Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3442/2018 Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2018 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3442/2018
Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

Καλλιθέα 13/07/2018
Αριθμός Απόφασης: 3442

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ : 2131604567

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Λ' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)»
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.ΦΕΚ Β 1440/27-4-2017.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ..........  ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «......................», με ΑΦΜ............     , που εδρεύει.................στο     , Πέραμα, Τ.Κ    , κατά της υπ' αριθμ    /27-02-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου - άρθ.58Α του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, φορολογικού έτους 2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ    /27-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου - άρθρου 58Α του ν.4174/2013 - του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, φορολογικού έτους 2017, της οποίας ζητείται η ακύρωση και την από 25/01/2018 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.2859/2000 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος Υπαλλήλου του Τμήματος Α3, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου............. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «.........», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ    /27-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου, άρθρου 58Α παρ. 1 του ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους 500,00 €, για το φορολογικό έτος 2017, λόγω παράβασης των διατάξεων του ν.4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4174/2013. Η προσφεύγουσα τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η παράβαση αφορά τη μη έκδοση, μίας (1) Α.Λ.Π., ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης, καθαρής αξίας 2.640,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ποσού 633,60 ευρώ και συνολικής αξίας 3.273,60 ευρώ, κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της προσφεύγουσας και του πελάτη αυτής, κατά παράβαση των άρθρων 8, 12 και 13 του ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

H ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, βάσει του πορίσματος ελέγχου της από 25/01/2018 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.2859/2000 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, οι οποίοι διαπίστωσαν την ανωτέρω παράβαση κατά την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας την 10-09-2017.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενη τα εξής:

Η εταιρεία είχε καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά το από 13/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (α/α     /23-08-17) για τους πελάτες της με το οποίο ανέλαβε την γαμήλια δεξίωσή τους στο κτήμα      την 09/09/17. Η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής του από τις σχετικές εγκυκλίους ΠΟΛ1087/2003 και ΠΟΛ1097/2003 και επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επειδή, επέδειξε το συνταχθέν και κατατεθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανωτέρω δεξίωση (α/α     /23-08-2017) στον φορολογικό έλεγχο και στη συνέχεια εξέδωσε την υπ'αριθμ /10-09-2017 Α.Λ.Σ. όταν είχαν υπολογισθεί επακριβώς τα άτομα - προσκεκλημένοι που έλαβαν μέρος στην δεξίωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να ακυρωθεί.

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.):
«1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν
το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.
3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.
4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.
6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.
7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.»


Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:
«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 7 και 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.):
«1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. 
ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.
7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης    
8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»


Επειδή, σύμφωνα με την περ. α' και β' της παρ.1 του άρθ.13 του ιδίου ως άνω νόμου:
«Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής    
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.»


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του ν.4410/2016 ορίζεται ότι:
«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
1. «Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».


Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, στις 10-09-2017 και ώρα 13:30, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, οι οποίοι εισερχόμενοι στη σάλα δεξιώσεων - εσωτερικό χώρο του καταστήματος διαπίστωσαν από τη διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, την διακόσμηση του χώρου και τις εργασίες που πραγματοποιούσαν κατά την ώρα του ελέγχου εργαζόμενοι της επιχείρησης, πως είχε πραγματοποιηθεί δεξίωση. Ερωτηθείς ο υπεύθυνος της επιχείρησης από το συνεργείο ελέγχου για το εάν πραγματοποιήθηκε κάποια εκδήλωση, απάντησε καταφατικά αναφέροντας ότι το προηγούμενο βράδυ της 09/09/2017 πελάτης είχε αναθέσει στην προσφεύγουσα επιχείρηση την διενέργεια γαμήλιας δεξίωσης. Εν συνεχεία, ζητήθηκε και προσκομίστηκε στον έλεγχο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, το οποίο περιελάμβανε παροχή σίτισης τουλάχιστον διακοσίων είκοσι ατόμων (220) , με τη ρητή υποχρέωση παροχής εδεσμάτων και υπηρεσιών catering έναντι αμοιβής δώδεκα (12) ευρώ ανά άτομο πλέον Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα ζητήθηκε όπως επιδειχθεί το παραστατικό αξίας για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και ολοκληρώθηκε η παροχή τους, την προηγούμενη μέρα της διενέργειας του ελέγχου. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης δήλωσε πως δεν είχε εκδώσει το εν λόγο παραστατικό παρά το γεγονός ότι η γαμήλια εκδήλωση είχε προ ωρών ολοκληρωθεί, κανένας από τους πελάτες δεν παρευρίσκετο στο χώρο, παρά μόνο το προσωπικό του καταστήματος, το οποίο είχε αναλάβει τον καθαρισμό - τακτοποίηση του χώρου.
Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι λόγω του ότι είχε καταθέσει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βάσει των ΠΟΛ.1087/25.6.2003 και ΠΟΛ.1097/16.8.2003, η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής της.
Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν ευσταθεί καθότι η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού και οι ως άνω επικαλούμενες, από την προσφεύγουσα, ΠΟΛ αφορούν σε καταστήματα με υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων και δεν απαλλάσσουν την επιχείρηση από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης σε χρόνο που ορίζεται από άλλες διατάξεις, αλλά επιτρέπουν την έκδοση συνολικής απόδειξης έναντι των μεμονωμένων αποδείξεων, σε περιπτώσεις δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία κλπ. Ως εκ τούτου, ο χρόνος έκδοσης απόδειξης για τη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται ρητά από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4308/2014. Επομένως, το φορολογικό στοιχείο έπρεπε να εκδοθεί με το πέρας της γαμήλιας δεξίωσης. Ωστόσο, έως την ώρα του ελέγχου δεν είχε εκδοθεί κανένα παραστατικό αξίας, η δε υπ' αριθμ. .../10-09-2017 Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που επικαλείται η προσφεύγουσα εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου και δεν δύναται να ληφθεί υπόψη.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 20/03/2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ,,,,,,,    ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « ........... » και με ΑΦΜ.................

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Ποσό 500,00 ευρώ.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης