Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 482/2018 Απόρριψη - Πρόστιμο λόγω μη στάσης οχήματος σε σήμα του ΣΔΟΕ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2018 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 482/2018
Απόρριψη - Πρόστιμο λόγω μη στάσης οχήματος σε σήμα του ΣΔΟΕ

Καλλιθέα. 16.01.2018
Αριθμός απόφασης: 482

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604-537
ΦΑΞ : 2131604-566

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017)

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 22.09.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ΑΦΜ με έδρα στο - περιοχή κατά της με αριθ /2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για το φορολ. έτος 2016 με την οποία καταλογίστηκε ποσό 2.500,00 ευρώ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. .

5. Την με αριθ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για το φορολ. έτος 2016 με την οποία καταλογίστηκε ποσό 2.500,00 ευρώ

6. Τις απόψεις της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α6 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια.

Επί της από 22.09.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ'αριθ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για φορολ. έτος 2016 καταλογίστηκε πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους ποσό 2.500,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.1 περ. ε' και παρ. 2 περ. ε' του ν.4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4308/2014, του άρθρου 25 παρ 6 του ν.4174/2013 και του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.

Η παράβαση αφορά στη μη διευκόλυνση ελέγχου (άρνηση σταθμεύσεως - ματαίωση ελέγχου) του οδηγού του υπ'αριθμ αυτοκινήτου της προσφεύγουσας κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26-11-2016 από τους ελεγκτές της ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), σχετικά με τη διακίνηση αγαθών στην περιοχή

H ως άνω Απόφαση Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ βάσει του πορίσματος ελέγχου της από 07.07.2017 Έκθεσης Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων Ν.4174/2013 και Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) .

Κατά της ανωτέρω Πράξης η προσφεύγουσα κατέθεσε εμπρόθεσμα την από 22.09.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή με την οποία ζητά να ακυρωθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη πράξη για τους εξής λόγους:

• Για τα μεταφερόμενα αγαθά υπήρχαν τα αντίστοιχα παραστατικά διακίνησης το οποίο αποδεικνύεται από τον χρόνο που μεσολαβεί από την φόρτωση τους μέχρι την παράδοση τους.

• Ο δρόμος ήταν πολυσύχναστος με πολύ κίνηση και ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το σήμα της Υπηρεσίας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 4308/14 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται ότι: «8.Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ' ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:

α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εμπλεκόμενου μέρους, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών, και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.

Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. 2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. α)[ ] β)[....Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ].»

Επειδή, στο άρθρο 25 του ίδιου ως άνω Νόμου προβλέπεται: «1.Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α)..β)...γ)..δ)...ε)...στ)...Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δημοσιεύεται. 2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.3[...] 4.[....] 5[....] 6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. 7. Ο
αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 4174/2013: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
»

Επειδή, στην παρ.2 περ. ε' του ως άνω άρθρου του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποπαρ.Δ.2 περ.9 (στοιχ.ε') του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 προβλέπεται ότι: « 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ωςεξής:

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε" και ζ" και η" της παραγράφου 1 »

Επειδή, στο Κεφ. ΙΙ άρθρο 2 παρ. δ' της ΠΟΛ 1252/20.11.2015, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, άρθρα 53-62) διευκρινίζεται ότι:

« δ) Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε') Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε') »

Επειδή, στην υπό εξέταση περίπτωση όπως λεπτομερειακά αναφέρεται τόσο στην με ημερομηνία θεώρησης 07.07.2017 έκθεση ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων Ν. 4308/2014 της ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, διενεργώντας έλεγχο, ύστερα από την 1140/585/2016 εντολή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τους, για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4308/14 (Ε.Λ.Π.) σχετικά με την διακίνηση αγαθών στην περιοχή την 26.11.2016 διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

Το με αριθμό κυκλοφορίας . κλειστό κατά την ώρα του ελέγχου περνούσε από την ως άνω περιοχή. Στον οδηγό του ανωτέρω αυτοκινήτου οι ελέγχοντες υπάλληλοι απεύθυναν αλλεπάλληλα σήματα σταθμεύσεως με το υπηρεσιακό σήμα (STOP) για να κάνουν έλεγχο των αγαθών που μετέφερε με το αυτοκίνητο και ειδικότερα εάν τα αγαθά συνοδεύονταν με τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής κ.λ.π.). Ο οδηγός του αυτοκινήτου αν και αντιλήφθηκε έγκαιρα τα σήματα των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ αφού φορούσαν και το υπηρεσιακό γιλέκο, όχι μόνο δεν στάθμευσε αλλά αντίθετα απομακρύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα και έτσι δεν διευκόλυνε τον έλεγχο όπως είχε την υποχρέωση αλλά αντιθέτως τον ματαίωσε τελείως. Επειδή το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν, εάν κατά την ώρα του ελέγχου οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο, γι' αυτό ο έλεγχος περιορίστηκε στον καταλογισμό της παράβασης στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Από έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές με την επιστροφή στην Υπηρεσία τους, διαπίστωσαν ότι ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας . είναι η επιχείρηση « » αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Εν συνεχεία, για την παραπάνω παράβαση συντάχθηκε το με αριθμό /2017 Υ.Σ.Ε. το οποίο κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα με συστημένη επιστολή ( ) προκειμένου να γνωστοποιηθεί η εν λόγω παράβαση και η ελεγχόμενη επιχείρηση εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να υποβάλλει τις απόψεις της σχετικά με τα αναγραφόμενα στο παραπάνω Υ.Σ.Ε

Επειδή η προσφεύγουσα δεν προσήλθε να διατυπώσει τις απόψεις της εντός του προβλεπόμενου 20ημέρου στην ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Επειδή οι ελεγκτές της ΔΟΥ ζήτησαν από τον οδηγό, κάνοντας αλλεπάλληλα σήματα, με το υπηρεσιακό σήμα STOP να σταματήσει προς έλεγχο, αυτός απομακρύνθηκε αυξάνοντας ταχύτητα.

Όσο για το σημείο ελέγχου επειδή ακριβώς ήταν σε πολυσύχναστος όπως αναφέρει η ελεγχόμενη και τα οχήματα κινούνται με μικρή ταχύτητα , δεν υπήρχε περίπτωση το σήμα των ελεγκτών να μην γίνει αντιληπτό λόγω της μικρής ταχύτητας.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην προαναφερόμενη Εκθεση Ελέγχου, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, επομένως οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας τυγχάνουν απορριπτέοι και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 22.09.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 38616 ενδικοφανούς προσφυγής της ΑΦΜ , και την επικύρωση της υπ' αριθμ /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ. Ο. Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για φορολ. έτος 2016.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Α) Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 2 περ. ε του Ν.4174/2013

Μία (1) Παράβαση άρθρου 54 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4174/2013 1Χ 2.500,00 ευρώ = 2.500,00 ευρώ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης