ΔΕΔ 1083/2018 Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΦΔ για την αποδοχή από την διοίκηση | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 1083/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2018 ]
ΔΕΔ 1083/2018
Πότε έχουμε ανωτέρα βία κατά ΚΦΔ για την αποδοχή από την διοίκηση

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη 29/05/2018
Αριθμός απόφασης: 1083

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2313 - 333267
ΦΑΞ : 2313 - 333258
E-Mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την αριθ. ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης ..../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « », με ΑΦΜ:...., με έδρα το , Τ.Κ κατά των:

1) με αριθ.. /2017 πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011,
2) με αριθ /2017 πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012,
3) με αριθ /2017 πράξης επιβολής προστίμου ΚΦΔ, φορολογικού έτους 2017,
4) με αριθ /2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010, 
5) με αριθ /2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012
6) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2010,
7) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2011,
8) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2012,
9) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010,
10) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και
11) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/05/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και τα προσκομιζόμενα με αυτές σχετικά έγγραφα.
5. Τις παραπάνω προσβαλλόμενες πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από _./2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ... ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « », με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την αριθ. _/2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, πρόστιμο του άρθρου 7 παρ.3 περ. ζ' του Ν.4337/2015, ύψους 900,00€, διότι δεν υπέβαλε Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών του άρθρου 20 του ΠΔ186/92, για 14 συναλλαγές(αγορές) που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα, συνολικής καθαρής αξίας 21.182,88€, όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των δηλώσεων τρίτων (πελατών- προμηθευτών), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 § 1 και του άρθρου 20 § 1,3,4, του ΚΒ.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

-Με την αριθ. _/2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, πρόστιμο του άρθρου 7 παρ.3 περ. ζ' του Ν.4337/2015, ύψους 900,00€, διότι δεν υπέβαλε Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών του άρθρου 20 του ΠΔ186/92, για 7 συναλλαγές(αγορές) που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα, συνολικής καθαρής αξίας 346.170,00€,

όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των δηλώσεων τρίτων (πελατών- προμηθευτών), και αφορούσαν την πώληση παγίων της, τον 3ο μήνα του 2012, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 § 1 και του άρθρου 20 § 1,3,4, του -ΚΒ.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

- Με την αριθ /2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΦΔ, φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.., επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, πρόστιμο του άρθρου 54 παρ.1δ, 2γ και 3 του Ν.4174/2013, ύψους 500,00€, διότι δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14,23,24 του Ν.4174/2013 και 1παρ.1, 9 παρ.2-5 και 14 παρ.1-2 του Ν.4093/2013,όπως ισχύουν.

-Με την αριθ. _/2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, πρόστιμο ύψους 300,00€, διότι δεν υπέβαλε οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών οικ. έτους 2011, (διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2010), κατά παράβαση του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

- Με την αριθ. _/2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ...., διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, πρόστιμο ύψους 300,00€, διότι δεν υπέβαλε δήλωση Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων),για τα ακίνητα της επι των οποίων είχε εμπράγματα δικαιώματα την 1η Ιανουαρίου του 2012, καθώς είχε μεταβληθεί η περιουσιακή της κατάσταση στη χρήση 2011.

- Με την αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 10.911,97€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 13.094,36€, ήτοι συνολικό ποσό 24.006,33€, λόγω μη υποβολής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ), για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2010.

-Με την αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.., επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 10.911,97€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 13.094,36€, ήτοι συνολικό ποσό 24.006,33€, λόγω μη υποβολής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ), για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2011.

-Με την αριθ._/2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 377,98€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 453,58€, ήτοι συνολικό ποσό 831,56€, λόγω μη υποβολής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ), για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 1/1/2012.

- Με την αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.., επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 57.570,79€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 69.084,95€, ήτοι συνολικό ποσό 126.655,74€.

-Με την αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ..., επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 2.847,54€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 3.417,05€, ήτοι συνολικό ποσό 6.264,59€.

- Με την αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/05/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα φόρος ύψους 79.619,10€, και πρόσθετος φόρος σε ποσοστό 120% επί του κυρίου φόρου, ύψους 95.542,92€, ήτοι συνολικό ποσό 175.162,02€.

Οι παραπάνω πράξεις εκδόθηκαν στα πλαίσια μερικού φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε στη προσφεύγουσα, δυνάμει της με αριθ. ../2017 εντολής, της Δ.Ο.Υ για τις διαχειριστικές περιόδους: 1/1-31/12/2010, 1/1/-31/12/2011 και φορολογικής περιόδου 1/1-31/05/2012, από τον οποίο προέκυψαν τα ακόλουθα:

- Ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ., ..με το υπ'αριθμ. υπηρ.πρωτ /21-7-2017 έγγραφό του προς τον έλεγχο, γνωστοποίησε την υποβληθείσα από ../2010 παραίτησή του από το εν λόγω αξίωμα. Κατόπιν τούτου και λόγω λήξης του χρόνου θητείας του τελευταίου Δ.Σ ,και μετά το υποβληθέν αίτημα διαμέσου του ΝΣΚ-Δικαστικού Γραφείου ...., διορίστηκαν με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου , ως μέλη προσωρινής διοίκησης τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Ονοματεπώνυμο - ΑΦΜ:
Ιδιότητα: Νόμιμος εκπρόσωπος
Διεύθυνση - Αρμόδια ΔΟΥ :
2. Ονοματεπώνυμο - ΑΦΜ:
Ιδιότητα: Νόμιμος εκπρόσωπος
Διεύθυνση - Αρμόδια ΔΟΥ :
3. Ονοματεπώνυμο - ΑΦΜ:
Ιδιότητα: Νόμιμος εκπρόσωπος
Διεύθυνση - Αρμόδια ΔΟΥ :

Στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου, η Φορολογική Αρχή κοινοποίησε στην προσφεύγουσα τη με αριθ /28-06-2017 γνωστοποίηση-αίτημα παροχής στοιχείων(πρόσκληση), και την υπ'αριθ. .../28-06¬2017, Ειδική Πρόσκληση Οικειοθελούς Αποκάλυψης Ν.4446/2016, χωρίς ανταπόκριση. Επειδή η προσφεύγουσα δεν έθεσε στη διάθεση του ελέγχου τα βιβλία και στοιχεία, συστατικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων 2010, 2011 και 1/1-31/5/2012, ο έλεγχος για τον προσδιορισμό της συναλλακτικής της δραστηριότητας, έλαβε υπόψη κάθε πληροφοριακό στοιχείο που ήταν στη διάθεση του.

Με την από .../12/2017 οικεία έκθεση ελέγχου ΚΒΣ(ΠΔ186/92) και Κ.Φ.Δ.(Ν.4174/2013), καταλογίστηκαν στη προσφεύγουσα οι ακόλουθες παραβάσεις:

1. Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων. 2 .Μη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών(άρθρο 20 πδ186/92), στις χρήσεις 2010 και 2011, ως αναφέρθηκε ανωτέρω.

-Με την από .../12/2017 οικεία έκθεση ελέγχου, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, καταλογίστηκε στη προσφεύγουσα, πρόστιμο του άρθρ.4 του Ν.2523/97, γιατί δεν υπέβαλε οριστική δήλωση Φ.ΜΥ, για τη χρήση 2010, υποχρέωση που προκύπτει από το γεγονός της απασχόλησης έμμισθου προσωπικού στο έτος 2010, σύμφωνα με το υπ'αριθ /31-7-2017 έγγραφο του ΙΚΑ _., σε απάντηση του υπ'αριθ.... ./26-7-2009 εγγράφου της Φορολογικής Αρχής.

- Με την από .../12/2017 οικεία έκθεση ελέγχου, Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων, του άρθρου 23 του Ν.3427/2005, καταλογίστηκε στη προσφεύγουσα, πρόστιμο του άρθρ.4 του Ν.2523/97, γιατί δεν υπέβαλε δήλωση Ε9, και δη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων, για την ακίνητη της περιουσία κατά τη 01/01/2012, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη διαγραφή ακινήτων της που συντελέστηκε με την υπ'αριθ /2011 Κατακυρωτική Πράξη. Ειδικότερα, με την υπ'αριθ. .../2011 πράξη της συμβολαιογράφου , τρία(3) ακίνητα, της προσφεύγουσας, τα οποία αφορούν τα στοιχεία 1, 2 και 8 του αναγραφόμενου πίνακα στη σελ.6 της έκθεσης ελέγχου ΦΑΠ, κατακυρώθηκαν υπέρ του ... « ....», κατόπιν δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού.

- Με την από .../12/2017 οικεία έκθεση ελέγχου, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ), διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα, είχε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων κατά την 01.01.2010, την 01.01.2011 και 01.01.2012, για τα οποία είχε υποχρέωση να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και να αποδώσει το φόρο ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται από τα άρθρα 27 έως και 50 του Ν.3842/2010, και δεν απέδωσε. Η δε συνολική αξία των ακινήτων της, από τον έλεγχο, προσδιορίστηκε από στοιχεία των υποβληθέντων δηλώσεων ακίνητης περιουσίας παρελθόντων ετών, δήλωσης ΕΤΑΚ έτους 2008, από λοιπά στοιχεία σχετικών συμβολαίων αγοραπωλησιών, και από τη σχετική εκτίμηση της ..Δ.Ο.Υ ... και αφορούν τα παρακάτω ακίνητα:

 

α/α ΝΟΜΟΣ/

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΟΣ/ΟΙΚΟΣΜΟΣ/ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ (τ.μ)/

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ

ΑΞΙΑ(€)
1     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

8.684,30
100%
3.722.463,04
2     ΑΠΟΘΗΚΗ 450,00
100%
74.880,00
3     ΑΠΟΘΗΚΗ 84,00
50%
3.669,12
4     ΑΠΟΘΗΚΗ 103,50
50%
4.520,88
5     ΑΠΟΘΗΚΗ 80,50
50%
3.516,24
6     ΑΠΟΘΗΚΗ 52,90
50%
2.310,67
7     ΑΠΟΘΗΚΗ 25,00
50%
764,40
8     ΑΓΡΟΣ 79.042,00
100%
233.331,98
9     ΑΓΡΟΣ 2.625,00
50%
3.402,00
10     ΑΓΡΟΣ 1.500,00
50%
1.944,00Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προσδιορίστηκε η φορολογητέα αξία των ακινήτων που κατείχε την 01/01/2010 και 01/01/2011, στο ποσό των 4.050.802,13€ και αντίστοιχο φόρο 10.911,97€, για δε τα ακίνητα που κατείχε την 01/01/2012, στο ποσό των 20.127,31€ και αντίστοιχο φόρο 377,98€.

- Με την από .../12/2017 οικεία έκθεση ελέγχου ΦΠΑ, διαπιστώθηκε ότι η φορολογική αρχή , λόγω της μη προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη την υπ'αριθ.754/2003 απόφαση του Σ.τ.Ε, περί αυτοτελούς προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων, προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές των επίμαχων χρήσεων ,αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Χρήση 2010: Έλαβε υπόψη τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δεδομένα των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων του 4ου μήνα έως και του 12ου μήνα (οι υπόλοιποι δεν υπεβλήθησαν καθώς και η εκκαθαριστική δήλωση), καθώς και τα στοιχεία των συγκεντρωτικών δηλώσεων πελατών-προμηθευτών του άρθρου 20 του ΠΔ186/92, από τρίτους, και προσδιόρισε τις φορολογητέες αξίες ανά φορολογικό συντελεστή:

 

Συντελεστής ΦΠΑ% Αξία φορολογητέων εκροών Φόρος εκροών
11 252.821,28 27.810,34
23 12.463,96 2.886,71
10 147.479,08 14747,91
21 7.270,64 1526,83
9 105.342,21 9480,80
19 5.193,32 966,73
8 1.038,67 83,09
7 605,89 42,41
6 432,78 25,97
σύνολο 532.647,83 57.570,79Χρήση 2011: Έλαβε υπόψη τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δεδομένα της υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης του 12ου μήνα (καθότι οι υπόλοιπες δεν υπεβλήθησαν όπως και η εκκαθαριστική δήλωση), τα στοιχεία των συγκεντρωτικών δηλώσεων πελατών-προμηθευτών του άρθρου 20 του ΠΔ186/92 από τους τρίτους, και προσδιόρισε τις φορολογητέες αξίες ανά φορολογικό συντελεστή:

 

Συντελεστής ΦΠΑ% Αξία φορολογητέων εκροών Φόρος εκροών
23 991,36 228,01
13 20108,91 2614,16
6,5 82,61 5,37
σύνολο 21.182,88 2.847,54Περίοδος 1/1-31/05/2012: Έλαβε υπόψη τα δεδομένα των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων του 1ου μήνα έως και του 3ου μήνα (οι υπόλοιποι μήνες δεν υπεβλήθησαν, ούτε και η εκκαθαριστική δήλωση έτους 2012), τα στοιχεία των συγκεντρωτικών δηλώσεων πελατών-προμηθευτών των τρίτων του άρθρου 20 του ΠΔ186/92, και ειδικότερα τα παρακάτω παραστατικά εσόδων, που αφορούν πώληση παγίων προς την επιχείρηση « »:

 

Τιμ.Πωλ-Αγ.-Δ.Α. περιγραφή Καθαρή αξία ΦΠΑ 23% Συνολική αξία
../2-3-2012 Αριθμομηχανή ,Εκτυπωτής κλπ 7.870,00 1.810,1 9.680,1
.../2-3-2012 Telefax, Γραφεία κλπ 15.350,00 3.530,5 18.880,5
.../2-3-2012 Καλοριφέρ, Συστήματα Πυρασφάλειας κλπ 117.100,00 26.933,00 144.033,00
.../2-3-2012 Μηχανή Αποτύπωσης, Δρέπενος, Πριόνι κλπ 27.850,00 6.405,5 34.255,5
..../2-3-2012 Σύστημα Αφρισμού, Ψυγείο κλπ 15.550,00 3.576,5 19.126,5
.../2-3-2012 Ατμολέβητας, Καυστήρας κλπ 158.000,00 36.340,00 19.4340
..../2-3-2012 Καρότσια, Φόρμες,Τσιμπίδες κλπ 4.450,00 1.023,5 5.473,5
ΣΥΝΟΛΟ   346.170,00 79.619,10 425.789,10Συνεπώς οι φορολογητέες εκροές της περιόδου 01/01/2012-31/05/2012 με 23% είναι 346.170, 00€.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων της Δ.Ο.Υ , προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1. Μη υποβολή των φορολογικών της υποχρεώσεων για λόγους ανωτέρας βίας. Οι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς επισχέσεις εργασίας του προσωπικού της, που ξεκίνησαν με την από 31/03/2010 καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, είχαν ως συνέπεια τη διακοπή της παραγωγικής της
δραστηριότητας και την πλήρη οικονομική της αδυναμία. Με την υπ'αριθ. ../2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ... κηρύχθηκε σε πτώχευση και ορίστηκε σύνδικος πτωχεύσεως. Με την υπ' αριθ. .../2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ... κηρύχθηκε η παύση των εργασιών της.

2. Ο έλεγχος είναι μη νόμιμος, διότι έχει υποπέσει σε πενταετή παραγραφή.

3. Δήλωση επιφύλαξης ως προς τη νομιμότητα του ορισμού των μελών προσωρινής Διοίκησης, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... και συνέπεια αυτής η μη νόμιμη επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και των οικείων εκθέσεων ελέγχου.

Αναφορικά με τον πρώτο ισχυρισμό περί αδυναμίας εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας που απορρέει από την επίσχεση εργασίας που εκτελούσε το προσωπικό , την αδράνεια της παραγωγικής της δραστηριότητας με επακόλουθο την οικονομική αδυναμία:

Επειδή, στο άρθρο 14 παρ.1 και 2 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι:

1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.

Επειδή, στο άρθρο 24 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι:

Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογική διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι:

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα.

2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:

α) Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της ή με βάση τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Φορολογικής Διοίκησης
β) Η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφασή του να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης.

Επειδή, στο άρθρο 54 , παρ.1δ,και 2δ του ν. 4174/2013 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ», ορίζεται ότι:

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Επειδή, στο άρθρο 4 παρ.1 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3943/2011, ορίζεται ότι: 1.Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

Επειδή, στο άρθρο 10§1 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζεται σαφώς ότι: «Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν». Υπέρβαση δε των προθεσμιών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου συγχωρείται μόνο σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

Επειδή, κατά την πάγια Διοικητική και Δικαστική νομολογία ανωτέρα βία αποτελεί κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης, λόγω του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή με άλλο πρόσωπο στην επιβαλλόμενη σ' αυτόν ενέργεια. (ΣτΕ 4228/2011, ΣτΕ 2546/2008, ΣτΕ 239/2003, ΣτΕ 2192/2002).

Επειδή, οι προθεσμίες που τάσσονται στους διοικούμενους για να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι μετά την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας, χάνεται το δικαίωμα για τη διενέργεια της υπό κρίση πράξης. Αναστολή της προθεσμίας γίνεται δεκτή μόνο λόγω ανώτερης βίας, που εμφανίζεται κατά τη λήξη της προθεσμίας και διαρκεί μετά από αυτήν.

Ανωτέρα βία συνιστούν περιστατικά απρόβλεπτα, τα οποία δικαιολογούν απόλυτη αδυναμία για την επιμέλεια των υποθέσεων του διοικούμενου, διότι τον παρεμποδίζουν από οποιαδήποτε ενέργεια, έστω και με κάποιο πληρεξούσιο (ΣτΕ 2977/95 ΔΔικ 1997/330, ΣτΕ 120/2004, ΑΠ Ολομ. 29/92 ΔΔικ 1992/8032172/1983, 5166/1987). Ως περιστατικό, το οποίο αποτελεί ανώτερη βία, θεωρείται συνήθως η βαριά ασθένεια, η οποία κατά τις ειδικές συνθήκες κάθε φορά προκαλεί τέτοια αδυναμία. Γίνεται μάλιστα δεκτό ότι δεν θεωρείται ότι συνιστά ανωτέρα βία η απλή ασθένεια (ΣτΕ 1766/1967), η φυλάκιση (ΣτΕ 1524/1961), η εκτόπιση, η αποχή των δικηγόρων (ΣτΕ 2093/1988).

Σημειωτέον ότι το γεγονός της ανωτέρας βίας πρέπει να συντρέχει κατά τη λήξη της προθεσμίας και να διαρκεί και μετά την πάροδο αυτής, για τον λόγο αυτό και η ύπαρξη της ανωτέρας βίας επιφέρει αναστολή μόνο της λήξης και όχι αναστολή της διαδρομής της προθεσμίας (ΣτΕ 414/1992 ΔΔικ 1992/1039). Μετά δε τη λήξη της ανωτέρας βίας ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί αμελλητί σε άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (ΣτΕ 1366/1989, ΣτΕ 638/1994

Επειδή, από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι για να μην επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα ως αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της προσφεύγουσας (να θέσει στη διάθεση του ελέγχου τα βιβλία και στοιχεία, να υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις κλπ), που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμελείας και σύνεσης (πχ, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Ουσιαστικά η διοίκηση με την ρητή αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8θ', ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία, υιοθέτησε την σχετική δικαστηριακή νομολογία: «ΣτΕ 1664/1971: Δεν υπόκειται σε πρόστιμο ο επιτηδευματίας που εκλυθεί στην τήρηση των βιβλίων και στοιχείων ή την κανονική τήρησή τους λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή από γεγονός απρόβλεπτο που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Σ.τ.Ε. 935/1977: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον επιτηδευματία που δεν διαφύλαξε τα βιβλία και τα στοιχεία συνεπεία κλοπής, εφόσον αποδείξει ότι έδειξε την δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξή τους.»(Εγκ. Γ.Γ.Δ.Ε. 1076635/16/0015/14.7.2008).

Επειδή, εν προκειμένω, δεν ορίζεται ο χρόνος διάρκειας και λήξης της επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων, παρά μόνο αναφέρεται, η από ../03/2010 ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης των εργαζομένων, και συνεπώς σε καμία περίπτωση η επίσχεση εργασιών αποτελεί ανωτέρα βία, ικανή να αποτρέψει και να παρακωλύσει την προσφεύγουσα στην εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων, όπως είναι η διάθεση των βιβλίων και στοιχείων στον έλεγχο και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογιών, όπως προβλέπεται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

Επειδή, εν προκειμένω, δεν δύναται να ληφθούν υπόψη οι επικαλούμενοι από την προσφεύγουσα προβαλλόμενοι λόγοι περί ανωτέρας βίας καθότι τα βιβλία και στοιχεία ζητήθηκαν, με την .../28-06-2017 πρόσκληση, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο από το χρόνο που αναφέρεται στην καταγγελία επίσχεσης εργασίας που έλαβε χώρα την ../03/2010.

Επειδή, με το άρθρο 20 του ΠΔ 186/92, ορίζεται ότι:

«1. Μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής:

α. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 (τριακόσια) ευρώ.

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, με το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί στο ποσοστό που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης».

Επειδή, με το άρθρο 59&3 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι: « Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, με το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί στο ποσοστό που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης».

Επειδή, με το άρθρο 23 του Ν.3427/2005, ορίζεται ότι: «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η πρώτη εφαρμογή ήταν την 1η Ιανουαρίου 2005. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υποχρέου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος».

Επειδή, με το άρθρο 33 του Ν3842/2010, ορίζεται ότι: « Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010».

Επειδή, με το άρθρο 38 του Ν. 2859/2010, ορίζεται ότι: «Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλλουν στη ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, τις πιο κάτω δηλώσεις:

α. Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο, ως εξής:

αα) Κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο.

ββ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η περιοδική δήλωση περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει.
Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν την αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 δήλωση μεταβολών.

β) Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής περιόδου, μετά το διακανονισμό που έγινε, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 33».

Επειδή, με το άρθρο 48 του Ν. 2859/2010 ορίζεται ότι:

«1.Η επιβολή του φόρου γίνεται από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου στο φόρο. Η παραλαβή των δηλώσεων γίνεται από τον εν λόγω Προϊστάμενο ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38.

2. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και προβαίνει στην εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Κατά την υποβολή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και σε περίπτωση κατά την οποία το δηλούμενο από τον υποκείμενο στον φόρο τίμημα υπολείπεται της αγοραίας αξίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ελέγχει άμεσα την ακρίβεια της υποβαλλόμενης δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη του τις αξίες όπως αυτές ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και στη φορολογία εισοδήματος, καθώς και το συνολικό κόστος του παραδιδόμενου ακινήτου σε συνδυασμό 6 με τα τεχνικά, ποσοτικά και οικονομικά δεδομένα που αφορούν την άδεια ανέγερσης του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού, η αξία του παραδιδόμενου ακινήτου υπόκειται στη δεσμευτική κρίση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο στοιχείο ή λεπτομέρεια που αφορά τον έλεγχο αυτόν.

3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ προβαίνει στον προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως:

α) Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες,

β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ' αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της φορολογίας εισοδήματος».

Επειδή, ορθώς η Φορολογική Αρχή, εξέδωσε όλες τις ανωτέρω προσβαλλόμενες, συνεπεία των ελεγκτικών διαπιστώσεων από τον διενεργηθέντα έλεγχο δυνάμει της με αριθ. ../2017 εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της προσφεύγουσας, στα χρονικά πλαίσια των οποίων δεν συντελέστηκαν γεγονότα που να αποτελούν ανωτέρα βία, ικανά να παρακωλύσουν ή και να αποτρέψουν τη διενέργεια εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται κατά νόμω και ουσία. Αναφορικά με τον δεύτερο ισχυρισμό περί πενταετούς παραγραφής .

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72§11 Ν. 4174/2013 (πρώην άρθρο 66) ορίζεται ότι: « Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοσή τους».

Επειδή, στις παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 (Όπως η περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 84 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22-122006) και σύμφωνα με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου ισχύει από 22/12/2006 και μετά) ορίζεται:
1.«Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.

4. « Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:

α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.

β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.».

5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 64, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

Επειδή, Το Υπ. Οικ. σε μια σειρά από αποφάσεις -με την συμβολή και της υπ'αριθ. 173/4-4-2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ-έχει γνωμοδοτήσει ότι, «αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κ.λπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι «1.Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης ή η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου.

2. Κατ εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, ότι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον:

α) δεν υποβλήθηκε περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση,

β) η μη άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν μέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο και σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου,

γ) αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005, ορίζεται ότι:

«Η υποχρέωση του φορολογουμένου για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν παραγράφεται».

Επειδή, με το άρθρο 27 του Ν. 3842/2010, επιβλήθηκε φόρος στην ακίνητη περιουσία και με το άρθρο 45 παρ. 2 του ιδίου νόμου, ορίζεται η παραγραφή του: « 27.1 Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, περιλαμβάνονται: α) Το δικαίωμα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης επί ακινήτων.

β) Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών 1 δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής, των πιο πάνω ακινήτων.

3. Για την επιβολή του φόρου η έννοια των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνεται κατά τον Αστικό Κώδικα.

45. παρ.2: Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης των νομικών προσώπων ή του έτους σύνθεσης της δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας».

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας μεταξύ άλλων και τον ισχυρισμό περί πενταετούς παραγραφής.

Επειδή, για την επίμαχη χρήση 2010, έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα η υπ'αριθ. .../12-12-2011 αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, και δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις: α) εκκαθαριστική δήλωση έτους 2010, β)οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2010, και γ) δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(ΦΑΠ) για ακίνητα που υπάρχουν τη 01/01/2010, δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί πενταετούς παραγραφής αλλά : α) η δεκαπενταετής παραγραφή για τα πρόστιμα ΚΒΣ, φόρο εισοδήματος και την οριστική Φ.Μ.Υ έτους 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.5 του Ν.2238/1994 και β) η δεκαετής παραγραφή για την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και ΦΑΠ έτους 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.2α, περί ΦΠΑ και άρθρ. 45 παρ.2 του Ν.3842/2010, περί Φ.Α.Π. Ομοίως, για το πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.1 του 2523/1997, περί επιβολής προστίμου για την μη υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ, διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2010, ως κύρια φορολογία θεωρείται η φορολογία εισοδήματος, και συνεπώς, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρο και πρόστιμα, στη φορολογία φόρου μισθωτών υπηρεσιών, για τη χρήση 2010, εμπίπτει στη δεκαπενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.5 του Ν.2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997.

Κατόπιν των παραπάνω, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα περί πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων για τις υπό κρίση χρήσεις, δε γίνεται αποδεκτός.

Αντιθέτως ο ισχυρισμός περί παραγραφής για τις επίμαχες πράξεις και τα πρόστιμα που αφορούν τις χρήσεις 2011 και 2012, απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Αναφορικά με τον τρίτο λόγο περί της επιφύλαξης της νομιμότητας του ορισμού των μελών προσωρινής Διοίκησης, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου .... και συνέπεια αυτής η μη νόμιμη επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και των οικείων εκθέσεων ελέγχου.
Επειδή, στο άρθρο 68 παρ.1 του Κ.Δ.Δ., αναφέρεται: Το δικόγραφο της προσφυγής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει ακόμη: α) να μνημονεύει με ακρίβεια:

i. την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη,

ii. την αρχή που εξέδωσε την πράξη αυτήν ή που παρέλειψε την έκδοσή της,

iii. τους λόγους, οι οποίοι θεμελιώνουν το αίτημα και β) να περιέχει σαφώς καθορισμένο αίτημα.

Επειδή, στο άρθρο 68 παρ.2.1 του Κ.Δ.Δ., αναφέρεται: Λόγοι προσφυγής από τους οποίους δεν προκύπτουν οι αιτιάσεις που προβάλλονται κατά της προσβαλλόμενης πράξης είναι απορριπτέοι, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, διατυπώνονται αορίστως και είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτίμησης(ΣτΕ 2045/95 ΔΔικ 1995/1256, ΣτΕ 2046/95 ΕλλΔνη 37/75).

Επειδή, ο προβαλλόμενος λόγος είναι αόριστος χωρίς να αιτιολογεί το λόγο της επιφύλαξης ως προς τον ορισμό της προσωρινής Διοίκησης, η οποία έλαβε χώρα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και περαιτέρω την επίδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και των σχετικών εκθέσεων που συντελέστηκε με το αριθ. πρωτ.92540/28-12-2017 έγγραφο της Φορολογικής Αρχής, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017) προβλέπονται τα εξής: «1. Η παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής: «17. Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του παρόντος κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του παρόντος, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.». 2. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμόζονται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεων. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

5. Ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν με οποιοδήποτε τρόπο καταβληθεί δυνάμει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 , ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1.1.2018».

Επειδή με την ΠΟΛ.1003/03.01.2018 «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου» διευκρινίσθηκε ότι: «Επί των εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 2, η εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, λαμβάνει χώρα με βάση απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή απόφαση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. [...]».

Επειδή με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 58Α του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3§7 ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17.10.2015), ορίζεται:

«Άρθρο 58
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση. 2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Άρθρο 58Α
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας

[...] 2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. [...]».

Επειδή, εν προκειμένω, για την επιβολή πρόσθετων φόρων επί των προσβαλλόμενων πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης(ΦΑΠ), των επίμαχων ετών, επιλέγεται ως επιεικέστερη η ως άνω διάταξη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν.4509/2017, ως ακολούθως:

1. Η υπ'αριθ /-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητα που υπήρχαν την 01/01/2010:

Διαφορά Φόρου: 10.911,97€

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ)  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Ν.2523/1997(120 %) ΑΡΘΡΟ 58 ΚΦΔ(50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53ΚΦΔ(53 ΜΗΝΕΣ Χ 0,73%=38,69 %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/20 17 ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ(Α)και (Δ)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 13.094,36€ 5.455,98€ 4.221,84€ 9.677,82€ 9.677,82€2. Η υπ'αριθ. .../2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητα που υπήρχαν την 01/01/2011:

Διαφορά Φόρου: 10.911,97€

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ)  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Ν.2523/1997(120%) ΑΡΘΡΟ 58 ΚΦΔ(50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΚΦΔ(53 ΜΗΝΕΣ Χ 0,73%=38,69%) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/20 17 ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ(Α)και (Δ)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 13.094,36€ 5.455,98€ 4.221,84€ 9.677,82€ 9.677,82€3. Η υπ'αριθ. .../2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητα που υπήρχαν την 01/01/2012:

Διαφορά Φόρου: 377,98€

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ )  
  ΑΡΘΡΟ 1

Ν.2523/1997(120 %)

 

ΑΡΘΡΟ 58 ΚΦΔ(50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΚΦΔ (53 ΜΗΝΕΣ Χ 0,73%=38,69 %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/2017 ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ(Α)και (Δ)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 453,58€ 188,99€ 146,24€ 335,23€ 335,23€Επειδή, εν προκειμένω, για την επιβολή πρόσθετων φόρων επί των προσβαλλόμενων πράξεων ΦΠΑ των επίμαχων χρήσεων, επιλέγεται ως επιεικέστερη η ως άνω διάταξη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν.4509/2017, ως ακολούθως:

1. Η υπ'αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης 1/1-31/12/2010:

Διαφορά Φόρου 57.570,79:

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ ) ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ (Α) και (Δ)
  ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997(120 %)
ΑΡΘΡΟ 58Α ΚΦΔ(50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53ΚΦΔ(53 ΜΗΝΕΣ Χ 0,73%=38,69 %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/2017
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 69.084,95€ 28.785,39€ 22.274,14€ 51.059,53€ 51.059,53€2. Η υπ'αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης 1/1-31/12/2011:

Διαφορά Φόρου 2.847,54:

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ ) ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ(Α)και (Δ)
  ΑΡΘΡΟ 1 Ν.2523/1997(120 %) ΑΡΘΡΟ 58Α ΚΦΔ(50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΚΦΔ (53 ΜΗΝΕΣ Χ 0,73%=38,69 %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/2017
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.417,05€ 1.423,77€ 1.101,71€ 2.525,48€ 2.525,48€3. Η υπ'αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου 1/1¬31/05/2012:

Διαφορά Φόρου 79.619,10

 

  (Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ )  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Ν.2523/1997(120 %)

 

ΑΡΘΡΟ 58Α ΚΦΔ (50%) ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 53ΚΦΔ(53 ΜΗΝΕΣΧ0,73%=38,69 %) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν.4509/2017 ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ(Α)και (Δ)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ 95.542,92€ 39.809,55€ 30.804,63€ 70.614,18€ 70.614,18€Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από ..../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ... ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « », με ΑΦΜ: ,ως ακολούθως:

Α) Την απόρριψη αυτής και την επικύρωση των κάτωθι πράξεων:

1) της με αριθ /2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011,
2) της με αριθ / 2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012,
3) της με αριθ. ./2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΚΦΔ, φορολογικού έτους 2017,
4) της με αριθ... ./2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010,
5) της με αριθ... ./2017 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 4 Ν.2523/1997, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012-31/12/2012.

Β) Την απόρριψη αυτής και την επικύρωση των κάτωθι πράξεων:

1) της με αριθ... ./2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2010,
2) της με αριθ... ./2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2011,
3) της με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για ακίνητη περιουσία που υπήρχε την 01/01/2012,
4) της με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2010-31/12/2010,
5) της με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και
6) με αριθ /2017 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου 01/01/2012-31/05/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , και την τροποποίηση αυτών μόνο ως προς την επιβολή των πρόσθετων φόρων, κατ' εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης του άρθρου 49 του Ν.4509/2017, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

Α. Ως προς τα πρόστιμα ΚΒΣ(ΠΔ186/92) ΚΑΙ ΚΦΔ(Ν.4174/2013):

 

  Βάσει Ελέγχου Βάσει Απόφασης
Υπ' αριθ. .../2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/-31/12/2011. 900,00€ 900,00€
Υπ' αριθ. .../2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/-31/12/2012. 900,00€ 900,00€
Υπ' αριθ. .../2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΚΦΔ, φορολογικού έτους 2017. 500,00€ 500,00€Β. Ως προς τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997:

 

  Βάσει Ελέγχου Βάσει Απόφασης
Υπ' αριθ............ /2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου Φ.Μ.Υ., διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2010. 300,00€ 300,00
Υπ' αριθ.............. /2017 οριστική πράξη επιβολής προστίμου, μη υποβολής, Ε9 (Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων), την 01/01/2012. 300,00€ 300,00
     Γ. Ως προς το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας:

Γ1: Για ακίνητα που υπάρχουν την 01/01/2010:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΑΠ 10.911,97 10.911,97
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 13.094,36 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 5.455,98
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 4.221,84
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 24.006,33 20.589,79Γ2: Για ακίνητα που υπάρχουν την 01/01/2011:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΑΠ 10.911,97 10.911,97
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 13.094,36 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 5.455,98
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 4.221,84
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 24.006,33 20.589,79Γ3: Για ακίνητα που υπάρχουν την 01/01/2012:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΑΠ 377,98 377,98
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 453,58  
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 188,99
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 146,24
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 831,56 713,21Δ. Ως προς το Φ.Π.Α.

1. Η Υπ.'αριθ. .../2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α, διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2010:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΠΑ 57.570,79 57.570,79
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 69.084,95 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 28.785,39
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 22.274,14
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 126.655,74 108.630,322. Η Υπ.'αριθ. .../2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α, διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2011:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΠΑ 2.847,54 2.847,54
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 3.417,05 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 1.423,77
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 1.101,71
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.264,59 5.373,023. Η Υπ.'αριθ /2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α, φορολογικής περιόδου 01/01-31/05/2012:

 

  Βάσει Ελέγχου(€) Βάσει Απόφασης(€)
ΦΠΑ 79.619,10 79.619,10
Πρόσθετος Φόρος λόγω ανακρίβειας δήλωσης (120%) 95.542,92 0,00
Πρόστιμο άρθρου 58 του Ν.4174/213 0,00 39.809,55
Τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013 0,00 30.804,63
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 175.162,02 150.233,28Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab