Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/11.5.2005 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004.(Αρ.Πρ.: 1048413/11940/ΔΕ-Γ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/11.5.2005
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004.(Αρ.Πρ.: 1048413/11940/ΔΕ-Γ)


ΠΟΛ.1077/11.5.2005 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 11 Μαϊου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1048413/11940/ΔΕ-Γ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ (Γ΄)

ΠΟΛ.: 1077


ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004.

Με την Aρ. Πρωτ. 1004617/10029/ΠΟΛ.1006/17.01.2005 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας είχαν δοθεί οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 οι οποίες αντικατέστησαν στο σύνολό τους τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Δεδομένου ότι κατά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις ήδη δοθείσες προς αυτές οδηγίες, με την παρούσα παρέχονται επιπλέον διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή αυτών ως ακολούθως:

Με τις διατάξεις του αντικατασταθέντος άρθρου 14 τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου εφαρμόζονται πλέον άμεσα από τις φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων των φόρων ή των αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση.

Οι ανωτέρω φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, όλες τις τράπεζες μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τέλος την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

α) Η ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. γίνεται αυθημερόν μέσω TAXIS

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται από την αρμόδια για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων φορολογική αρχή με την αυθημερόν καταχώρηση του αριθμού πρωτοκόλλου της σχετικής έγγραφής ενέργειάς της και υποχρεωτικά την αιτιολογία αυτής στο υποσύστημα εσόδων του TAXIS ως εντολή μη έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων χωρίς να απαιτείται η παράλληλη αποστολή της ως άνω ενέργειας μέσω e-mail ή ταχυδρομείου ή FAX σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας.

Εξαιρετικά και μέσω e-mail (INTRANET) ενημερώνονται: η αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που η εφαρμογή των μέτρων γίνεται από διαφορετική ελεγκτική αρχή καθώς και σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των φυσικών προσώπων για τα οποία λαμβάνονται τα ίδια μέτρα με την επιχείρηση. Στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ. και μόνο σε αυτές, η ενέργεια αποστέλλεται και μέσω ταχυδρομείου.

Δεδομένης της δυνατότητας των συμβολαιογράφων να λαμβάνουν Α.Φ.Ε. για την μεταβίβαση ακινήτων φορολογουμένων απευθείας από το σύστημα χωρίς την μεσολάβηση της Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται η ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ενημέρωση του συστήματος TAXIS προκειμένου να εξασφαλισθεί η άμεση δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου - παραβάτη.

Οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής εκ μέρους των φορολογικών αρχών, των οδηγών της προηγούμενης παραγράφου.

β) Οδηγίες για την ενημέρωση των Τραπεζών και λοιπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχουν δοθεί με την προαναφερόμενη ΠΟΛ.1006 εγκύκλιό μας στην οποία και σας παραπέμπουμε.

γ) Υπενθυμίζεται ότι τόσο στην περίπτωση λήψης των περιοριστικών μέτρων όσο και στην περίπτωση μερικής άρσης αυτών λόγω διοικητικής επίλυσης της διαφοράς οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν αυθημερόν την Διεύθυνση Ελέγχου για τις ενέργειές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποστέλλουν άμεσα τις αντίστοιχες Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου μέσω ταχυδρομείου.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως αποδέκτη και μέσου αποστολής η ενέργεια της φορολογικής αρχής με την οποία λαμβάνονται ή αίρονται τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλεται να είναι πληκτρολογημένη αποκλειόμενης της χειρόγραφης μορφής της, έχοντας αποκλειστικά έναν και μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επιπλέον διευκρινίζονται τα εξής:

Στις περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν αποδεσμεύεται η χορήγηση Α.Φ.Ε.

Στο σώμα της ενέργειας της φορολογικής αρχής με την οποία λαμβάνονται τα περιοριστικά μέτρα στις περιπτώσεις μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων αναγράφεται το είδος του μη αποδοθέντος φόρου χωρίς αναφορά στο ύψος αυτού και στις περιπτώσεις λήψης / έκδοσης εικονικών / πλαστών φορολογικών στοιχείων αναγράφεται μόνο το είδος της παράβασης χωρίς αναφορά στη συνολική καθαρή αξία των φορολογικών στοιχείων.

Τυχόν χορηγηθείσα στον φορολογούμενο - παραβάτη (φυσικό / νομικό πρόσωπο) από τα αρμόδια δικαστήρια αναστολή είσπραξης των βεβαιωθέντων ποσών φόρων ή προστίμων ουδεμία σχέση έχει και καμμία επίδραση δεν ασκεί στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων σε βάρος του.

Τα περιοριστικά μέτρα καταλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997 και όχι μόνο αυτά που έχουν την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της επιχείρησης -, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. εκπροσωπεί ή δεσμεύει την επιχείρηση με μόνη την υπογραφή του ή με δεύτερη υπογραφή, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτής ή αναπληρώνει στα καθήκοντά τους ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου. Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση των προσώπων που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν την επιχείρηση με μόνη την υπογραφή τους ή με δεύτερη υπογραφή, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτής ή αναπληρώνουν στα καθήκοντά τους ένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 καθώς και των παραγράφων 2,3 και 4 του ιδίου άρθρου του Ν. 2523/1997.

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι η Ειδική Έκθεση Ελέγχου δύναται να έχει συνταχθεί από φορολογική αρχή διαφορετική από αυτή που εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα, η τελευταία επιβάλλεται πριν την εφαρμογή τους να ελέγχει το αρχείο της υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η ορθότητα των στοιχείων και προσώπων σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα εν λόγω μέτρα όσο και το ότι αυτά καταλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω προσώπων.

Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας Ειδικών Εκθέσεων Ελέγχου για τον ίδιο φορολογούμενο - παραβάτη (φυσικό / νομικό πρόσωπο) για την εφαρμογή των μέτρων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία όλων των εκθέσεων και συντάσσεται μια έγγραφη ενέργεια.

Εάν έχουν ήδη εφαρμοσθεί τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος φορολογούμενου - παραβάτη και κατόπιν νεώτερου διενεργηθέντος ελέγχου συντάσσεται Ειδική Έκθεση βάσει της οποίας προκύπτουν επιπρόσθετες παραβάσεις οι οποίες επίσης επισύρουν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων σε βάρος του, η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται σε συμπληρωματική ενέργεια εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, σε συνέχεια της αρχικής.

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου παρακαλούνται οι φορολογικές αρχές να επικοινωνούν με το τμήμα Ποινών της Διεύθυνσης Ελέγχου στα τηλέφωνα 210-3375172, 207 και 407.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης