Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 6092Α/2017 Αποδοχή - Παραγραφή χρήσης 2010 για ελάχιστο κόστος οικοδομής λόγω ποσών χαμηλότερων της φοροδιαφυγής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 6092Α/2017
Αποδοχή - Παραγραφή χρήσης 2010 για ελάχιστο κόστος οικοδομής λόγω ποσών χαμηλότερων της φοροδιαφυγής

Καλλιθέα 30/11/2017
Αριθμός απόφασης: 6092Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα « Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 10/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , κατοίκου , περιοχή , κατά των κάτωθι πράξεων:

 

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης

Είδος φόρου ή προστίμου

Διαχειριστική φορολογική περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

 

16/05/2017

14/06/2017

Προστίμου Εισοδήματος άρθρου 35 του Ν. 2238/1994

01/01/2010­31/12/2010

18.087,18

2

 

16/05/2017

14/06/2017

Προστίμου Εισοδήματος άρθρου 36 του Ν. 2238/1994

01/01/2010­31/12/2010

36.174,36του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις στην ανωτέρω παράγραφο 4 πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 16/05/2017 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 10/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ' αριθ /2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 18.087,18 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2238/1994.

β) Με την υπ' αριθ /2017 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 36.174,36 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2238/1994.

Οι παραβάσεις αφορούν την υποβολή μη ισοσκελισμένου Τελικού Πίνακα συμμετοχής των επιμέρους εργασιών της κατοικίας και του καταστήματος που ανέγειρε στην περιοχή , τον οποίο κατέθεσε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ. την 15/07/2010, προκειμένου να πάρει βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση του ανωτέρω ακινήτου.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

1) Παραγραφή του δικαιώματος για επιβολή προστίμου

2) Εσφαλμένη εφαρμογή διάταξης νόμου, αρχή χρηστής Διοίκησης

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 § 1 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι «1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.».

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 § 11 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:« 3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:« 1.Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,

β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,

γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν

3.Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών:

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:

αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή

ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.».

Επειδή, στην ΠΟΛ 1154/04-10-2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αναφέρεται ότι:« 1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις προτεραιοποιημένες σύμφωνα με τη ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

α) Με τη με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκε ότι, για τη φορολογία εισοδήματος και για τις φορολογίες για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας αυτής, ελέγχονται κατά προτεραιότητα και εκδίδονται σχετικές πράξεις προσδιορισμού, ως κάτωθι: χρήσεις για τις οποίες εκδίδονται πράξεις προσδιορισμού, σύμφωνα με τη δελ β 1136035 εξ 2017/15.9.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., από 2008 και μετά εφαρμόζεται το άρθ. 36 § 3 ν. 4174/13 σε συνδυασμό με άρθ. 72 § 11, εδ. β', του ίδιου νόμου με την προϋπόθεση να υφίσταται φοροδιαφυγή στα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ίδιου νόμου...

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού που προβλέπονται με τα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις φορολογίες κεφαλαίου (Φ.Μ.Α., Φ.Μ.Α.Π., κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ειδικά για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που προβλέπονται με τον ως άνω Κώδικα (άρθ.102 ν.2961/2001) για χρήσεις μέχρι 31/12/2014.

β) Η έκδοση πράξεων για χρήσεις 2008 και μετά, δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου, προϋποθέτει να προκύπτει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ίδιου νόμου περί εγκλημάτων φοροδιαφυγής (σχετ. η ΠΟΛ.1142/15.9.2016 και η ΠΟΛ.1088/2017), η οποία διαπιστώνεται από τον διενεργηθέντα έλεγχο, ύστερα και από την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις έγγραφες απόψεις του ελεγχόμενου στο σημείωμα διαπιστώσεων του άρθ. 28 του Κ.Φ.Δ..

γ) Για φορολογίες, πέραν της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. φορολογία τελών χαρτοσήμου), που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, για τις οποίες δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκδίδονται οι οικείες πράξεις.

δ) Σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270/30.12.2016) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, περί καθορισμού των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2017 και ειδικότερα περί της δυνατότητας ανακατάταξης των υποθέσεων σε σειρά προτεραιότητας, έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.

ε) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α-γ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού και επί των οποίων εκκρεμούν ενδικοφανείς προσφυγές στη ΔΕΔ.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ 2015/5.1.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων» αναφέρεται ότι:« 1. Καθορίζουμε τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες επιλογής του δείγματος ελέγχου των υποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2013 από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση ακινήτων με οικοδομική άδεια από την 1.1.1995 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 και της 1137140/2439/ΠΡΛ. 1277/5.12.1994 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και των υποθέσεων ακινήτων με οικοδομική άδεια μέχρι 31.12.1994 και των λοιπών υποθέσεων για τις οποίες θεωρήθηκε από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία επίσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2013 η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν, ως εξής:

α) Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη - ιδιοκτήτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια υποθέσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε: αα) εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7 αβ) εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1 αγ) εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4 αδ) εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 2 αε) εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 5 αστ) εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9 Επί υποθέσεων για τις οποίες συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εφόσον εντός του ίδιου έτους χορηγήθηκε βεβαίωση ή θεωρήθηκε υπεύθυνη δήλωση για την ηλεκτροδότηση περισσότερων του ενός ακινήτων του ίδιου υπόχρεου, τότε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της επιφάνειας όλων γενικά των εν λόγω ακινήτων και ελέγχονται οι αντίστοιχες υποθέσεις όλων των ακινήτων αυτών, αν το παραπάνω σύνολο υπερβαίνει τα εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. ή αν η συνολική επιφάνεια ειδικά των αυθαιρέτων υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.».

Ο προσφεύγων υπέβαλλε στη Δ.Ο.Υ. Βόλου την με αρ. πρωτ /2010 αίτηση, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση την οποία θα χρησιμοποιήσει για ηλεκτροδότηση στη Δ.Ε.Η. της τριώροφης οικοδομής, στην περιοχή - , σύμφωνα με την με αρ /2004 οικοδομικής άδειας.

Επειδή, στην από 16/05/2017 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού ελαχίστου κόστους οικοδομών άρθρα 35 & 36 του Ν. 2238/1994 της Δ.Ο.Υ. Βόλου, αναφέρεται ότι:« Από την Υπηρεσία μας εκδόθηκε η /2017 εντολή ελέγχου elenxis του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, σε αντικατάσταση της /2015 χειρόγραφης εντολής ελέγχου που αφορούσε τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2238/1994 «Κώδικας φορολογίας εισοδήματος» και ειδικότερα του άρθρου 35 περί προσδιορισμού του Ελάχιστου Κατασκευαστικού Κόστους Οικοδομών (ΕΚΚΟ).

Σημειώνεται ότι η ως άνω εντολή εκδόθηκε κατόπιν της Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ /5.1.2015) περί καθορισμού δείγματος ελέγχου για υποθέσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων των ετών 2008-2013.».

Επειδή, στην από 16/05/2017 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού ελαχίστου κόστους οικοδομών άρθρα 35 & 36 του Ν. 2238/1994 αναφέρεται ότι:« Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων ο έλεγχος αποφαίνεται ότι συντρέχει περίπτωση επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 35§3 ήτοι €36.174,36 Χ 50% = € 18.087,18 και 36§2 ήτοι €36.174,36_του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια εκδίδονται Οριστικές Πράξεις Επιβολής Προστίμων με τις οποίες καταλογίζεται συνολικό ποσό 54.261,54 €.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το οικ. έτος 2011 δεν εμπίπτει στα όρια του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 και επομένως το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους, είχε υποπέσει σε παραγραφή, δεδομένου ότι οι επίδικες οριστικές πράξεις προσδιορισμού φόρου εκδόθηκαν την 16/05/2017 και κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα την 14/06/2017 και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους, για το οικ. έτος 2011 (χρήση 2010) είχε υποπέσει σε παραγραφή γίνεται αποδεκτός.

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι το δικαίωμα του Δημοσίου έχει παραγραφεί γίνεται αποδεκτός.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της από 10/07/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , και την ακύρωση των κάτωθι πράξεων:

 

Α/Α

Αριθμός

πράξης

Ημερομηνία

πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης

Είδος φόρου ή προστίμου

Διαχειριστική φορολογική περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

 

16/05/2017

14/06/2017

Προστίμου Εισοδήματος άρθρου 35 του Ν. 2238/1994

01/01/2010­31/12/2010

18.087,18

2

 

16/05/2017

14/06/2017

Προστίμου Εισοδήματος άρθρου 36 του Ν. 2238/1994

01/01/2010­31/12/2010

36.174,36


του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης