Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 3361/2018 Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 3361/2018
Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.


ΔΕΔ 3361/2018 Πρόστιμο για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα, 10.07.2018
Αριθμός απόφασης: 3361

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604-514
ΦΑΞ: 2131604-566

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017)με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε)»

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017) /31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014)

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 12.03.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου.............. ενδικοφανή προσφυγή του........... , Α.Φ.Μ.................... με έδρα τη ....................... Σκοπέλου, κατά α) της με αριθ........... /24.01.2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (Άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) για το φορολ. έτος 2017 και β) της με αριθ.............. /24.01.2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου αρθ. 58Α Ν. 4174/2013 για το φορολ. έτος 2017,του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθ ./24.01.2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) και την με αριθ............. ./24.01.2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ. 58Α Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου τηςΔ.Ο. Υ ΒΟΛΟΥ για το φορολ. έτος 2017.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο Υ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α6 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο.

Επί της από 12.03.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου............. ενδικοφανούς προσφυγής του............. , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

- Με την υπ' αριθ.................. /2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου Άρθρου 54 παρ.1 Ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικά πρόστιμο ποσού 500,00 ευρώ για το φορολ. έτος 2017 καθώς για το διάστημα από 09/07/2017 έως και 20/07/2017 εξέδωσε συνολικά 65 φορολογικά στοιχεία χωρίς την χρήση ΦΤΜ , λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου του αρθ. 54 §1 περ. ια'' ν 4174/2013 (ΚΦΔ) σύμφωνα τις διατάξεις 54 §2 περ. στ του ΚΦΔ

- Με την υπ' αριθ.................. /2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρθ.58ΑΝ.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικά πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ για φορολ. έτος 2017 για την μη έκδοση μίας (1) Α.Λ.Π από την εν χρήσει φ.τ.μ , συνολικής αξίας 8,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% ,κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν.4308/2014 Ε.Λ.Π που επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ).

Η διαπίστωση των παραβάσεων προέκυψε κατόπιν της από 29.12.2017 Έκθεσης Ελέγχου της ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ βάσει της με αριθ............. ./18-7-2017 εντολής ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν.4308/2014 (ΕΛΠ).

Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν από τον Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ συνεπεία της από 29/12/2017 έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών............... και............... της ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, σύμφωνα με την οποία, σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα στις 20/07/2017, κατόπιν της με αριθ.................. ./18-7-2017 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις: α) Δεν εξέδωσε μία (1) Α.Λ.Π. από την φορολογική ταμειακή μηχανή, με αριθμό μητρώου........... ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας, για είδη (μία κρέμα αντιγήρανσης) συνολικής αξίας 8,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% (1,55€).

β) Για το διάστημα από 09/07/2017 έως και 20/07/2017 εξέδωσε συνολικά 65 χειρόγραφα φορολογικά στοιχεία χωρίς την χρήση ΦΤΜ.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις για τους εξής λόγους:

- «Για την μη έκδοση μίας (1 ) Α.Λ.Π από την εν χρήσει φ.τ.μ , συνολικής αξίας 8,00 € πρόκειται για μια απλή παραδρομή και δεν υπήρχε καμιά πρόθεση φοροδιαφυγής εκ μέρους μου».

-«Η Φ.Τ.Μ είχε βλάβη και είχε αποσταλεί στον τεχνικό για επισκευή την 08/07/2017, όπως αποδεικνύεται και με το σχετικό Νο.............. Δελτίο Αποστολής που προσκομίζεται. Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης μου είναι η Σκόπελος, πράγμα που σημαίνει ότι η ταμειακή έπρεπε να αποσταλεί και να επιστραφεί με το πλοίο. Συνεπώς είναι αδύνατο η επισκευή της ταμειακής μηχανής να ολοκληρωθεί σε πέντε (5) ημέρες. Σε όλο το διάστημα κατά το οποίο η ταμειακή μηχανή είχε βλάβη , εξέδιδα κανονικά χειρόγραφες αποδείξεις»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.»

Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:

«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 § 1 του ν. 4308/2014

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4308/2014 Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/24.3.2015

Άρθρο 2.6. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση που έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία Φ.Η.Μ. προκειμένου να λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Η.Μ. Είναι:

.... β) Να διαθέτει δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών που διασφαλίζει την επιδιόρθωση

βλαβών εντός συντόμου διαστήματος και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις τεχνικού Φ.Η.Μ.»

7.2. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός του Φ.Η.Μ., ενημερώνει εγγράφως, σφραγίζει και υπογράφει το Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ., μετά από οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στον Φ.Η.Μ. (Hardware ή Software).

7.6. Ρυθμίσεις/αλλαγές στον προγραμματισμό Φ.Η.Μ., στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται αποσφράγιση της κεφαλής της βίδας ασφαλείας, μπορούν να κάνουν και μη εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, πάντα με την υποχρέωση ενημέρωσης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλίου Συντήρησης.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54§1 ια' και 2§ στ' του ν. 4174/2013 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ια1 και ιβ1 της παραγράφου 1.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013

Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Επειδή σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις ν. 4337/2015 με το άρθρο 3 παρ.8 του ν. 4337/2015 τέθηκαν απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις προς τον σκοπό της εφαρμογής των τροποποιήσεων των διατάξεων περί προστίμων του ΚΦΔ.

8. Μετά το άρθρο 58 του ν. 4174/2013 προστίθεται το άρθρο 58Α ως εξής:

Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Επειδή όπως προκύπτει από σύστημα TAXIS, έχουν εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ εντός πενταετίας για τη ίδια παράβαση (μη έκδοση φορολ. στοιχείου) οι με αριθ................ ./2017 και........... ./2017 Π.Ε.Π.

Επειδή όπως προκύπτει από την από 29.12.2017 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου της ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ,και όπως αναγράφεται στις σελ.1-2 ΚΕΦ.IV«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της εκθέσεως ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδοθεί μία (1) Α.Λ.Π. από την φορολογική ταμειακή μηχανή, με αριθμό μητρώου........... ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας, για είδη (μία κρέμα αντιγήρανσης) συνολικής αξίας 8,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% (1,55€).

Όταν ζητήθηκε από τον υπεύθυνο κ................ να κοπεί μια ενδεικτική Α.Λ.Σ αξίας 0,10€ από την φ.τ.μ με Α.Μ............... ,ο προσφεύγων τους ενημέρωσε ότι βρίσκεται προς επισκευή και στο μεταξύ εκδίδει χειρόγραφες από το αθεώρητο μπλόκ άνευ σειράς Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών με αρίθμηση από 351-400,το οποίο ο έλεγχος θεώρησε στο τελευταίο χρησιμοποιημένο στέλεχος ( Νο 366)Στη συνέχεια αν και εζητήθη από τον ελεγχόμενο το ΔΑ με το οποίο έστειλε την φ.τ.μ προς επισκευή δεν επεδείχθη με την αιτιολογία ότι δεν το είχε στον συγκεκριμένο χώρο ενώ από το επιδειχθέν μπλόκ Α.Λ.Σ με αρίθμηση από 301-350 διαπιστώθηκε ότι εξέδιδε τουλάχιστον από 09/07/2017 (που είχε εκδοθεί η Α.Λ.Σ Νο 301) χειρόγραφες αποδείξεις για διενεργειθείσες πωλήσεις από την υπαίθρια εγκατάσταση Σκιάθου .

Επειδή σύμφωνα την έκθεση ελέγχου εκδόθηκε το υπ' αρ........................ ./21.07.2017 Σ.Δ.Ε (Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου) το οποίο επιδόθηκε στο κ................. μαζί με την υπ' αρ............ ./21.07.2017 Κλήση προς ακρόαση (άρθρο 6 ν. 2690/1999) και τον προσωρινό προσδιορισμό προστίμου που επισύρουν οι ανωτέρω παραβάσεις στην οποία ο προσφεύγων μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου δεν υπέβαλε εγγράφως τις απόψεις ή τις ενστάσεις της επί των διαπιστωθέντων παραβάσεων του ελέγχου.

Επειδή στις 12-3-2018 προσκόμισε στην ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, ως συνημμένο της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγή , το υπ' αριθ............. ./8-7-2017 Δελτίο Αποστολής ως παραστατικό αποστολής της Φ.Τ.Μ. για επισκευή προς την φορολογική οντότητα ................... με έδρα το ........... , χωρίς όμως να προκύπτει πότε επεστράφη η φ.τ.μ, η να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση-υπογραφή μετά από οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στο Βιβλίο Συντήρησης του Φ.Η.Μ. από τον τεχνικό, η να συνοδεύεται από φορολογικό στοιχείο δαπάνης που να τεκμηριώνει την τυχόν επισκευή της. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι σε μεταγενέστερο έλεγχο που διενεργήθηκε στην προσφεύγουσα στις 29-7-2017, από συνεργείο ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Βόλου δεν υπήρχε πάλι στο χώρο της Φ. Τ.Μ.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 29.12.2017 Έκθεσης Ελέγχου της ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 12.03.2018 και αριθμό πρωτοκόλλου..............ενδικοφανούς προσφυγής του ............. , Α.Φ.Μ. ............... και την επικύρωση της με αριθ............. /24.01.2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (Άρθρου 54 ν. 4174/2013) για το φορολ. έτος 2017 και της με αριθμ..................... ./2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου αρθ. 58Α ν. 4174/2013 για το φορολ. έτος 2017 του κ. Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ.

Η Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Κ.Β.Σ (φορολογικό έτος 2017)

Α) Πρόστιμο αρθ. 58Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 1,55χ200%= 3,10 <1.000,00€=1.000,00€.

Β) Πρόστιμο αρθ. 54παρ.1ια' και 2στ ν.4174/2013 500,00€Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗΣ ΔΙΑ ΦΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης