Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 6092Β/2017 Αποδοχή - Παραγραφή 2010 κάτω των ορίων φοροδιαφυγής - Διαγραφή φόρου 2011 εισερχόμενα εμβάσματα κατοίκου εξωτερικού δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 6092Β/2017
Αποδοχή - Παραγραφή 2010 κάτω των ορίων φοροδιαφυγής - Διαγραφή φόρου 2011 εισερχόμενα εμβάσματα κατοίκου εξωτερικού δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας

Καλλιθέα 30/11/2017
Αριθμός απόφασης: 6092Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα « Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 24/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, με Α.Φ.Μ , κατοίκου , κατά των κάτωθι πράξεων:

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης

Είδος φόρου ή προστίμου

Διαχειριστική φορολογική περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισόδημα

01/01/2010-­31/12/2010

54.120,00

2

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισόδημα

01/01/2011-­31/12/2011

1.284,00

 

3

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισφορά Αλληλεγγύης

01/01/2010­-31/12/2010

5.364,00

 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις στην ανωτέρω παράγραφο 4 πράξεις του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 27/04/2017 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της από 24/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά
την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ' αρ /2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., οικονομικού έτους 2011 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 24.600,00 €, πλέον 29.520,00 € (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας).

β) Με την υπ' αρ /2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., οικονομικού έτους 2012 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 600,00 €, πλέον 684,00 € (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας).

γ) Με την υπ' αρ /2017 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Εισφοράς Αλληλεγγύης του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., οικονομικού έτους 2011 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος Εισφορά Αλληλεγγύης ποσού 2.430,00 €, πλέον 2.916,00 € (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας).

Με την υπ' αριθ /2014 εντολή μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., διενεργήθηκε μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος για τα οικ. έτη 2010, 2011 & 2012, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει προσαύξηση της περιουσίας του προσφεύγοντα κατά τις ανωτέρω χρήσεις, από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, που δεν δικαιολογείται (άρθρ. 48 §3 ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 15 του ν. 3888/2010 και ισχύει), επειδή ο προσφεύγων κατά το ημερολογιακό έτος 2010 (οικ. 2011) απέστειλε στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ποσού 61.000,00 ευρώ και το ημερολογιακό έτος 2011 (οικ. 2012) απέστειλε στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ποσού 392.726,92 ευρώ.

Τα εμβάσματα απεστάλησαν στο εξωτερικό (Γερμανία, Αυστρία και Κύπρο) από τραπεζικούς λογαριασμούς στις Τράπεζες α) με αριθ και β)
με αριθ

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

1) Παραγεγραμμένο το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τη χρήση 2010

2) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων κατά παράβαση άρθρου 28 παρ. 2 Κ.Φ.Δ.

3) Τα εισερχόμενα εμβάσματα συνολικού ποσού 6.000 €, που εισήλθαν στον ανωτέρω λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρούσα στην Τράπεζα (2.000 € , 2.000 € και 2.000 €) προέρχονται από μεταφορά ποσού από τον υπ' αριθμ λογαριασμό που τηρώ στη Τράπεζα της προς την Τράπεζα

Στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης ο προσφεύγων υπέβαλλε το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΙ 2017 ΕΜΠ/2017 έγγραφο υπόμνημα και προσκόμισε τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του αρχικού ελέγχου και συγκεκριμένα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο των κινήσεων λογαριασμού της Τράπεζας για την περίοδο από 24.6.2009 μέχρι 25.10.2010.

β) Έγγραφο και παραστατικά της Τράπεζας , από τα οποία προκύπτει ότι την 14.11.2011 δόθηκε εντολή αποστολής τριών (3) εμβασμάτων ποσού 2.000 € (σύνολο 6.000 €) από τον υπ. αριθμ λογαριασμό μου της Τράπεζας
Προς τον υπ. αριθμ λογαριασμό μου στην Τράπεζα

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου της Τράπεζας , από το οποίο προκύπτει ότι την 14.11.2011 εισήλθαν στον υπ. αριθμ λογαριασμό μου τρία (3) τραπεζικά εμβάσματα ποσού 2.000 € (σύνολο 6.000 €) από την Κύπρο.

δ) Παραστατικό ανάληψης ποσού 22.000 € από την Τράπεζα

ε) Έκδοση της υπ. αριθμ επιταγής από την Τράπεζα

Στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης η Υπηρεσία μας ανέπεμψε την υπόθεση στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΗ 2017 ΕΜΠ/2017 διαβιβαστικό, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας με την με αριθμό πρωτοκόλλου /2017 ενδικοφανή προσφυγή και με το με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΙ 2017 ΕΜΠ/2017 έγγραφο υπόμνημα και να μας αποστείλει σχετικό πόρισμα εντός προθεσμίας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.

Το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. μας απέστειλε σχετικό πόρισμα με το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. ΕΙ 2017 ΕΜΠ/2017 διαβιβαστικό έγγραφο.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού. Η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Επειδή, σύμφωνα με την από 27/04/2017 έκθεση ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ..ΜΕ.Π. στην οποία αναφέρεται ότι: «Ο παρών έλεγχος, μετά τα παραπάνω έγγραφα της ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, κρίνει ότι ο ελεγχόμενος θα φορολογηθεί ως κάτοικος εξωτερικού για τα οικονομικά έτη 2008 (χρήση 2007) έως 2012 (χρήση 2011)».

Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στον φορολογικό εκπρόσωπο του προσφεύγοντος, , Α.Φ.Μ , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, την 25/05/2017.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η από 24/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανής προσφυγή του , με Α.Φ.Μ , ασκήθηκε εμπρόθεσμα.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2011

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 § 1 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι «1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 § 11 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:« 3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:« 1.Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη, β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν

3. Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:

αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.».

Επειδή, στην ΠΟΛ.1154/2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αναφέρεται ότι:« 1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. α) Με τη με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκε ότι, για τη φορολογία εισοδήματος και για τις φορολογίες για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας αυτής, ελέγχονται κατά προτεραιότητα και εκδίδονται σχετικές πράξεις προσδιορισμού, ως κάτωθι: χρήσεις για τις οποίες εκδίδονται πράξεις προσδιορισμού, σύμφωνα με τη δελ β 1136035 εξ 2017/15.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., από 2008 και μετά εφαρμόζεται το άρθ. 36 § 3 ν. 4174/13 σε συνδυασμό με άρθ. 72 § 11, εδ. β', του ίδιου νόμου με την προϋπόθεση να υφίσταται φοροδιαφυγή στα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ίδιου νόμου...

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού που προβλέπονται με τα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις φορολογίες κεφαλαίου (Φ.Μ.Α., Φ.Μ.Α.Π., κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ειδικά για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που προβλέπονται με τον ως άνω Κώδικα (άρθ.102 ν.2961/2001) για χρήσεις μέχρι 31/12/2014.

β) Η έκδοση πράξεων για χρήσεις 2008 και μετά, δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου, προϋποθέτει να προκύπτει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ίδιου νόμου περί εγκλημάτων φοροδιαφυγής (σχετ. η ΠΟΛ.1142/15.9.2016 και η ΠΟΛ.1088/2017), η οποία διαπιστώνεται από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ύστερα και από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις έγγραφες απόψεις του ελεγχόμενου στο σημείωμα διαπιστώσεων του άρθ. 28 του Κ.Φ.Δ..

γ) Για φορολογίες, πέραν της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. φορολογία τελών χαρτοσήμου), που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, για τις οποίες δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκδίδονται οι οικείες πράξεις.

δ) Σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270/30.12.2016) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, περί καθορισμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2017 και ειδικότερα περί της δυνατότητας ανακατάταξης των υποθέσεων σε σειρά προτεραιότητας, έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.

ε) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α-γ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού και επί των οποίων εκκρεμούν ενδικοφανείς προσφυγές στη ΔΕΔ.».

Επειδή, σύμφωνα με την από 27/04/2017 έκθεση ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ..ΜΕ.Π. προκύπτει ότι ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί για το οικ. έτος 2011 ( χρήση 2010) ποσό 24.600,00 €.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το οικ. έτος 2011 δεν εμπίπτουν στα όρια του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 και επομένως το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, ως παρακολουθηματική πράξη, είχε υποπέσει σε παραγραφή, δεδομένου ότι οι επίδικες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, εκδόθηκαν την 27/04/2017 και κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα την 25/05/2017 και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους εισοδήματος, για το οικ. έτος 2011 (χρήση 2010) είχε υποπέσει σε παραγραφή γίνεται αποδεκτός.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.000 € ΤΟ ΟΙΚ.

ΕΤΟΣ 2012

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε κατά την κρινόμενη χρήση ορίζεται ότι: «1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.

Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.».

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε κατά την κρινόμενη χρήση ορίζεται ότι: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καθώς και όταν ο υπόχρεος υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2.

Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδημα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ

Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή πράκτορές του στην Ελλάδα. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι και:

στ. Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. ».

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε κατά την κρινόμενη χρήση ορίζεται ότι: « Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:

α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α') και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Για τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος.
δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
στ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.
η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα».

Επειδή, σύμφωνα με την από 27/04/2017 έκθεση ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ..ΜΕ.Π. στην οποία αναφέρεται ότι: «Ο παρών έλεγχος, μετά τα παραπάνω έγγραφα της ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, κρίνει ότι ο ελεγχόμενος θα φορολογηθεί ως κάτοικος εξωτερικού για τα οικονομικά έτη 2008 (χρήση 2007) έως 2012 (χρήση 2011)».

Επειδή, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΙ 2017 ΕΜΠ/2017 σχετικό πόρισμα του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., από τις συμπληρωματικές ελεγκτικές επαληθεύσεις διαπιστώθηκε ότι:« Τα τρία εισερχόμενα εμβάσματα των 2.000,00 € έκαστο (σύνολο 6.000,00 €) προέρχονται από τον λογ της τράπεζας με χρέωση την 10/11/2011. Η κατάθεση των 6.000,00 € (ήτοι τρείς καταθέσεις των 2.000,00 €) την 14/11/2011 με πίστωση του λογ. της τράπεζας , προέρχεται από μεταφορά (εισερχόμενα εμβάσματα) των αντίστοιχων ποσών από τον λογ της τράπεζας (πρώην ».

Ο προσφεύγων ως κάτοικος εξωτερικού (Γερμανία), δεν φορολογείται στην Ελλάδα, διότι δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα και επειδή το ποσό των 6.000,00 € (ήτοι τρείς καταθέσεις των 2.000,00 €) την 14/11/2011 με πίστωση του λογ της τράπεζας Πειραιώς, αφορά εισερχόμενα εμβάσματα, δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 48 § 3 του Ν. 2238/1994.

Ως εκ τούτου το ποσό των 6.000,00 € δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος και πρέπει να αφαιρεθεί από την καταλογισθείσα σε βάρος του προσαύξηση περιουσίας ήτοι ποσού 6.000,00 € ευρώ για το οικ. έτος 2012.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της από 24/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με Α.Φ.Μ , και

Α) Την ακύρωση των κάτωθι πράξεων:

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης

Είδος φόρου ή προστίμου

Διαχειριστική φορολογική περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισόδημα

01/01/2010­-31/12/2010

54.120,00

2

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισφορά Αλληλεγγύης

01/01/2010­-31/12/2010

5.364,00και

Β) Την τροποποίηση της κάτωθι πράξης

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης

Είδος φόρου ή προστίμου

Διαχειριστική φορολογική περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

 

27/04/2017

25/05/2017

Εισόδημα

01/01/2011-­31/12/2011

1.284,00


του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..


Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012

Διαφορά φόρου

0,00

Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας

0,00

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

0,00


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης