Αριθμ. απόφ. 16/824/19.7.2018

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

7 Σεπ 2018

Taxheaven.gr

Αριθμ. απόφ. 16/824/19.7.2018

(ΦΕΚ Β’ 3879/07.09.2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α΄/ 11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την με αριθμό πρωτ. E.K. 7490/18.07.2018 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».

5. Την από 18.07.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «κανονισμός») ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πριν από την οριστική καταχώρηση και όσο διαρκεί η προσωρινή καταχώρηση των αξιών αυτών στους λογαριασμούς, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταβιβάζουν ούτε να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί των αξιών αυτών. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου δεν θίγει την εφαρμογή διαδικασίας Προαγοράς εφόσον διενεργείται με βάση τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή τους.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ


Taxheaven.gr