Αποτελέσματα live αναζήτησης

97724/ΕΥΘΥ750/2018 Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 141938/ΕΥΘΥ1050/2018 και την 56390/28-05-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2018 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

97724/ΕΥΘΥ750/2018
Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020


Αριθμ. 97724/ΕΥΘΥ 750

(ΦΕΚ Β' 4566/18.10.2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A’/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29.08.2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α’) 18.02.2018 περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό οικονομίας και ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (ΦΕΚ 3814/Β’/04.09.2018).

6. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7ε και το άρθρο 33 παρ. 2.

7. Τον ν. 4336/2015, υποπαράγραφος Δ9, άρθρο 2 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14.08.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β’/01.11.2016) υπουργική απόφαση περί «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.

9. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την αριθμ. 2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού “Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη”» (ΦΕΚ 2493/τ.Β’/19.09.2016), όπως κάθε φορά ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ. το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

12. Την ανάγκη προσδιορισμού των επιλέξιμων κατηγοριών των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι απαραίτητες για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων/καθηκόντων, καθώς και τα χρηματικά όρια ανά κατηγορία δαπάνης και τη διαδικασία καταβολής.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


1. Ως «Λειτουργικές Δαπάνες» που πραγματοποιεί ο «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ)», κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το εδάφιο ε) της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014, νοούνται το σύνολο των πραγματικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που έχει αναλάβει.

2. Οι «Λειτουργικές Δαπάνες» του ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ακολουθούν τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016) και στην 23451/ΕΥΣΣΑ493 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τους όρους που ορίζονται από την παρούσα.

3. Οι «Λειτουργικές Δαπάνες» του ΕΦΕΠΑΕ δύναται να αποζημιωθούν βάσει των επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν (πραγματικό κόστος), ή βάσει επιλογών απλουστευμένου κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016) ή και βάσει συνδυασμού των παραπάνω μεθόδων.

4. Οι ’’Λειτουργικές δαπάνες’’ του ΕΦΕΠΑΕ, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού, μπορούν να υπολογίζονται με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπή ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Άρθρο 2
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται να επιμερίζει τις λειτουργικές του δαπάνες στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων διαχειρίζεται δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών δύναται να γίνει στη βάση της αναλογίας που προκύπτει από τον προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων που διαχειρίζεται για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προς τον συνολικό προϋπολογισμό του συνόλου των ενταγμένων πράξεων, που διαχειρίζεται για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Άρθρο 3
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


1. Οι «Λειτουργικές Δαπάνες» του ΕΦΕΠΑΕ είναι επιλέξιμες εφόσον αφορούν σε δαπάνες αναγκαίες για την άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων σε αυτόν, εντάσσονται στις δαπάνες των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 2 και τηρούν τους παρακάτω όρους των επί μέρους κατηγοριών δαπανών:

α. Αμοιβές Προσωπικού: Είναι οι αμοιβές προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει. Οι εν λόγω αμοιβές οφείλουν να είναι ανάλογες της προϋπηρεσίας και των προσόντων των απασχολουμένων, ώστε το κόστος να παραμένει συγκρίσιμο και εύλογο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αναγκαιότητα άσκησης εσωτερικής διαχείρισης (management) και μισθολογικής πολιτικής από τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι αμοιβές προσωπικού ορίζονται ως εξής:

Για τις θέσεις ευθύνης του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ (Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Δομής ΕΦΕΠΑΕ-Γενικοί Διευθυντές Περιφερειακών Μονάδων ΕΦΕΠΑΕ), η μέγιστη μικτή επιλέξιμη αμοιβή για 100% απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 4.100,00 €.

Η μέγιστη μικτή επιλέξιμη αμοιβή οποιουδήποτε άλλου στελέχους για 100% απασχόληση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 3.300,00€.


Η ελάχιστη μικτή επιλέξιμη αμοιβή οποιουδήποτε άλλου στελέχους δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 800.1 € μηνιαίως.

Τα παραπάνω όρια προσδιορίζουν τις αμοιβές ανάλογα με τη θέση εργασίας και την προϋπηρεσία του κάθε στελέχους, εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους των συμβάσεων εργασίας που διατηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ, και ορίζουν αποκλειστικά τα ποσά που δύνανται διά της παρούσας να είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Δεν δημιουργούν δηλ. μισθολογικούς περιορισμούς για τον ΕΦΕΠΑΕ, καθώς τυχόν υπερβάλλον ποσό αμοιβής μη επιλέξιμο δύναται να καταβληθεί από τον εργοδότη.

Τυχόν αποζημιώσεις απόλυσης του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική Μονάδα και Περιφερειακές Μονάδες) που απασχολείται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων δύναται να είναι επιλέξιμες από το εθνικό σκέλος του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4314/2014.

Οι αμοιβές προσωπικού μετόχου/ων του ΕΦΕΠΑΕ ή εταίρου/ων αυτών, οι οποίοι δανείζονται από τον φορέα εργοδότη τους στον ΕΦΕΠΑΕ για να απασχοληθούν στη διαχείριση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια του δανεισμού του προσωπικού είναι έως 36 μήνες, οι αμοιβές τους είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, και μετά από προηγούμενη έγκριση του σχεδίου σύμβασης δανεισμού από την αρμόδια ΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση δανεισμού προσωπικού, θα πρέπει να ορίζεται ως υπόχρεος καταβολής του μισθού ο ΕΦΕΠΑΕ.

β. Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού (υπερωρίες): Ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να καταβάλει πρόσθετες αμοιβές υπερωρίες στα στελέχη του, αρκεί αυτές να αντιστοιχούν τεκμηριωμένα σε πρόσθετη εργασία.

Σε ετήσια βάση, οι πρόσθετες επιλέξιμες αμοιβές για υπερωρίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων αποδοχών κάθε στελέχους και οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου αυτού δεν θα είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

Για την πιστοποίηση της πρόσθετης αμοιβής (υπερωρίες) απαιτείται η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την απόδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (δηλαδή, αναγγελία των υπερωριών στο ΣΕΠΕ, καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ, κ.λπ.).

γ. Δαπάνες Ταξιδιών και Μετακινήσεων στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών Δ.Σ.: Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων, εκτός έδρας, με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών του Δ.Σ. καθώς και των μελών των Δ.Σ. των εταίρων που μετακινούνται, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΦΕΠΑΕ και τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην 2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2943/τ.Β΄/16-09-2016) «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) για τα θέματα που δεν ορίζονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.

Οι δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων του προσωπικού του ΕΦΕΠΑΕ καθίστανται επιλέξιμες εφόσον πληρούν τους όρους της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης και της υπουργικής απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων εκτός της
έδρας του ΕΦΕΠΑΕ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΣΔ) είναι επιλέξιμες για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπό τον όρο ότι η μετακίνηση γίνεται τεκμηριωμένα για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στη διαχείριση των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ.

δ. Δαπάνες Δημοσιότητας: Οι δαπάνες δημοσιότητας και προβολής δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, από τα οποία ο ΕΦΕΠΑΕ διαχειρίζεται μέρος των πόρων τους, κατόπιν ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισής τους από τον αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, είναι επιλέξιμες, εφόσον:

1. η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ,

2. αφορούν δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, δημοσιεύσεις σε κάθε μέσο ενημέρωσης, συμμετοχής του ΕΦΕΠΑΕ σε εκθέσεις, ημερίδες, κ.λπ.,

3. οι δράσεις δημοσιότητας, πριν την υλοποίησή τους συμφωνούνται με την αρμόδια Μονάδα των Διαχειριστικών Αρχών και εντάσσονται στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το κόστος του οποίου θα βαρύνει.

ε. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων: Είναι αμοιβές λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το αντικείμενο του έργου.

Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων είναι επιλέξιμες, μόνο στην περίπτωση που η αμοιβή προκύπτει με βάση την αξία της εργασίας που παρασχέθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η εργασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η ευθύνη για την ορθότητα και την ποιότητα των πιστοποιήσεων αυτών παραμένει στον ΕΦΕΠΑΕ.

στ. Παροχές Τρίτων: Περιλαμβάνονται δαπάνες ενοικιάσεων χώρων/γραφείων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, κοινόχρηστων, τέλη και λογαριασμοί ηλεκτρικού αποχετευτικού υδρευτικού δικτύου, δικτύου φυσικού αερίου, δαπάνες θέρμανσης, ασφάλισης κτιρίου και εξοπλισμού, δαπάνες επισκευών και συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών και δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων, ασφάλιση και επισκευή ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς κ.λπ.

ζ. Προμήθειες διαφόρων υλικών και υπηρεσιών (π.χ. υλικά επιμόρφωσης βιβλία, συγγράμματα, μελέτες, εγχειρίδια, στοιχεία δεδομένα μετρήσεις, δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων προσωπικού, όπως βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών και εξοπλισμού, παροχή γευμάτων, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, κόστος εισηγήσεων κ.ά., δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων και τραπεζών πληροφοριών, κ.ά.) που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ.

Για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του, όπως αυτός εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Για προμήθειες υπηρεσίες έως 1.500 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα τήρησης μικρού ταμείου από λογιστή στέλεχος του Τμήματος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, έναντι αποδόσεως λογαριασμού. Εξαιρούνται, οι προμήθειες-υπηρεσίες που γίνονται με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή.

Για τις προμήθειες/υπηρεσίες ο ΕΦΕΠΑΕ και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, εντοπισμό και επανόρθωση σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

η. Λειτουργική Μίσθωση ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. Η δαπάνη για λειτουργική ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του έργου του φορέα κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη, και εξετάζεται ως προς την αναγκαιότητά της και το εύλογο του ύψους αυτής.

Για τυχόν χρηματοδοτικές μισθώσεις, ισχύουν και δεσμεύουν τον ΕΦΕΠΑΕ, τα οριζόμενα στην αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ1020 ΥΠΑΣΥΔ [άρθρο 19 παρ. (γ), (ε) και (στ)].

θ. Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον απαιτείται από τους όρους χρηματοδότησης της πράξης, το άνοιγμα χωριστού λογαριασμού.

ι. Αποσβέσεις εξοπλισμού και διαμόρφωσης χώρων που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΠΑΕ. Σύμφωνα με την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/ Β’/01.11.2016) ΥΠΑΣΥΔ, οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης/άσκηση καθηκόντων του ΕΦΕΠΑΕ,

β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες ε
πιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές,

γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ,

δ) το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια,

ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης/των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων από τον ΕΦΕΠΑΕ και ειδικότερα την χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

2. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στις ως άνω επί μέρους κατηγορίες λειτουργικών δαπανών αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν θεσμική ρύθμιση ορίζει διαφορετικά.

3. Η προμήθεια και τα έξοδα τραπέζης για τη μεταφορά των χρημάτων από τους λογαριασμούς του ΕΦΕΠΑΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς επίσης και οι προμήθειες των εγγυητικών επιστολών, όπου απαιτούνται είναι επιλέξιμη δαπάνη και δε συμπεριλαμβάνεται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 1. Για την καταβολή των παραπάνω δαπανών προσκομίζονται αντίγραφα κίνησης των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών.

Άρθρο 4
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


1. Οι επιλέξιμες προς πληρωμή λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ δεν δύναται, για τη συνολική διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνει, να υπερβαίνουν το 4% του οικονομικού αντικειμένου/προϋπολογισμού των προσκλήσεων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη), η διαχείριση των οποίων του έχει ανατεθεί.

2. Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός (
δημόσια και ιδιωτική δαπάνη) των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση, υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό των προσκλήσεων, το οικονομικό αντικείμενο του ΕΦΕΠΑΕ αυξάνεται κατά το υπερβάλλον ποσό για τις πράξεις που ορίζονται ως ενεργές.

3. Ως ενεργές ορίζονται οι πράξεις που εντάχθηκαν καθ’υπέρβαση του προϋπολογισμού μιας πρόσκλησης.

Άρθρο 5
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΕΠΑΕ


1. Για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών, ο ΕΦΕΠΑΕ τηρεί τα βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α’/24.11.2014), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά των λειτουργικών δαπανών τηρούνται σε ειδική μερίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί μέχρι την 31.12.2028 και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

Άρθρο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


1. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ αποζημιώνονται βάσει πραγματικού κόστους.

α) Από τον ΕΦΕΠΑΕ

Η Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη να επαληθεύει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώνουν οι Περιφερειακές του Μονάδες πριν την υποβολή τους στη ΔΑ, στη βάση παραστατικών και δικαιολογητικών εγγράφων.

β) Από τη ΔΑ

Διοικητικές Επαληθεύσεις

Οι λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΠΑΕ (η Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ και οι Περιφερειακές του Μονάδες) καταγράφονται σε Καταστάσεις Λειτουργικών Δαπανών, τις οποίες υποβάλλει στο τέλος του τριμήνου που προσδιορίζεται στη βάση του έτους ελέγχου στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Οι δαπάνες θα πρέπει να συνοδεύονται από απολογιστική έκθεση, με την οποία θα τεκμηριώνονται/συσχετίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες με την πρόοδο της υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται επιμερισμένες ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα με την αναλογία που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Οι Καταστάσεις Λειτουργικών Δαπανών θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

i) πίνακα των Λειτουργικών Δαπανών όπου θα αποτυπώνεται ο επιμερισμός τους σε κάθε/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/άλλη δραστηριότητα, με βάση μια κατ’αναλογία κατανομή καθορισμένη εκ των προτέρων από τη Διαχειριστική Αρχή,

ii) καταστάσεις μισθοδοσίας, και υπερωριακής απασχόλησης,

iii) αναλυτικό καθολικό για τις δηλ
ωθείσες δαπάνες,

iv) τους τόκους των τραπεζικών λογαριασμών λειτουργικών δαπανών (κίνηση λογαριασμού).

Η Δ.Α δύναται να ζητήσει την προσκόμιση από τον ΕΦΕΠΑΕ:

ν) δείγμα συμβάσεων από το σύνολο των νέων συμβάσεων του φορέα που συνάπτονται κατά την περίοδο αναφοράς των λειτουργικών δαπανών, τόσο των συμβάσεων του προσωπικού (συμβάσεις εργασίας αορίστου/ ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου στελεχών, εξωτερικών συνεργατών με εξαίρεση των αξιολογητών) όσο και των συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων, εξοπλισμού και λοιπών συμβάσεων προμηθειών κ.λπ.,

vi) για δείγμα δαπανών μετακινήσεων τις δαπάνες μετακίνησης, αιτιολογία μετακίνησης (π.χ. πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής), απόφαση έγκριση μετακίνησης από εντεταλμένο πρόσωπο ή όργανο, παραστατικά δαπανών (εξοδολόγιο).

Τα παραπάνω (i, ii, iii, iv, ν και vi) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή.

Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Η Δ.Α. διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις στην Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ ή/και στις Περιφερειακές του Μονάδες με αντικείμενο τις λειτουργικές δαπάνες τους, στη βάση του προγράμματος των επιτόπιων επαληθεύσεων που εκπονεί.

2. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ αποζημιώνονται βάσει επιλογών απλουστευμένου κόστους.

Στην περίπτωση αποζημίωσης των «Λειτουργικών δαπανών», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, για την επαλήθευση των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ απαιτείται η τεκμηρίωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 12 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3521/τ.B΄/1-11-2016), όπως ισχύει, και η επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του κατ’ αποκοπή ποσοστού 40%. Για τις δαπάνες που αποζημιώνονται με το κατ’αποκοπή ποσοστό 40% δεν απαιτείται επαλήθευση της πραγματοποίησής τους με βάση λογιστικά ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.

Η επαλήθευση των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ γίνεται στη βάση της επαλήθευσης του φυσικού αντικειμένου στο οποίο αντιστοιχούν, και δεν απαιτείται η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών με τη χρήση λογιστικών ή άλλων υποστηρικτικών εγγράφων.

Οι επαληθεύσεις της Δ.Α. διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


1. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ καταβάλλονται τμηματικά με τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την με αριθμ. 134453/2312.15 (ΦΕΚ Β’2857) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β’)» και ειδικότερα το άρθρο 7 «Έμμεσες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση επιχορηγήσεις νομικών προσώπων με υπόλογο την οικονομική υπηρεσία, πληρωμές νομικών προσώπων» και την παρ. 2δ του άρθρου 12 Δικαιολογητικά πληρωμών έργων του ΠΔΕ.

2. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προσδιορίζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με βάση το αντικείμενο και τη διάρκεια των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ. Οι δόσεις δε μπορεί να είναι λιγότερες από δύο. Η πρώτη δόση δεν μπορεί να ανέλθει πάνω από το 50% του προϋπολογισμού της πράξης.

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργικές Δαπάνες του ΕΦΕΠΑΕ».

Η καταβολή της κάθε νέας δόσης γίνεται με την προϋπόθεση της απορρόφησης τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού της προηγούμενης δόσης.

3. Ο ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να επιστρέψει τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού που τηρεί, καθώς και τους παραχθέντες τόκους σε λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων νομικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών του ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδας ΤτΕ.

4. Η καταβολή του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20142020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/20104.

Άρθρο 8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και την με Α.Π.1557/432Γ/Γ01 απόφαση ανάδειξης ΕΦΔ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0) και την από 20.5.2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΦΕΠΑΕ.

Άρθρο 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης