Live Search Results

ΔΕΔ 3619/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2018 ]
ΔΕΔ 3619/2018
Πρόστιμο φόρου διαμονής 500,00€

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25/07/2018
Αριθμός απόφασης 3619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604-514
ΦΑΞ: 2131604-566

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017)με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017)

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 28.03.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου.................. ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας .............. με ΑΦΜ ................. και έδρα στο Κριθώνι - Λέρου, κατά της με αριθ............. ./02.03.2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 ν. 4174/2013 του Προισταμένου της Δ.Ο.Υ ΚΩ για το φορολογικό έτος 2018 και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω πράξη επιβολής προστίμου της Δ. Ο. Υ ΚΩ για το φορολογικό έτος 2018 .

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28.03.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .......................... ενδικοφανούς προσφυγής της της εταιρείας............... η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την αριθμό ................ /02.03.2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ.54 Ν.4174/13 του Προισταμένου Δ.Ο.Υ ΚΩ καταλογίστηκε εις βάρος της προσφεύγουσας για το φορολογικό έτος 2018 πρόστιμο 500,00 ευρώ γιατί υπέβαλλε εκπρόθεσμα την με αριθ.................... ./2018 δήλωση Φόρου Διαμονής χρονικής περιόδου 01.01.2018-31.01.2018. κατά παράβαση του άρθρου 54 § 1 περ. β' του Ν.4174/2013 .Για την εν λόγω παράβαση επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 § 2 περ. δ' του ιδίου νόμου όπως τροποποίηθηκαν και ισχύουν με το αρθ.1 παραγ.Δ2 περ. 9δ' του Ν.4254/2014.

Η διαπίστωση της παράβασης προέκυψε κατόπιν της από 02/03/2018 έκθεσης ελέγχου των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ ΚΩ μετά την υποβολή, από την προσφεύγουσα,της με αριθ............ ./2018 δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονήςμηνός Ιανουαρίου 2018 στις 02.03.2018 δηλαδή δύο (2) μέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής που ήταν 28.02.2018 (ημέρα Τετάρτη).

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΚΩ προβάλλοντας τους κάτωθι λόγους:

-Την 28.02.2018(καταληκτική ημερομηνία) προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) της νήσου Λέρου προκειμένου να υποβάλλει την εν λόγω δήλωση. Οι υπάλληλοι του ΓΕΦ δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία υπηρεσιακή ενημέρωση για την διαδικασία παραβής και θα έπρεπε να απυθυνθεί στην Δ.Ο.Υ ΚΩ όπου λόγω καιρικών συνθηκών δεν ήταν εφικτό να μεταβεί αυθημερόν.

ΠΟΛ.1015/2018 η οποία καθοριζει τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Διαμονής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'308/02.02.2018 δηλάδή μετά την έναρξη επιβολής του φόρου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 ,όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 72 του ν. 4472/2017 (Α' 74 ) και το άρθρο 120 του ν. 4514/2018 (Α'14) και ισχύουν από 1.1.2018 ορίζεται ότι:

«1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «φόρος διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτ. αα1 της περίπτ. α1 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ

2. «2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής.

Επειδή σύμφωνα με την με την ΠΟΛ.1015/2018 αναφέρονται τα εξής:

1. Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου φόρος διαμονής σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (155 Α') και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα της υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ο οποίος βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση αυτών.

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται από τις ως άνω επιχειρήσεις με την έκδοση «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», το οποίο εκδίδεται πάντοτε προς τον χρήστη του δωματίου ή του διαμερίσματος, μετά την διαμονή του σε αυτό και πριν την αναχώρηση του. Ο φόρος αποδίδεται από τις ως άνω επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής».

7. Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν.

9. Μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δυο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη Δ. Ο. Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο.

Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα προσήλθε στην ΔΟΥ ΚΩ και υπέβαλε την υπ’ αριθμ.............. ./2018 δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής μηνός Ιανουαρίου 2018 στις 02.03.2018 .ενω η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν 28.02.2018.

Επειδή εκ των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται οποιαδήποτε απαλλαγή από την επιβολή προστίμου λόγω υποστελέχωσης των ΓΕΦ η για λόγους δυσκολιών ακτοπλοικών δρομολογίων η καιρικών συνθηκών.

Επειδή στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαμονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι εισάγεται από την 1.1.2018 φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54§1 του Ν. 4174/2013 ορίζεται 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμε­νο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α)....................................................................................

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ, δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. ...

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην προαναφερόμενη Εκθεση Ελέγχου, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, επομένως οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας τυγχάνουν απορριπτέοι και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της από 28.03.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ......................... ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας .................... με ΑΦΜ .................. και την επικύρωση της με αριθ. ............ ./02.03.2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 ν. 4174/2013 του Προισταμένου της Δ. Ο.Υ. ΚΩ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόστιμο αρθ. 54 § 2δ' του Ν.4174/2013 500,00 €


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗΣ ΔΙΑ ΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Related from Links


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories