Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ ΣΛΟΤ 310/16.05.05 Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων,δεδομένης της γνωμάτευσης 142/1948/1993 του ΕΣΥΛ.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ ΣΛΟΤ 310/16.05.05
Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων,δεδομένης της γνωμάτευσης 142/1948/1993 του ΕΣΥΛ.

Γνωμ ΣΛΟΤ 310/16.05.05 Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Γνωμ ΣΛΟΤ 310/16.05.05  Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων,
δεδομένης της γνωμάτευσης του Ε.ΣΥ.Λ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920 απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των εξόδων είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέο. Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, δεδομένης της γνωμάτευσης του Ε.ΣΥ.Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η δαπάνη για την αγορά ή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (hardware) δημιουργεί άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν εννοιολογικά από τα "έξοδα ίδρυσης" (formation expenses) που προβλέπει το άρθρο 34 της Οδηγίας και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 ως "έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)". Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο κονδύλι Γ.1.5 Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις του υποδείγματος του Ισολογισμού που έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920 περί διανομής κερδών.

Η γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. παύει να ισχύει.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας τα "έξοδα ιδρύσεως" (formation expenses) - έξοδα εγκαταστάσεως κατά την ορολογία του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 -μπορούν να παγιοποιούνται και να αποσβένονται εντός πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο ετών. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν έξοδα, το άρθρο 34 της Οδηγίας απαγορεύει τη διανομή κερδών, αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και από κέρδη εις νέο.

Δεν νοείται διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ του λογισμικού (software) και του εξοπλισμού (hardware) μέσω του οποίου λειτουργεί ένα μηχανογραφικό πακέτο. Σημειώνεται ότι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 "Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία" ορίζει ότι το λογισμικό είναι αυλό στοιχείο του ενεργητικού, εφόσον μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και ενσώματο πάγιο στοιχείο αν είναι αναπόσπαστο τμήμα του κόστους ενός τέτοιου στοιχείου.
Ο Πρόεδρος του Σ.ΛΟ.Τ.
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου
Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης