ΠΟΛ.1080/18.5.2005

Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων- του κανονικού καθεστώτος.

18 Μάι 2005

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 18 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1050464/2416/547/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1080


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για υπαγωγή στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/1987 των παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων του κανονικού καθεστώτος.

Με αφορμή υπομνήματα για το εν λόγω θέμα και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Π.2869/2389/ (ΦΕΚ 236 B΄/12-5-1987), σχετικά με την αγορά ή εισαγωγή από αγροτικές επιχειρήσεις του κανονικού καθεστώτος αγαθών επένδυσης, όπως παρελκομένων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και άλλων αγαθών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική τους δραστηριότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην έννοια του λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική εκμετάλλευσή τους ανεξάρτητα, εάν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους ή πρέπει να συνδέονται με άλλα αγαθά (π.χ. παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα) και κατά συνέπεια, ανεξάρτητα, εάν τα αγαθά αυτά αγοράζονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς προμηθευτές.

Βεβαίως, προϋπόθεση για την υπαγωγή των αγαθών επένδυσης στις διατάξεις της απόφασης είναι η χρησιμοποίηση αυτών στην παραγωγική δραστηριότητα των ιδίων αγροτικών επιχειρήσεων και ο αναλογών Φ.Π.Α. για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 2.934.70 .

Ύστερα από τα προαναφερόμενα, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης τα παρελκόμενα των γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων γεωργικών μηχανημάτων, τα οποία ενδεικτικά μπορεί να είναι φρέζες. άροτρα, δισκόσβαρνες, λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές ή φυτευτικές μηχανές, καλλιεργητές, πρέσες χορτοδεσίας, χορτοσυλλέκτες, χορτοκοπτικά, ψεκαστικά, σποροκαθαριστικές, στελεχοκοπτικές, στελεχοσυνθλιπτικές μηχανές κ.λ.π.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της ίδιας απόφασης αγαθά, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων (silo) με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κτίρια, τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης, καθώς και αγαθά, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αγροτικών προϊόντων. π.χ. ελαιοδίκτυα και ελαιόπανα, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι πρόκειται για αγαθά εξαιρετικής ανθεκτικότητας (ώστε να θεωρούνται αγαθά επένδυσης) και όχι για αγαθά ευτελούς αξίας και ύλης.


 


Taxheaven.gr