Αριθμ. πρωτ.: 2/66051/0004/2018

Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/ 12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)

17 Σεπ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ.Πρωτ.: 2/66051/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Βασιλείου
Τηλέφωνο: 210-33.38.318
Fax: 210-33.38.329
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30, παρ. 1-3 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), όπως ισχύει.
β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
δ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181), όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. α) Την αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).
β) Την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/61488/0004/4.8.2016 (ΑΔΑ: Ψ154Η-7ΒΔ), 2/9439/0004/3.2.2017 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖΗ-22Ρ), 2/27844/0004/8.8.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΙΦΗ-ΞΧΨ), 2/45960/0004/2018 (ΑΔΑ: Ω5Α0Η-Ν5Θ) και 2/58257/0004/30.7.2018 (ΑΔΑ: 6Γ38Η-3ΝΓ) όμοιες.

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346).

4. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1110544 ΕΞ 2018/18.07.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την οποία τοποθετήθηκε η Αλίκη Πανταζή στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

5. Το από 10.09.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του Ε' Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί αντικαταστάσεως της αναπληρώτριας Γραμματέως.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό μελών και τον αναπληρωτή του Γραμματέα, ως εξής:

I. Αντικαθιστούμε την υπό στοιχείο γ) υποπερίπτωση της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«γ) Βιδάλη Αναστάσιο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αικατερίνη Σκουλάξενου του Ελευθερίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

II. Αντικαθιστούμε την περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«2. Γραμματέας στο Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Κωνσταντίνα Παπαχρήστου του Φιλίππου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη - Μαρία Κουζέλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.


Taxheaven.gr