ΠΟΛ.1143/30.4.2002

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20-3-2002) που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις τεχνικές επιχειρήσεις.

30 Απρ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Απριλίου 2002
Αριθμ. Πρωτ.: 1039968/305/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1143

ΘΕΜΑ:. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20-3-2002) που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις τεχνικές επιχειρήσεις.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 16 του Ν.2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις προστίθενται μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δύο νέα εδάφια, σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων υποχρεώνονται να τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και τα πιο κάτω πρόσωπα, του άρθρου 101 του ν.2238/1994 που ασχολούνται με την πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων:

α) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, (περίπτωση β΄).

β) οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους και (περίπτωση γ΄).

γ) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας (πλην Α.Ε. & ΕΠΕ οι οποίες τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας σε κάθε περίπτωση) καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων (περίπτωση δ΄).

Εκτός των ανωτέρω προσώπων, υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας έχουν και οι κοινοπραξίες που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την πώληση οικοδομών ή την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων, εφόσον συμμετέχει σε αυτές ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (τα πρόσωπα δηλαδή των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ, καθώς και οι ημεδαπές και αλλοδαπές Α.Ε. και ΕΠΕ) με το ίδιο αντικείμενο εργασιών.

Εάν το αναληφθέν από τις προαναφερόμενες κοινοπραξίες έργο εισφερθεί ή ανατεθεί υπεργολαβικά η κατασκευή όλου ή μέρους του, σε άλλες κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχει η ανάδοχος κοινοπραξία, συντρέχει και για τις κοινοπραξίες αυτές υποχρέωση για τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεώνονται να τηρήσουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας για τα έργα που θα αναληφθούν από την 1.1.2002 και μετά. Κρίσιμος δηλαδή χρόνος για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών είναι η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ανάληψης του συγκεκριμένου έργου και όχι η ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης αυτού. Όσον αφορά τις οικοδομές, η ίδια υποχρέωση θα ισχύσει εάν η ανέγερση αυτών αρχίζει να πραγματοποιείται από την ίδια, πιο πάνω, ημερομηνία και μετά. Εάν τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 101 του ν.2238/1994 ασκούν και άλλη δραστηριότητα και τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, λόγω ανάληψης δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου ή έναρξης ανέγερσης οικοδομών, από 1.1.2002 και μετά, αρχίζει με την ανάληψη του έργου ή την έναρξη της ανέγερσης κατά περίπτωση και καταλαμβάνει το σύνολο της ασκούμενων δραστηριοτήτων.

2. Με την περάτωση του έργου και την έκδοση του στοιχείου εσόδου, δυνατότητα τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας υπάρχει από την έναρξη της χρήσης εφόσον, τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης δεν υπερέβησαν το όριο των ακαθαρίστων εσόδων για ένταξη στη Γ' κατηγορία.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι τεχνικές επιχειρήσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και όχι για την εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, αναπτυξιακών νόμων, κ.λπ., θεωρούνται επιχειρήσεις που ενεργούν επεξεργασία και παράγουν αγαθά και υποχρεούνται να εφαρμόζουν την λογιστική των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και ΕΓΛΣ (π.δ.1123/1980). Με την έναρξη της υποχρέωσης τήρησης από την έναρξη της χρήσης βιβλίων Γ' κατηγορίας από την αρχή της χρήσης ή και ενδιάμεσα αυτής πρέπει να συνταχθεί και να καταχωρηθεί η απογραφή «έναρξης» στις προθεσμίες που ορίζονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. Στις περιπτώσεις παράλληλης κατασκευής τεχνικών έργων που έχουν αναληφθεί πριν και μετά από την 1η Ιανουαρίου 2002, και προκειμένου να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. να αναπτυχθούν οι λογαριασμοί εσόδων, οι λογαριασμοί αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών κ.λπ. σε υπολογαριασμούς, ανάλογα με το εάν αφορούν «παλιά» και «νέα» έργα κ.ο.κ., καθότι για μέρος της δραστηριότητας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 και για άλλο μέρος θα εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που έχουν αναληφθεί έργα, από τα πρόσωπα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ.54Α' 20.3.2002), από την 1.1.2002 έως την κοινοποίηση ως παρούσας και χωρίς να έχουν θεωρηθεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, για λόγους χρηστής διοίκησης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να θεωρήσουν βιβλία τρίτης κατηγορίας μέχρι την 31.5.2002 τα οποία όμως θα τηρηθούν από την ημερομηνία ανάληψης του έργου με σύνταξη απογραφής έναρξης κατά την ημερομηνία αυτή και με συμπληρωματική μεταφορά όλων των πράξεων οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας. Για την «εκπρόθεσμη θεώρηση και τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας» λόγω της πρώτης εφαρμογής, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., οι τεχνικές επιχειρήσεις υπό το καθεστώς της φορολογίας με ειδικό τρόπο (άρθρο 34 ν.2238/1994) απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης. Με την κατάργηση όμως του ειδικού τρόπου φορολογίας και την υπαγωγή τους στις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, εάν υπερβούν σε δύο χρήσεις με το νέο καθεστώς, το ισχύον όριο, θα υπαχθούν για πρώτη φορά στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου, από 1.1.2004. Σημειώνεται ότι για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα από τα έργα που είχαν αναληφθεί ή ξεκινήσει πριν την 1.1.2002, αλλά μόνο τα έσοδα από τα νέα έργα και τυχόν άλλες δραστηριότητες. Τέλος, υπενθυμίζεται στους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου αποθήκης η δυνατότητα υποβολής αίτησης, στις προθεσμίες της παρ.4 του άρθρου 37 του Κ.Β.Σ., προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, για την ρύθμιση των υποχρεώσεών τους.
Taxheaven.gr