Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 168596/1492/2018 Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 178186/535/2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 168596/1492/2018
Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

Αριθμ. 168596/1492/27-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3792/03-09-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α' 7), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ Α' 44), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις των περ. (στ) και (ζ), της παρ. 1,του αρθρ. 2, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει.

6. Την με αριθμ. ΥΙ98/17-11-2016 (ΦΕΚ Β' 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Η υπ' αριθμ. 43810/1218/5-6-1967 (ΦΕΚ Β'399) απόφαση Υπουργού Εργασίας.

8. Η υπ' αριθμ. 115 Α22/403/17-6-1987 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ.

9. Η υπ' αριθμ. 120 Α22/403/18-10-1989 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ.

10. Η υπ' αριθμ. ΓΕΝ Γ99/1/112/5-6-2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ9ΩΧ).

11. Το 147971/3141/28-11-2016 έγγραφο μας και οι σχετικές απαντήσεις των υπηρεσιών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 31/130 «Υπηρεσίες Δασών» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Α. Εξειδικεύουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης και απώλειας της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5, του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 182), όπως ισχύει.

Β. Εξειδικεύουμε τις λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Βεβαίωσης της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5, του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 182), όπως ισχύει.

Άρθρο 1
Δικαίωμα υποβολής αίτησης


1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., έχουν:

1.1. Υφιστάμενοι Δασεργάτες που ήδη απασχολούνται αυτοπροσώπως σε δασικές εργασίες και είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.

1.2. Ο αριθμός και το είδος των καταβληθέντων ενσήμων προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
α. Από τα πενήντα (50) ένσημα του εδαφίου α. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα τριάντα (30) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) -Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
β. Από τα εκατό πενήντα (150) ένσημα του εδαφίου β. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα ενενήντα (90) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
γ. Από τα διακόσια πενήντα (250) ένσημα του εδαφίου γ. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα εκατό πενήντα (150) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.


1.3. Νεοεισερχόμενοι Δασεργάτες, οι οποίοι δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες και επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ. Σ. Ε.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην οποία υπάγεται η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε., και στον οποίο είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη. Η μόνιμη κατοικία του αιτούντα πρέπει να είναι εντός της περιφέρειας του ΔΑ.Σ.Ε. (περιοχή δραστηριοποίησης του).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά


1. Προϋποθέσεις απόκτησης της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.:

1.1. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για τους υφιστάμενους δασεργάτες που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. αποδεικνύεται από ορισμένο αριθμό καταβληθέντων ενσήμων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), σχετικών με δασικές εργασίες, ως ακολούθως:
α. τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το προηγούμενο της ημερομηνίας αίτησης έτος ή,
β. σωρευτικά τουλάχιστον 150 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης τριετία ή,
γ. σωρευτικά τουλάχιστον 250 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης πενταετία.

1.2. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2β) του ν. 4423/2016.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση είναι τα παρακάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):

2.1. Για τους Υφιστάμενους Δασεργάτες:
α) Αίτηση προς την αρμόδια Δ/νση Δασών.
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑΣΕ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ» (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.

2.1.1 Για Υφιστάμενους Δασεργάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:
στ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος του.

2.1.2 για Υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑΣΕ απαιτείται επιπλέον:
ζ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτηση του για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη.

2.2. Για τους Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες:
Τα δικαιολογητικά των εδαφίων α), β), γ), ε), ζ) της παραπάνω περίπτωσης 2.1, της παρ. 2 και επιπλέον:
η) Βεβαιώσεις πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.

2.3. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι αλλοδαποί και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε ΔΑ.Σ.Ε., προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο ΔΑ. Σ. Ε. δύναται για την εξυπηρέτηση των μελών του να καταθέσει με έγγραφο του τα παραπάνω δικαιολογητικά, συγκεντρωτικά για τα μέλη του.

Άρθρο 3
Απόκτηση, Διατήρηση και Απώλεια της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

1. Η Ιδιότητα του Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε βεβαιώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5, παρ. 2 του ν. 4423/2016, που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε. εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜΑΤΟΣ II.

2. Μέχρι την σύσταση και λειτουργία του Μητρώου, του άρθρου 23, του ν. 4423/2016, η ιδιότητα του Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., και την έκδοση Ταυτότητας, αποδεικνύεται από την παραπάνω βεβαίωση, την οποία το μέλος φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3. Η διατήρηση της Ιδιότητας Δασεργάτη ελέγχεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4423/2016 καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας παραχώρησης των υπό διαχείριση συστάδων, σύμφωνα με το άρθρο 136Α του Δασικού Κώδικα.

4. Το φυσικό πρόσωπο χάνει την Ιδιότητα του Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., όταν:
α) μέσα σε διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ετών από την απόκτηση της δεν συγκεντρώνει σωρευτικά 250 σχετικά με δασικές εργασίες ένσημα ως μέλος ΔΑ.Σ.Ε. ή, β) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για τη διαγραφή του από μέλος ΔΑΣΕ λόγω συνδρομής στο πρόσωπο του τουλάχιστον ενός από τα κωλύματα του άρθρου 6 του ν. 4423/2016.

5. Σε περίπτωση απώλειας της Ιδιότητας του Δασεργάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της προηγούμενης παραγράφου, η Βεβαίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ανακαλείται από την Αρχή η οποία την εξέδωσε, ο Δασεργάτης διαγράφεται από τον ΔΑΣΕ στον οποίο είναι μέλος και από το Μητρώο του άρθρου 23 του ν. 4423/2016 και ειδοποιείται προκειμένου να παραδώσει την ταυτότητα του στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Για την εκ νέου απόκτηση της απαιτείται νέα Βεβαίωση της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

6. Με την απόκτηση της Ιδιότητας, ο Δασεργάτης εγγράφεται στο Μητρώο Δασεργατών - μελών ΔΑΣΕ και αποκτά Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

7. Οι υφιστάμενοι Δασεργάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε. που αιτούνται την χορήγηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και η αίτηση τους απορρίπτεται από την Επιτροπή διαγράφονται υποχρεωτικά από μέλη του Δ.Α.Σ.Ε.

8. Μέχρι τη δημιουργία και λειτουργία των Μητρώων του άρθρου 23 του ν. 4423/2016, η Διεύθυνση Δασών τηρεί και ενημερώνει σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο ΔΑ. Σ. Ε. και Δασεργατών της περιοχής αρμοδιότητας της.

Άρθρο 4
Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής-Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη


1. Με απόφαση του Διευθυντή Δασών συγκροτείται η Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε., του αρθρ. 5, παρ. 2, του ν. 4423/2016, στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών, του κλάδου Π Ε Γεωτεχνικό - Δασολόγων, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών, των κλάδων Π Ε Γεωτεχνικών - Δασολόγων ή TE Δασοπόνων με τον αναπληρωτή του, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών. Εφόσον αυτοί δεν επαρκούν ορίζονται υπάλληλοι από τις υπόλοιπες δασικές υπηρεσίες του νομού, κατά προτεραιότητα με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών.
γ) Έναν υπάλληλο των δασικών υπηρεσιών του νομού με τον αναπληρωτή του, κατά προτεραιότητα δασικό υπάλληλο με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δασών.
Στην απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο υπάλληλος που θα εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή είναι μόνιμη, μη αμειβόμενη και η θητεία των μελών της ορίζεται σε δύο έτη. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εφόσον υπάρχουν σχετικές αιτήσεις.

4. Η Διεύθυνση Δασών, μετά την απόφαση συγκρότησης της παραπάνω Επιτροπής ενημερώνει εγγράφως σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων τους Ο.Τ.Α. και τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της περιοχής αρμοδιότητάς της.

5. Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή:
α) Συνεδριάζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση συγκρότησης της, ελέγχει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.
β) Συντάσσει πρακτικό συνεδρίασης στο οποίο αναφέρονται σε κατάλογο οι εξεταζόμενες αιτήσεις, ποιες από αυτές εγκρίνονται και ποιες απορρίπτονται.
γ) Βεβαιώνει στο πρακτικό της ποιοι αιτούντες πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις απόκτησης της Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε. Τυχόν απόρριψη αίτηση πρέπει να αιτιολογείται πλήρως
δ) Αποστέλλει το πρακτικό στην Διεύθυνση Δασών για την έκδοση των βεβαιώσεων και ενημέρωση των Μητρώων.
ε) Για κάθε αμφιβολία, ως προς τα ελεγχόμενα στοιχεία, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε όποια ενέργεια κρίνει αναγκαία για την ορθή διεξαγωγή του έργου της.
6. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση εφόσον προσκομίσει νέα στοιχεία.

Άρθρο 5

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και II, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπόδειγμα Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης