Αριθμ. 168597/1493/2018

Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

27 Αύγ 2018

Taxheaven.gr
Αριθμ. 168597/1493/27-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3792/03-09-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α' 7), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ Α' 44), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ.Υ198/17-11-2016 (ΦΕΚ Β'3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

6. Την με αριθμ. 168596/1492/27-8-2018 υπουργική απόφαση «Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε.».

7. Το γεγονός ότι η εκτύπωση θα γίνει από το Εθνικό Τυπογραφείο και η κάλυψη της δαπάνης των ενδεικτικά 200 € θα γίνει με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 5242 Δαπάνες Δασοπροστασίας (υπό κατανομή) του Ειδικού Φορέα 31/130 «Υπηρεσίες Δασών» στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και στον Ειδικό Φορέα 05-170 «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ» ΚΑΕ: 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών».

Άρθρο 1
Τύπος και λεπτομέρειες έκδοσης της Ταυτότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.


1. Στο όνομα του δασεργάτη ο οποίος έχει αποκτήσει την Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε. εκδίδεται από την οικεία Δ/νση Δασών Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., κατόπιν αίτησής του και προσκόμισης φωτογραφίας του.

2. Οι ταυτότητες παρέχονται στις Διευθύνσεις Δασών από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής τους.

3. Οι Διευθύνσεις Δασών έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης των στοιχείων και τοποθέτησης της φωτογραφίας του κατόχου στις ταυτότητες. Η μορφή και οι αναγραφόμενες στην ταυτότητα λεπτομέρειες εμφαίνονται στο Υπόδειγμα Ταυτότητας Δασεργάτη του Παραρτήματος, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Πιο συγκεκριμένα:
α. Στην εμπρόσθια όψη υπάρχει το εθνόσημο. Αναγράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο τίτλος: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ και ο αριθμός της Ταυτότητας... Θεωρείται από τον προϊστάμενο της παραπάνω υπηρεσίας. Στο αριστερό άνω τμήμα υπάρχει πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας του κατόχου, διαστάσεων 3 Χ 3.5 εκατοστά.
β. Στην οπίσθια όψη υπάρχει το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας. Αναγράφονται επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο αριθμός Μητρώου Δασεργατών που τηρείται στην Εποπτεύουσα Αρχή και η επανέκδοση, εφόσον χρειαστεί. Μέχρι την δημιουργία και λειτουργία των Μητρώων, στη θέση Αριθμός Μητρώου, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

4. Η παραλαβή της ταυτότητας γίνεται ενυπόγραφα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5. Η ταυτότητα είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και η παράνομη χρήση της διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχος της φέρει την ιδιότητα του δασεργάτη. Για την προστασία της ταυτότητας ο κάτοχος δύναται να την τοποθετεί εντός προστατευτικής θήκης ή να προβαίνει στην πλαστικοποίηση της.

6. Ο κάτοχος φέρει υποχρεωτικά την ταυτότητα μαζί του κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και την επιδεικνύει κατά τον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών.

7. Τυχόν απώλεια ή φθορά της ταυτότητας δηλώνεται από τον κάτοχο της στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Ο κάτοχος υποβάλλει αίτηση στην ως άνω υπηρεσία για την έκδοση νέας ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ. Σ. Ε. η ταυτότητα επιστρέφεται στην Διεύθυνση Δασών που την έχει χορηγήσει.

Άρθρο 2

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με υπόδειγμα ταυτότητας δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει ως ακολούθως:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Yπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Taxheaven.gr