτε σε αλλοδαπούς.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2961/2001 υπόχρεος σε φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης, σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων καθένας ανάλογα με την περιουσία που αποκτά.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2961/2001 η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 περ. Α' και Γ' και παρ.3 του ν. 2961/2001 από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και από κάθε μερίδα κατά αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον διαθέτη, εκπίπτονται:

1. Α) Τα βέβαια και εκκαθαρισμένα χρέη του κληρονομούμενου, που νόμιμα υφίστανται κατά το χρόνο θανάτου αυτού, τα οποία αποδεικνύονται:

α) από δημόσια έγγραφα

Γ) Τα χρέη του κληρονομούμενου από φόρους, τέλη ή άλλα δικαιώματα προς το Δημόσιο, Δήμους και Κοινότητες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έστω και αν ο τίτλος, στον οποίο στηρίζεται η βεβαίωση αυτών, έγινε οριστικός και τελεσίδικος μετά το θάνατο του κληρονομούμενου.

3. Τα χρέη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε άλλο χρέος που δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικές διατάξεις της παραγράφου 1, μπορούν με αίτηση του υπόχρεου να εκπεσθούν από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ολικά ή μερικά.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2961/2001 ορίζεται ότι από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και για κάθε μερίδα κατ' αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον διαθέτη, εκπίπτονται: δ)τα έξοδα κηδείας του κληρονομουμένου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά εκπίπτει ποσό 1.500,00€.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 του ν. 2961/2001 προθεσμία υποβολής της δήλωσης σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης αρχικής ή νέας, αυτή υποβάλλεται: α) μέσα σε έξι μήνες αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην ημεδαπή, β) μέσα σε ένα έτος, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή αν ο κληρονόμος διέμενε στην αλλοδαπή, κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. .

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.2 του ν. 2961/2001, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης αρχίζει: α) από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους.

β) από τη δημοσίευση της διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους ή κληροδόχους.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 64 του ν. 2961/2001, οι προθεσμίες της παρ.1 του άρθρου 62 του ν. 2961/2001 μπορούν να παραταθούν μέχρι τρεις (3) μήνες κατά ανώτατο όριο από τη νόμιμη λήξη τους, μετά από αίτηση του υπόχρεου σε δήλωση.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 2961/2001, ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από τους υπόχρεους, κατά το άρθρο 61, ή από τους πληρεξούσιους αυτών και υπογράφεται από αυτούς ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου που την παραλαμβάνει.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.3 του ν. 2961/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ.10 του άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014), ορίζεται ότι:

1. « Ο φόρος βεβαιώνεται με βάση:

α) τις δηλώσεις που υποβάλλονται,

β) τις πράξεις των άρθρων 76 και 77, εφόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατ' αυτών,

γ) τις νέες εκκαθαρίσεις κατά τα άρθρα 100 και 101,

δ) τις οριστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη φορολογική διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

3. Ο φορολογούμενος ή σε περίπτωση δικαιοπρακτικά ανίκανου ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ο νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, βεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα της φορολογικής δήλωσης, με την υπογραφή του.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 397 του ν. 4512/2018 ορίζεται ότι η παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013(ΑΊ70) αντικαθίσταται ως εξής:

3α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4174/2013 περί «Άμεσου προσδιορισμού φόρου», ορίζεται ότι: 1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

2. Ο φορολογούμενος δύναται να τροποποιεί τη φορολογική δήλωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά φόρου ή δικαιούμενος επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Α. Κ. για την επ' ωφελεία απογραφή ισχύουν τα κάτωθι:

Άρθρο 1847: «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της ».

Άρθρο 1902:«Οσο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Η δήλωση αποδοχής θεωρείται ότι έγινε με το ευεργέτημα της απογραφής, αν ο κληρονόμος είναι πρόσωπο για το οποίο η αποδοχή της κληρονομίας γίνεται κατά το νόμο με το ευεργέτημα της απογραφής».

Άρθρο 1903:«Ο κληρονόμος με απογραφή οφείλει να τελειώσει την απογραφή της κληρονομικής περιουσίας μέσα σε τέσσερις μήνες αφότου γίνει η δήλωση του προηγούμενου άρθρου».

Άρθρο 1904:«Ο κληρονόμος με απογραφή ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας έως το ενεργητικό της. Καμία σύγχυση δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι της κληρονομίας».

Άρθρο 1911:«Ο κληρονόμος χάνει το ευεργέτημα της απογραφής: 1)αν δεν συνέταξε εμπρόθεσμα απογραφή ».

Μετά τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής:

Επειδή η με αριθ /..........2018 δήλωση φόρου κληρονομίας του κληρονομουμένου του , που απεβίωσε στις 24-11-2016 υπεβλήθη εμπρόθεσμα από την ίδια την προσφεύγουσα, η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα της δήλωσης με την υπογραφή της, δηλαδή εντός της 6μηνης προθεσμίας από τη δημοσιευθείσα στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με αριθμό πρακτικού /02-10-2017 ιδιόγραφη διαθήκη του.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκκαθάριση της δήλωσης και η με αριθ /2018 πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας, έγιναν σύμφωνα με τα δεδομένα της με αριθ /2018 δήλωσης κληρονομίας που υπεβλήθη από την ίδια την προσφεύγουσα (φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων στο ενεργητικό και αναγραφή εξόδων κηδείας στο παθητικό) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3842/2010 κατηγορία Α'(σύζυγος).

Επειδή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η προσφεύγουσα δήλωσε στο παθητικό της υποβληθείσας με αριθ /2018 δήλωσης κληρονομίας, μόνο το ποσό των 1.500,00€ ως έξοδα κηδείας και τίποτε άλλο πέραν αυτού. 

Επειδή ο φόρος κληρονομιάς υπολογίστηκε χωρίς να συμπεριληφθούν τα βεβαιωμένα χρέη του κληρονομούμενου, όπως αυτά αποτυπώνονται στις προσκομιζόμενες ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, διευκρινίζεται ότι από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας εκπίπτονται τα βέβαια και εκκαθαρισμένα χρέη του κληρονομούμενου, που νόμιμα υφίστανται κατά το χρόνο θανάτου αυτού (24-11-2016), τα οποία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ατομικές ειδοποιήσεις χρεών στο όνομα του του με ΑΦΜ αφορούν προγενέστερες του θανάτου ημερομηνίες ήτοι:

α) την με αριθ. πρωτ. ΕΜΕΙΣ Δ ΕΞ2016/05-02-2016 ατομική ειδοποίηση καταβολής υπερημερίας ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού 3.042.544,03€ πλέον προσαυξήσεων 539.985,51€ και

β)την με αριθ. πρωτ /01-11-2014 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών της Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ποσού 2.291.395,00€ πλέον προσαυξήσεων 172.083,77€.

Επειδή ο κληρονόμος εξ απογραφής έχει την υποχρέωση από το νόμο να περατώσει την απογραφή μέσα σε τέσσερις (4) μήνες, αφότου γίνει η δήλωση αποδοχής επ’ ωφελεία απογραφής, διαφορετικά χάνει το ευεργέτημα της απογραφής.

Επειδή η με αριθ /17 έκθεση αποδοχής κληρονομίας επ’ ωφελεία απογραφής υπεβλήθη στις 18-10-2017 στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, στη γραμματεία του δικαστηρίου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του κληρονομούμενου (δ/νση:..... ).

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση όφειλε η προσφεύγουσα εντός 4μηνης προθεσμίας (έως 18-02-2018) αφότου έγινε η προαναφερθείσα δήλωση, να περατώσει την απογραφή των κληρονομικών στοιχείων και να την συνυποβάλλει με τη δήλωση φόρου κληρονομίας (26-03-2018).

Επειδή παρήλθε άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, η προσφεύγουσα εκπίπτει του ευεργετήματος της απογραφής και καθίσταται απλή κληρονόμος, με αποτέλεσμα να ευθύνεται απεριορίστως και με την ατομική της περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας.

Επειδή οι διαπιστώσεις που καταγράφονται στην έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /25-04-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ , και την επικύρωση της με αριθ /2018 Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομιάς, έτους γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

ΑΡΙΘ.ΠΡΑΞΗΣ: /2018
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ 29.962,00€Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η υπάλληλος του αυτ. τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης