Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1082/24.5.2005 Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1082/24.5.2005
Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.


ΠΟΛ.1082/24.5.2005 Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/200

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 24 Μαΐου 2005
Αρ.Πρωτ. 1051823/1791/ΔΕ-Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ AΆ ΠΟΛ . 1082
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΓΆ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. / ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 101 84 Aθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375206


ΘΕΜΑ: Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/04.

1. Όπως διευκρινίσθηκε με την εν λόγω εγκύκλιο , στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004 υπάγονται και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, xρήσεων που έληξαν από 1/1/03 έως και 31/12/03, οι οποίες υποβλήθηκαν χωρίς κυρώσεις μέχρι και 26/11/04 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 18 έως και 20 του ν.3259/2004. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, για λόγους ίσης μεταχείρισης, στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3296/2004 υπάγονται και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις των ίδιων πιο πάνω χρήσεων που υποβλήθηκαν και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3259/2004, δηλαδή μέχρι και 14/7/04, με την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.

2. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και επανέναρξης μέσα στο ίδιο έτος με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, η υποβαλλόμενη ενιαία δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3296/2004, εφόσον τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα και των δύο περιόδων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ίδιου νόμου και εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις και οι όροι της περαίωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών της περαίωσης κατά το άρθρο 15 του ανωτέρω νόμου γίνονται χωριστά για κάθε περίοδο και αθροίζονται τα προκύπτοντα τελικά επιμέρους ποσά καθαρών κερδών. Εφόσον προκύπτουν διαφορές ακαθάριστων εσόδων, πρέπει να υποβάλλονται και σχετικά ειδικά σημειώματα περαίωσης ΦΠΑ, χωριστά για κάθε περίοδο για την οποία προκύπτουν τέτοιες διαφορές. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε λόγου εξαίρεσης έστω και σε μία από τις δύο περιόδους, η υπόθεση εξαιρείται συνολικά της περαίωσης.

3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3296/2004 επί επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φαρμακείων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη κατά τις διατάξεις αυτές στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις εμπορεύονται εκτός από φάρμακα και άλλα είδη, ισχύουν σε ότι αφορά τον εφαρμοστέο ή τους εφαρμοστέους ΜΣΚΚ όσα έχουν γίνει δεκτά με το αριθ. 1133350/15202/Γ0012/.ΠΕ/18.6.1993 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καθώς και με τις εγκυκλίους 1078033/1577/ΔΕ-Α/17.8.2001 και ΠΟΛ 1289/02 της Δ/νσης Ελέγχου, δηλαδή:

α) Αν τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση μόνο των φαρμάκων αποτελούν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων, λαμβάνεται και εφαρμόζεται ως ΜΣΚΚ ο ΜΣΚΚ του φαρμακοποιού (Κ.Α. 4211, 9%) επί του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων.

β) Ομοίως, αν τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση μόνο των φαρμάκων αποτελούν τουλάχιστον το 85% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων και συγχρόνως τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση καλλυντικών (Κ.Α. 4209) δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου αυτού, εφαρμόζεται ο ΜΣΚΚ του φαρμακοποιού (ΚΑ 4211, 9%) επί του συνόλου επίσης των ακαθάριστων εσόδων.

γ) Αν τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση μόνο των φαρμάκων είναι μεγαλύτερα του 75% και μικρότερα του 85% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων και συγχρόνως οι πωλήσεις από φάρμακα και παραφαρμακευτικά, ορθοπεδικά καθώς και βρεφικά είδη και παιδικές τροφές (σύριγγες, καθετήρες, οινόπνευμα, γάζες κλπ, ζώνες, κηλεπίδεσμοι κλπ, μπιμπερό, βρεφοζυγοί, γάλατα κλπ), στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα καλλυντικά, υπερβαίνουν το 90% του παραπάνω συνόλου, τότε ως ΜΣΚΚ επί των ακαθάριστων εσόδων από πώληση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών, ορθοπεδικών και βρεφικών ειδών αλλά και παιδικών τροφών λαμβάνεται ο ΜΣΚΚ του φαρμακοποιού (Κ.Α. 4211, 9%) και επί των ακαθάριστων εσόδων από πώληση καλλυντικών ή λοιπών ειδών ο κατά περίπτωση προβλεπόμενος για κάθε είδος ΜΣΚΚ (π.χ. Κ.Α. 4209, 17% επί καλλυντικών κλπ). Περαιτέρω, με βάση τους κατά τα ανωτέρω ΜΣΚΚ προσδιορίζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που τελικά εφαρμόζεται.

Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, λαμβάνονται οι προβλεπόμενοι ανά είδος εμπορίας ΜΣΚΚ και τελικά εφαρμόζεται ο προκύπτων βάσει αυτών μέσος σταθμικός συντελεστής.

4. Για την περαίωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. υπαγόμενων στις ανωτέρω διατάξεις του ν.3296/2004 υποθέσεων, μπορεί να υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη περαίωσης κατά τις διατάξεις αυτές, καθώς και ειδικά σημειώματα περαίωσης Φ.Π.Α., και μετά τις κατά περίπτωση σχετικές προθεσμίες, με επιβολή όμως στις περιπτώσεις αυτές πρόσθετων φόρων επί των διαφορών ή προστίμων και με την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.

Περαιτέρω, σε περιπτώσεις υπαγόμενων στις εν λόγω διατάξεις του ν.3296/2004 υποθέσεων στις οποίες λόγω εσφαλμένων υπολογισμών δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα ή καθαρά κέρδη περαίωσης μικρότερα αυτών που προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις αυτές ή υποβάλλονται ειδικά σημειώματα περαίωσης ΦΠΑ με διαφορές μικρότερες αυτών που προκύπτουν κατά τις ίδιες διατάξεις, μπορεί να υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς και συμπληρωματικά ειδικά σημειώματα περαίωσης ΦΠΑ με τα ορθά ποσά βάσει των ανωτέρω διατάξεων, με επιβολή όμως πρόσθετων φόρων επί των επιπλέον διαφορών ή προστίμων στις περιπτώσεις που η υποβολή των συμπληρωματικών αυτών δηλώσεων ή σημειωμάτων γίνεται μετά τις κατά περίπτωση σχετικές προθεσμίες περαίωσης και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση και εν προκειμένω, ότι δηλαδή εν τω μεταξύ δεν έχει επίσης εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.

5. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν υποβλήθηκαν ή δεν υποβάλλονται μέχρι τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα ή υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται ανακριβώς μέχρι τις ίδιες προθεσμίες για τα δεδομένα αυτά, δεν υπάγονται σε καμιά περίπτωση στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (με την επιφύλαξη της πιο πάνω περ.1).

Εξαίρεση από την περαίωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση γενικώς (με την επιφύλαξη της περ. 1) που υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται εκπρόθεσμες συμπληρωματικές-τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, με τις οποίες συμπληρώνονται-τροποποιούνται οι ήδη υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις ως προς τα βάσει των βιβλίων και στοιχείων δεδομένα, ανεξαρτήτως του είδους και του ύψους ή της έκτασης των μεταβολών επί των δεδομένων αυτών.

6. Με την εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι εάν με την εκκαθαριστική δήλωση οποιασδήποτε διαχειριστικής περιόδου που είχε υποβληθεί από τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο και με την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α. για την ίδια διαχειριστική περίοδο το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο μειώνεται ή μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό, το ποσό αυτής της διαφοράς θα μειώσει αντίστοιχα το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το ειδικό σημείωμα περαίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το ειδικό σημείωμα περαίωσης υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Σε σχέση με το θέμα αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α. ο υπόχρεος έχει ήδη διακόψει τις εργασίες του, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο των υπό περαίωση χρήσεων θα καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης ταυτόχρονα με την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης, εφ όσον αυτό έχει μεταφερθεί προς έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή έχει ζητηθεί η επιστροφή του.

7. Σημειώνεται ότι ήδη, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν.3296/2004, με την απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για χρήσεις που έληξαν από 1/1/2003 έως και 30/12/2004, καθώς και ειδικών σημειωμάτων περαίωσης Φ.Π.Α. για χρήσεις που έληξαν από 1/1/2003 έως και 31/12/2004, μέχρι 21/6/05, κλιμακούμενη μέχρι και 27/6/05, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης