Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 2328/2017 Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης λόγω μεταγενέστερης διόρθωσης βεβαίωσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 2328/2017
Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης λόγω μεταγενέστερης διόρθωσης βεβαίωσης

Αριθμός Απόφασης: 2328/01-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης

Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333254
Αριθ. fax: 2313333258
Ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).
β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ1140Β/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή τ... κ του με Α.Φ.Μ.: , κατά της με αριθμό /...-...-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ για το φορολογικό έτος 2014.

5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

6. Την από .../.../2017 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, με την οποία αιτείται την αποδοχή του αιτήματος τ... προσφεύγο για ακύρωση και διαγραφή της προσβαλλόμενης πράξης.

7. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκ Ενδικοφανούς Προσφυγής του κ. του με Α.Φ.Μ.: , η οποία ασκήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και του προβαλλόμενου λόγου της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό /...-...-2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το φορολογικό έτος 2014, επιβλήθηκε, σε βάρος τ... προσφεύγο , πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4%), επειδή, υπέβαλε εκπροθέσμως στην εν λόγω Δ.Ο.Υ., κατά την 07/06/2017, την με αριθμό και ημερομηνία υποβολής /07-06-2017 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014.... προσφεύγ κ του με Α.Φ.Μ.: , με την με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη οριστική πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο όπως αυτός διατυπώθηκε:

Για την εκπρόθεσμη υποβολή της επίμαχης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 δεν ευθύνεται ουδόλως ... προσφεύγ...., αλλά η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) , της οποίας είναι υπάλληλος και η οποία είχε διαπράξει λάθος στην μισθοδοσία τ... προσφεύγο για το έτος 2014, το οποίο διέγνωσε μετά από τρία (3) έτη.

Ειδικότερα, ενώ ... προσφεύγ είχε υποβάλει εμπροθέσμως κατά την 01/07/2015, μέσω διαδικτύου, την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, η οποία ήταν πιστωτική, διαπιστώθηκε από την Π.Ε , μετά από τρία (3) έτη, ότι στ...ν προσφεύγο είχε δοθεί μεγαλύτερο ποσό μισθών, για το έτος 2014, από το προβλεπόμενο. Με το με αριθμό / /15-05-2017 διπλότυπο είσπραξης, ... προσφεύγ επέστρεψε άμεσα στην Π.Ε. το υπερβάλλον ποσό των μισθών που είχε λάβει από παραδρομή του εργοδότη τ... και την .../.../2017 η Π.Ε εξέδωσε νέα - διορθωμένη Βεβαίωση Αποδοχών χρονικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 για τ...ν προσφεύγο Άμεσα ... προσφεύγ , την 07/06/2017, υπέβαλε την επίμαχη τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , η οποία ήταν πιστωτική, από τον Προϊστάμενο της οποίας εκδόθηκε την ίδια ημέρα, δηλαδή την .../.../2017, η προσβαλλόμενη πράξη.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 (υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) ορίζεται ότι

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 67 (υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου) παράγραφος 3 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) (ΦΕΚ167Α/23-07-2013) ορίζεται ότι

«3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 72 (μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος) παράγραφος 22 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι


«22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 (υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ763Β/30-04-2015) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι

«1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013, ΦΕΚ167Α/23-07-2013) υποβάλλονται υποχρεωτικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως τις 30/06/2015.
 
Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγ. 1 της ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ1257Β/25-06-2015) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 27ή Ιουλίου 2015.».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγ. 1 της ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ1500Β/17-07-2015) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «τροποποίηση της υπ' αριθμόν ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ1257Β/25-06-2015) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι «1. Η παράγραφος 1 της υπ' αριθμόν ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ1257Β/25-06-2015) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρ. 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.».».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγ. 1 της ΠΟΛ.1184/21.8.2015 (ΦΕΚ1816Β/22-08-2015) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013», ορίζεται ότι

«1. Η παράγραφος 1 της ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ1257Β/25-06-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ1500Β/17-07-2015), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρ. 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Αυγούστου 2015.».».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγ. 1 της ΠΟΛ.1198/3.9.2015 (ΦΕΚ1873Β/04-09-2015) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι

«1. Στην παράγραφο 1 της Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ1257Β/25-06-2015) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για όσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 υποβληθούν μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν.4174/2013. Αντιθέτως, θα επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του ίδιου νόμου και δεν θα ισχύει η έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100,00) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 ».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 61 (απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1106/14.7.2016 Εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκε η με αριθμό 89/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζεται ότι « η μη γνώση μίας οφειλής, συνιστά λόγο απαλλαγής κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Επομένως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.».

Επειδή, η καθυστερημένη έκδοση (αρχικής ή τροποποιητικής) βεβαίωσης από τον φορέα εργοδοσίας μπορεί να θεωρηθεί γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο (βλ. ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016).

Επειδή, ... προσφεύγ υπέβαλε εκπροθέσμως, κατά την .../.../2017, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την με αριθμό και ημερομηνία υποβολής /07-06-2017 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, η οποία ήταν πιστωτική, λόγω καθυστερημένης - μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - έκδοσης της διορθωμένης βεβαίωσης αποδοχών από τον φορέα εργοδοσίας, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τ.,.ν φορολογούμεν. . .

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο γίνεται αποδεκτός.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α π ο φ α σ ί δ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .../.../2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ενδικοφανούς Προσφυγής τ. κ του με Α.Φ.Μ.:

και την ακύρωση της με αριθμό /...-...-2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ... προσφεύγο - Καταλογιδόμενο ποσό προστίμου του Κ.Φ.Δ. με βάση την παρούσα Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Η με αριθμό /...-...-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , ως ακολούθως:
Μηδέν (0).

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στ...ν προσφεύγο


Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης