ΠΟΛ.1074/10.5.2005

Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004.

10 Μάι 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Μαϊου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1047750/893/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1074

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄) με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), με τις οποίες ορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).

5. Την 1016122/338/75/0015/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2005.

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του "Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α." που υποβάλλονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υποχρέους που προβλέπει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 4 και μετά, παρατείνεται κατά μία (1) μέρα.

2. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004, για χρήσεις που έληξαν από 1.1.2003 έως και 30.12.2004 παρατείνεται μέχρι και την 21η Ιουνίου 2005. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ.
   

Ημερομηνία υποβολής 1-2
    

την 21η Ιουνίου 2005 3-4
     

την 22η Ιουνίου 2005 5-6
     

την 23η Ιουνίου 2005 7-8
    

την 24η Ιουνίου 2005 8-9
    

την 27η Ιουνίου 2005

Η υποβολή του "Ειδικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004 για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1/1/2003 έως και 31/12/2004 παρατείνεται στις προθσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr