Αποτελέσματα live αναζήτησης

3113.10-12/55573/18 Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

3113.10-12/55573/18
Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς


Πειραιάς: 20-7-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3113.10-12/55573/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ'

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
ΠΥΛΗ Ε' 1
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 2131374142
Telefax: 2104626150
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς.»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. φ.10141/Α/οικ.36346/941 έγγραφο σας

Επί των διαλαμβανομένων στο με αριθμό πρωτ. Φ. 10141/Α/οικ.36346/941 έγγραφο σας με θέμα «Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς» θέτουμε υπ' όψιν σας τα εξής:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ συνήψαν στις 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβαση Παραχώρησης με την οκοία το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στον ΟΛΠ το αποκλειστικό Δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων των κτιρίων και των υποδομών που συμπεριλαμβάνονται στον λιμένα Πειραιά. Στη συνέχεια , η σύμβαση του 2002, όπως τροποποιήθηκε από την Προσθήκη του 2008, κυρώθηκε δυνάμει των άρθρων 1 και 3 του Νόμου 3654/2008 (ΦΕΚ Α' 57/3.4.2008).

2. Στις 25/11/2008, η ΟΛΠ ΑΕ συνήψε Σύμβαση Παραχώρησης με την εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε» ( ΣΕΠ) ως παραχωρησιούχο και την COSCO ως εγγυητή η οποία κυρώθηκε δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 3755/2009 ( ΦΕΚ Α' 52/30.3.2009).Η τελευταία τροποποίηση της Σύμβασης αυτής έγινε το 2014 και κυρώθηκε δυνάμει του άρθρου 18 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269/24.

3. Στη συνέχεια μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ συνήφθη η από 24 Ιουνίου 2016 σύμβαση για την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης, που τιτλοφορείται « Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με την χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» που κυρώθηκε με τον νόμο 4404/2016 (ΦΕΚ Α 126/8-7-2016) και απέκτησε ισχύ τυπικού Νόμου από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής.


4. α) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ της προλογικής σκέψης του νόμου 4404/2016 (ΦΕΚ 126 Α') (σελ. 7137 ΦΕΚ 126 Α'/ 8.07.2016) « .........Το αντικείμενο της Σύμβασης ΣΕΠ του 2008, όπως τροποποιήθηκε ......................, αφορά στην υποπαραχώρηση στη ΣΕΠ των προβλητών II και III του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά (στο Ικόνιο) για αρχικό διάστημα τριάντα ετών με δύο εν δυνάμει πενταετείς παρατάσεις (η Υποπαραχώρηση ΣΕΠ)»

β) Στο άρθρο 3 της ανωτέρω Σύμβασης που κυρώθηκε με τον νόμο 4404/2016 αναφέρονται και προσδιορίζονται οι χώροι του λιμένα Πειραιά και τα στοιχεία της Παραχώρησης τα οποία είναι τα παρακάτω:

- Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Σύμβασης « Ο χώρος του Λιμένα Πειραιά (ο Χώρος του Λιμένα ) έχει καθορισθεί από τον αναγκαστικό νόμο 1559/1950 (ΦΕΚ Α' 252/29.10.1950), τον Νόμο 3701/08.05.1957(ΦΕΚ Α' 83),το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ) 27.2.1954 (ΦΕΚ Α' 59), το Β.Δ. 517/1960 (ΦΕΚ Α' 117), το Β.Δ. 378/1962 (ΦΕΚ Α'93), το Β.Δ.143/13.2.1968 (ΦΕΚ Α' 40), το Β.Δ. 517/20.07.1970 (ΦΕΚ Α' 164) και το Προεδρικό Διάταγμα 32/1975 (ΦΕΚ Α' 12). Ο Χώρος του Λιμένα περιγράφεται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 3.1.»

- Στο έκτο εδάφιο του παραρτήματος 3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ αναφέρεται επί λέξει...« Ο Εμπορικός Λιμένας εκτείνεται από τον Όρμο Δραπετσώνας έως την περιοχή «Αρμός» στο Πέραμα (συμπεριλαμβανομένης της πρώην έκτασης του ΟΔΔΥ), σε μήκος ακτογραμμής 13 χιλιομέτρων κατά προσέγγιση. Κατά μήκος της εν λόγω ακτογραμμής περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές και δραστηριότητες, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα: (α) οι ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις στον Όρμο Δραπετσώνας, (β) ο Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων ΓΙ, (γ) το εργοστάσιο της ΔΕΗ, (δ) ο στρατιωτικός προβλήτας , (ε) ο στεγασμένος χώρος του δημοπρατηρίου Ιχθυόσκαλος Κερατσινίου, (στ) ο Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων Γ2 και (ζ) ο Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που αποτελείται από τον Προβλήτα I (υπό την Διεύθυνση του ΟΛΠ), τον Προβλήτα II (που έχει, παραχωρηθεί στον ΣΕΠ Α.Ε) και τον Ανατολικό Προβλήτα III (που έχει παραχωρηθεί στον ΣΕΠ) .........................».

- Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης «Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη συνίσταται στο σύνολο των χερσαίων ((στεγασμένων και υπαίθριων) περιοχών εντός του Χώρου του Λιμένα, που ορίζεται από τους νόμους που αναφέρονται στο Αρθρο 3.1 και το παράρτημα 3.1 ως Χερσαία Λιμενική Ζώνη, και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση περιοχές από το παραλιακό μέτωπο (αυτού συμπεριλαμβανομένου) προς τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνής (συμπεριλαμβανομένων αυτών) τον αιγιαλό και τους παρακείμενους χώρους, αποβάθρες, και κρηπιδότοιχους. Τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο τοπογραφικό διάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.2 (το Αναλυτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα).»

- Στο παράρτημα 3.2 που είναι το Αναλυτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνάπτεται στη Σύμβαση Παραχώρησης ρητά ορίζεται ότι: « Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης παρουσιάζεται στο συνημμένο διάγραμμα.» Το διάγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνει τους προβλήτες II και III.

- Σύμφωνα δε με το άρθρο 3.3 « Πέραν των δρόμων και άλλων χώρων που χρησιμοποιούνται για γενική πρόσβαση και κυκλοφορία, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη μπορεί να χωριστεί στους ακόλουθους χώρους:

(α)....
(β) έναν χώρο, όπου επί του παρόντος ο ΟΛΠ λειτουργεί έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ( ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα I)

(γ) έναν χώρο, όπου επί του παρόντος η ΣΕΠ λειτουργεί έναν τερματικό Σταθμό εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Υποπαραχώρησης ΣΕΠ (ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλητών II και III και, από κοινού με τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων
του Προβλήτα I, οι Σταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων)
...............................................»

5. Εκ των ανωτέρω όρων και παραρτημάτων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ που κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ τυπικού Νόμου από κοινού με τα παραρτήματα αυτής με τον νόμο 4404/2016 (ΦΕΚ 126 Α') αλλά και από τους λοιπούς ανωτέρω αναφερομένους κυρωτικούς νόμους που κύρωσαν την σύμβαση υποπαραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ., προκύπτει ότι οι προβλήτες II και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά έχουν υποπαραχωρηθεί από τον ΟΛΠ στην ΣΕΠ, βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ και αποτελούν τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά συμπεριλαμβανόμενα στο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα 3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης (σελ. 7254 ΦΕΚ Α 126/08.07.2016) με τίτλο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΕ.

Εξάλλου σε δήλωση της ίδιας της εταιρείας «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ» (ΣΕΠ) με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2018, που περιήλθε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα επικοινωνίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: « Από την 1η Ιουνίου 2010, η εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε (εφεξής καλούμενη ΣΕΠ) ανέλαβε επίσημα τη διοίκηση του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιά ...».

6. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.2971/2001 (Α'-285) «Λιμένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό ... που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων σκαφών και σκαφών αναψυχής... την φορτοεκφόρτωση... παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους... που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης