Live Search Results

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1331/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2018 ]
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1331/2018
Εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ σε τράπεζα. Εκτέλεση εντολής την επόμενη ημέρα με αποτέλεσμα την επιβολή τόκων άρθρου 53 του ΚΦΔ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Θεσσαλονίκη: 03/07/2018
Αρ. πρωτ.: 1331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΞΕΛΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες: Κ. Μαβινίδου
Τηλέφωνο: 2313-333245
Fax: 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης ..-..-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου    ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «............» - ΑΦΜ............ με διακριτικό τίτλο «............» με κύρια δραστηριότητα Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού και διεύθυνση έδρας στη ............Θεσσαλονίκης, επί της οδού    αριθ. ... - Τ.Κ............, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά α) της με αριθμό Ταυτότητας Οφειλής ............ του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και β) της με αριθμό πρωτ............ /02-03-2018 έγγραφης απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    Θεσσαλονίκης, σε αίτημα διαγραφής προσαυξήσεων και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ ............  Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από ...-..-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,

επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Τόσο από το ιστορικό, όσο και από το αιτητικό της προσφυγής, αλλά και από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει με σαφήνεια ότι η προσφεύγουσα εταιρεία στρέφεται όχι μόνο κατά των ως άνω ρητά αναφερόμενων εγγράφων της ΑΑΔΕ, αλλά και κατά της με αριθμό .. . και με ημερομηνία καταχώρησης 01/02/2018 πράξης άμεσου προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου 1/12/2017-31/12/2017, με την οποία της επιβλήθηκαν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του Ν.4174/2013, για μέρος εξόφλησης του χρεωστικού ποσού της υπ' αριθμ. καταχώρησης  ............  /31-01-2018 της Δ.Ο.Υ ............  Θεσσαλονίκης, (αριθ. καταχώρησης taxisnet ............  /31-1-2018), περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε ηλεκτρονικά στο taxisnet, στις 31/1/2018, την υπ' αρίθμ. καταχώρησης taxisnet  ............  περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1/12/2017 - 31/12/2017, με χρεωστικό υπόλοιπο συνολικού ποσού ύψους 506.407,52 €, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία της Δ.Ο.Υ. ως απαίτηση με Α.Τ.Β.: ............  /31-1-2018, (Α.Χ.Κ ............  /31-1-2018, γραμμή χ.κ ............ ), σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 253.203,76 € έκαστη, με ημερομηνία λήξης η α' δόση κατά την 31/1/2018 και η β' δόση κατά την 28/2/2018. Προκειμένου να εξοφλήσει το ποσό της α' δόσης, η προσφεύγουσα στις 31/01/2018, προέβη σε τρεις διαδοχικές τραπεζικές «μεταφορές» ποσών μέσω internert (web) banking, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οφειλής του ως άνω προσδιοριζόμενου ποσού οφειλής. Πιο συγκεκριμένα, στις 6:40:39 μ.μ. «μετέφερε» από τον υπ' αριθ    λογαριασμό όψεως που τηρεί στην .............. το ποσό των 85.000,00€, στις 18:50 «μετέφερε» από τον υπ' αριθ. λογαριασμό     που τηρεί στην ................... το ποσό των 17.203,76€ και στις 18:46:04 «μετέφερε» από τον με αριθ. IBAN GR ............ λογαριασμό όψεως που τηρεί στην ............ το ποσό των 151.000,00 €. Οι δύο πρώτες «μεταφορές» ποσών πιστώθηκαν στο οφειλόμενο χρέος με ημερομηνία την 31/01/2018, αλλά η τρίτη «μεταφορά» της .................. πιστώθηκε στο οφειλόμενο χρέος με ημερομηνία 01/02/2018, γεγονός που επέφερε την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 ύψους 1.102,30 €, για το ως άνω ποσό των 151.000,00 €.

Η προσφεύγουσα ανώνυμη εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αμφισβητεί κατ’ ουσίαν την υπ’ αριθμ  ............ /2018 πράξη άμεσου προσδιορισμού φόρου ως προς την επιβολή τόκων εκπροθέσμου ύψους 1.102,30 €.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου  /..-..-2018 ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα επιχείρηση ζητά κατ’ ουσίαν την ακύρωση της παραπάνω πράξης της ΑΑΔΕ, επικαλούμενη τους παρακάτω ισχυρισμούς:

1) Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.4 του Ν. 2859/2000, λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Η ως άνω διάταξη οριοθετεί το εμπρόθεσμο μιας πληρωμής, εφόσον αυτή γίνει το αργότερο εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας και όχι εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων αυτής της ημέρας, προκειμένου να εναρμονισθεί με τα σύγχρονα συστήματα πληρωμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Περαιτέρω, δεν ρυθμίζονται τα χρονικά πλαίσια λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων πληρωμής (wed banking) ώστε η πληρωμή εκτός αυτών να θεωρείται εκπρόθεσμη.

2) Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι η φορολογική διοίκηση οφείλει να συναλλάσσεται με τους φορολογούμενους με πνεύμα καλοπιστίας και σύμφωνα με το κοινό αίσθημα δικαίου. Η λειτουργική δυσχέρεια των συστημάτων πληρωμών δεν μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στον πολίτη, δεδομένου ότι σε τρεις σχεδόν ταυτόχρονες πληρωμές που έλαβαν χώρα την 31/1/2018, οι δύο λογίζονται την ημέρα που έλαβαν χώρα, ενώ η τρίτη την επόμενη μέρα, 1/2/2018.

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2859/2000 (ΚΦΠΑ), ορίζεται ότι:
«1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο
2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο,....
4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου».

Επειδή, στην παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου του Ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης».

Επειδή με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011 ορίστηκε η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επειδή, περαιτέρω με την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1108/14.4.2014 (ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014) εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, με θέμα (Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.) ορίζεται ότι:
«Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων    
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 3
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.
1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013, καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.
2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης».

Επειδή, με την υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 2435/17.07.2017), με θέμα (Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης), ανατέθηκε η είσπραξη δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: 1. ..................... Α.Ε. 2. ................... Α.Ε. 3. .................... BANK. Με βάση τα οριζόμενα στην παρ 1 και 2 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης οι οριζόμενοι φορείς είσπραξης, υπορρεούνται να αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο ελληνικό δημόσιο μέχρι την επομένη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται, με εντολή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των φορέων είσπραξης και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων o λογαριασμός Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Επειδή στις παρ 2 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων. 5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση».

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή, η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης επιβάλλει πράγματι στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές.

Επειδή σε κάθε περίπτωση, ένα νομοθετικό μέτρο προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας μόνο αν δεν είναι πρόσφορο για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει ο νόμος, είτε υπερακοντίζει, προφανώς, το σκοπό αυτό (ΣτΕ 3177/2008, η οποία παραπέμπει στις ΣτΕ 3882/2007, 1006/2002) και συγχρόνως είναι υπέρμετρα επαχθές εν σχέσει με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Επειδή, σύμφωνα με τη θεωρία, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση προστατεύει την εύλογη πεποίθηση του μέσου, καλόπιστου και εχέφρονα διοικούμενου ότι μια συγκεκριμένη κατάσταση ευμενής για τον ίδιο, που έχει δημιουργηθεί είτε από θεσμικό πλαίσιο είτε από διοικητική πρακτική συνεχή, ομοιόμορφη και με χρονική διάρκεια, δεν πρόκειται να μεταβληθεί ή αν μεταβληθεί θα ληφθεί υπόψη η βλάβη που ο διοικούμενος θα υποστεί.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθ. καταχώρησης taxisnet ............ περιοδική δήλωση Φ.Π.Α μηνός Δεκεμβρίου 2017 εμπρόθεσμα, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι κατά την 31/1/2018, με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 506.407,52€, βεβαιωθέν σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους 253.203,76 έκαστη και με ημερομηνία λήξης η α' δόση στις 31/1/2018 και η β' δόση στις 28/2/2018.

Επειδή, η προσφεύγουσα επιχείρηση προκειμένου εξοφλήσει το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου της α' δόσης της προαναφερόμενης δήλωσης Φ.Π.Α., προέβη την ίδια ημέρα, ήτοι κατά την 31/1/2018, σε τρεις «μεταφορές» ποσών μέσω τραπεζικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, στις 6:40:39 μ.μ. «μετέφερε» 85.000,00€ από λογαριασμό της .............., μέσω internet banking, στις 18:50 μ.μ. «μετέφερε» ποσό 17.203,76€ από λογαριασμό της ................... και στις 18:46:04 μ.μ. «μετέφερε» ποσό 151.000,00€ από λογαριασμό της ....................

Επειδή, για λόγους που αφορούν στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, οι δύο εκ των τριών (3) φορέων είσπραξης (τραπεζών) «εκτέλεσαν» την εντολή μεταφοράς την ίδια μέρα, ενώ η τρίτη «εκτέλεσε» την εντολή την επόμενη ημέρα με αποτέλεσμα την επιβολή τόκων εκπροθέσμου ποσού 1.102,30 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, να επιβληθεί στην προσφεύγουσα τόκος εκπροθέσμου για μέρος χρέους, το οποίο δημιουργήθηκε από την εμπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και το οποίο εξοφλήθηκε στο σύνολό του την ίδια ημερομηνία, μέσω τραπεζικού συστήματος, όπως υποχρεούται.

Κατόπιν αυτού, οι ως άνω ισχυρισμοί γίνονται αποδεκτοί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της από ../../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου  ............ ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «............» - ΑΦΜ ............  και την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ............  /2018 οριστικής πράξης άμεσου προσδιορισμού Φ.Π.Α., διαχειριστικής περιόδου 01/12/2017-31/12/2017 της Α.Α.Δ.Ε, ως προς τους επιβληθέντες τόκους του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 ύψους 1.102,30 €, με βάση το σκεπτικό της παρούσας.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης, με βάση την παρούσα απόφαση:
• Υπ αριθμ ............ /2018 οριστική πράξη άμεσου προσδιορισμού του φόρου, ως προς τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013: τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής με την παρούσα απόφαση: ποσό 0,00 €.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φ.Π.Α.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab