Αποτελέσματα live αναζήτησης

52618/1218 Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 29466/688/20-07-2020.Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

52618/1218
Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα


52618/1218 Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. οικ. 52618/ 1218


(ΦΕΚ Β' 4504/12.10.2018)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλ­ληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοι­κητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387 /2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38),


2. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο­νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101 ),


3. την περίπτ. ιθ' της παρ. 2 του άρθ. 14 και το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύστα­ση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28),


4. τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και ιδίως την παρ. 1 δ του άρθρου 41 και το άρθρο 90,


5. το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α' 258),


6. τον. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),


7. το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω­πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29),


8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή­ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η ΜαΤου 2018,


9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάλη­ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),


10. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),


11. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο­λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι­νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω­τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),


12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης» (Α' 168),


13. το π.δ. 141 /2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω­τερικών» (Α' 180),


14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομικών» (Α' 181)


15. το π.δ. 147 /2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),


16. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37),


17. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),


18. την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο­νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),


19. την Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης» (Β' 695),


20. τη με αριθ. σικ. 13471 /4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό­πουλο» (Β'814), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,


21. τη με αριθ. 2507/57/24-7-2018 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ,


22. το με αριθ. πρωτ. 40835/3384/30-7-2018 έγγρα­φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων,


23. τη με αριθ. πρωτ. 44490/1400/23-8-2018 απόφα­ση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υπο­χρέωσης (ΑΔΑ: 60ΤΙ46501 Ω-ΝΦΠ),


24. τη με αριθ. πρωτ. 44029/3729/27-8-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης.


25. τη με αριθ. πρωτ. 57279/24-8-2018 βεβαίωση δέ­σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη­ρεσιών του ΟΑΕΔ,


26. τη με αριθ. 1455/24.8.2018 απόφαση του ΟΑΕΔ περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 67ΙΩ4691 Ω2- Δ7Π),


27. την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήπονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και


28. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (90.000.000,00€) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:


για το έτος 2018: 6.000.000 ευρώ, για το έτος 2019: 70.000.000 ευρώ και για το έτος 2020: 14.000.000 ευρώ,


αποφασίζουμε:


την κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτι­κών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101 ), και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.


Άρθρο 1

Στόχος και αντικείμενο του προγράμματος


1. Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο: α) την άμεση αντιμε­τώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήπονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επι­στημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικο­νομία γενικότερα.


2. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η απα­σχόληση 5.500 άνεργων πτυχιούχων (ωφελούμενοι) σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (φορείς υποδοχής). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι ενέρ­γειες ορισμού των φορέων υποδοχής, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των φορέων υποδοχής, η διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότη­ση του προγράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων.


Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης - Αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ - Φορείς υποδοχής


1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει δημόσια πρόσκληση στην οποία εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των φορέων υποδοχής, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς υποδοχής.
Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος του προγράμματος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ.
Ο δικαιούχος της δράσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.
Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του ΟΑΕΔ ως προς το εθνικό σκέλος.


2. Ως φορείς υποδοχής ορίζονται τα Υπουργεία Εσωτε­ρικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω­μάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνι­κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας και οι εποπτευόμενοι από τα ανωτέρω δη­μόσιοι φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δρα­στηριότητα.


3. Οι ανωτέρω φορείς υποδοχής απασχολούν τους ωφελούμενους και πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ­τών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων -ΓΚΠΔ) κατά τη συλλογή, τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδο­μένων και απογραφικών στοιχείων ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων που διαβιβάζονται στον ΟΑΕΔ.


4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων ΕΙΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων ορί­ζεται ο ΟΑΕΔ.


5. Τρίτοι ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 (περ. 1 Ο) του ΓΚΠΔ, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υπο­κείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


Άρθρο 3

Αμοιβές ωφελουμένων - Χρηματοδότηση


1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ και
β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.


2. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν με­ταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά πενήντα (50) ευρώ ή εκατό (100) ευρώ αντιστοίχως και διαμορφώ­νονται ως εξής:

α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ,
β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προα­ναφερθέντες τίτλους σπουδών λαμβάνουν, ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία.


3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις ως εξής:

α) εκατόν πενήντα (150) ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νο­σοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκα­τάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),
β) εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τις κατηγορίες ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),
γ) εβδομήντα (70) ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Φαρ­μακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μη­χανικών και ΠΕ Κτηνιάτρων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),
δ) εβδομήντα (70) ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Μηχ/ γων Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/κων Πε­ριβάλλοντος, ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και
ε) εβδομήντα (70) ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτι­κών Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/ κων και ΤΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχολη­θούν στις ΔΥΠΕ.


4. Οι εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημο­νικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται, ορίζονται ως εξής:

α) εφημερία καθημερινή έως εβδομήντα τρία (73) ευρώ,
β) εφημερία Σαββάτου ή αργίας (πλην Κυριακής) έως εκατόν οχτώ (108) ευρώ και
γ) εφημερία Κυριακής έως εκατόν εικοσιπέντε (125) ευρώ.


5. Το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό δικαιούται κατ' ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) εφημερίες μηνιαί­ως, από τις οποίες κατ' ανώτατο όριο μία (1) εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, και μία (1) εφημερία Κυριακής μηνιαίως.


6. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέ­χεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.


7. Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως εξής:

α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
i. 1,56 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ,

ii. 1,48 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και
β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:

i. 2,34 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ,

ii. 2,22 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ.


8. Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.


9. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμα­τος, καλύπτει: α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελουμέ­νων που απασχολούνται στο φορέα υποδοχής και β) τις ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές του φορέα υποδο­χής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.


10. Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, ο ΟΑΕΔ και οι φορείς υποδοχής δεν καταβάλλουν καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.


11. Για κάθε ημέρα απουσίας η οποία δεν οφείλεται σε άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοι­βή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


12. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος έχει προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/9.10.2018 (Β’4504) κοινή υπουργική απόφαση και ανέρχεται στο ποσό ύψους έως ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (90.000.000,00 €) για πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) θέσεις ωφελουμένων.
Με την παρούσα η ανωτέρω δαπάνη ανακατανέμεται κατ’ έτος και τροποποιείται ως προς την πηγή χρηματοδότησης ως εξής:
α. Οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.650) θέσεις του ειδικού προγράμματος  συγχρηματοδοτούνται με το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμύριων ευρώ (58.000.000,00 €) από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 21.000.000,00 ευρώ και 6.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
β. Οι υπόλοιπες χίλιες οκτακόσιες πενήντα (1.850) θέσεις χρηματοδοτούνται με το ποσό ύψους έως τριάντα δύο εκατομμύρια ευρώ (32.000.000,00 €) από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος και για το έτος 2021 είναι 13.000.000,00 ευρώ και 10.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Ο διαχωρισμός των δύο κατηγοριών θέσεων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης βασίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΠΑΝ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5043/14-10-2019 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Συγκεκριμένα οι 3.650 θέσεις αντιστοιχούν σε ωφελούμενους που κατά την έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.


Άρθρο 4

Διαδικασία ένταξης - Διάρκεια και όροι απασχόλησης


1. Οι φορείς υποδοχής υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρ­νησης, αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα το οποίο περι­λαμβάνει:

α) παράρτημα I στο οποίο αναφέρεται η περιφερειακή ενότητα, η υπηρεσία τοποθέτησης του φορέα υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, και ο αριθμός των θέσεων απα­σχόλησης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,

β) παράρτημα 11 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά και γενικά προσόντα της θέσης απασχόλησης και γ) παράρτημα 111 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα τυχόν πρόσθετα προσόντα της θέσης απασχόλησης.


2. Τα Παραρτήματα 11 και 111 συντάσσονται από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους φορείς υποδοχής.


3. Στη συνέχεια, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ εκδίδει τη σχε­τική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα. Μετά την έκδο­ση απόφασης ένταξης ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκδίδει τη δημόσια πρόσκληση.


4. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμέ­νων ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.


5. Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στους φορείς υπο­δοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους τελευταίους.


Άρθρο 5

Ωφελούμενοι - Κριτήρια κατάταξης και σύστημα επιλογής


1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώ­τες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποι­ητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπό­θεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών.


2. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες,

β) ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,

γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,

δ) διδακτορικός τίτλος σπουδών,
ε) εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
στ) ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).


3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δι­καιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατά­ταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση την οποία εκδίδει ο ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβου­λίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέ­λευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.


Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης


1. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν σχετικής δη­μόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβά­λουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για έναν κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης συνολικά των φορέων υποδο­χής, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 και θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση.


2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικά ωφελούμενοι την απο­στέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορί­ζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελού­μενος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.


3. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνε­ται με βάση την ημερομηνία υποβολής στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.


4. Η αίτηση του δυνητικά ωφελουμένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς τα στοιχεία που αναφέρο­νται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνο­νται στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του δυνητικά ωφελουμένου από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.


5. Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης του. Συ­μπληρώνει τα πεδία της αίτησης με τα στοιχεία που ορί­ζονται στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων υποδοχής και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5.


6. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτή­σεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία -δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες οι οποίες ακυρώνονται.


7. Ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνει στην αίτηση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του προ­γράμματος και της πρόσκλησης.


8. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσω­πικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, όταν υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.


9. Επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρ­μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμ­μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγη­ση του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο άρθρο 89 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.


10. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσε­ων ο δυνητικά ωφελούμενος μπορεί να εκτυπώσει την αίτηση του, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός πρω­τοκόλλου και η ημερομηνία της υποβολής.


11. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων, υποψηφίων για την απασχόληση τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπου απαιτείται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος, και κατατάσ­σει τους υποψηφίους σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτι­κά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (κωδικός αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης), η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοι­χούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του άρθρου 5, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφί­ων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής ή/ και η υπηρεσία τοποθέτησης.


12. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμ­βάνονται υπόψη για την κατάταξη των δυνητικά ωφελου­μένων στους φορείς υποδοχής είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.


13. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, καταρ­τίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση της Διοικήτριας.


14. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα δυνητικά ωφε­λουμένων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού.


15. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας Κέντρου Προ­ώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.


16. Κατά των πινάκων των παρ. 13 και 14 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.


17. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα (1 Ο) εργάσιμων ημερών, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του, εγκρίνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και ανα­κοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.


18. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πί­νακα κατάταξης ανέργων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους φορείς υποδοχής. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας, κτλ και την επα­νακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στους φορείς υποδοχής, διατηρούνται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσω­ρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.


Άρθρο 7

Επιλογή προσωπικού - Τοποθέτηση σε φορείς υποδοχής


1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους φορείς τοποθέτησης έχουν οι δυνητικά ωφελού­μενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάτα­ξης ανέργων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την ημερομηνία έναρξης της απασχό­λησης τους από τον φορέα υποδοχής ή και την υπηρεσία τοποθέτησης, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.


2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμ­φωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με την πρόσκληση.


3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στο φορέα υποδοχής στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την πρόσκλη­ση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.


4. Ο φορέας υποδοχής υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε.3 για τους υποδει­χθέντες από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντες ανέργους, εντός τρι­άντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ωφελούμενος θα προσκομίσει στο φορέα το συστατικό σημείωμα και στη συνέχεια ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


5. Ο φορέας υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υπο­δειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτηση τους σε αυτόν ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα ή αποχωρούν οικειοθελώς, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους. Οι υποδειχθέντες άνερ­γοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης δι­αγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.


6. Εάν ο φορέας υποδοχής δεν αποδεχθεί τον υποδει­χθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκε­κριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις απασχόλη­σης με ευθύνη των φορέων υποδοχής, τοποθετούνται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ σε αντίστοιχη θέση άλλου φορέα υποδοχής, βάσει της αίτησης τους ή άλλης επι­λογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν ο ωφε­λούμενος για σπουδαίο λόγο πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση. Ο σπουδαίος λόγος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρουσιάστηκε μετά την τοποθέτηση του ωφελούμενου στη θέση απασχόλησης.


7. Με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδή­ποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε φορείς υποδοχής μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης.


8. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου δύναται, με αιτιολογημένη έκθεση του φορέα υποδοχής, να πραγματοποιηθεί όταν συντρέχει σπουδαίος υπη­ρεσιακός λόγος (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά) κοινοποιούμενη στον ΟΑΕΔ.


9. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για το­ποθέτηση από τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από τους φορείς υποδοχής, δύναται να εκδοθεί από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ νέα πρόσκληση για τη διαδικασία κατάρτισης συ­μπληρωματικού πίνακα κατάταξης ανέργων μέχρι του υπολειπόμενου αριθμού των κενών θέσεων.


10. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Οι φο­ρείς υποδοχής, με τη λήξη του προγράμματος, χορηγούν στους ωφελούμενους βεβαίωση χρόνου απασχόλησης.


11. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προ­ϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο δυνητικά ωφελούμενος κατατάχτηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης, η ένταξη του ανακα­λείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.


12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των φο­ρέων υποδοχής, των ωφελουμένων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.


13. Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋ­ποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το άρθρο 91 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).


Άρθρο 8

Διαδικασία καταβολής των αμοιβών σε ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους φορείς υποδοχής


1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι φορείς υποδοχής υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσω­πο του φορέα υποδοχής, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της πα­ρούσας,

β) μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

i. ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας αυτού
ii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

iii. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

iv. Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ ΕΦΚΑ),

v. ΑΜ Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) (όπου και εάν απαιτείται),
vi. ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης,
vii. αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμεί­ου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο,
viii. αριθμός ημερών ασφάλισης,

ix. ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές,

x. μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένου,

xi. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ),

xii. καθαρές μηνιαίες αποδοχές,

xiii. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα υποδοχής και
xiv. συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφε­λουμένου και φορέα υποδοχής).
Το περιεχόμενο της ανωτέρω κατάστασης μπορεί να συμπληρωθεί στην πρόσκληση.
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές αναλυτικές περιοδικές δη­λώσεις (ΑΠΔ) οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου απο­θήκευσης αρχείων,
δ) αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορι­κής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου φορέα υποδοχής και
ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ, και ταυτότητα πληρωμής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) των φορέων υποδοχής που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση.


2. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 8, και τους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των φορέων υποδοχής, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και φορέων υποδοχής) και στον ΦΜΥ, αντίστοιχα.
Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ και ταυτότητας πληρωμής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που υποβάλει στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του φορέα υποδοχής.


3. Η πίστωση των λογαριασμών των φορέων υποδοχής γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονι­κών ΑΠΔ. Η υποχρέωση υποβολής των ΑΠΔ από τους φορείς υποδοχής της κεντρικής διοίκησης παραμένει.


4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης τους είναι η συλλογή των απογραφικών τους δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ από το φορέα υποδοχής.


Άρθρο 9

Υποχρεώσεις φορέα υποδοχής


1. Ο φορέας υποδοχής διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασί­ας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.


2. Ο φορέας υποδοχής απασχολεί τους ωφελούμενους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλλη­λοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.


3. Ο φορέας υποδοχής παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδη­γίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.


4. Ο φορέας υποδοχής δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητά τους.


5. Ο φορέας υποδοχής ή και υπηρεσία τοποθέτησης συλλέγει νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και όπως ειδικότερα καθορίζεται στην πρόσκληση.


Άρθρο 10

Έλεγχος και παρακολούθηση


1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 
2. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους προς τους φορείς υποδοχής για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
 
3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προγράμματος.
 
4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας υποδοχής. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος.
 
5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπάλληλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
6. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 και στην απόφαση υπ’ αρ.
137675/EΥΘΥ1016/2018 (Β’ 5968) όπως ισχύει.


Άρθρο 11

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας


1. Η δημόσια πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔ.ΕΒΜ του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

3. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ καθώς και του ν.
4624/2019, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

4. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

5. Ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

6. Ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στις ομάδες στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.


Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις


1. Με πρόσκληση που εκδίδεται από τη Διοικήτρια του Οργανισμού εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος.


2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018


Οι Υπουργοί


Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ


Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης