Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1071/5.5.2005 Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1071/5.5.2005
Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

ΠΟΛ.1071/5.5.2005 Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 Μαΐου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1047217/1715/381/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
A. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3336/05.

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α), όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α, 2,3,6 και 10 του άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Υ.Ο.):

α) 1003644/194/27/ (ΦΕΚ 154 Β),
β) 1023404/1363/0016/,
γ) 1023240/1107/163/0014/ (ΦΕΚ 215 Β),
δ) 1002414/204/25/0014/ (ΦΕΚ 238 Β),ως ισχύει μετά τις 1042660/3595/Α0014/(ΦΕΚ 252 Β) και 1105799/1797/8881/0014/ (ΦΕΚ 727 Β)
ε) 1101260/6084/787/0014/(ΦΕΚ 1578 Β),
στ) 1042252/1534/355/0014/ (ΦΕΚ 656 Β),
ζ) 1084741/5672/956/0014/ (ΦΕΚ 1420 Β),
η) 1085725/6531/1127/0014/ (ΦΕΚ 1420 Β).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη αλλαγής των εντύπων, που προέκυψε λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1η Απριλίου 2005.

7. ΄Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο :

α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ2 TAXIS),

β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ3 TAXIS),

όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα «Α» και «Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»

Αρθρο 2

΄Εναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις
1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου 2005.

2. Όσον αφορά τον τρόπο, χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής και τη διαδικασία υποβολής, ισχύουν όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο. .

3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης