Αποτελέσματα live αναζήτησης

97720/ΕΥΘΥ749/2018 Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/2014)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

97720/ΕΥΘΥ749/2018
Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/2014)

Αριθμ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19-09-2018

(ΦΕΚ Β' 4566/18-10-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A’/22.4.2005).

2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29.08.2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α’)18.02.2018 περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Το Π.Δ.147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό  οικονομίας και ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (ΦΕΚ 3814/Β’/ 04.09.2018).

6. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 7ε του άρθρου 13.

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018. (ΦΕΚ 85/Α’/18.05.2018), με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων από εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΠΔΕ στον ΕΦΕΠΑΕ.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ. το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, και ιδίως το άρθρο 126 παρ. 3 αυτού.

9. Την ανάγκη συντονισμού των καθηκόντων διαχείρισης, που αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ, και της ασκούμενης σε αυτόν εποπτείας.

10. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και Τ.Σ. και ο Προϊστάμενος του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, συμφωνούν για τον ορισμό τους ως εκπροσώπων των αντίστοιχων φορέων.
 
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα κοινό όργανο μηχανισμό για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των καθηκόντων διαχείρισης που αναλαμβάνει ο «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ), ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 123 παρ. 6 του Κανονισμού 1303/2013 και του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4538/2018.

Άρθρο 2
ΜΕΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1. Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και της εκάστοτε Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης.
Ειδικότερα, το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
α. το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου,
β. την Ειδική Γραμματέα Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και Τ.Σ.,
γ. τον Προϊστάμενο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία,
δ. τους εκπροσώπους των ΕΥΔ των Ε.Π. Περιφερειών, των οποίων ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης,
ε. τον εκπρόσωπο του οικείου Υπουργείου, ως εκπρόσωπο των φορέων υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που ανατίθενται για διαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, δύναται να αναπληρώνονται από αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως από τις ανωτέρω αρχές/φορείς που εκπροσωπούν είτε κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου είτε πριν την συνεδρίαση, όπου το τακτικό μέλος θα αναπληρωθεί.

Άρθρο 3
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την παρακολούθηση των καθηκόντων διαχείρισης που ασκεί ο ΕΦΕΠΑΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, και για την εποπτεία του ΕΦΕΠΑΕ με σκοπό να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις ορισμού του ως Ε.Φ. και του καταστατικού του, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Αναλυτικότερα το Εποπτικό Συμβούλιο:
1. Διασφαλίζει την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση οριζόντιων ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά την άσκηση των ανατιθέμενων καθηκόντων διαχείρισης στον ΕΦΕΠΑΕ.
2. Διασφαλίζει διά του Προέδρου του ότι δε μεταβάλλονται ή τροποποιούνται οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι και οι σημαντικές αποφάσεις λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις της πράξης ορισμού, του καταστατικού και των αποφάσεων του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4314/2014, το άρθρο 33 ν. 4538/2018 και του Κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύουν κάθε φορά.
3. Λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων χρήσης του ΕΦΕΠΑΕ έκαστης λογιστικής χρήσης.
4. Λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης/αξιολόγησης από τη ΔΑ, σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του ΕΦΕΠΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τις αποφάσεις ορισμού του και τις ειδικές επιχειρησιακές συμφωνίες.
5. Δύναται να συναντάται με τα μέλη του ΔΣ του φορέα και να δέχεται σε ακρόαση τουλάχιστον μία φορά ετησίως τον Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή του φορέα.

Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι μήνες ή και έκτακτα κατά την κρίση του Προέδρου του.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκλησή του, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίασή του.

3. Θέματα τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην πρόσκληση μπορούν να προτείνονται προς συζήτηση από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του και συζητούνται μετά τη σύμφωνη γνώμη των μελών του.

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι δυνατό να συνεδριάσει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή να ανταλλάσσει απόψεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


1. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά από τα μέλη του.

2. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου και στη βάση της συζήτησης που διεξάγεται η γραμματεία του άρθρου 6 του παρόντος, συντάσσει το σχέδιο των αποφάσεων και των συμπερασμάτων του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων, διανέμεται στα παρευρισκόμενα μέλη και παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο. Το κείμενο των αποφάσεων και συμπερασμάτων, οριστικοποιείται, με βάση τις παρατηρήσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το εν λόγω κείμενο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στον ΕΦΕΠΑΕ.

Άρθρο 6
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το έργο του Εποπτικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τριμελή Γραμματεία αποτελούμενη από στελέχη της ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ και ΕΥΚΕ η οποία μεριμνά για τη σύνταξη της πρόσκλησης, για την προετοιμασία των θεμάτων προς συζήτηση, για την επεξεργασία των αποφάσεων και συμπερασμάτων, καθώς και την συμπλήρωση του καταλόγου παρόντων μελών. Τα μέλη της Γραμματείας ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Άρθρο 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης