Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1076/13.5.2005 Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 ---περί των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής των εμπροθέσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).--- (1045139/2498/605/Δ0014)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1076/13.5.2005
Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 ---περί των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής των εμπροθέσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).--- (1045139/2498/605/Δ0014)


ΠΟΛ.1076/13.5.2005 Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 -

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1045139/2498/605/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ VIES
Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Σ.
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΠΟΛ.: 1076

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως "περί των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής των εμπροθέσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με την κοινοποιούμενη απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως - Φ.Ε.Κ. 615/10.05.2005 τ.Β΄ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής; από τους υπόχρεους στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, των εμπρόθεσμων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων - Αποκτήσεων του άρθρου 36 του Ν. 2859/6.11.,όπως ισχύει, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όλης της χώρας.

Η διαδικασία που εισάγεται δια της ως άνω αποφάσεως δεν καταργεί εκείνη της υφισταμένης με την βασική Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ (Φ.Ε.Κ 1027/24.7.2003 τ.Β΄) αλλά παρέχεται η δυνατότητα υποβολής , από τους υποχρέους στο φόρο, των εν θέματι πινάκων και μέσω των Κ.Ε.Π. τα οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της ανωτέρω αποφάσεως, θα έχουν πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο ΤAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται, εξ΄ αφορμής παραπόνων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από επιτηδευματίες, υπόχρεους στο φόρο, με μικρό κύκλο εργασιών οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες και μόνο της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των ως άνω δηλώσεων.

Βάσει των ανωτέρω και για την διευκόλυνση, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιούμενης αποφάσεως, των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρέχουμε με τις ακόλουθες οδηγίες:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τον υπόχρεο στο φόρο πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί , για το σκοπό αυτό, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/A0014/163/ (ΦΕΚ 215/5,3.2001 τ.Β΄), για να λάβει όνομα (Username) και κωδικό πρόσβασης (Password).

Ο συνδυασμός του ονόματος (Username) και του κωδικού πρόσβασης (Password) ταυτοποιεί το συγκεκριμένο υποκείμενο στο φόρο, αποτελούν γι΄ αυτόν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει ή σε πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται, ο φορολογούμενος να προσέλθει, αυτοπροσώπως , στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της επιλογής του, προσκομίζοντας:

o το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελλείψει αυτού το Διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις από το οποίο να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας του,

o βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών, που εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται φορολογικά η επιχείρησή του, επί της οποίας είναι προεκτυπωμένος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) (Α.Φ.Μ.), και

o την τελευταία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., στην οποία αναγράφονται τα δηλωτικά στοιχεία υποβολής της στη Δ.Ο.Υ.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. αφού διαπιστώσει, από τα προσκομισθέντα σ΄ αυτόν στοιχεία, την ταυτοπροσωπία του αιτούντος την πιστοποίηση υποχρέου στο φόρο, καταχωρεί:

- στην πρώτη εμφανιζόμενη, οθόνη του υπολογιστή του, φόρμα "Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet - Βήμα 1ο από 5" , στο πεδίο Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), που είναι προεκτυπωμένος στην προσκομισθείσα βεβαίωση της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ.

- στη συνέχεια, στη δεύτερη φόρμα εργασίας "Οδηγός Εγγραφής στο ΤAXISnet Βήμα 2ο από 5" , επιλέγει (μαρκάρει) τον τύπου του προσώπου, δηλαδή φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο, ανάλογα, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.

- στην Τρίτη, εν συνεχεία αυτής, εμφανιζόμενη φόρμα "Οδηγός Εγγραφής στο ΤAXISnet - Βήμα 3ο από 5" , καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του λογιστή του υποχρέου για το φόρο, εφόσον υπάρχει (λογιστής), άλλως καταχωρείται ο ΑΦΜ του υποχρέου για το φόρο χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να συμπληρώνεται το παραπλεύρως αυτού πεδίο "Αρ. Μητρώου Αδείας". Στο πεδίο "Στοιχεία Ταυτότητος (Τύπος)", πατώντας το δεξιό κουμπί, γίνεται επιλογή του είδους της ταυτότητος π.χ. Αστυνομική Ταυτότητα (ΑΤ), Διαβατήριο (ΔΙ) κ.ο.κ., ανάλογα με το προσκομιζόμενο στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του. Στα επόμενα πεδία "Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, FAX)" καταχωρούνται αυτά του Κ.Ε.Π. το οποίο έχει επιλέξει, με ευθύνη του, ο φορολογούμενος, για την πιστοποίησή του και υποβολή των δηλωτικών του υποχρεώσεων στο Φ.Π.Α. Η τελευταία επιλογή αυτής της σελίδος είναι, στο πεδίο "Για ποια υπηρεσία θέλετε να πιστοποιηθείτε" επιλέγοντας την ένδειξη "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ"

- στην τέταρτη οθόνη "Οδηγός Εγγραφής στο ΤAXlSnet - Βήμα 4ο από 5" απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από το χρήστη της εφαρμογής, καθόσον στα πεδία της οθόνης αυτής καταχωρούνται ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία του φορολογουμένου, όπως η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται φορολογικά η δραστηριότητά του. Η παραπλεύρως αυτής επιλογή με την ένδειξη "ενδοκοινοτικές συναλλαγές" πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί το "Ναό} ενώ στο πεδίο "Κατηγορία. βιβλίων") πρέπει να επιλεγεί η κατηγορία εκείνη που αναγράφεται στην προσκομιζόμενη βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών της Δ.Ο.Υ. Για την συμπλήρωση, όμως, των πεδίων "Αριθμός τελευταίας Δήλωσης ΦΠΑ" και "Ημερομηνία υποβολής τελευταίας δήλωσης ΦΠΑ" αυτά προκύπτουν μόνον από την τελευταία υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση ΦΠΑ που θα πρέπει να προσκομισθεί κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο Κ.Ε.Π. από το φορολογούμενο, ενώ για τα προσωπικά του στοιχεία "Επώνυμο", "Όνομα", "Πατρώνυμο", "Διεύθυνση" κ.λ.π. δεν χρήζει ιδιαίτερης επεξήγησης.

- Με την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων επιλέγουμε "Τέλος" και εμφανίζεται η 5η και τελευταία οθόνη "Οδηγός Εγγραφής στο ΤAXISnet - Βήμα 5ο από 5" με το μήνυμα "Ή διαδικασία εγγραφή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς" .

Με το πέρας των ανωτέρω ενεργειών ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχωρήσεως της αίτησης το οποίο επιδίδει στο φορολογούμενο.

Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης, αποστέλλονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Ε.Π. οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του φορολογουμένου το οποίο, εν συνεχεία, τον ενημερώνει εγγράφως και του επιδίδει αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τη μη πιστοποίησή του, το Κ.Ε.Π. επικοινωνεί εγγράφως για να του γνωρίσει το αποτέλεσμα.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η διαδικασία υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων ακολουθεί χρονικά, ως διαδικασία, εκείνη της πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υποχρέου για το φόρο.

Για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας αυτής ο φορολογούμενος προσκομίζει, από την 1η έως και την 26η του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της ημερολογιακής περιόδου, στο Κ.Ε.Π. που έχει πιστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, συμπληρωμένο ενυπόγραφα από τον ίδιο , στη θέση "ο ΔΗΛΩΝ", το έντυπο Φ4 ή Φ5 "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ" ή "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ" αντίστοιχα, κατά περίπτωση, και γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π., και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής , τους προσωπικούς κωδικούς του (Κωδικός Χρήστη / Usemame, Κωδικός Πρόσβασης /Passwοrd) που του έχουν αποδοθεί, κατά την πιστοποίηση του, από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία, στο σημείο αυτό, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τόσο των ως άνω κωδικών πρόσβασης όσο και του περιεχομένου των υπ΄ όψη δηλώσεων και ότι η επιλογή, εκ μέρους του υποχρέου στο φόρο, για την γνωστοποίησή τους στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. εξομοιούται για τις ανάγκες εφαρμογής της κοινοποιουμένης αποφάσεως με δήλωση αποδοχής, εκ μέρους του, της ανωτέρω διαδικασίας.

Επίσης, εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δηλώσεων, αυτό καλύπτεται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 58 του Ν. 2859/, όπως ισχύει, και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή του σε οποιονδήποτε τρίτο, από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π., που θα διαχειρισθεί - καταχωρήσει τη δήλωση του υποχρέου στο φόρο.

Η καταχώρηση των στοιχείων του υποβαλλομένου Πίνακα είναι εφικτή αφού πρώτα γίνει ορθά η εισαγωγή στο σύστημα του Usemame και του Password από την επιλογή "Χρήστες" .

Στην συνέχεια και από την οθόνη "Αρχική σελίδα" "Δηλώσεις με Φόρμα" γίνεται επιλογή "ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ" .

Στη δεύτερη εμφανιζόμενη οθόνη "Οδηγός νέας δήλωσης" γίνεται επιλογή του τύπου της δήλωσης, εν προκειμένω, "ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ" .

Στη Τρίτη οθόνη "Οδηγός δήλωσης VIES" γίνεται επιλογή του τύπου της προς καταχώριση δήλωσης, σύμφωνα με την προσκομισθείσα, σε έντυπη μορφή, δήλωση από τον υπόχρεο στο φόρο, δηλαδή Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, κατά περίπτωση.

Στη τέταρτη οθόνη εμφανίζονται προεκτυπωμένα τα στοιχεία του δηλούντος, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η ημερολογιακή περίοδος στην οποία αναφέρεται η προς καταχώρηση δήλωσή του. Εάν, τα στοιχεία που εμφανίσθηκαν στην οθόνη δεν συμπίπτουν με αυτά που είναι αναγεγραμμένα στην έντυπη μορφή της δήλωσης (Πίνακα) δεν γίνεται η καταχώρηση των υπολοίπων στοιχείων του Πίνακα Β΄.

Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται ο Πίνακας που πρέπει τα πεδία του να συμπληρωθούν από τον χρήστη της εφαρμογής με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο σύστημα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που έχει συμπληρώσει ο φορολογούμενος στην έντυπη δήλωση που έχει προσκομίσει για υποβολή στο Κ.Ε.Π.

Η κάθε ηλεκτρονική σελίδα φέρει 25 γραμμές και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός με εκείνο της έντυπης μορφής.

Η ολοκλήρωση της καταχώρησης επιτυγχάνεται με την επιλογή "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ" και στην επόμενη εμφανιζόμενη οθόνη καταχωρείται ο ζητούμενος Α.Φ.Μ. προκειμένου να γίνει η τελική υποβολή και τελική καταχώρηση της δήλωσης στο VIES.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται το μήνυμα "Επιτυχής καταχώρηση δήλωσης VIES" η οποία αφού εκτυπωθεί επιδίδεται στο φορολογούμενο.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ VIES.

1. Αν κατά την καταχώρηση του πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων:

o κάποια αναλυτική γραμμή δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί εξ αιτίας λανθασμένου ξένου Α.Φ.Μ. και

o εφόσον ο φορολογούμενος αδυνατεί να εντοπίσει έγκαιρα το σωστό ξένο Α.Φ.Μ. τότε, υποβάλλει τη δήλωση με όλες τις σωστές αναλυτικές γραμμές, και εν συνεχεία, αφού εντοπίσει την ορθότητα του ξένου Α.Φ.Μ., πρέπει να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει φορολογικά, διορθωτικό Πίνακα που θα περιλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη αναλυτική γραμμή που δεν ήταν δυνατόν να καταχωρηθεί, για τους ανωτέρω λόγους, από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

2. Στην περίπτωση που η υποβληθείσα δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων η παραδόσεων καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. σε αντίστοιχο, σε σχέση με την προσκομισθείσα δήλωση από το φορολογούμενο σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονικό είδος εντύπου (παραδόσεων ή αποκτήσεων) αλλά παρ΄ όλα αυτά, η δήλωση που υποβλήθηκε μέσω TAXISnet - ενημέρωσε τη Δ.Ο.Υ. του φορολογουμένου, τότε ο φορολογούμενος θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. διορθωτικές δηλώσεις για διόρθωση της λανθασμένης αρχικής.

3. Στις κάτωθι περιπτώσεις οι Πίνακες αποκτήσεων και παραδόσεων θα υποβληθούν υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.:

o από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση εργασιών και έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση,

o από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

o από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα,

o από την Τράπεζα της Ελλάδος,

o από τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ.

o από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολoγιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών,

o από τους υποκείμενους που ανήκουν φορολογικά στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου, έως ότου αυτές ενταχθούν πλήρως στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα TAXIS, και

o από τους υκοκείμενους που έχει επέλθει αναστολή της πιστοποίησής των από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υποχρέου στο φόρο η μεταβολή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και μέσω των Κ.Ε.Π., κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης